Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference o kvalitě ovzduší v Ostravě 2011

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference o kvalitě ovzduší v Ostravě 2011"— Transkript prezentace:

1 Konference o kvalitě ovzduší v Ostravě 2011
Chceme-li čisté ovzduší, opravdu musíme všichni chtít !!! Konference o kvalitě ovzduší v Ostravě 2011 Ing. Pavel Bartoš, viceprezident HK ČR, předseda KHK MSk, prezident Sdružení pro rozvoj MSK a předseda představenstva FITE a.s. , radnice statutárního města Ostravy

2 Obecně Kvalita ovzduší v ČR

3 Kvalita ovzduší velmi citlivý parametr kvality života obyvatel, zejména ve velmi exponovaných regionech limitující faktor rozvoje podnikání HK ČR má eminentní zájem zlepšit kvalitu ovzduší v ČR a v regionech hledat komplexní řešení v partnerství s veřejným sektorem, vysokými školami, příslušnými státními orgány a dalšími

4 Průmyslové emise Nezbytné komplexní řešení s cílem dosáhnout vyhovujícího imisního stavu Zachování konkurenceschopnosti průmyslu ČR i EU v globální ekonomice Imisní zatížení v území nesmí bránit dalšímu rozvoji v podnikání Využití strategických dokumentů k řešení kvality ovzduší Nezapomínat na přeshraniční a dálkové vlivy

5 Emise - imise Emisní limity negarantují imisní zatížení !!
Imisní zatížení – rozhodující faktor životního prostředí – bezprostřední vliv na zdraví lidí Všichni plní emisní limity – imise jsou lokálně překračovány i desetinásobně a více Stanovení emisních limitů je důležité, ale lokální kvalita ovzduší musí být řešena komplexně v daném prostoru

6 Hlavní ovlivňující faktory
Skutečné emise všech znečišťovatelů v relevantním území Koncentrace emitujících subjektů v daném území Dálkový přenos znečištění Reliéf terénu Charakter podnebí Omezování sekundární prašnosti – udržování čistoty Hustota osídlení, způsoby vytápění Intenzita a charakter dopravy

7 Klíč k řešení – koncepční změny
V energetice V průmyslu V dopravě V individuálním vytápění V zemědělství Úspory energií, částečně i obnovitelné zdroje

8 Ovzduší v Moravskoslezském kraji

9 Klíčové problémy KHK MSk a Sdružení pro rozvoj MSk (2011 – 2014)
Kvalita ovzduší a životní prostředí Vysoká nezaměstnanost Dokončení dopravní infrastruktury Vzdělávání, věda, výzkum a inovace – konkurenceschopnost MSk Příprava nového plánovacího období EU pro léta 2014 až 2020 Perspektiva MSk 2030

10 Snižování emisních limitů – omezené technické možnosti
Problém MSk je vysoká koncentrace znečišťovatelů ovzduší na relativně malém území !! Snižování emisních limitů ANO, ale má to svá technicko-ekonomická omezení (ztráta konkurenceschopnosti) a hrozby (odchod podniků do jiných teritorií) Politická nechuť řešit individuální (občanské) znečišťovatele ovzduší

11 Limity řešení Nesnížit konkurenceschopnost regionu
Zajistit energetickou bezpečnost a soběstačnost MSk Zachovat, případně navýšit CZT a podíl kombinované výroby tepla a el. energie Eliminovat pokles, následně i dotěžení zásob černého uhlí v OKR (dotěžení energetického černého uhlí za 15 až 20 let) – prakticky veškerá energetická zařízení v MSK spalují černé uhlí

12 Jak na to? Přestat s amatérizmem !
Řešit koncepčně, komplexně a systémově Řešit projektovým způsobem Řešení stojí peníze Řešit věcně ve všech souvislostech Odpolitizovat a odideologizovat problém – účast na řešení není výtah k politické moci

13 Praktický postup Ustavit zodpovědného projektového vedoucího na úrovni „vládního zmocněnce“ Ustavit mezinárodní řídící tým – čestné funkce vlivných a zainteresovaných osobností Ustavit profesionální pracovní tým – tým odborníků schopných řešit problém Zpracovat „Projekt řešení kvality ovzduší v moravskoslezském regionu“

14 Komplexní řešení se dotýká minimálně těchto sektorů
Proč vládní zmocněnec ? MŽP - nejedná se pouze o problém životního prostředí MPO – suroviny, energetika, průmysl MD – dopravní infrastruktura a dopravní obslužnost MV a MMR – lokální vytápění a územní plánování MZV – přeshraniční vlivy MZ – zdravotní stav populace MPSV – vliv řešení na zaměstnanost Komplexní řešení se dotýká minimálně těchto sektorů

