Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference ke II. kolu Iniciativy Společenství EQUAL Vymezení Iniciativy Společenství EQUAL.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference ke II. kolu Iniciativy Společenství EQUAL Vymezení Iniciativy Společenství EQUAL."— Transkript prezentace:

1 Konference ke II. kolu Iniciativy Společenství EQUAL Vymezení Iniciativy Společenství EQUAL

2 Konference ke II. kolu Iniciativy Společenství EQUAL Vymezení Iniciativy Společenství EQUAL  Zaměření a cíl Iniciativy Společenství EQUAL  Priority a opatření Programu Iniciativy Společenství EQUAL Konference ke II. kolu Iniciativy Společenství EQUAL

3 Zaměření a cíl Iniciativy Společenství EQUAL  Realizace Iniciativy Společenství EQUAL: dvě kola výzvy k předkládání návrhů projektů  Charakteristika II. kola – Program Iniciativy Společenství EQUAL (CIP EQUAL)  Odlišnosti CIP EQUAL od programů „hlavního proudu“  Principy Iniciativy Společenství EQUAL  Tématické oblasti  Etapy realizace – tzv. AKCE Konference ke II. kolu Iniciativy Společenství EQUAL

4 Realizace Iniciativy Společenství EQUAL  Evropskou komisí nově vyhlášena pro programovací období 2000 – 2006 v návaznosti na Iniciativy ADAPT a EMPLOYMENT  Smyslem je doplňovat programy „hlavního proudu“ a přispět tak k dosažení cílů Evropské strategie zaměstnanosti  Realizace založena na vyhlášení dvou kol výzvy k předkládání návrhů projektů: I. kolo vyhlášeno v 2001, II. kolo v 2004 Konference ke II. kolu Iniciativy Společenství EQUAL

5 Charakteristika II. kola – Program Iniciativy Společenství EQUAL  II. kolo vyhlášeno 2004 ve všech státech EU  Implementace na základě Programu Iniciativy Společenství EQUAL (CIP EQUAL)  CIP EQUAL již ze 73 % spolufinancován z ESF (32,1 mil EUR)  Řídící orgán CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věci – záruka souladu s ostatními programy Konference ke II. kolu Iniciativy Společenství EQUAL

6 Odlišnosti CIP EQUAL od „programů hlavního proudu“  Iniciativa Společenství vyhlášena na území celé EU, nehledě na to, zda se jedná o rozvinutou či zaostalou oblast  CIP EQUAL bude i v ČR realizován na celém území vývoj a prosazování nových prostředků boje se všemi formami diskriminace a nerovností na trhu práce  Zásadní odlišnost v globálním cíli CIP EQUAL, kterým je: vývoj a prosazování nových prostředků boje se všemi formami diskriminace a nerovností na trhu práce  Mezinárodní spolupráce – nezbytná součást každého projektu Konference ke II. kolu Iniciativy Společenství EQUAL

7 Principy  Nutnost realizovat celý Program i jednotlivé projekty v souladu s těmito principy  PARTNERSTVÍ  MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE  INOVATIVNOST  SPOLEČNÉ ROZHODOVÁNÍ  MAINSTREAMING  GENDER MAINSTREAMING  TÉMATICKÝ PŘÍSTUP Konference ke II. kolu Iniciativy Společenství EQUAL

8 Tématické oblasti (1) Smyslem vyhlášení společného tématických oblastí pro všechny státy EU je umožnit mezinárodní spolupráci V rámci I. pilíře ESZ: Zlepšování zaměstnatelnosti:  Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné  Překonávání rasismu a xenofobie ve vztahu k trhu práce Konference ke II. kolu Iniciativy Společenství EQUAL

9 Tématické oblasti (2) V rámci II. pilíře ESZ: Rozvoj podnikání:  Otevírání procesu zakládání podniků vůči všem prostřednictvím poskytování nástrojů potřebných pro zakládání podniků a pro identifikaci a využívání nových příležitostí pro rozvoj zaměstnanosti v městských a venkovských oblastech;  Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zejména komunitních služeb se zaměřením na zvyšování kvality práce Konference ke II. kolu Iniciativy Společenství EQUAL

