Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Starověký Egypt Eliška Tvarohová ©2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Starověký Egypt Eliška Tvarohová ©2005."— Transkript prezentace:

1 Starověký Egypt Eliška Tvarohová ©2005

2 Jak to všechno začalo... Písemná svědectví o starém Egyptě sahají do doby 3000 let před naším letopočtem. Přitom starý Egypt je pohřben pod mnohými vrstvami kultur a státních útvarů, které přerostly v současnost. Hranice země se v průběhu historie mnohokrát měnily, ale páteří země zůstal Nil se svou deltou. 

3 Mapa Egypta

4 Egypťané odedávna nazývali Nil řekou, jež dává život
Egypťané odedávna nazývali Nil řekou, jež dává život. Je nejdelší řekou na světě a protéká Egyptem v délce km bez jediného přítoku. Příchod přesně opakujících se záplav na Nilu po léta oživoval zemědělské hospodářství Egypta. Svým způsobem dal Nil vzniknout nejstarší civilizaci na světě. Egypt nikdy neoplýval nerostným bohatstvím. Kovy se zde prakticky nevyskytovaly, těžily se jen různé druhy kamene (pískovec, vápenec, alabastr atd.) Název Egypt vznikl z řeckého Aigyptos, který se vyvinul z náboženského názvu hlavního města Memfidy, který zněl Hut-ka-Ptah, což znamenalo Palác Ptahova ducha, a vyslovoval se přibližně Hykuptah.

5 Náročnou kapitolou je datování egyptských dějin
Náročnou kapitolou je datování egyptských dějin. Egypťané totiž nepoužívali kalendář s pevným výchozím datem. Dokumenty byly vždy datovány od nástupu vládnoucího panovníka. Kromě toho byl egyptský kalendář o čtvrt dne kratší než sluneční rok. Shoda mezi civilizačním a slunečním kalendářem nastala jednou za let.  Základní význam pro chronologii egyptských dějin mají seznamy panovníků. Ani zde však není situace jednoznačná, protože mnoho seznamů se nedochovalo. Některé byly i svými nástupci zničeny. Vzhledem k tomu se připouští u nejstarších egyptských dějin odchylky v datování plus-mínus 150 let, u pozdějších plus-mínus 50 let. Jako první přesné datum v historii Egypta se uznává rok 525 př. Kr., kdy byl Egypt dobyt Asyřany.

6 ARCHAICKÁ DOBA př. Kr. • Vznik a zformování nejstaršího egyptského státu- HORNÍHO a DOLNÍHO Egypta. Narmer / Meni •Okolnosti tohoto složitého politického, hospodářského a kulturního procesu jsou stále předmětem odborných diskusí. •Administrativním centrem sjednocených zemí bylo město MENNOFER (Memfis) •V tomto období vládly 1. a 2. dynastie. •Podnikání plaveb za obchodem, zlatem a otroky.

7 PANOVNÍCI (FARAONI) • Představovali božskou bytost – vtělení bohové na zemi. • Měli neomezenou moc a byla jim prokazována úcta a dostávali vzácné dary. • V rámci zachování rodu se ženili a měli děti se svými sestrami, matkami, dcerami či vnučkami. • Byli pohřbíváni do hrobek s velikým bohatstvím popř. I s jejich poddanými.

8 NARMER (MENEJ) •1.dochované jméno v celé historii Egypta.
MENI Snad sjednotil Horní a Dolní Egypt a byl jeho prvním králem. Egypťané ho pokládali za prvního člověka, který vystřídal vládu bohů v Egyptě NARMER (MENEJ) •1.dochované jméno v celé historii Egypta. Vše nasvědčuje tomu, že Narmer jako první porazil obyvatele Nilské delty stal se zakladatelem jednotného egyptského státu.

