Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Víš, co je štěstí ? Je to dům, auto a chata ? V í š, c o j e š t ě s t í ? J e t o d ů m, a u t o a c h a t a ?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Víš, co je štěstí ? Je to dům, auto a chata ? V í š, c o j e š t ě s t í ? J e t o d ů m, a u t o a c h a t a ?"— Transkript prezentace:

1

2

3 Víš, co je štěstí ? Je to dům, auto a chata ? V í š, c o j e š t ě s t í ? J e t o d ů m, a u t o a c h a t a ?

4 Ne, štěstí je dětství, když máma je i táta N e, š t ě s t í j e d ě t s t v í, k d y ž m á m a j e i t á t a

5 Víš, co je štěstí ? Když máš peněz jako smetí ? V í š, c o j e š t ě s t í ? K d y ž m á š p e n ě z j a k o s m e t í ?

6 Ne, štěstí je rodina, a rozesmáté tváře dětí N e, š t ě s t í j e r o d i n a, a r o z e s m á t é t v á ř e d ě t í

7 Víš, co je štěstí ? Když slibuje Ti někdo modré z nebe ? V í š, c o j e š t ě s t í ? K d y ž s l i b u j e T i n ě k d o m o d r é z n e b e ?

8 Ne, štěstí je, když máš hodně lidí kolem sebe N e, š t ě s t í j e, k d y ž m á š h o d n ě l i d í k o l e m s e b e

9 štěstí je, když pro někoho něco znamenáš š t ě s t í j e, k d y ž p r o n ě k o h o n ě c o z n a m e n á š

10 když někomu kytkou radost uděláš k d y ž n ě k o m u k y t k o u r a d o s t u d ě l á š

11 když se sám o někoho opřít můžeš k d y ž s e s á m o n ě k o h o o p ř í t m ů ž e š

12 když ochotně každému pomůžeš k d y ž o c h o t n ě k a ž d é m u p o m ů ž e š

13 když někdo rád vzpomene si na Tebe k d y ž n ě k d o r á d v z p o m e n e s i n a T e b e

14 když nechceš všechno jenom pro sebe k d y ž n e c h c e š v š e c h n o j e n o m p r o s e b e

15 když vážíš si víc toho, co už máš k d y ž v á ž í š s i v í c t o h o, c o u ž m á š

16 když lepšího už nic nehledáš k d y ž l e p š í h o u ž n i c n e h l e d á š

17 když vůbec nevíš, co je závist k d y ž v ů b e c n e v í š, c o j e z á v i s t

18 když v srdci nechováš nenávist k d y ž v s r d c i n e c h o v á š n e n á v i s t

19 když i přes slzy dokážeš se smát k d y ž i p ř e s s l z y d o k á ž e š s e s m á t

20 když Tě má někdo doopravdy rád k d y ž T ě m á n ě k d o d o o p r a v d y r á d

21 když umíš odpouštět a taky snít k d y ž u m í š o d p o u š t ě t a t a k y s n í t

22 štěstí je to, co všichni chtějí mít š t ě s t í j e t o, c o v š i c h n i c h t ě j í m í t

23 ne však každý o štěstí má stejnou představu n e v š a k k a ž d ý o š t ě s t í m á s t e j n o u p ř e d s t a v u

24 někomu stačí málo, jiný chce bohatství a slávu n ě k o m u s t a č í m á l o, j i n ý c h c e b o h a t s t v í a s l á v u

25 někdo touží po tom, co zrovna druhý má n ě k d o t o u ž í p o t o m, c o z r o v n a d r u h ý m á

26 proto mnoho lidí štěstí vůbec nepozná … p r o t o m n o h o l i d í š t ě s t í v ů b e c n e p o z n á …

27


Stáhnout ppt "Víš, co je štěstí ? Je to dům, auto a chata ? V í š, c o j e š t ě s t í ? J e t o d ů m, a u t o a c h a t a ?"

Podobné prezentace


Reklamy Google