Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma"— Transkript prezentace:

1 Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 126 MPO – Management podniku Vyučující : Ing. Martin Čásenský, CSc. Zpracoval/a: Bc. Petra Brodíková, Bc. Mojmír Sosna

2 Obsah prezentace Úspěšný podnik Hodnotící kritéria úspěšného podniku
Žebříčky Likvidita Cash flow Strategie Významné zakázky Metrostav a.s. jako úspěšná firma

3 Velká konkurence stavebních podniků
subjekty s převažující stavební činností (OKEČ 45) -  287 607 soukromí podnikatelé – fyzické osoby -  242 300 zapsaní v Obchodním rejstříku -  2 796 obchodní společnosti -  21 007 akciové společnosti -  883 společnosti s ručením omezeným - 19 004 družstevní organizace -  746 státní podniky – 47 firem s více jak 20ti zaměstnanci (4 čtvrtletí 2008)

4 Situace v roce 2008 26 největších stavebních společností
tržby 161,1mld Kč – nárůst oproti roku 2007 o 2,1% zisk 3,9mld Kč – pokles oproti roku 2007 o 25% růst zisku u 15ti firem, pokles u 11ti 45 firem s tržbami většími než 1mld Kč největší nárůst tržeb PSG – International – o 76% na 4,5mld Kč největší nárůst zisku BAK Trutnov – o 148% na 103mil Kč 4

5 Úspěšný podnik Kdy je podnik úspěšným podnikem?
Posouzení, zda podnik je úspěšný nebo ne, je zásadně závislé na subjektivních formulacích cíle a na objektivních metodách. Ze subjektivního pohledu může být úspěchem např. už jen přetrvání/přežití podniku - podnik v těžkém/nepříznivém období s úsporou času využitelnou pro realizaci nového strategického zaměření. Naproti tomu může být z objektivního hlediska výsledek zcela jiný.

6 Které metody se využívají k zjišťování úspěšnosti podniku?
Existuje několik různých metod. Následuje možný výběr: V případě zakladatele podniku – pokud byly cíle podnikatelského záměru dosaženy. V průběhu controllingu se provádí srovnání plán-skutečnost (relativní vnitropodnikové srovnání). V případě stávajícího podniku – pokud byly výsledky předchozího roku zlepšeny. V průběhu controllingu se provádí srovnání skutečnost-skutečnost (relativní vnitropodnikové srovnání). Quicktest je rychlý test, který může být použit pro veškeré podniky všech velikostí a odvětví. I když se použijí pouze čtyři ukazatelé, je výpověď zásadně správná. Vypočtené ukazatelé se oznámkují (=systém školního známkování) a následně se interpretují jako celková známka (od velmi dobré po ohrožené insolvencí/platební neschopností) Rating – na základě statistického vyhodnocení se uskutečňuje v závislosti na odvětví a velikosti podniku přiřazení/umístění dle určitých stanovených ukazatelů, zda se jedná o více či méně úspěšný podnik (relativní vnější srovnání podniku).

7 Hodnotící kritéria úspěšného podniku?
Počet zaměstnanců Roční obrat Základní kapitál Zahraniční obchod Počet nemovitostí Zadluženost Likvidita Cash flow Strategie Postavení na trhu Business plán Úspěšný hospodářský výsledek Různá hodnotící kritéria Různé výsledky hodnocení

8 Největší stavební firmy v ČR (dle obratu 2008)

9 Největší stavební firmy v ČR (dle hlavních akcionářů)

10 Největší stavební firmy v ČR (dle základního kapitálu)
1.Stavby silnic a železnic, a.s Kč 2.Skanska CZ, a.s Kč 3.Metrostav, a.s Kč 4.Skanska DS, a.s Kč 5.OHL ŽS, a.s Kč 6.Colas CZ, a.s Kč 7.AŽD Praha, s.r.o Kč 8.Hochtief, s.r.o Kč 9.TCHAS, spol. s.r.o Kč 10.VCES a.s Kč

11 Největší stavební firmy v ČR (dle velikosti aktivit)
Skanska CS 26,156mld. Kč Metrostav 18,495mld. Kč Eurovia CS 13,668mld. Kč STRABAG 13,037mld. Kč OHL ŽS ,748mld. Kč IMOS Brno ,252mld. Kč TCHAS ,382mld. Kč PSJ ,003mld. Kč Syner ,742mld. Kč Subterra ,560mld. Kč

12 Největší stavební firmy v ČR (dle počtu zaměstnanců a tržeb na osobu)
Skanska CS (-1200) 5,050mil. Kč Metrostav ,718mil. Kč Eurovia CS ,200mil. Kč STRABAG ,635mil. Kč OHL ŽS ,700mil. Kč TCHAS ,184mil. Kč SWIETELSKY stavební ,367mil. Kč VCES ,217mil. Kč Subterra ,411mil. Kč SMP CZ ,206mil. Kč SYNER ,505mil. Kč

13 Likvidita (jako hodnotící kritérium)
Likvidita podniku vyjadřuje míru schopnosti podniku uhradit svoje závazky v době splatnosti. K určení likvidity se používají poměrové ukazatele, které poměřují závazky podniku a aktiva. Likvidita podniku je předpokladem finanční rovnováhy podniku. Je-li podnik trvale nelikvidní - tzv. platební neschopnost (insolvence) - podnik není schopen platit dluhy v době jejich splatnosti. Nevýhodná je i nadbytečná likvidita, tzn. vyšší stav likvidních aktiv. Obecně platí: Vyšší likvidita (vyšší podíl likv. aktiv) snižuje nebezpečí platební neschopnosti, ale zároveň i výnosnost podniku Proto se hledá optimální struktura majetku.