10 Tématické oblasti (3) V rámci III. pilíře ESZ: Podpora adaptability:  Podpora celoživotního učení a postupů směřujících k zaměstnávání osob ohrožených diskriminací a nerovností ve vztahu k trhu práce  Podpora adaptability podniků a zaměstnanců na strukturální změny a na využívání informačních a dalších nových technologií Konference ke II. kolu Iniciativy Společenství EQUAL

11 Tématické oblasti (4) V rámci IV. pilíře ESZ: Rovné příležitosti mužů a žen:  Slaďování rodinného a pracovního života a reintegrace mužů a žen do trhu práce, rozvoj flexibilnějších a účinnějších forem organizace práce a podpůrných služeb;  Snižování rozdílů mezi uplatňováním mužů a žen na trhu práce Samostatně vymezené téma:  Pomoc žadatelům o azyl v jejich integraci na trhu práce. Konference ke II. kolu Iniciativy Společenství EQUAL

12 Etapy realizace – tzv. AKCE  AKCE 1: „přípravná“ fáze, podpora vytváření a upevňování rozvojových partnerství a navazování mezinárodní spolupráce  AKCE 2: samotná realizace aktivit rozvojových partnerství  AKCE 3: probíhá současně s AKCÍ 2, smyslem je zajistit dopad na politiku a praxi pomocí šíření dobrých zkušeností a vytváření tématických sítí Konference ke II. kolu Iniciativy Společenství EQUAL

13 Priority a opatření CIP EQUAL (1)  Vyjadřují zaměření Programu – strategii realizace  Priority odpovídají původním čtyřem pilířům Evropské strategie zaměstnanosti, pátá priorita je zaměřená na žadatele o azyl, šestá na technickou podporu Programu  Opatřeními jsou tématické oblasti, nicméně v CIP EQUAL ČR připadají na každou tématickou oblast 2 opatření z důvodu nutnosti odlišně spolufinancovat aktivity v rámci území hl.m. Prahy a ostatního území Konference ke II. kolu Iniciativy Společenství EQUAL

14 Priority a opatření CIP EQUAL (2) Priorita 1: ZLEPŠOVÁNÍ ZAMĚSTNATELNOSTI:  Opatření 1.1. - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné v oblastech Cíle 1  Opatření 1.2. - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné v oblasti Cíle 3  Opatření 1.3. - Překonávání rasismu a xenofobie na trhu práce v oblastech Cíle 1  Opatření 1.4. - Překonávání rasismu a xenofobie na trhu práce v oblasti Cíle 3 Konference ke II. kolu Iniciativy Společenství EQUAL

15 Priority a opatření CIP EQUAL (3) Priorita 2: ROZVOJ PODNIKÁNÍ:  Opatření 2.1. - Zlepšování podmínek a nástrojů pro rozvoj podnikání osob ze znevýhodněných skupin v oblastech Cíle 1  Opatření 2.2. - Zlepšování podmínek a nástrojů pro rozvoj podnikání osob ze znevýhodněných skupin v oblasti Cíle 3  Opatření 2.3. - Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zejména komunitních služeb se zaměřením na zvyšování kvality pracovních míst v oblastech Cíle 1  Opatření 2.4. - Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zejména komunitních služeb se zaměřením na zvyšování kvality pracovních míst v oblasti Cíle 3 Konference ke II. kolu Iniciativy Společenství EQUAL

16 Priority a opatření CIP EQUAL (4) Priorita 3: PODPORA ADAPTABILITY  Opatření 3.1. - Podpora celoživotního učení a postupů umožňujících zaměstnání osob ze znevýhodněných a diskriminovaných skupin na trhu práce v oblastech Cíle 1  Opatření 3.2. - Podpora celoživotního učení a postupů umožňujících zaměstnání osob ze znevýhodněných a diskriminovaných skupin na trhu práce v oblasti Cíle 3  Opatření 3.3. - Podpora adaptability podniků a zaměstnanců na strukturální změny a na využívání informačních a dalších nových technologií v oblastech Cíle 1  Opatření 3.4. - Podpora adaptability podniků a zaměstnanců na strukturální změny a na využívání informačních a dalších nových technologií v oblasti Cíle 3 Konference ke II. kolu Iniciativy Společenství EQUAL

