Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Schůzka informatiků MČ HMP Datové schránky 7.5.2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Schůzka informatiků MČ HMP Datové schránky 7.5.2009."— Transkript prezentace:

1 Schůzka informatiků MČ HMP Datové schránky 7.5.2009

2 Aktuality 6.5.2009Novela zákona o archivnictví a spisové službě Ve středu 6.5.2009 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která je součástí vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 28.5.2009Novela zákona o archivnictví a spisové službě Ve čtvrtek 28.5. 2009 schválil Senát Parlamentu ČR novelu zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, která významně mění také zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

3 Novela zákona č.499/2004 Sb. - schválené změny Náklady spojené s provozováním informačního systému datových schránek hradí stát z prostředků státního rozpočtu vyčleněných podle návrhu ministerstva pro stanovený účel v kapitole všeobecná pokladní správa4a). Pro subjekty, kterým Ministerstvo vnitra zřizuje datovou schránku automaticky ze zákona (orgány veřejné moci + právnické osoby), vzniká tzv. přechodné období až dokonce října 2009. Během něj se mohou sami rozhodnout, zda si zpřístupní svou datovou schránku či nikoli. Pokud tak neučiní, bude jim schránka automaticky zpřístupněna 1. listopadu 2009, nemusíte tedy zpřístupňovat datovou schránku 1.7. 2009. S aktivací datové schránky můžete proto počkat až do 1.11. 2009

4 Schválené změny orgány veřejné moci si mohou požádat o zřízení několika datových schránek. V případě MČ jedná se o datové schránky pro příslušné orgány městské části. Požádat si o datovou schránku pro jednotlivé orgány městské části může městská část až po 1. 7. 2009. Tato datová schránka bude mít také charakter orgánu veřejné moci. Zpřístupnění této datové schránky na požádání bude možné až po zpřístupnění vlastní datové schránky městské části (nelze ji zpřístupnit dříve!!). Upozornění !! Dodání do datové schránky složky orgánu městské části se považuje za doručení do datové schránky městské části. Jedná se především o termín doručení, od kterého začínají běžet správní lhůty.

5 Schválené změny Do datové schránky se bude moci přihlásit jiná aplikace bez nutnosti zadat jméno a heslo fyzické osoby. – V tomto případě se autentizace provede pomocí tzv. systémového certifikátu – ten bude umožňovat připojení spisové služby nebo agendových aplikací 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, bez toho, aby se k informačnímu systému datových schránek musela přihlašovat pověřená osoba. – Vzhledem k tomu není v případě použití systémového certifikátu nutné určit tzv. pověřené osoby, institut pověřených osob se nepoužije. Systémový certifikát průběžně řeší dodavatelé spisových služeb. od 1.1. 2010 bude možné využívat Informační systém datových schránek i pro výměnu zpráv mezi soukromými subjekty navzájem. Podmínkou bude souhlas příjemce s doručováním ze strany soukromých subjektů. V souvislosti s tím je navrženo přechodné období od 1.1. 2010 do 30.6. 2010, kdy bude možné „privátní“ komunikaci využívat pouze pro zasílání faktur či jiných žádostí o úhradu.

6 CzechPOINT@office CzechPOINT@office je pokračováním a rozšířením tzv. „vnitřního Czech POINTu“, který zatím slouží pro vnitřní použití na úřadu v režimu Orgánu veřejné moci (ve smyslu zákona č.300/2008 Sb., §1, odst.1 písmeno a, dále jen OVM) – typicky pro získání elektronického výpisu nebo opisu z Rejstříku trestů pro použití z moci úřední. Mezi agendy CzechPOINT@office patří: výpis a opis z rejstříku trestů z moci úřední (stávající funkcionalita) konverze dokumentů z moci úřední podle zákona č. 300/2008 Sb. přístup matričních úřadů k hlášení nesouladu v rámci ISEO přístup notářů k ověření údajů z ISEO na základě novely zákona č. 99/1963, kterým se mění zákon o evidenci obyvatel č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech případně další agendy – vyvolané legislativou, nebo požadavky „trhu“

7 Konverze a CzechPOINT Orgány veřejné moci mohou autorizovanou konverzi provádět dvojím způsobem. Buď využijí pro autorizovanou konverzi nástroj CzechPOINT@office nebo si zajistí na vlastní náklady své řešení, případně řešení třetích stran napojené na připravované aplikační rozhraní (API) centrální evidence konverzí, což je součást elektronické aplikace systému kontaktních míst veřejné správy ve smyslu vyhlášky o podrobnostech konverze. V praxi bude zejména na menších úřadech řešení CzechPOINT@office preferované, vzhledem k tomu, že to bude hotové, garantované řešení, a to včetně zajištění služby časového razítka a zajištění centrálně vedené evidence konverzí, ke které má orgán veřejné moci přístup z kteréhokoli pracoviště CzechPOINT.

