Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TURBULENTNÍ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TURBULENTNÍ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ"— Transkript prezentace:

0 Analýza a management rizika
PRA-CHARGE-YYYYMMDD-XXXXXP1E Analýza a management rizika

1 TURBULENTNÍ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ
Zrychlování změn, zvyšování počtu rizikových faktorů Častý přístup = ignorování rizika (převod rozhodování za rizika a nejistoty na rozhodování za jistoty) Manažerské iluze Velká důvěra v prognózy Neoprávněný optimismus (víra, že mohou vzniknout menší a krátkodobé problémy, ale ne nic vážného, co by mohlo ohrozit úspěch podniku) Sklon k přeceňování osobního vlivu na výsledky podniku (vynaložením dostatečného úsilí lze dosáhnout úspěchu) Ohrožuje se tím podnikatelská prosperita a mnohdy i přežití firmy

2 MANAGEMENT RIZIKA = systematický a koordinovaný způsob práce s rizikem a nejistotou uplatňovaný v rámci celé firmy a zahrnující všechny druhy rizik Vymezení kontextu a cílů managementu rizika Identifikace rizik (faktorů rizika) a jejich sledování Stanovení významnosti rizik (faktorů rizika) Měření rizika Hodnocení rizika a rozhodování o riziku Příprava a realizace opatření na snížení rizika (ošetření rizika) Monitorování a prověřování systému Reportování rizik a komunikace 1 Proces managementu rizika 2 3 4 5 6

3 Fáze 2 až 4 – Analýza rizika
Fáze 1, 5, 6 – Řízení rizika v užším slova smyslu Celý proces Má cyklický charakter s významnými zpětnými vazbami Má být procesem nepřetržitým a stále se zdokonalujícím Reportování rizik Příprava zpráv jak pro interní uživatele (představenstvo, dozorčí rada, výbor pro řízení rizik, aj.), tak i externí uživatele (např. banky, aj.) Monitorování a prověřování systému řízení rizika Udržování, resp. zdokonalování systému v závislosti na měnících se podmínkách, případných změnách strategických cílů organizace včetně cílů managementu rizika (významná úloha interního auditu)

4 VYMEZENÍ KONTEXTU A CÍLŮ MANAGEMENTU RIZIKA
1 Specifikace prostředí (externího i interního), ve kterém podnik funguje Stanovení cílů řízení rizik v závislosti na strategických cílech podniku (zajištění přežití podniku, udržení jeho prosperity, zvýšení tržní hodnoty) Určení rizikové kapacity (Risk capacity) podniku jako největší velikosti ztráty, kterou je podnik schopen přežít (v závislosti na velikosti a struktuře jeho kapitálu i schopnosti získat další zdroje financování) Stanovení přijatelného (tolerovaného) rizika (Risk appetite) jako takové výše ztráty, kterou je podnik ochoten přijmout v rámci své rizikové kapacity (v závislosti na postoji managementu k riziku a požadavcích a očekáváních stakeholderů)

5 IDENTIFIKACE RIZIK (FAKTORŮ RIZIKA)
2 IDENTIFIKACE RIZIK (FAKTORŮ RIZIKA) = Časově nejnáročnější fáze managementu rizika. Vyžaduje zkušenosti, systematičnost, tvůrčí přístup a týmovou práci Příklady rizik (faktorů rizika) Podcenění investičních nákladů (zvláště pracovního kapitálu) vyplývající z prodloužení doby výstavby Nedosažení projektové výrobní kapacity Změny techniky a technologie (morální zastarání) Změny poptávky vedoucí k poklesu prodeje Změny prodejních cen produktů (služeb) a cen vstupů (suroviny, materiály, energie, mzdy aj.) Změny makroekonomické a hospodářské politiky (změny daňové soustavy, předpisů ochrany životního prostředí aj.) Změny mezinárodního ekonomického a politického okolí (ekonomická seskupení, politické konflikty a krize)

