Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státní památková péče hrady a zámky PhDr. Vladimíra Lindnerová Centrum informací a statistik kultury NIPOS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státní památková péče hrady a zámky PhDr. Vladimíra Lindnerová Centrum informací a statistik kultury NIPOS."— Transkript prezentace:

1 Státní památková péče hrady a zámky PhDr. Vladimíra Lindnerová Centrum informací a statistik kultury NIPOS

2 Památky a legislativa Význam hrad ů a zámk ů v oblasti kulturního d ě dictví a ekonomice Pé č e o kulturní památky - p ř edm ě t celospole č enského zájmu Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové pé č i v platném zn ě ní Zákon č. 101/2001 Sb., o navrácení nezákonn ě vyvezených kulturních statk ů, v platném zn ě ní Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu p ř edm ě t ů kulturní hodnoty, v platném zn ě ní

3 Mezinárodní předpisy a úmluvy Evropská úmluva o krajin ě Úmluva o ochran ě archeologického d ě dictví Evropy Úmluva o ochran ě architektonického d ě dictví Evropy Druhý protokol k Haagské úmluv ě na ochranu kulturních statk ů za ozbrojeného konfliktu z r. 1954 Úmluva o ochran ě sv ě tového kulturního a p ř írodního d ě dictví Úmluva o opat ř eních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a p ř evodu vlastnictví kulturních statk ů Úmluva na ochranu kulturních statk ů za ozbrojeného konfliktu a Protokol k ní

4 Národní památkový ústav (NPÚ) NPÚ - odborné pracovišt ě v oboru státní památkové pé č e dle § 32 zák. č. 20/1987 Sb.: zpracovává rozbory stavu a vývoje státní památkové pé č e, podklady pro prognózy, koncepce a dlouhodobé výhledy státní památkové pé č e organizuje, koordinuje a plní v ě deckovýzkumné úkoly státní památkové pé č e, rozpracovává teorii a metodologii státní památkové pé č e a metodiku spole č enského uplatn ě ní kulturních památek plní úkoly odborn ě metodického, dokumenta č ního a informa č ního pracovišt ě pro úsek státní památkové pé č e zabezpe č uje pr ů zkumy, výzkumy a dokumentaci kulturních památek, památkových rezervací a památkových zón a je sou č asn ě poskytovatelem údaj ů podle zvláštního právního p ř edpisu (stavební zákon) vede úst ř ední seznam kulturních památek

5 NPÚ - pokračování p ř ipravuje odborné podklady pro ministerstvo kultury, zejména pro prohlášení v ě cí za kulturní památky zpracovává pot ř ebné odborné podklady pro ostatní orgány státní památkové pé č e, metodicky usm ě r ň uje č innost konzervátor ů a zpravodaj ů a poskytuje bezplatnou odbornou pomoc vlastník ů m kulturních památek p ř i zajiš ť ování pé č e o n ě zabezpe č uje odborný dohled nad provád ě ním komplexní pé č e o kulturní památky a nad jejich soustavným využíváním sleduje kulturn ě výchovné využití kulturních památek a jejich propagaci a zabezpe č uje kulturn ě výchovné využití a zp ř ístupn ě ní památek, s nimiž hospoda ř í zabezpe č uje další vzd ě lávání pracovník ů v oboru státní památkové pé č e plní další úkoly na úseku státní památkové pé č e, kterými ji pov ěř í ministerstvo kultury

6 Památkový fond Druhové složení movité památky a jejich soubory nemovité památky, zejména stavby památky p ř ipomínající významné události nebo historické osobnosti památkov ě chrán ě ná území Národní kulturní památky více než 200 objekt ů

7 Památky UNESCO 12 památek: Historické centrum Č eského Krumlova (1992) Historické centrum Prahy (1992) Historické centrum Tel č e (1992) Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Ho ř e (1994) Historické centrum Kutné Hory s kostelem sv. Barbory a katedrálou Panny Marie v Sedlci (1995) Lednicko – valtický areál (1996) Arcibiskupský zámek a zahrady v Krom ěř íži (1998) Vesnická památková rezervace v Holašovicích (1998) Zámek v Litomyšli (1999) Sloup sv. Trojice v Olomouci (2000) Vila Tugendhat v Brn ě (2001) Židovská č tvr ť a bazilika sv. Prokopa v T ř ebí č i (2003)

8 Specializované programy MK Program záchrany architektonického d ě dictví - p ř ísp ě vky na obnovu hrad ů, zámk ů apod. Havarijní program - p ř ísp ě vky na nejnaléhav ě jší opravy památek Program regenerace m ě stských památkových rezervací a zón - p ř ísp ě vky pouze tehdy, pokud má p ř íslušné m ě sto zpracovaný vlastní program regenerace a finan č n ě se podílí na obnov ě kulturní památky Program pé č e o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny - je ur č en na obnovu památek lidové architektury Program restaurování movitých kulturních památek – p ř ísp ě vky na obnovu um ě leckých a um ě lecko ř emeslných d ě l, která jsou umíst ě na ve ve ř ejnosti p ř ístupných budovách pro kulturní, výchovn ě vzd ě lávací nebo náboženské ú č ely.

9 Statistika V roce 2010 bylo statisticky sledováno 284 památkových objekt ů : 177 památek ve správ ě NPÚ, jiných rezort ů, kraj ů, obcí a m ě st - návšt ě vnost 6, 7 mil. 45 objekt ů v majetku nebo správ ě ob č anských sdružení, obecn ě prosp ě šných spole č ností a církví - návšt ě vnost 1, 9 mil. 62 památek ve správ ě č i majetku podnikatelských subjekt ů, právnických a fyzických osob - návšt ě vnost 2, 7 mil.

10 Po č et návšt ě vník ů Vstupné Prohlídkové okruhy Mobiliární fond Kulturní č innost Elektronická rezervace vstupenek Zam ě stnanci Hospoda ř ení Vybrané ukazatele ze stat.výkazu

11 D ě kuji za pozornost


Stáhnout ppt "Státní památková péče hrady a zámky PhDr. Vladimíra Lindnerová Centrum informací a statistik kultury NIPOS."

Podobné prezentace


Reklamy Google