Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tisková konference 11. července 2006

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tisková konference 11. července 2006"— Transkript prezentace:

1 Tisková konference 11. července 2006

2 Tisková konference Daňový portál – nová služba daňové správy
Program Daňový portál – nová služba daňové správy Ukázka aplikace

3 Daňový portál je novou službou v rámci projektu modernizace daňové správy
Cílem je vybudovat moderní daňovou správu s vysokou efektivitou a produktivitou, která klade důraz na dobrovolné plnění daňových povinností a vykazuje vysokou kvalitu služeb kompetentních a motivovaných daňových úředníků, za existence vzájemné důvěry a rovného vztahu daňových subjektů a úředníků daňové správy.

4 Proč daňový portál? zvýšení komfortu pro klienty daňové správy při plnění daňových povinností jednoduchá a efektivní komunikace mezi daňovým subjektem a správcem daně poskytnout informace z daňového řízení dálkovým přístupem zvýšit počet elektronických podání poskytnout personalizované služby racionalizace práce finančních úřadů Budování moderní daňové správy ČR je v duchu daňových správ vyspělých zemí. Zkušenosti jsou přebírány zejména z Francie, Finska, Španělska, ale i z jiných zemí. Daňová správa postupně přechází do postavení poskytovatele služby veřejnosti a daňový subjekt začíná být chápán jako zákazník – klient daňové správy. Nové zaváděné služby mají zjednodušit a zefektivnit komunikaci veřejnosti s daňovým úřadem a současně i zracionalizovat práci správce daně. Daňový subjekt bude moci získávat informace z daňové řízení dálkovým přístupem, elektronické podávání daňových přiznání se stane pro subjekt přínosem, protože daňová správa bude poskytovat personalizované služby, které budou znamenat například poskytnutí již předvyplněného daňového přiznání dle informací z daňového řízení.

5 Realizované služby před daňovým portálem
Inteligentní formuláře pro EPO: Daňová přiznání k dani z příjmů, k DPH, k dani z nemovitostí, k dani silniční Další písemnosti souhrnné hlášení VIES hlášení o nezdaněných příjmech fyzických osob obecné podání (libovolný nestrukturovaný text, např. žádosti) hlášení platebního zprostředkovatele Internetové stránky Ministerstva financí a Daňové správy již od roku 2002 nabízejí inteligentní elektronické formuláře pro vyplnění daňových přiznání. V roce 2002 jako první byl zveřejněn elektronický formulář pro podání daně z přidané hodnoty. Nabídka inteligentních formulářů se postupně rozšiřovala do dnešní podoby. V rámci elektronického podávání poskytujeme daňovým subjektům, kteří se rozhodnou elektronicky podat, službu inteligentního elektronického formuláře, který veškeré pořizované údaje zkontroluje tak, jako by je kontroloval správce daně na finančním úřadě. Daňové přiznání je dále možno elektronicky podepsat a odeslat přes Internet na finanční úřad. Pro ty, kteří chtějí využít pouze služby kontroly, aplikace umožňuje vytištění do klasického papírového formuláře. Pro ty, kteří si nepořídí elektronický podpis, je možné daňové přiznání podat elektronicky bez elektronického podpisu a následně na finanční úřad podat pouze zkrácenou formu daňového přiznání na tzv. e-tiskopisu.

6 Vývoj počtu elektronických podání v letech 2002 - 2006

7 Daňový portál Veřejné služby (anonymní aplikace)
Elektronická podání (EPO) Veřejné datové zdroje: - registr plátců DPH - číselníky (obce, katastr, měny) Elektronický daňový účet (personalizované služby) Registrace ke službám portálu Osobní daňový účet (ODÚ) Daňový schránka subjektu Osobní daňový kalendář Daňový spis a další … Daňový portál ve veřejné části bude poskytovat veřejně přístupné aplikace a informační zdroje. Jedná se současnou aplikaci elektronických podání, přístup k veřejnému registru plátců DPH, k číselníkům a k dalším informacím z daňové správy. Služby s informacemi k vlastnímu daňovému subjektu (personalizované služby) budou poskytovány v rámci elektronického daňového účtu subjektu. Přistup k informacím bude respektovat ustanovení zákona o správě daní a poplatků, zejména oblast zachovávání mlčenlivosti (§24 zákona). Rozhraní pro třetí strany, správa, podpora apod. Další daňové aplikace třetích stran

