Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana spotřebitele v ČR – 2. část

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana spotřebitele v ČR – 2. část"— Transkript prezentace:

1 Ochrana spotřebitele v ČR – 2. část
SZPI, HS, VS a další instituce legislativa

2 Státní zemědělská a potravinářská inspekce http://www. szpi
Státní zemědělská a potravinářská inspekce Ministerstvo zemědělství Činnosti: Kontrolní – a) zdravotní nezávadnosti - kontrola mikrobiologických požadavků a kontrola obsahu cizorodých látek ( aditiv, reziduí pesticidů…) RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed - Nařízení vlády 98/2005 SZPI – „národní kontaktní místo v systému rychlého varování“ (informace od VS, HS, ÚKZÚZ) „Inspirace pro SZPI“ Evropský úřad pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority) (výzkum, poradenství – aspartám, aditiva, BSE, ptačí chřipka…) b) jakosti – analytických (obsah tuku, cukru…) a senzorických znaků a správnost označení (jakostní třída, doba spotřeby…) (MZd – ÚZPI – Ústav zem. a potrav.informací) Zákon o potravinách – komoditní požadavky – prováděcí vyhlášky:

3 Laboratorní Certifikační Mezinárodní vztahy
zkoušky - mikrobiologické, chemické, fyzikální a smyslové požadavky Brno – víno, GMO, chemické rozbory b) senzorické zkoušení – osoby zkoumání citlivosti chuti, iIdentifikace chutí, prahová citlivost,  zkouška duo – trio, zkouška na určení chuťové paměti, zkouška na identifikaci vůní,párová porovnávací zkouška na určení intenzity vůně ,pořadová zkouška na určení vzrůstající intenzity vůně, pořadová zkouška na určení vzrůstající intenzity barvy Platné metody zkoušení: Bezpečnost, hygiena, požadavky mikrobiologické, chemické, toxikologické – prováděcí vyhlášky : Mezilaboratorní porovnávání zkoušek (národní i mezinárodní) Certifikační a) víno – víno, ovoce a zelenina – dovoz a vývoz z/do třetích zemí b) potraviny – žádost výrobce (export) Mezinárodní vztahy

4 Zemědělské výrobky (mimo živočišní) Potravinářské výrobky
ZÁKON o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů Zemědělské výrobky (mimo živočišní) Potravinářské výrobky Tabákové výrobky +++suroviny pro výše uvedené skupiny „Od vidlí až po vidličku“ dodržování legislativy, bezpečnost výrobků, neklamání spotřebitele ochrana zapsaného označení původu nebo zeměpisného označení výrobků, potravin nebo surovin anebo tabákových výrobků evidence podnikatelů uvádějících do oběhu nebo vyvážejících čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu nebo konzumní brambory evidence výrobců saponát. a mydlář. a tabák. výrobků schvalování ozařoven (informování orgánů EU) ověřování odrůd, původu, cukernatosti a hmotnosti vinných hroznů určených pro výrobu jakostního vína s přívlastkem a vydávání dokladů, zatřiďování vín

5 Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích
Pojmy (potraviny, přídatné látky,látky pomocné a látky určené k aromatizaci, doplňky stravy, suroviny, tabákové výrobky, šarže, kontaminující látky …..) Povinnosti provozovatelů potravinářských výrobků ( mj. ohlašovací, evidence o provedené deratizaci a dezinsekci, stanovení kritických bodů, hygienické požadavky, používání pitné vody.. . Povinnosti dovozců potravin ze třetích zemí – předložení osvědčení na potraviny (vyžadované předpisy ES) – role celních orgánů Povinnosti výrobců a dovozců přídatných látek neevidovaných, nových potravin určených pro zvláštní výživu, doplňků stravy a potravin pro zvláštní lékařské účely – zaslání vzorku etikety – Ministerstvo zdravotnictví a SZPI Ohlašování zásob cukru, fruktózy a izoglukózy Podmínky ozařování potravin a povinnosti (žádost u SZPI) Označování potravin – povinnosti (např. identifikace podniku uvádějícího potravinu na trh, název druhu, skupiny, příp. podskupiny…., množství, data spotřeby, způsob skladování, způsob použití, složení, případné ozařování…, Uvádění potravin do oběhu (např. potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti, použitelné k jinému než původnímu použití, zákaz klamavého označení nebo nabízení ke spotřebě klamavým způsobem, s prošlým datem použitelnosti…) Možnost získání osvědčení prokazující znalost hub – (Hyg. stanice)