6 IDENTIFIKACI FAKTORŮ RIZIKA PODPORUJE:
Dekompozice aktivit (např. projektu) a to dle fází (např. návrh, výstavba, testování, provoz) nebo dle aspektů (např. ekonomické, finanční, obchodní, právní, technické, aj.) Stanovení oblastí zranitelnosti, potenciálních problémů a možných poruch (např. poruchy elektrické, lidské, mechanické, aj.) Určení druhu, místa a rozsahu faktorů, ovlivňujících výsledky projektu či firmy, u kterých existuje nebezpečí nepříznivého vývoje Zpochybňování významných faktorů, považovaných na základě minulých zkušeností za jisté Využití výsledků postauditů projektů

7 Identifikace oblastí zranitelnosti (potenciálních
problémů) ve fázi realizace Zranitelné jsou především oblasti, kde Problémy a obtíže vznikly při realizaci obdobných projektů v minulosti Existují napjaté termíny realizace Aktivity se realizují ve značné prostorové vzdálenosti Aktivity jsou pro firmu nové Oblasti zranitelnosti (potenciální problémy) Proces realizace projektu Období fungování projektu

8 NÁSTROJE IDENTIFIKACE
Nápovědní listy (seznamy otázek, vycházejících z minulých zkušeností, které je si třeba položit) Kontrolní seznamy Týmové diskuze (brainstorming) Kauzální analýza (analýza příčin a následků) Kognitivní mapování

9 POŽADAVKY NA FÁZI IDENTIFIKACE RIZIK
Měl by se na ní podílet co nejširší okruh pracovníků podniku včetně externích specialistů Jako podporu využít Monitorovací systémy (sledování vývoje v určitých oblastech) Systémy včasného varování, zajišťující sledování určitých rizik, obvykle vzhledem k agregovaným finančním ukazatelům a při překročení stanovených hranic (Trigger points) poskytují odpovědným subjektům signály (Trigger signals) o zvýšení úrovně rizika jako varování a upozornění na potřebnou reakci Výsledkem by měl být písemný seznam všech faktorů rizika (katalog, databáze rizik) Bariéry Neschopnost a neochota využít minulých zkušeností Nesprávně chápané vyhledávání faktorů rizika jako vnášení pesimismu do přípravy projektu Je třeba vytvořit takové prostředí, kde je možné vyjádřit své pochyby a obavy

10 STANOVENÍ VÝZNAMNOSTI RIZIKOVÝCH FAKTORŮ
3 STANOVENÍ VÝZNAMNOSTI RIZIKOVÝCH FAKTORŮ Matice (grafy) hodnocení rizik Analýza citlivosti Matice (grafy) hodnocení rizik Významnost rizik (rizikových faktorů) se posuzuje na základě dvou aspektů: Pravděpodobnost výskytu rizika Intenzita negativního dopadu (při výskytu rizika) Stupnice hodnocení pravděpodobností a negativních dopadů Velice malá (ý) Malá (ý) Střední Vysoká (ý) Zvláště vysoká (ý)

11 PŘÍKLAD OHODNOCENÍ RIZIKOVÝCH FAKTORŮ INVESTIČNÍHO PROJEKTU
Stupeň Pravdě-podobnost (%) Prodloužení (měsíce) Zvýšení nákladů Nesplnění cílů VM M S V ZV 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 <1 1-2 3-4 4-6 >6 <5 5-10 10-15 15-30 >30 Nevýznamného cíle Více nevýznamných cílů Významného cíle Více významných cílů Celkové selhání při plnění cílů Přiřazení hodnot závisí vždy na rozsahu projektu

12 Matice (grafy) hodnocení rizik se mohou týkat
Jednotlivého projektu Podniku jako celku Matice (grafy) hodnocení rizik mohou zobrazovat Všechny faktory rizika, ovlivňující určitý dopad (dobu trvání projektu, investiční náklady, zisk, kvalitu produktu, goodwill, sociální dopady, aj.) Jediný zvolený faktor a všechny dopady tohoto faktoru Všechny faktory rizika a jejich souhrnný dopad na podnik (projekt, aktivity)

13 GRAF HODNOCENÍ RIZIK PRO SPECIFICKÝ DOPAD A VŠECHNY FAKTORY RIZIKA
Zvýšení IN ZV F10 F7 V F2 F3 F8 S F6 M F11 F4, F9 VM F5 F1 Pravděpodobnost

