Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Myslivecká sdružení podle občanského zákoníku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Myslivecká sdružení podle občanského zákoníku"— Transkript prezentace:

1 Myslivecká sdružení podle občanského zákoníku
Jiří Kšica Jihomoravské sdružení pro přírodu a myslivost, o.p.s., Českomoravská myslivecká jednota, z.s.,

2 Nový občanský zákoník (NOZ)
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (3 081 §, zákon pro život inspirovaný životem) Převratná změna (rekodifikace) soukromého práva po padesáti letech - zrušení více jak 280 právních předpisů Nová právní úprava spolkového práva ( 220 § z toho 90 § ryze spolky) - zrušen z.č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,

3 NOZ – podstatné změny Občanské sdružení nahrazen pojmem SPOLEK
Právnická osoba korporátního typu Každý spolek je jedinečnou entitou - členstvím, orgány

4 NOZ – nový přístup V oblasti právnických osob NOZ nenařizuje jediné správné řešení - variabilita cest Občanská sdružení – automatická transformace do právní formy spolku (§ 3045/1 sdružení podle 83 se považují za spolky) Spolek - závazek mezi členem a spolkem

5 Spolek do 3 let přizpůsobit vnitřní předpisy, která odporují donucujícím ustanovením NOZ tato ustanovení pozbývají závaznosti upravit vnitřní dokumentaci do podoby, která bude spolku vyhovovat nespadnout do dispozitivních ustanovení NOZ (neotálet, ale neukvapovat se) do 2 let upravit odporující název ustanovení NOZ (spolek, zapsaný spolek, z.s.)

6 Veřejné rejstříky z.č. 304/2012 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob spolkový rejstřík vedený rejstříkovými soudy návrhy na zápis pouze na předepsaných formulářích ať je návrh podáván v listinné nebo elektronické podobě, musí být elektr. vyplněn na stránkách min. spravedlnosti soudní poplatek

7 Charakteristika spolku
alespoň tři osoby vedené společným zájmem mohou založit samosprávný a dobrovolný svazek členů a spolčovat se v něm spolky mohou k uplatňování společného zájmu vytvořit nový spolek -svaz

8 Dobrovolnost členství, ručení
Nikdo nesmí být nucen k účasti na spolku a nikomu nemůže být bráněno vystoupit Členové spolku neručí za jeho dluhy - princip oddělení majetku spolku od majetku jeho členů ( § 52/2 ZoM x § 215/2 NOZ)

9 Název spolku Název musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí zkratka z.s. „spolek” jako součást kmene názvu, tak nemusí být dodatečná identifikace

10 Činnost spolku, zisk Hlavní činnost
- uspokojování a ochrana zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen Vedlejší hospodářská činnost - podnikání nebo jiná výdělečná činnost Zisk – pouze pro spolkovou činnost

11 Stanovy spolku musí obsahovat - název a sídlo spolku - účel spolku
- práva a povinnosti členů - určení statutárního orgánu uloženy v sídle spolku

12 Veřejná prospěšnost Status veřejné prospěšnosti
- uvedení veřejné prospěšnosti v zakladatelském jednání - vlastní činností přispívat k veřejnému blahu - na rozhodování mají vliv pouze bezúhonné osoby - nabytí majetku z poctivých zdrojů - hospodárné využívání svého jmění k obecnému blahu - zápis do veřejného rejstříku

13 Práva a povinnosti člena § 212
Přijetím členství přijímá člen zákonnou povinnost chovat se čestně a zachovávat vnitřní řád spolku Spolek nesmí člena bezdůvodně zvýhodňovat nebo naopak Musí šetřit jeho čl. práva i oprávněné zájmy Zakazuje se zneužití hlasovacího práva k újmě celku

14 Regresní náhrada § 213 Poškodí-li člen spolku nebo člen jeho orgánu protiprávním činem tento spolek, je možné požadovat náhradu

15 Druhy členství Členství různého druhu – vymezeno stanovami
(řádné, mimořádné, čestné, přidružené apod.) Vymezit práva a povinnosti spojené s jednotlivými druhy členství Omezit práva nebo rozšířit povinnosti lze jen za předem určených podmínek (contra spravedlivý důvod)

16 Seznam členů není obligatorní povinností vede-li spolek seznam
- stanovy určí základní zásady (způsob vedení, zapisované skutečnosti, veřejnost) - práce s osobními údaji