6 datum použitelnosti= datum ukončující dobu, po kterou si potravina podléhající rychle zkáze, při dodržování skladovacích podmínek, zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost a po které nesmí být uváděna do oběhu, datum minimální trvanlivosti = datum vymezující minimální dobu, po kterou si potravina zachovává své specifické vlastnosti při dodržování skladovacích podmínek a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost Povinnost oznámit písemně nebo způsobem umožňujícím dálkový přenos dat zahájení a ukončení výkonu předmětu činnosti nejpozději v den jeho zahájení, případně ukončení, příslušnému orgánu dozoru – SZPI a VS - s uvedením svého jména, příjmení a místa podnikání, jde-li o osobu fyzickou, nebo obchodní firmy a jejího sídla, jde-li o osobu právnickou. Potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti mohou být uváděny do oběhu, jsou-li takto označeny a jsou-li zdravotně nezávadné. Potraviny použitelné k jinému než původnímu použití mohou být uváděny do oběhu, pouze jsou-li zdravotně nezávadné a je-li na nich nebo při nich zřetelně označen doporučený způsob použití. Povinnost odděleně umístit a zřetelně označit potraviny použitelné k jinému než původnímu použití a potraviny s prošlým datem minimální trvanlivosti, Povinnost - s ohledem na povahu potraviny - přiměřeně zkrátit datum minimální trvanlivosti nebo použitelnosti uvedené na obalu potraviny, pokud byla rozbalena za účelem prodeje jednotlivých částí, a stanovit i podmínky jejího dalšího uchování tak, aby nedošlo ke zhoršení jakosti a zdravotní nezávadnosti potraviny

7 Povinnost vyřadit z dalšího oběhu potraviny:
1. nemající vlastnosti uvedené výše – viz Uvádění potravin do oběhu 2. balené do obalů a obalových materiálů, které neodpovídají požadavkům stanoveným tímto zákonem a požadavkům na předměty a materiály přicházející do přímého styku s potravinami, 3. nedostatečně nebo nesprávně označené, 4. neodpovídající požadavkům na jakost stanovenou vyhláškou nebo deklarovanou výrobcem, 5. páchnoucí, pokud pach není charakteristickou vlastností výrobku, nebo jinak poškozené, deformované, znečištěné nebo zjevně chemicky nebo mikrobiologicky narušené; Zákaz uvádět do oběhu potraviny obsahující druhy potravních doplňků dosud neuvedené ve vyhlášce [§ 19 odst. 1 písm. a) a j)] pouze se souhlasem a za podmínek stanovených rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví; žádost o vydání souhlasu podává Ministerstvu zdravotnictví provozovatel potravinářského podniku, který hodlá takovou potravinu vyrábět nebo uvádět do oběhu, Povinnost: dodržovat při prodeji potravin hygienické požadavky a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin stanovené vyhláškou, zabezpečit, aby při prodeji a přepravě potravin byl k dispozici doklad o původu zboží. je-li při nabízení k prodeji a prodeji potraviny uváděno výživové tvrzení, musí být na vývěsce umístěné na viditelném místě v blízkosti vystavené potraviny uvedená výživová hodnota, pokud již není uvedena na obalu výrobcem potraviny. Rozsah výživového tvrzení, způsob uvádění výživové hodnoty a jejich výpočtu stanoví vyhláška. Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí do oběhu nebo vyváží čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu nebo konzumní brambory, je povinen písemně oznámit tuto skutečnost příslušnému orgánu dozoru, 3f) a to nejpozději v den zahájení uvádění do oběhu nebo v den vývozu. Kompetence dozorujících orgánů Výše pokut – od Kč do Kč