15 Projekt řešení kvality ovzduší v moravskoslezském regionu
Analytická část (definice území, monitorovací systém, identifikace znečišťovatelů a jejich podíl na znečištění, možnosti snížení znečištění) Stanovení cílů Návrhová část (krátkodobá a dlouhodobá systémová opatření) Realizační část s harmonogramem a zodpovědností

16 Koncepční řešení v rámci ČR i kraje
Státní energetická koncepce – HK ČR podporuje současný návrh Z pohledu území se silným znečištěním je nutno provázat realizaci Státní energetické koncepce s požadavky na zlepšení ovzduší Zásadně snížit koncentraci znečišťovatelů v území Řešit přeshraniční vlivy

17

18 Koncepční řešení v rámci ČR i kraje - příklad
Státní energetická koncepce – HK ČR podporuje současný návrh Z pohledu území se silným znečištěním je nutno provázat realizaci Státní energetické koncepce s požadavky na zlepšení ovzduší Zásadně snížit koncentraci znečišťovatelů v území Řešit přeshraniční vlivy průmyslu a energetiky

19 Varianty řešení Ponechat stávající stav – nepřijatelné !
Spoléhat na legislativní opatření v oblasti ovzduší – dlouhodobé řešení s nejistým výsledkem Vyvíjet veřejný nátlak jen na některé průmyslové znečišťovatele – nepřijatelné dělení společnosti, nebezpečí ukončení hutní výroby v kraji Komplexní a koncepční řešení zlepšení kvality ovzduší v regionu

20 Komplexní a koncepční řešení zlepšení kvality ovzduší v regionu
Krátkodobá opatření: Uplatňování legislativních opatření Dobrovolné dohody nad rámec legislativy Snižování emisí realizovat u všech znečišťovatelů Kompenzační opatření – ozdravné pobyty dětí, výsadba zeleně aj. Poskytování objektivních informací veřejnosti Nešířit poplašné zprávy Těmito opatřeními se situace zlepší, ale nevyřeší !!!

21 Komplexní a koncepční řešení zlepšení kvality ovzduší v regionu
Dlouhodobá opatření – 15 až 20 let: Komplexně a koncepčně řešit společně kvalitu ovzduší a energetiku v kraji Snížit koncentraci znečišťovatelů ovzduší v kraji Průběžně snižovat emise u všech znečišťovatelů ovzduší Řešit přeshraniční vlivy

22 Návrh konkrétní varianty řešení

23 Jak snížit koncentraci znečišťovatelů v území ??
Zásadně restrukturalizovat energetiku MSk Vystavět Jadernou elektrárnu Blahutovice (provoz v kogeneračním režimu) Vyvést teplo z Blahutovic do všech stávajících systémů CZT (případně i tyto rozšířit) Uzavřít všechny velké uhelné energetické zdroje v MSk Vybudovat záložní energetický zdroj (plynová špičková elektrárna), nebo modernizovat Elektrárnu Dětmarovice Zásadně ekologizovat a modernizovat zbývající zdroje

24 Průmysl a energetika Ekologizovat a modernizovat současné průmyslové provozy (dobrovolné dohody, dotace a vlastní investice) Nelikvidovat stávající efektivní pracovní místa Nevyvážet ekologickou zátěž rušením environmentálně problematických provozů

25 Doprava Posílit hromadnou dopravu osob
Prašnost z dopravovaných substrátů Vytvořit systém meziměstské kolejové dopravy v MSk Přechod zejména „koncentrované“ dopravy na pohon zemním plynem Rozvoj elektromobilů – tam kde není efektivnější využít zemní plyn Obchvaty měst a obcí

26 Individuální vytápění
Omezit spalování nekvalitních paliv Zabránit nelegálnímu spalování odpadů Nízkoenergetické a pasivní domy Podporovat instalaci tepelných čerpadel Kvalitní vytápěcí systémy Obnovitelné zdroje energie

27 Sekundární prašnost a další vlivy
Technické řešení zpevněných a zelených ploch a odtokových poměrů Důsledná údržba a čištění veřejných i soukromých ploch Prašnost při stavebních a zemních pracích Rozšiřovat a chránit veřejnou i soukromou zeleň

28 Přeshraniční vlivy Nutno uplatnit prakticky zrcadlové řešení v přilehlé části jižního Polska řešení využít i nově vznikajícího uskupení ESÚS TRITIA Hledat synergická řešení zejména při restrukturalizaci energetiky

29 Závěr Snižování emisních limitů v průmyslu není zárukou docílení požadované kvality ovzduší dané povoleným imisním zatížením v daném prostoru Požadovanou kvalitu ovzduší lze docílit pouze koncepčním a komplexním řešením v relevantním prostoru a v daném čase Zachování konkurenceschopnosti v evropské i globální ekonomice

30 Děkuji Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "Konference o kvalitě ovzduší v Ostravě 2011"

Podobné prezentace


Reklamy Google