17 Priority a opatření CIP EQUAL (5) Priorita 4: ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI MUŽŮ A ŽEN:  Opatření 4.1. - Slaďování rodinného a pracovního života, rozvoj flexibilnějších a účinnějších forem organizace práce a podpůrných služeb v oblastech Cíle 1  Opatření 4.2. - Slaďování rodinného a pracovního života, rozvoj flexibilnějších a účinnějších forem organizace práce a podpůrných služeb v oblasti Cíle 3  Opatření 4.3. - Snižování rozdílů v uplatňování žen a mužů na trhu práce v oblastech Cíle 1  Opatření 4.4. - Snižování rozdílů v uplatňování žen a mužů na trhu práce v oblasti Cíle 3 Konference ke II. kolu Iniciativy Společenství EQUAL

18 Priority a opatření CIP EQUAL (6) Priorita 5: Pomoc žadatelům o azyl v přístupu na trh práce  Opatření 5.1. – Pomoc žadatelům o azyl v přístupu na trh práce v oblastech Cíle 1  Opatření 5.2. – Pomoc žadatelům o azyl v přístupu na trh práce v oblasti Cíle 3 Priorita 6: Technická asistence Programu Iniciativy Společenství EQUAL  Opatření 6.1. – Podpora rozvojových partnerství a přípravy, výběru, hodnocení, monitorování, kontroly a auditu operací CIP EQUAL  Opatření 6.2. – Ostatní oprávněné činnosti Konference ke II. kolu Iniciativy Společenství EQUAL

19 Harmonogram implementace CIP EQUAL (1) Konference ke II. kolu Iniciativy Společenství EQUAL AKCE TERMÍN Informační kampaň před zahájením implementace Programu Iniciativy Společenství EQUAL II. a III. čtvrtletí roku 2004 I. zasedání MV – projednání a schválení jednacího řádu MV, Programového dodatku CIP EQUAL, výběrových kritérií, formulářů žádostí, pokynů pro žadatele při vyplňování žádostí, obecné příručky pro předkladatele žádostí o grant, seznamu hodnotitelů atd. červen/červenec 2004 Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant pro Akci 1 a zahájení příprav žádostí o grant ze strany žadatelů červen/červenec 2004 Zajištění odborných konzultací poskytovaných potenciálním žadatelům červenec 2004 – září 2004 Poslední možný termín pro předkládání žádostí o grant pro Akci 1 30. září 2004

20 Konference ke II. kolu Iniciativy Společenství EQUAL Harmonogram implementace CIP EQUAL (2) Konference ke II. kolu Iniciativy Společenství EQUAL AKCE TERMÍN Vyhodnocování předložených žádostí o grant pro Akci 1 1. – 31. říjen 2004 Oznámení o výsledku vyhodnocování žádostí o grant pro Akci 1 1. – 7. listopad 2004 Jednání Monitorovacího výboru, na kterém budou schvalovány seznamy žádostí o grant pro Akci 1 vybraných na základě nejlepších výsledků hodnocení 9. prosinec 2004 Příprava a uzavírání jednotlivých Smluv o financování RP v průběhu Akce 1 po 9. prosinci 2004 Oficiální zahájení období, během něhož bude navazována mezinárodní spolupráce mezi RP podporovanými v různých zemích EU 1. leden 2005

21 Konference ke II. kolu Iniciativy Společenství EQUAL Kontakty: Řídící orgán Ministerstvo práce a sociálních věcí www.equalcr.cz Odbor pro řízení pomoci z ESF www.esf.cz Na poříčním právu 1 www.mpsv.cz 128 01 Praha 2 esf@mpsv.czesf@mpsv.cz Konzultace NVF - NK EQUAL www.nvf.cz/equal Opletalova 25 equal@nvf.cz 110 00 Praha 1


Stáhnout ppt "Konference ke II. kolu Iniciativy Společenství EQUAL Vymezení Iniciativy Společenství EQUAL."

Podobné prezentace


Reklamy Google