8 Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků: (novela 101/2007
- způsob označování + neklamání neexistujícími účinky nebo vlastnostmi označení množství + „e“ datum minimální trvanlivosti a doby použitelnosti údaje o způsobu použití údaje o složkách potravin údaje o přídatných látkách údaje o látkách určených k aromatizaci údaje o potravinách nového typu a GMP ZÁKON 452/2001 o ochraně označení původu a zeměpisných označení (název níže označeného území) OP - název oblasti, určitého místa nebo země (dále jen "území") používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže kvalita nebo vlastnosti tohoto zboží jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory

9 1) Označení potravin a tabákových výrobků se provádí na obalech určených pro spotřebitele, na vnějších obalech 3) nebo na jejich nesnadno oddělitelných součástech, popřípadě na připojených součástech. (2) Tam, kde není možné spolehlivě označit vnější obaly podle odstavce 1, především otevřené vratné obaly, uvedou se stanovené údaje v písemné dokumentaci, která potravinu nebo tabákový výrobek doprovází. (3) Označení údaji podle § 6 až 8 zákona musí být pro spotřebitele srozumitelné, uvedené na viditelném místě, snadno čitelné, nezakryté, nepřerušené jinými údaji, nesmazatelné a vyjádřené v nekódované formě, s výjimkou označení šarže, nestanoví-li zvláštní právní předpis 6) jinak. (4) Označení šarže se uvede u balené potraviny a tabákového výrobku na obale určeném pro spotřebitele, u nebalené potraviny a tabákového výrobku v písemné dokumentaci, která potravinu nebo tabákový výrobek doprovází. Před označení šarže se umístí písmeno "L", s výjimkou případů, kdy je označení šarže jasně rozlišitelné od ostatních údajů a není možná záměna s jiným údajem. U baleného stolního másla se místo označení šarže uvede datum výroby. (5) Název potraviny se doplní údajem o fyzikálním stavu potraviny nebo o způsobu její úpravy, například v prášku, mletá, drcená, sušená, instantní, zmrazená, koncentrovaná, uzená, sterilovaná, pasterovaná, pokud tento fyzikální stav nebo úprava nevyplývají již z názvu nebo charakteru druhu, skupiny nebo podskupiny potravin. Doplňující údaje se uvedou na obalu vždy, pokud by jejich neuvedení mohlo spotřebitele uvést v omyl. Požadovaný způsob úpravy názvu potraviny a jeho uvedení na obalu se vztahuje přiměřeně též na tabákové výrobky. (6) Označování čerstvého ovoce a čerstvé zeleniny se provádí podle přímo použitelného předpisu Evropského společenství 7).

10 Na obalu určeném pro spotřebitele a na vnějším obalu, na jeho nesnadno oddělitelných součástech, na připojených součástech a v písemné dokumentaci, která potravinu doprovází, se neuvádějí údaje, že a) potravina je zdrojem všech životně nezbytných živin, nejde-li o potraviny, u nichž je tato vlastnost stanovena ve zvláštním právním předpise 8) nebo potvrzena příslušným správním orgánem, b) běžné potraviny nedodají potřebné množství živin, které obsahuje nabízená potravina, c) potravina má zvýšenou nebo zvláštní nutriční hodnotu v důsledku přídavku přídatných látek nebo potravních doplňků, bez provedeného nutričního hodnocení, d) potravina má zvláštní vlastnosti, přestože tyto vlastnosti vykazují všechny srovnatelné potraviny, e) potravina je vhodná k prevenci, zmírnění nebo léčení zdravotní poruchy nebo k lékařským účelům, pokud nestanoví zvláštní právní předpis 8) jinak, f) charakter nebo původ potraviny je "domácí", "čerstvý", "živý", "čistý", "přírodní", "pravý" nebo "racionální", pokud toto označení výrobku není součástí názvu druhu, skupiny nebo podskupiny uvedené u jednotlivých druhů potravin ve zvláštních právních předpisech9), g) potravina je určena pro zvláštní výživu nebo je dietní, popřípadě dietetická, pokud by to neodpovídalo požadavku zvláštního právního předpisu8), h) potravina byla vyrobena podle náboženských nebo rituálních předpisů, bez doložení příslušnými náboženskými autoritami.