14 GRAF HODNOCENÍ RIZIK PRO VŠECHNY DOPADY A SPECIFICKÝ FAKTOR RIZIKA
ZV Čas V Náklady S M Kvalita VM Pravděpodobnost

15 GRAF HODNOCENÍ RIZIK PRO SOUHRNNÝ DOPAD A VŠECHNY FAKTORY RIZIKA
Intenzita negativního dopadu xF1 xF8 xF2 xF6 xF7 xF3 xF4 xF5 1 2 3 4 5 Pravděpodobnost Stupnice hodnocení pravděpodobností a negativních dopadů Velice malá (ý) Malá (ý) Střední Vysoká (ý) Zvláště vysoká (ý)

16 KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ VÝZNAMNOSTI RIZIKOVÝCH FAKTORŮ
Stupeň Ohodnocení Pravděpodobnosti Dopadů Velice malý 1 Malý 2 Střední 3 4 Vysoký 8 Zvláště vysoký 5 16 Hodnocení pravděpodobnosti: lineární stupnice Hodnocení dopadů: mocninná stupnice

17 Hodnocení významnosti faktorů rizika z hlediska souhrnného dopadu
Hi = Hip * Hid Hi Hip Hid … ohodnocení významnosti i-tého faktoru rizika … ohodnocení pravděpodobnosti i-tého faktoru rizika … ohodnocení dopadu i-tého faktoru rizika Ohodnocení dopadů Ohodnocení pravděpodobnosti 1 2 3 4 5 16 32 48 64 80 8 24 40 12 20 6 10 12 = 3 * 4 10 = 5 * 2

18 HODNOCENÍ VÝZNAMNOSTI FAKTORŮ RIZIKA Z HLEDISKA JEDNOTLIVÝCH DOPADŮ
Hji = Hip * Hjid Hji Hip Hjid … ohodnocení významnosti i-tého faktoru rizika z hlediska j-tého dopadu … ohodnocení pravděpodobnosti i-tého faktoru rizika … ohodnocení významnosti j-tého dopadu i-tého faktoru rizika

19 CELKOVÉ HODNOCENÍ VÝZNAMNOSTI FAKTORŮ RIZIKA Z HLEDISKA VŠECH DOPADŮ
Součet ohodnocení z hlediska jednotlivých dopadů Hi = ∑ Hji j Rizikové faktory lze podle kvantitativního ohodnocení jejich významnosti: Uspořádat od nejvýznamnějšího faktoru po nejméně významný Rozčlenit do skupin podle významnosti Např. Skupina nejvýznamnějších faktorů: H > 30 Skupina středně významných faktorů < H < 30 Skupina málo významných faktorů H < 10 1 2 3 Nedostatek přístupu Ohodnocení významnosti faktorů rizika je závislé na volbě stupnic hodnocení pravděpodobnosti a dopadů. Volba těchto stupnic je subjektivní

20 ANALÝZA CITLIVOSTI Základní forma: jednofaktorová analýza citlivosti
Zjišťování dopadů izolovaných změn jednotlivých ovlivňujících faktorů na zvolené finanční kritérium Změny hodnot jednotlivých rizikových faktorů mají podobu: pesimistických či optimistických hodnot (scénáře), odchylek od plánovaných (nejpravděpodobnějších) hodnot určité velikosti (např. ± 10 %)

21 SCÉNÁŘOVÝ PŘÍSTUP Závislost ročního zisku z nového produktu na ovlivňujících faktorech Scénáře hodnot faktorů rizika Faktor rizika Jednotka Scénář Pesimistický Nejpravděpodobnější Optimistický 1. Prodeje tis. ks 75 100 120 2. Prodejní cena Euro/ks 135 150 160 3. Měnový kurz Kč/Euro 23 24 25 4.Norma spotřeby materiálu kg/ks 62 60 58 5. Nákupní cena materiálu Kč/kg 46 40 36 6. Fixní náklady mil. Kč 85 70

22 SCÉNÁŘOVÝ PŘÍSTUP Výsledky analýzy citlivosti Faktor rizika
Hodnota faktoru Pokles zisku N P A (mil. Kč) R (%) 1. Prodeje 100 75 30 66,7 2. Prodejní cena 150 135 36 80 3. Měnový kurz 24 23 15 33,3 4. Norma spotřeby materiálu 60 62 8 17,8 5. Nákupní cena materiálu 40 46 6. Fixní náklady 85 10 22,2 Vysv. N…nejpravděpodobnější hodnota, P…pesimistický odhad, A…absolutní pokles ročního zisku (mil. Kč), R…relativní pokles ročního zisku (%).

