Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0232 Název projektuEU peníze středním školám Masarykova OA Jičín Název školyMASARYKOVA OBCHODNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0232 Název projektuEU peníze středním školám Masarykova OA Jičín Název školyMASARYKOVA OBCHODNÍ."— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0232 Název projektuEU peníze středním školám Masarykova OA Jičín Název školyMASARYKOVA OBCHODNÍ AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jičín PředmětPodniková ekonomika Tematický okruhLidské zdroje TémaPracovně právní vztah Označení DUMU VY_32_INOVACE_216 Jméno autoraIng. Vladimíra Veselá Datum vytvoření10. 10. 2012 AnotaceSeznamuje studenta s druhy pracovněprávních vztahů a ochranou osobních údajů zaměstnance po dobu trvání PP vztahu

2 P RACOVNĚPRÁVNÍ VZTAH právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vznikající: uzavřením pr. smlouvy volbou PRACOVNÍ POMĚR jmenováním dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohoda o pracovní činnosti Dohoda o provedení práce

3 N ÁLEŽITOSTI PRACOVNÍ SMLOUVY Podstatné (povinné) druh práce místo výkonu práce den nástupu do práce ostatní doba trvání PP zkušební doba výše mzdy další požitky poskytované zaměstnavatelem (služ. auto, byt, úprava prac. doby..) – tzv. BENEFITY pracovní doba

4 PRACOVNÍ SMLOUVA uzavřená dle zákoníku práce Smluvní strany Zaměstnavatel XYZ, s.r.o. Tintílkova 15, 11000 Praha 1 IČ: 12345678, DIČ: CZ12345678 zapsán v OR Praha, C/12345 (dále jen zaměstnavatel) Zaměstnanec Novák Petr Malá 6, 12000 Praha 2 RČ: 123456/1234 (dále jen zaměstnanec) uzavírají tuto PRACOVNÍ SMLOUVU Předmět smlouvy Zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění pracovních úkolů a dodržovat ostatní podmínky stanovené právními předpisy. Zaměstnanec je povinen dle pokynů zaměstnavatele konat přidělené pracovní úkoly osobně podle pracovní smlouvy. Druh práce Zaměstnanec bude pracovat ve funkci Software Engineer. Den nástupu do práce Zaměstnanec nastupuje do pracovního poměru dnem 1. prosince 2012.

5 Doba trvání pracovního poměru Pracovní poměr se sjednává na dobu určitou – do 30.10.2015. Zkušební doba se sjednává v délce tří měsíců. Výpovědní doba se řídí ustanovením § 45 zákoníku práce. Mzda Mzda je stanovena interním mzdovým předpisem zaměstnavatele. Mzda je vždy sjednána již s přihlédnutím k případné práci přesčas. Splatnost a výplata mzdy Mzda je splatná po vykonání práce, ve výplatním termínu zaměstnavatele. Výplata mzdy bude provedena vždy na bankovní účet zaměstnance. Zaměstnanec sdělí zaměstnavateli číslo svého účtu a včas vždy oznámí jeho případnou změnu.

6 Další ujednání Zaměstnanec má nárok na dovolenou v rozsahu a za podmínek stanovených v § 100 a násl. zákoníku práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytně nutné potřeby na pracovní cestu. Zaměstnanec se zavazuje dodržovat při výkonu obecně závazné předpisy, zejména bezpečnostní předpisy. Zaměstnavatel je povinen vytvářet podmínky pro úspěšné plnění pracovních úkolů. Závěrečná ustanovení Před uzavřením smlouvy byl zaměstnanec seznámen s právy a povinnostmi, bezpečnostními předpisy a s pracovními a mzdovými podmínkami. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemného dodatku. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, jeden obdrží zaměstnanec a jeden zaměstnavatel. V Praze dne......................................................................................................................... zaměstnaneczaměstnavatel Zdroj: http://business.center.cz/business/sablony/s65-pracovni-smlouva.aspx http://business.center.cz/business/sablony/s65-pracovni-smlouva.aspx 10. října 2012 16:30