11 DATUM MINIMÁLNÍ TRVANLIVOSTI:
U potravin s minimální dobou trvanlivosti a) 3 měsíce nebo kratší - nemusí být v datu minimální trvanlivosti uveden rok, b) delší než 3 měsíce, ale ne více než 18 měsíců, nemusí být v datu minimální trvanlivosti uveden den, c) delší než 18 měsíců nemusí být uveden v datu minimální trvanlivosti den a kalendářní měsíc. (3) Dobou minimální trvanlivosti se při označování rozumí doba ukončená posledním dnem příslušného kalendářního měsíce nebo roku. (4) Datum minimální trvanlivosti se nevyžaduje u a) čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a konzumních brambor neloupaných, nekrájených nebo jinak neupravených; toto ustanovení se nevztahuje na naklíčená semena a podobné výrobky, např. klíčky luštěnin, b) konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů s obsahem alkoholu 10 a více objemových procent, s výjimkou likérů s vaječnou, mléčnou nebo smetanovou složkou13), c) vín, likérových vín, šumivých vín, aromatizovaných vín a dalších výrobků podle zvláštního právního předpisu14), jakož i u výrobků získaných z jiného ovoce než z hroznů a nápojů, které spadají pod kódy celního sazebníku15) a a jsou vyrobeny z hroznů nebo hroznového moštu, d) pekařských výrobků určených ke spotřebě do 24 hodin po výrobě, e) jedlé soli, f) přírodních sladidel v pevném stavu, g) cukrovinek vyrobených převážně z přírodních sladidel a barviv nebo látek určených k aromatizaci, h) žvýkaček a podobných výrobků určených ke žvýkání, i) kvasného octa, j) limonád, ovocných šťáv, ovocných nektarů a alkoholických nápojů, pokud se tyto potraviny nacházejí v nádobách o obsahu nad 5 litrů a pokud jsou určeny pro provozovny stravovacích služeb, k) jednotlivých porcí nebalené zmrzliny.

12 Vyhláška č.344/2003, kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky
Pojmy – druhy tabáku, součásti tabákových výrobků Označování obalů Varování na obalech – obecné a dodatečné (včetně technických požadavků na varování) Požadavky na jakost včetně nedovolených složek

13 Státní veterinární správa České republiky http://www. svscr
Státní veterinární správa České republiky Ministerstvo zemědělství Produkty živočišního původu, zdraví zvířat (chov, přeprava, … - cirkusové zvířata, veřejné zdraví – ochrana území před nákazou) Schválené subjekty Zákon č. 166/1999 o veterinární péči (105 stran) + základní veterinární požadavky na živočišní produkty + povinnosti osob, které vyrábějí,zpracovávají a uvádějí do oběhu živočišní produkty + prodej zvířat a živočišních produktů v tržnicích a na tržištích + Vnitrostátní přeprava živočišních produktů + Veterinární kontrola + Veterinární vyšetření živočišních produktů + Dovoz zvířat a živočišních produktů + Orgány státní správy ve věcech veterinární péče (MO, MV, obce), orgány veterinární správy a Státní veterinární správa – její úkoly +++ studijní program pro veterinární lékaře