23 SCÉNÁŘOVÝ PŘISTUP Přednost: respektování odlišné míry nejistoty ovlivňujících faktorů Nevýhoda: nutnost sestavení scénářů nejednoznačnost chápání pesimistického a optimistického scénáře

24 ODCHYLKY OD NEJPRAVDĚPODOBNĚJŠÍ HODNOTY
Výsledky analýzy citlivosti Faktor rizika Hodnota faktoru Pokles zisku N Z A (mil. Kč) R (%) 1. Prodeje 100 90 12 26,7 2. Prodejní cena 150 135 36 80 3. Měnový kurz 24 21,60 4. Norma spotřeby. materiálu 60 66 53,3 5. Nákupní cena. materiálu 40 44 6. Fixní náklady 75 82,5 7,5 16,7 Vysv. Z…hodnota faktoru rizika snížená (zvýšená) o 10 % vzhledem k nejpravděpodobnější hodnotě, N, A, R…..již známé symboly

25 ODCHYLKY OD NEJPRAVDĚPODOBNĚJŠÍ HODNOTY
Přednost: menší náročnost Nevýhoda: nerespektuje se odlišná míra nejistoty ovlivňujících faktorů Výstupy analýzy citlivosti: tabulkové a grafické (tornádo graf, spojnicový graf) Předpoklad: počítačová podpora (Crystal Ball, Stratex, Evalent)

26 TORNÁDO GRAF

27 SPOJNICOVÝ GRAF

28

29 ZÁKLADNÍ POJMY TEORIE PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY
Rozdělení pravděpodobnosti (spojité a diskrétní veličiny): hustota pravděpodobnosti (pravděpodobnosti) distribuční funkce (kumulované pravděpodobnosti) Statistické charakteristiky - Polohy: střední hodnota, medián, modus - Variability: rozptyl, směrodatná odchylka, variační koeficient - Šikmosti: koeficient šikmosti <0 Negativní vychýlení (rozdělení vychýlené doleva) >0 Pozitivní vychýlení (rozdělení vychýlené doprava) <-1 Výrazně negativní vychýlení >1 Výrazně pozitivní vychýlení <-0,5;0,5> Rozdělení je přibližně symetrické - Špičatosti: koeficient špičatosti

30 Měření (stanovení velikosti) rizika
4 Měření (stanovení velikosti) rizika Statistické charakteristiky variability (rozptyl, směrodatná odchylka, variační koeficient) Pravděpodobnost nedosažení (překročení) zvolené hodnoty kritéria Hodnota v riziku (Value at Risk – VaR) Předpoklad: znalost rozdělení pravděpodobnosti finančního kritéria

31 Hustota pravděpodobnosti
PRA-CHARGE-YYYYMMDD-XXXXXP1E Hustota pravděpodobnosti Zisk (mil. Kč/rok) -10 -5 5 10 15 20 25 31

32 Hustota pravděpodobnosti
PRA-CHARGE-YYYYMMDD-XXXXXP1E Hustota pravděpodobnosti B A Zisk (mil. Kč/rok) -20 20 40 60 80 100 120 32

33 HODNOTA V RIZIKU (VaR) Zisk v riziku (Profit at Risk – PaR)
Peněžní tok v riziku (Cash Flow at Risk – CFaR) Zisk v riziku lze vyjádřit: Absolutně obvykle jako taková hodnota ztráty, která bude překročena s pravděpodobností 5% (pětiprocentní percentil) PaR = -6,49 mil. Kč Relativně jako rozdíl střední, resp. plánované hodnoty zisku a absolutní hodnoty PaR PaR relativní = 9,2 – (-6,49) = 15,69 mil. Kč