9 STARÁ ŘÍŠE 2700 – 2200 př. Kr. •Období velkého hospodářského, politického a kulturního vzestupu Egypta. •3. dynastie – Džoser – Stupňovitá pyramida (nejstarší) – za architekta této stavby je považován Imhotep, pravděpodobně Džoserův syn. •4. dynastie – Chufu - vytvoření přísně centralistického státu – na vrcholu stál FARAON = bůh - zdroj veškeré moci ve státě a záruka štěstí a prosperity Egypta. •Postavení Chufuova (Cheopsova) pyramidy – nejvyšší 146,6 m •Poté u vlády 5.dynastie a 6. dynastie

10 DŽOSER ( ) První král a zakladatel 3. dynastie Nechal si postavit stupňovitou Džoserovu pyramidu v Sakkáře Celou stavbu řídil Imhotep-pravděpodobně Džoserův syn CHUFE (CHEOPS) ( ) „největší z největších, faraón který dovedl sen o nesmrtelnosti k okraji skutečnosti“ Panovník 4. dynastie – vládl 30let Nechal si postavit největší pyramidu v Gíze-Cheopsovu pyramidu. založil Město Mrtvých a nechal postavit 1.přehradu na Nilu.

11 Džoserova stupňovitá pyramida - nejstarší pyramida v Egyptě
- vznik ve staré říši

12 Cheopsova (Chufuova) pyramida - nejvyšší

13 1. PŘECHODNÉ OBDOBÍ 2200 – 2000 př. Kr.
•Vláda 7. až 11. dynastie •Zhroucení vlády vyvrcholilo v hlubokou hospodář. krizi a zánik ústřední moci – vznik hladomoru. •Propuklo povstání chudých Egypťanů, sužovaných bídou a válkami. •Egypt znova rozdělen na dvě znepřátelené části – severní a jižní.

14 •Obchod s východem - dřevo
STŘEDNÍ RÍŠE 2000 – 1750 př. Kr. •Egypt znovu sjednocen a zahájeno druhé období rozkvětu – vládla hl. 12. dynastie •Budování hrází a zavodňovacích kanálů – Fajjútská oáza – obilnice země •Obchod s východem - dřevo

15 Fajjútská oáza

16 2. PŘECHODNÉ OBDOBÍ 1750 – 1550 př. Kr.
•Vláda 13. až 17. dynastie •Egypt pod nadvládou kočovných kmenů – Hyksósú •Hyksósové přinesli novinku – chov koní a využití k tahu dvoukolých válených vozů.

17 NOVÁ ŘÍŠE 1550 – 1080 př. Kr. •Vládla 18. dynastie - Hyksósové definitivně vyhnáni z Egypta. •Egypt dosahuje největšího územního a kulturního rozkvětu. •Král Amenhotep IV. (Achnaton) zavádí náboženskou reformu – uctívání jednoho boha ATONA - stvořitele a dárce života, míru, světla a lásky Manželka Nefertity •Syn Tutanchamon – návrat k uctívání zavržených božstev •Vláda 19. dynastie – Ramesse II. - bitva u Kadeše 1285 s Chetity skončila nerozhodně – uzavřen mír, který nebyl nikdy porušen.

18 IMENHOTEP IV.(ACHNATON) (1353-1333)
„Jeden bůh, jeden Egypt“ Zavrhl tisíce egyptských bohů a vyhlásil jediného – Atona Založil město – Achetaton, kam se i přestěhoval. Jeho manželkou byla královna Nefertiti, která po jeho smrti vládla. TUTANCHAMON ( ) „Kdo by ho neznal?“ Bezvýznamný panovník 18. dynastie – syn Achnatonův Své obrovské slávy se dočkal až v dnešní době po objevení jeho hrobky. Kněží donutily Tutanchamona obnovit uznávání všech bohů.