8 Jak získat CzechPOINT@office Orgány veřejné moci mají ze zákona přístup ke konkrétním agendám. V rámci identitního prostoru Czech POINT jsou reprezentovány tzv. skupinami. Nastavení přístupu konkrétní skupiny ke konkrétní agendě CzechPOINT@office musí být tedy nastaveno Správcem centrály podle pokynů Ministerstva vnitra. Zodpovědnost za nastavení oprávnění jednotlivých osob v rámci skupiny pak mají administrátoři skupin.

9 Konkrétně Zažádat u MV o vytvoření skupiny uživatelů CzechPOINT@office pro konkrétní OVM formou žádosti, která bude uveřejněna na www.czechpoint.cz v sekci "Pro obce - Zřiďte si Czech POINT (Czech POINT@office)". Jedná se o elektronické žádosti (formuláře), které vyplní zástupci jednotlivých orgánů veřejné moci. (Tuto žádost potvrdí například svým elektronickým podpisem.) MV zajistí (prostřednictvím Správce centrály Czech POINT) následující: – vytvoření požadované skupiny – nastavení přístupu konkrétní skupiny ke konkrétní agendě CzechPOINT@office – vytvoření role administrátora konkrétní skupiny – vygenerování primárních přístupových údajů administrátora skupiny

10 Konkrétně MV zašle na příslušný OVM přístupové údaje pro administrátora skupiny – administrátor se přihlásí do administrátorského prostředí systému Czech POINT, které je na https://www.czechpoint.cz/nps – v tomto prostředí vytvoří požadované účty úředníkům oprávněným pro přístup k CzechPOINT@office a přidělí jim role podle organizační struktury úřadu, resp. podle jejich oprávnění – administrátor je zodpovědný za nastavení oprávnění jednotlivých osob/úředníků OVM v rámci skupiny Pro zapojení do CzechPOINT@office je potřeba mít naprosto stejné vybavení jako v případě připojení se k projektu Czech POINT: – standardní počítač s přístupem na internet, webový, formulářový, dokumentový prohlížeč a účet pro používání CzechPOINT@office ke kterému se přistupuje prostřednictvím tokenu (za úplatu, na tokenu je kvalifikovaný a komerční certifikát), kterým se přihlašuje do identitního prostoru a prostředí CzechPOINT.

11 Demo DS Získání přístupu a přihlášení do testovací datové schránky Přístup do zkušební verze získáte na základě žádosti o zřízení datové schránky. Žádost podáte prostřednictvím elektronického formuláře, který naleznete na stránkách www.datoveschranky.info. Až elektronický formulář žádosti vyplníte a odešlete, obdržíte obratem přihlašovací údaje na vyplněnou e-mailovou adresu. Schránka Vám bude k dispozici nejméně 48 hodin a budete moci přijímat a odesílat datové zprávy, vyhledávat adresáty a měnit nastavení. Demo přesně simuluje práci s datovou schránkou, po prvním přihlášení. Proto je schránka v neaktivovaném stavu a neobsahuje žádné datové zprávy. Abyste mohli odesílat, a přijímat datové zprávy musíte schránku nejprve aktivovat.

12 Omezování formátů Přímá cesta, jak formáty omezit, v zákonu skutečně není. Prováděcí vyhláška, která je v této chvíli ve finálním schvalování v legislativní radě vlády, bude skutečně omezovat povolené formáty příloh, přenášené prostřednictvím DS pouze tak, že se nesmí jednat o komprimované spustitelné soubory. Jsou zde dva právní předpisy, které umožňují omezit formát podání nepřímo. – nařízení vlády č. 495/2004 Sb. el. podatelny – zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

13 Nařízení vlády č. 495/2004 Sb. §3 odst. 1 písm. e) nařízení vlády č. 495/2004 Sb. říká: "Orgán veřejné moci zveřejní na své úřední desce, pokud ji má zřízenu, a též způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webové stránce) informace potřebné k doručování datových zpráv orgánu veřejné moci. Těmito informacemi jsou alespoň: – technické parametry datových zpráv, pro jejichž přijetí má elektronická podatelna technické a programové vybavení, a technické parametry technických nosičů, na nichž lze předávat orgánu veřejné moci datové zprávy,..."

14 Zákon č. 106/1999 Sb. §5 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 106/1999 Sb. říkají: "Každý povinný subjekt musí pro informování veřejnosti ve svém sídle a svých úřadovnách zveřejnit na místě, které je všeobecně přístupné, jakož i umožnit pořízení jejich kopie, tyto informace: –... – c) místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, – d) postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat,..."

15 Další připravované projekty Výzva Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Žádost do Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Schůzka informatiků MČ HMP Datové schránky 7.5.2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google