34 STANOVENÍ ROZDĚLENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI
Simulace Monte Carlo Scénáře Kvalitativní scénáře: obvykle dlouhodobější vize vývoje vyjádřené v podobě slovních popisů. Cílem je rozšířit okruh myšlení. Kvantitativní scénáře: vzájemně konsistentní kombinace hodnot klíčových rizikových faktorů Postup tvorby: výběr faktorů pro tvorbu scénářů (obvykle 2 až 3 nejvýznamnější faktory) stanovení hodnot (úrovní) faktorů (spojité faktory nutno aproximovat diskrétními faktory) vlastní tvorba scénářů a stanovení jejich pravděpodobností (tabulky, pravděpodobnostní stromy)

35 TABULKOVÉ ZOBRAZENÍ Reakce konkurence na uvedení výrobku na trh Scénář
Pravděpodobnost ( %) 1. Snížení prodejní ceny 20 2. Zvýšení nákladů na reklamu a propagaci 3. Současné snížení prodejní ceny a zvýšení nákladů na reklamu a propagaci 50 4. Žádná reakce 10

36 PRAVDĚPODOBNOSTNÍ STROM PROJEKTU NÁKUPNÍHO CENTRA
Scénář Marže 20% S1 Ne Vstup konkurence Prodeje Stejné S2 1 3 Ano 18% Pokles o 10% S3 2 15% Pokles marže Stejné S4 4 S5 Prodeje Pokles o 5% 36

37 SCÉNÁŘE PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ Z OBLASTI ENERGETIKY
Pravděpodobnost 7% Inflace S1 0,24 0,4 0,6 5% S2 0,36 0,6 20% Změna ceny ropy 5% S3 0,09 0,3 0% 0,3 Inflace 0,7 2,5% S4 0,21 -5% 0,1 2,5% S5 0,02 0,2 0,8 1% Inflace S6 0,08 37

38 VÝBĚR RIZIKOVÝCH VARIANT

39 PRAVIDLO OČEKÁVANÉ HODNOTY A ROZPTYLU (výnosové kritérium) (1/4)
Hustota pravděpo-dobnosti X2 X1 Zisk X1 X2 Hustota pravděpo-dobnosti Zisk

40 PRAVIDLO OČEKÁVANÉ HODNOTY A ROZPTYLU (výnosové kritérium) (2/4)
Hustota pravděpo-dobnosti Zisk X1 X2 Hustota pravděpo-dobnosti Zisk X1 X2

41 PRAVIDLO OČEKÁVANÉ HODNOTY A ROZPTYLU (výnosové kritérium) (3/4)
Jestliže 1 E (X2) ≥ E (X1) a současně D (X2) < D (X1) nebo D (X2) < D (X1) a současně E (X2) > E (X1) pak X2 › X1 2 Rozhodovatel preferuje Varianty s vyšší očekávanou hodnotou před variantami s nižší očekávanou hodnotou Varianty s menším rizikem před variantami s vyšším rizikem

42 PRAVIDLO OČEKÁVANÉ HODNOTY A ROZPTYLU (výnosové kritérium) (4/4)
Očekávaná hodnota Preferenční vztah Varianta Rozptyl X1 X2 X3 X4 X5 10 12 15 22 5 4 3 9

43 PRAVIDLO OČEKÁVANÉ HODNOTY A VARIAČNÍHO KOEFICIENTU (výnosové kritérium) (4/5)
Projekt E D σ k X1 10 25 5 0,5 X2 22 28 5,29 0,24 X3 60 7,75 0,31 X4 16 85 9,22 1,74 Pravidlo (E, D) Efektivní projekty: X1, X2, X3 Pravidlo (E, k) Efektivní projekty: X2, X3

44 PRVNÍ PRAVIDLO STOCHASTICKÉ DOMINANCE (1/3)
Předpoklad: Rozhodovatel preferuje rizikové varianty s vyšší očekávanou hodnotou výnosového kritéria před variantami s nižší očekávanou hodnotou Hustota pravdě-podobnosti Zisk X1 X2 Pravdě-podobnost Zisk X1 X2 1 0,5