17 Členský příspěvek Nezávazná povinnost
Stanovy – výše, splatnost a způsob hrazení Rozdílnost podle jednotlivých druhů členství Vymahatelné jako každý jiný závazek Za nesplnění lze uložit sankci

18 Zánik členství Vystoupením
Vyloučením – specifikace ve stanovách ( contr. § 239 až 242 NOZ) Další způsoby uvedené ve stanovách nebo zákoně (např. pro neplacení příspěvků § 238, vzdělání, výkon specifických činností)

19 Vyloučení člena Základní úprava ve stanovách
Pouze z důvodů závažného porušení povinností Nejdříve výzva k nápravě Možnost člena se s návrhem na vyloučení seznámit a vyjádřit se k němu Písemné rozhodnutí a doručení Přezkoumání rozhodnutí (15 dnů k RozKom, do 3 měsíců/1 rok soud)

20 Orgány spolku Orgány spolku jsou statutární orgán a nejvyšší orgán, případně kontrolní komise, rozhodčí komise a další orgány určené ve stanovách. Stanovy mohou orgány spolku pojmenovat libovolně, nevzbudí-li klamný dojem o jejich povaze.

21 Statutární orgán Stanovy určí, je-li statutární orgán kolektivní (výbor) nebo individuální (předseda). Neurčí-li stanovy jinak, volí a odvolává členy statutárního orgánu nejvyšší orgán spolku

22 Povinnosti člena voleného orgánu §159
Kdo přijme funkci se zavazuje, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí Jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit, a nevyvodí z toho důsledky

23 Funkční období Neurčí-li stanovy jinak, je funkční období pětileté
Možnost kooptace náhradních členů Opakované ustanovení

24 Nejvyšší orgán spolku Stanovy určí, který orgán je nejvyšším orgánem spolku (čl.sch.) Působnost tohoto orgánu (hlavní zaměření činnosti spolku, změna stanov, schvalovat výsledek hospodaření apod.) Kombinace stat.org. a nejv.org. a jeho nečinnost delší než 1 měsíc – 1/5 členů shromáždění členů

25 Členská schůze Obvykle svolává statutární orgán – ve stanovách četnost, podmínky, pravidla apod. Svolání z podnětu 1/3 členů nebo kontrolní komise Náhradní svolání pro 30 denní nečinnost

26 Lhůty svolání Vhodným způsobem dle stanov nebo nejméně 30 dnů předem
Pozvánka - místo, čas, pořad jednání Místo a čas, aby co nejméně omezovaly možnosti členů Odvolání, odložení čl.sch. stejným způsobem jako svolání (méně než týden)

27 Dílčí členská schůze Zasedání čl. schůze formou dílčí čl. schůze
Stanovy určí, o kterých záležitostech nelze takto rozhodovat Stanovy určí období konání Členové a hlasy se sčítají

28 Shromáždění delegátů Působnost členské schůze plní shromáždění delegátů Každý delegát musí být volen stejným počtem hlasů, není-li to možné, mohou stanovy určit rozumnou odchylku

29 Náhradní zasedání členské schůze
Členská schůze není schopna se usnášet, může být svolána náhradní schůze ve lhůtě 15 dnů Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání Lze jednat jen o záležitostech zařazených na předchozí zasedání Usnesení lze přijmout za účasti libovolného počtu členů

30 Kontrolní komise Kontrolní komise alespoň 3 členové
Dohlíží, zda jsou záležitosti spolku řádně vedeny a další působnost podle stanov Neslučitelnost členství Člen kontrolní komise může nahlížet do dokladů

31 Rozhodčí komise Sporné záležitosti patřící do spolkové samosprávy
Neurčí-li stanovy, tak spory o placení členských příspěvků a přezkoumání vyloučení člena Členem jen bezúhonná osoba Nepodjatost Řízení upravuje zvláštní předpis

32 Doporučení Změnit ve stanovách ta ustanovení, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními NOZ Stanovy upravit co nejdřív, ale vědět, co chceme – znát záměr Přizpůsobit terminologii Podnikání nebo jiná výdělečná činnost může být jen vedlejší činností

33 Doporučení Možnost získat status veřejné prospěšnosti
Spolkové záležitosti patří pod ministerstvo spravedlnosti a rejstříkové pod příslušný soud Orgány spolku mohou být pojmenovány libovolně Soudní ochrana člena, ale i spolku

34 Myslivecká sdružení podle občanského zákoníku
Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Myslivecká sdružení podle občanského zákoníku"

Podobné prezentace


Reklamy Google