14 Prodej zvířat a živočišných produktů v tržnicích a na tržištích
(1) V tržnicích a na tržištích lze prodávat jen zdravá zvířata a zdravotně nezávadné živočišné produkty, které byly veterinárně vyšetřeny, zvěřina musí být patřičně označena způsobem umožňujícím identifikaci každého kusu a doprovázena veterinárním osvědčením; prováděcí předpis upraví podrobnosti tohoto prodeje. (2) Osoba, která organizuje sezonní prodej ryb, musí před jeho zahájením požádat okresní veterinární správu o určení veterinárních podmínek pro tento způsob prodeje. Asanační činnost Práce veterinárních lékařů Povolování výroby veterinárních přípravků - Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv – Brno Vejce Podmínky sezónního prodeje ryb Další předpisy týkající se práce SVS:

15 Orgány ochrany veřejného zdraví – hygienické stanice http://www. khshk
Orgány ochrany veřejného zdraví – hygienické stanice Ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotní ústav…http://www.szu.cz/Menu/centra.html A) epidemiologie (infekční choroby + dezinsekce a deratizace) B) hygiena dětí a dorostu (provozování a provozovny zotavovacích akcí, školních jídelen, sportovních zařízení – hřiště, plovárny…) C) hygiena výživy a PBU (předměty běžného užívání)– nezávadnost potravin, projektová dokumentace a kolaudace potrav. provozů (stravovací služby +hračky, kosmetika, výrobky pro děti do tří let, výrobky určené pro styk s potravinou, pokrmy a materiály pro ně + zkoušky ze znalosti hub) D) hygiena komunální (pitná voda, výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a chemické látky,koupaliště a sauny, vnitřní prostory budov, činnosti epidemiologicky závažné, hluk, vibrace, neionizující záření, zdravotní rizika, životní prostředí) E) hygiena práce (ochrana zdraví při práci – fyz., chem. a biolog. faktory, mikroklimatické podmínky, fyzická a duševní (????) zátěž

16 Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví
Hygienické požadavky na pitnou vodu + povinnosti provozovatele veřej. vodovodu Povinnosti provozovatelů koupališť a saun Hyg. požadavky na – vnitřní prostory staveb – větší počet lidí a venkovní hrací plochy – provozovatel pískoviště – nezávadnost Hyg. požadavky na provoz zdravot. Zařízení a ústavů sociální péče (provozní řád, sterilizace, praní prádla Hyg.požadavky na činnosti epidem. závažné a ubytovací služby (prověřování znalostí, zdravotní průkaz,lékárnička, provozní řád,…) Povinnosti provozovatelů stravovacích služeb (tepelně neoprac. vejce, syrové maso a ryby,znalosti hub, přibarvování cukrář. Výrobků…) Povinnosti výrobce, dovozce, prodávajícího a distributora PBÚ - (atesty,požadavky pro osoby vyvíjející, vyrábějící a uvádějící na trh kosmetické výrobky – složení a nežádoucí účinky – na adrese podnikatele- veřejně přístupné) Ochrana před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením Ochrana zdraví při práci – 4 kategorie + rizikovost práce Infekce, epidemie, nákaza (mj. klíšťata) Státní dozor – rozdělení pravomocí a činosti

17 „Hluk z provozoven služeb a hluk z veřejné produkce hudby (například koncert, taneční zábava, artistická produkce s hudbou) nesmí překročit hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněné prostory“ Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace Práva a výkon orgánů v rámci zákona (např. Ministerstvo dopravy – hluk z provozu motorových vozidel, Ministerstvo zdravotnictví, obce… Práva a povinnosti státního zdravotního dozoru

18 Další leg. předpisy pro hygienické stanice:
Vyhláška MZ ČR č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy ve znění  vyhlášky č.186/2003 Sb. Vyhláška MZ ČR č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let Vyhláška 444/2004 Sb., kterou se mění vyhláška MZ ČR č. 26/2001 Sb.  o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku ve znění vyhlášky č. 268/2001 Sb. Vyhláška MZ ČR č. 75/2003 Sb. o stanovení ingrediencí kosmetických prostředků Vyhláška MZ ČR č. 137/2001 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných kterou se mění vyhláška MZ ČR č.107/2001 Sb. Vyhláška MZ ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody


Stáhnout ppt "Ochrana spotřebitele v ČR – 2. část"

Podobné prezentace


Reklamy Google