45 PRVNÍ PRAVIDLO STOCHASTICKÉ DOMINANCE (2/3)
Pravděpodobnost 1 X1 X2 0,75 0,5 0,25 10 20 30 40 50 Zisk PX (Z≤30) = 0,15 PX (Z>30) = 0,85 PX (Z≤30) = 0,60 PX (Z>30) = 0,40 2 1 2 1

46 PRVNÍ PRAVIDLO STOCHASTICKÉ DOMINANCE (3/3)
Varianta X2 je preferovaná před variantou X1, jestliže hodnota distribuční funkce varianty X2 pro libovolnou hodnotu daného kritéria hodnocení (výnosového typu) je menší, resp. rovna odpovídající hodnotě distribuční funkce varianty X1 Pravděpodobnost překročení libovolné hodnoty kritéria variantou X2 je větší než variantou X1 P (z>K) = 1 – P (z≤K) P2 (z≤K) ≤ P1 (z≤K) P2 (z>K) ≥ P1 (z>K)

47 DRUHÉ PRAVIDLO STOCHASTICKÉ DOMINANCE
Předpoklad: Rozhodovatel má averzi k riziku Pravděpodobnost Zisk X1 X2 + - Z1 Z2 Výhoda pravidel stochastické dominance: lze je uplatnit bez ohledu na tvar rozdělení pravděpodobnosti kritéria hodnocení

48 VÝSLEDEK UPLETNĚNÍ PRAVIDEL RZOHODOVÁNÍ ZA RIZIKA
Stanovení efektivního souboru variant (projektů) vyloučením dominovaných variant (projektů)

49 HODNOCENÍ RIZIKA A ROZHODOVÁNÍ O RIZIKU
5 Náplní je: Posuzování přijatelnosti rizika vzhledem k rizikové toleranci, tj. výši rizika, kterou je podnik ochoten akceptovat V případě nepřijatelnosti rizika rozhodnutí o tom, zda se riziku vyhnout (Risk avoidance), či jak jej snížit (Risk mitigation) Některá rizika jsou nevyhnutelná Výsledky předchozích fází managementu rizika Hodnocení rizika Přijatelné riziko Nepřijatelné riziko Retence (zadržení) rizika Vyhnutí se riziku Volba strategie snížení rizika

50 STRATEGIE (ZPŮSOBY) SNIŽOVÁNÍ RIZIKA (1/2)
Eliminace, resp. oslabení příčin vzniku rizika (prevence rizika, ofenzivní přístupy) Snižování negativních dopadů rizika (defenzivní přístupy) Transfer rizika, tj. jeho přesun na jiné subjekty (pojišťovnu, dodavatele, odběratele, aj.) Neošetřené riziko: brutto riziko, inherentní riziko Reziduální (netto, zbytkové) riziko: snížené riziko po realizaci určitých opatření na snížení rizika

51 STRATEGIE (ZPŮSOBY) SNIŽOVÁNÍ RIZIKA (2/2)
PRA-CHARGE-YYYYMMDD-XXXXXP1E STRATEGIE (ZPŮSOBY) SNIŽOVÁNÍ RIZIKA (2/2) Při rozhodování o způsobech snížení rizika je třeba respektovat: Opatření by neměla být orientována převážně na jednotlivá rizika, ale respektovat celý soubor (portfolio) identifikovaných rizik s uvažováním jejich vzájemných vazeb Každé opatření na snížení rizika vyvolá určité náklady, takže je třeba posuzovat nejen míru snížení rizika, ale i náklady spojené s tímto opatřením Obvykle nejde proto o minimalizaci rizika, ale o jeho snížení na ekonomicky účelnou míru, tj. jde o určitou optimalizaci rizika Určitá opatření na snížení rizika oslabují některá, tzv. primární rizika, ale současně vyvolávají jiná, tzv. sekundární rizika. Vzhledem k tomu je třeba při přípravě a volbě opatření na redukci primárních rizik identifikovat a hodnotit vyvolaná sekundární rizika a zvažovat opatření na jejich zmírnění Možná opatření mohou být vzájemně závislá, tj. je třeba uplatňovat při jejich výběru a realizaci systémový přístup


Stáhnout ppt "TURBULENTNÍ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google