19 král AMENHOTEP IV. (Achnaton)

20 Manželka Achnatona krásná NEFERTITY

21 Syn Achnatona IV. a Nefertity TUTANCHAMON (zlatá posmrtná maska)

22 Údolí králů

23 3. PŘECHONÉ OBDOBÍ 1080 – 715 př. Kr. POZDNÍ DOBA 715 – 332 př. Kr
•Vláda 21. až 24. dynastie •Hospodářský úpadek- nedostatek životně důležitých surovin. POZDNÍ DOBA 715 – 332 př. Kr •Vláda 25. až 31. dynastie •Ztráta nejdůležitějších oblastí a zdrojů egyptského bohatství •Relativní jednotnost Egypta - přechod státu k centralizované moci •525 př. Kr. Egypt pod nadvládou Peršanů

24 PTOLEMAIOVSKÁ DOBA 332 – 30 př. Kr
Alexandr Veliký – 332 př. Kr. osvobodil Egypt - zakládá město ALEXANDRII Ptolemaiovci – poslední vládnoucí dynastie (32. dynastie) - vrchol politické moci a kultury Kleopatra – posledním panovníkem této dynastie

25 ALEXANDR III. VELIKÝ (332-323)
„Jeden stát, jeden národ. A jeho centrem bude Egypt.“ Roku 332 př. Kr. dobývá Egypt a na březích Nilu se nechává korunovat na faraona. Zakládá na břehu Středozemního moře město - Alexandrii KLEOPATRA VII. (51-30) Poslední z dynastie Ptolemaiovců vládnoucí Egyptu. Byla milenkou G. J. Caesara a Marka Antonia. Kvůli porážce Egypta Římany se nechala uštknout hadem.

26 PÍSMO Psáno na : dřevo, listy, kůru, kámen, slonovinu, hliněné tabulky
Směr psaní : zleva doprava, zprava doleva, ze shora dolů Vývoj písma 1. Hieroglyfy (Obrázkové) – posvátné písmo, písmo božích slov (psány monumentální nápisy do hrobek a chrámů) 2. Hieratické – náboženské (literární a nábož. Texty) 3. Démotické – lidové (psaní běžných záznamů a dopisů) K 1. památkám egyptského písemnictví – Knihy pyramid, Knihy mrtvých, Achnatonův Hymnus na slunce Knihy mrtvých - texty vkládané do hrobek, které obsahovaly chvalozpěvy na tu na tu zemřelou osobu a zároveň rady do posvátného života.

27 Papyrus Kromě toho, že texty byly tesány do kamene, malovány na štuk, či ryty do střepů, byl hlavním úředním materiálem papyrus (název pro rostlinu - Cyperus papyrus L. i pro výrobek na psaní je stejný). Toto latinské slovo, ze kterého vznikl i náš papír, pochází z řeckého papyros (papuros).

28 Ukázka písma

29 Hieroglyfy v Karnaku

30 Jean Francois Champollion (1790 – 1832)
• pocházel z Egypta a založil egyptologii • měl velké jazykové vědomosti(hebrejština, arabština, syrština, chaldejština, perština, čínština, sanskrt + hieroglyfy • účastník Napoleonova tažení – Rossettská deska – ROZLUŠTĚNA

31 Rossettská deska

32 MUMIFIKACE úmyslem bylo zabezpečení a zachování těla•
Postup: 1) odstranění vnitřností (Kanopa – nádoba na vnitřnosti – srdce, ledviny, mozek) 2)vysušení těla a namazání mastmi 3)zavinutí do obinadel (100 – 300 metrů dlouhé)

33 SARKOFÁG = schránka zemřelého

34 Mumie Ramesse II. (Egyptské muzemum v Káhiře)

35 Tutanchamonovy kanopy s podobou panovníka.

36 NÁBOŽENSTVÍ Egyptské náboženství je komplikováno obrovskou nesourodostí jeho postav.(2500 – 3000 bohů) a množstvím posvátných zvířat. Víra v posmrtný život je jednou velkou zamotanou hádankou. Rozlišování 3 složek člověka – tělo, duše (Ba), duch (Ka) Představa, že posmrtný život je závislý na dobru a zlu, jehož se zesnulý dopustil za svého života měla za vnik pomyslného obřadu „Vážení srdce“ První krok k zániku egypt. náboženství udělali kněží sami-jejich úlohou se stal bojo moc a majetek A posledním hřebíčkem do rakve s egypt. náboženstvím se stalo pronikání křesťanství do Egypta.