8 Hlavní mezníky ve vývoji daňového portálu
prosinec 2005 podpis smlouvy únor 2006 schválení prováděcího projektu prezentace řešení 29.5. – testování ostrá verze aplikace zahájení ověřovacího provozu Daňová subjekt získá informace o svých platbách i daňových povinnostech. Bez nutnosti osobně kontaktovat FÚ získá odpovědi na základní otázky v souvislosti s placením daní. První služba je zprovozněna od jako 1. etapa Daňového portálu. S ohledem na zajištění bezpečnosti a oprávněnosti přístupu k datům, budou všechny personalizované služby poskytovány na základě kvalifikovaného certifikátu vydávaného akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

9 Postup kroků k využití daňového portálu
Pořízení a instalace kvalifikovaného certifikátu Využití aplikace Elektronické podání (EPO) na webu MF Zaslání žádosti o vytvoření daňové informační schránky (DIS) prostřednictvím EPO Zaslání přihlášky k nahlížení do DIS prostřednictvím EPO Zaslání plné moci pro daňové poradce prostřednictvím EPO Možnost využití všech služeb daňového portálu

10 Daňová informační schránka (DIS)
Oprávněné osoby jednatel firmy finanční ředitel účetní daňový poradce apod. 1:N Daňová informační schránka 1:1 Základní složkou elektronické komunikace bude tzv. Daňová informační schránka daňového subjektu. Přístup ke schránce bude umožněn daňovým subjektům (fyzické a právnické osoby) i oprávněným osobám po udělení plné moci správcem daně. Z legislativního hlediska je zřízení a přístup k daňové informační schránce upraven §34 d zákona 337/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů Daňový subjekt fyzická nebo právnická osoba Přístup ke schránce – výhradně podle plných mocí evidovaných správcem daně

11 Zřízení a přístup k DIS daňový subjekt má právo na zřízení jedné DIS
oprávněná osoba podá přihlášku k přidělení oprávnění přístupu ke konkrétní schránce žádost a přihlášku je možno podat elektronicky základním požadavkem je vlastnictví platného kvalifikovaného certifikátu dle zákona (certifikát je bezpečným „vstupním klíčem” ke všem službám schránky) Daňový subjekt bude moci požádat o zřízení daňové informační schránky. Každý daňový subjekt může mít jen jednu schránku. Oprávněná osoba bude moci podat přihlášku k přidělení oprávnění přístupu ke konkrétní schránce. Žádost a přihlášku bude možno podat elektronicky. Základním požadavkem je vlastnictví platného kvalifikovaného certifikátu dle zákona.

12 První služba daňového portálu – Informace z osobního daňového účtu
Osobní daňový účet reprezentuje souhrn informací o daňových povinnostech provedených platbách výsledném zůstatku Nedlužím něco finančním úřadům? Dorazila již a včas zaslaná platba? Jak to, že mám nedoplatek, když jsem vše zaplatil? Nemám na FÚ nějaké volné prostředky? Daňová subjekt získá informace o svých platbách i daňových povinnostech. Bez nutnosti osobně kontaktovat FÚ získá odpovědi na základní otázky v souvislosti s placením daní. První služba je zprovozněna od jako 1. etapa Daňového portálu. S ohledem na zajištění bezpečnosti a oprávněnosti přístupu k datům, budou všechny personalizované služby poskytovány na základě kvalifikovaného certifikátu vydávaného akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

13 Daňový portál pilotní provoz od 3.7.2006
Daňová subjekt získá informace o svých platbách i daňových povinnostech. Bez nutnosti osobně kontaktovat FÚ získá odpovědi na základní otázky v souvislosti s placením daní. První služba je zprovozněna od jako 1. etapa Daňového portálu. S ohledem na zajištění bezpečnosti a oprávněnosti přístupu k datům, budou všechny personalizované služby poskytovány na základě kvalifikovaného certifikátu vydávaného akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