7 D OHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR dohoda o pracovní činnosti pro práce, které jsou v menším rozsahu ale budou prováděny souvisle nebo opakovaně (při pracích nad 300 hodin ročně musí být povinně tato forma dohody). Nesmí přesahovat v průměru ½ zákonné pracovní doby podléhá odvodům pojistného na sociální a zdravotní pojištění (viz další látka) dohoda o provedení práce na činnosti, které nepřesáhnou 300 hodin, spíše jednorázové povahy, v dohodě musí být uvedena doba trvání práce výhodná, protože nepodléhá odvodům pojistného na sociální a zdravotní pojištění (viz další látka), pokud PŘÍJEM NEPŘESÁHNE Kč 10 000 za měsíc. DOHODY SE BĚHEM ROKU SČÍTAJÍ

8 DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI Zaměstnavatel: ABDC, a.s. IČO: 315 00 315 se sídlem: Pražská 215, 600 00 Brno a zaměstnanec: Jana Pazderková rodné číslo: 005201/1234 bytem: Svratecká 316, 602 00 Brno uzavírají tuto dohodu o pracovní činnosti 1. Zaměstnanec se pro zaměstnavatele zavazuje vykonávat pracovní činnost spočívající v uklízení kanceláří. 2. Místem výkonu práce je: sídlo firmy zaměstnavatele. 3. Práce započne dnem 15. února 2012 a bude vykonávána nepravidelně ve stanovených dnech od pondělí do pátku v rozmezí od 8 hodin do 16 hodin. 4. Tato dohoda je uzavřena na dobu neurčitou. 5. Zaměstnanci náleží za vykonanou práci odměna ve výši 110 Kč (slovy: Jednostodeset korun českých) za každou jednu hodinu odvedené práce. 6. Sjednaná odměna bude splatná převodem na účet číslo 111222333/0800 veden u ČS a to do 10. dne následujícího kalendářního měsíce. 7. Jakékoliv změny či doplňky této dohody je možné činit po vzájemné dohodě smluvních stran, a to písemnou formou, jinak jsou neplatné. 8. Tato dohoda i práva a povinnosti obou stran vzniklé na základě této dohody nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce ve znění pozdějších předpisů. 9. Další ujednání dohody: žádné V Brně dne 14. února 2012 …………………………… ………………………………. zaměstnavatelzaměstnanec Zdroj: http://www.zpracedoprace.cz/clanky/dohoda-o-pracovni-cinnosti 10. října 2012 17:14 http://www.zpracedoprace.cz/clanky/dohoda-o-pracovni-cinnosti

9 DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE Zaměstnavatel:XYZ, s.r.o. se sídlem vPraze, Lehárkova 6 a pracovníkPetr Novák narozen25.8.1963rod. stavsvobodný zaměstnánístudent trvalý pobytMasarykova 16, 150 00 Praha 5 občan. průkaz evid. čís.HP 932081rodné čís. 630825/1724 uzavírají podle § 232 a násl. zákoníku práce tuto dohodu o provedení práce 1. Sjednaný pracovní úkol :přepsání 1500 adres zákazníků do firemní databáze 2. Sjednaný rozsah práce (pracovního úkolu) v hodinách celkem : 54 hod 3. Pracovní úkol bude do : 29. září 2012 4. Pracovník provede pracovní úkol :osobně 5. Sjednaná odměna :5.600,- Kč převodem na účet číslo 82643259/0100 6. Odměna za provedení pracovního úkolu je splatná po dokončení a odevzdání práce. 7. Další sjednané podmínky (§ 233 odst. 2 písm. e) zákoníku práce :žádné V...................................... dne.......................... ………………………………………………… …………………………………………. zaměstnavatel zaměstnanec Zdroj: http ://business.center.cz/business/sablony/s64-dohoda-o-provedeni- prace.aspx 1 10. října 2012 17:30 ://business.center.cz/business/sablony/s64-dohoda-o-provedeni- prace.aspx 1

10 O CHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ podnik může shromažďovat osobní údaje pouze se souhlasem zaměstnance potřebné pro zabezpečení některých personálních činností (roční vyúčtování mezd a jejich zdanění, odvody pojistného na s ociální a zdravotní pojištění, apod.) podnik je povinen osobní údaje chránit před zneužitím podnik nese odpovědnost v případě, že by byly osobní údaje zneužity po skončení pracovního poměru je podnik povinen vydat zaměstnanci všechny písemnosti, které jeho osobní údaje obsahují.


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0232 Název projektuEU peníze středním školám Masarykova OA Jičín Název školyMASARYKOVA OBCHODNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google