14 Likvidita - Metrostav

15 Likvidita-Skanska

16 Likvidita-Eurovia

17 Cash flow (jako hodnotící kritérium)
Jednoduše řečeno příjem nebo výdej peněžních prostředků. Peněžní tok za určité období představuje tedy rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za toto období. V podnikové praxi je peněžní tok důležitou veličinou, která vypovídá o schopnosti podniku generovat peníze. Schopnost přinést podniku peněžní prostředky je také jedním z rozhodujících kritérií při výběru a hodnocení investičních projektů. V této souvislosti se používají kritéria jako čistá součastná hodnota, vnitřní výnosové procento nebo doba návratnosti. Výraz cash flow nebo výkaz cash flow je také používán jako zkrácený název pro účetní výkaz přehled o peněžních tocích.

18 Strategie (jako hodnotící kritérium)
Je základem efektivního řízení společnosti v dlouhodobém časovém horizontu. Tento dokument je výslednicí řady analýz, studií, průzkumu trhu stavebních prací, investorů a konkurentů, ale i hodnocení vlastních silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Na jejich konkrétním zpracování se podílí řada managerů společnosti.

19 Strategie V souhrnné strategii společnosti se definuje mise a z ní odvozená vize dlouhodobého rozvoje firmy, hlavní cíle a především strategické operace, které je nutné realizovat pro jejich dosažení. Strategické operace vytyčují věcné úkoly, řídící a pracovní postupy pro zvyšování efektivnosti a kvality ve všech klíčových oblastech aktivit firmy. Představují rozhodující základnu pro tvorbu a uplatňování nástrojů taktického řízení, tj. ročních plánů, regulačních a motivačních metod, interního auditu a kontrol na všech stupních řízení. Souhrnná strategie společnosti, zpracovávaná na 4-letá období, je výchozím podkladem pro vypracování strategie divizí.

20 Významné zakázky (jako hodnotící kritérium)
Výstavba Národní technické knihovny (Metrostav a.s.)

21

22

23

24

25

26

27 Údolní most Haiger na dálnici A45 (Eurovia a.s.)

28 Úspěšná firma Metrostav a.s.
Mise Metrostav a.s. Metrostav a.s. je universální stavební společnost zajišťující řízení a realizaci náročných stavebních děl. Proměňuje vize veřejných i soukromých investorů pro zlepšování životního prostředí lidí ve skutečnost. Vize Metrostav a.s Metrostav a.s. se zařadí mezi nadprůměrně prosperující středoevropské stavební firmy s trvalým růstem své produkce, tržní hodnoty a s úrovní řízení odpovídající standardům EU. Základní strategické cíle -rozvíjet lidské zdroje -upevnit významné postavení na trhu stavebních prací v souladu s indikátory vývoje -vhodnými akvizicemi proniknout do dalších segmentů stavebního trhu ve vhodných teritoriích -aktivně chránit domácí stavební trh před sílícím pronikáním zahraniční konkurence -rozvíjet systém řízení skupiny Metrostav v úzké vazbě na systém řízení skupiny DDM Group.

29 Firemní kultura Metrostavu
Základní symboly Obchodní název firmy: Metrostav a.s. Základní logo firmy: Barvy firmy: červená, bílá, černá Krédo firmy: Držíme slovo Zásady vnitrofiremních vztahů Zásady vztahů k veřejnosti Zásady vztahů k obchodním partnerům Zásady vztahů k životnímu prostředí Zásady vztahů k bezpečné práci a ochraně zdraví

30 Kodex Metrostav a.s. Trvalá prosperita firmy Metrostav a.s. je naším hlavním cílem. Profesionalita, důvěryhodnost a stabilita jsou našimi základními firemními hodnotami. Dokument „Náš způsob a řízení práce“ je naším firemním zákonem. Jeden k druhému se chováme s úctou a důstojností Odborná kvalifikace je naší firemní a osobní jistotou. Spokojenost zákazníka je naším hlavním programem. Jsme nároční k sobě, ke spolupracovníkům i k dodavatelům. Majetek firmy Metrostav a.s. udržujeme a střežíme jako vlastní. Na přírodu, bezpečnost práce a ochranu zdraví nezapomínáme. Držíme dané slovo.

31 Zdroje Výroční zpráva SKANSKA CS a.s.2008
Výroční zpráva METROSTAV a.s. 2008

32 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma"

Podobné prezentace


Reklamy Google