14 Další etapy rozvoje služeb v roce 2007
Elektronické doručování komunikace správce daně <=>daňový subjekt doručování běžné i do vlastních rukou Personalizované e-podání napojení na registr daňových subjektů automatické nabídnutí dat z daňového řízení Nahlížení do spisové evidence přehled písemností ve spisu zobrazení elektronických písemností zobrazování obsahu některých písemností Personalizované informace daňovému subjektu informace o termínech pro splnění daňových povinností informace o výši plateb k příslušným termínům lhůty stanovené správcem V rámci rozšiřování e-služeb Daňového portálu se plánuje elektronické doručování písemností. Daňový subjekt bude moci přebírat písemnosti, které mu zasílá správce daně a to i do vlastních rukou. Tato komunikace bude znamenat rozšíření távajících možností elektronické komunikace na elektronickou komunikaci obousměrnou správce daně <=>daňový subjekt. Elektronické podávání daňových přiznání prostřednictvím Daňového portálu umožní daňovém subjektu nabídnout ve formuláři podání nejen jeho registrační data, ale i data z předchozího zdaňovacího období. Vyplňování přiznání se tak stane jednodušší a přehlednější. Subjekt provede pouze kontrolu, případně nabídnuté informace upraví a provede podání. V rámci dálkového přístupu k informacím z daňového řízení, bude umožněno daňovému subjektu získat přehled o písemnostech ve svém spisu. V závislosti na charakteru písemnosti bude moci bít nabídnut i obsah příslušné písemnosti. Zavedení elektronického daňového účtu daňovému subjektu umožní dostupnost obecných informací vztahujících se k subjektu. Informace budou moci být personalizované dle jeho registrace. Daňový subjekt se tímto způsobem bude moci dozvědět například jakou daň či zálohu, kdy a v jaké výši má zaplatit.

15 Další úvahy o podpoře elektronických podání
1. Povinnost podávat daňová přiznání elektronicky právnické osoby: daňová přiznání k dani z příjmů, jsou-li podávána prostřednictvím daňového poradce nebo po auditorem ověřené účetní závěrce, daňová přiznání k dani z přidané hodnoty u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím, fyzické osoby: daňová přiznání k dani z přidané hodnoty u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím, zaměstnavatelé: vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků. 2. Úlevy pro poplatníky podávající elektronicky speciální sleva na dani či odečitatelná položka, možnost podání přiznání a zaplacení daně v pozdějším termínu. 2 možné cesty vedoucí k podpoře zvýšení počtu elektronických podání

16 DAŇOVÝ PORTÁL ELEKTRONICKÁ PODATELNA - tvorba podání s pomůckami - podpora elektronického podpisu - společné technické zařízení správců daně DAŇOVÁ SCHRÁNKA SUBJEKTU - písemnosti k vyzvednutí (doručování) - rozpracované a neodeslané písemnosti - notifikace ( , SMS) - další personalizované informační zprávy ADIS - nástěnka a obecné informace Registr daňových Daňový subjekt subjektů (osoba, která jej zastupuje) OSOBNÍ DAŇOVÝ KALENDÁŘ - personalizovaný přehled daňových Jednotlivé daně povinností - notifikace přes daňovou schránku Evidence písemností OSOBNÍ DAŇOVÝ ÚČET Evidence daní - přehled finančních toků - předpisy, platby, zůstatky - s vazbou na písemnosti (poplatníka i FÚ) Přehled cílového obsahu možností Daňového portálu ke konci roku 2007 resp. od roku Obsah jednotlivých oblastí bude ještě upřesňován a případně bude nutno slaďovat i legislativní podmínky k tomu, aby služby mohly být v navrhovaném rozsahu využity. SPIS - nahlížení do spisu vedeného správcem daně - přehled všech písemností o subjektu Osoba používající REGISTR DAŇOVÝCH SUBJEKTŮ SW třetí strany - elektronická registrace k daním - hlášení změn a správa registračních údajů Účetní, daňový či jiný SW ROZHRANÍ PRO TŘETÍ STRANY

17 Možnost budoucího způsobu doručování elektronických písemností
Internet Společné technické zařízení správců daně Finanční úřad , SMS Výzva k převzetí písemnosti Poplatník (daň.poradce) Daňová informační schránka Otevření schránky Písemnost od FÚ Popis budoucí možnosti doručování elektronických písemností (např. výzva k převzetí písemnosti) Účastníci : Poplatník případně na něj návazné oprávněné osoby vybavení výpočetní technikou s přístupem na Internet a kvalifikovaným certifikátem Pracovníci daňové správy na FÚ a v centru na MF, které zabezpečuje provoz celého systému Ukázka postupu : Správce daně zašle výzvu k převzetí písemnosti formou u nebo SMS zprávy. Poplatník elektronicky zadá otevření schránky. Systém ověří oprávněnost přístupu. Poplatníkovi se elektronicky zobrazí obsah písemnosti z příslušného FÚ. Po zobrazení písemnosti se elektronicky potvrdí přijetí písemnosti poplatníkem. Potvrzení přijetí písemnosti

18 Ukázka Daňového portálu
adis.mfcr.cz


Stáhnout ppt "Tisková konference 11. července 2006"

Podobné prezentace


Reklamy Google