37 Bůh Aton v podobě slunce

38 ARCHITEKTURA Stavební materiály : nepálené i pálené cihly, kámen (vápenec) MASTABA – hrobka, připomínající svým tvarem nízkou hliněnou lavici, která sloužila k pohřbívání příslušníku vyšších společenských vrstev. PYRAMIDA - královská hrobka ve tvaru jehlanu (vznikla z mastaby) -vznikla ve staré říši v období 3. dynastie (Džoserova Stupňovitá pyramida) CHRÁMY (SVATYNĚ) – původem příbytky božstev - architekturou se lišily podle využití – 8 typů chrámů

39 MASTABA

40 MASTABA po 2.

41 Přibližná mapka rozložení pyramid v Egyptě

42 Porovnání egyptských pyramid výškou se stavbami moderního typu

43 Ještě jedno porovnání

44 Džoserova pyramida

45 Pyramida v Gíze

46 Současná podoba pyramid v Gíze

47 Chabova (vrstvená) pyramida

48 Lomená pyramida

49 Předpokládaná poloha pyramid v Gíze

50 Obelisk Senusreta I. z červené žuly

51 Traianův kiosek v chrámovém komplexu na ostrůvku Filé

52 Jeden z mnoha chrámů…

53 Habšetsowetin chrám

54 Chrám v Luxoru

55 MALÍŘSTVÍ Způsob malby : podle důležitosti jednotlivých částí těla
hierarchický princip malby. Podkladem malby : kámen, muna (mazanice), dřevo Získávání barev : ČERNÁ – z kouře nebo z uhlí BÍLÁ – z vápence nebo práškové sádry ŽLUTOHNĚDÁ ORANŽ – z okrů ZELENÁ – z malachitu MODRÁ – z azuritu Postup malby : Na plochu se nanesla vrstva štuku z bílého vápna“sádrová omítka“

56 JEŠTĚ NĚCO K MALÍŘSTVÍ Kresba se prováděla bílou barvou a na konec sytě černou. Teprve na prvních nástěnných kompozicích z období Staré říše se k bílé a černé přidružily červené a žluté okry a modré a zelené barvy. Cílem bylo vyjádřit nějaký osobní cit, nějaký, byť i zmatený dojem nebo tajnou tužbu. Tahem štětce dokázal umělec na počátku egyptských dějin zachytit v obrysech,odvážně přesných a přitom prostých, svět lidí, zvířat i neživých věcí.

57 Ukázka hierarchického principu

58 Velekněz Aj při obřadu "otevírání úst" prováděný při pohřebních rituálech - detail z Tutanchamonovy hrobky v Údolí králů

59 (detail výzdoby stropu Senedžemovy hrobky)
Písař Senedžem (detail výzdoby stropu Senedžemovy hrobky)

60 Kresba s Nefertari, která nese v kulových nádobách
oběť posvátné vody.

61 Sochařství je podřízeno hierarchické perspektivě.
Egyptské sochy jsou v životní i nadživotní velikosti (kolosy), mají jemnou modelaci obličejů a správné proporce i tvary těl. Dalším znakem sochařství Egypta je blokovitost, tedy že socha vznikala z předem připraveného bloku na určeném místě pro sochu. Vyznačují se frontalitou – socha má vždy koukat před sebe, do budoucnosti, ruce jsou buď podél těla nebo rovně předpažené, nohy mohly být mírně nakročené. Sochařství je podřízeno hierarchické perspektivě. Egyptské sochařství je významné také pro tvorbu posmrtných pohřebních masek, z nichž je nejznámější Tutanchamónova nalezená v Údolí králů v roce 1922.

62 Velice známé jsou SFINGY tvořené převážně v nadživotní velikosti
Velice známé jsou SFINGY tvořené převážně v nadživotní velikosti. Tělo bývá lví, má lidskou hlavu a ocas lva nebo hada. Většinou byly součástí vstupu do pyramid a chrámů a nejspíš měly jakousi funkci ochrany. Mimo těchto kolosů je objevena spousta magických sošek, které měly za úkol chránit nebo pomáhat v domácnosti, a další amulety a talismany. Známé reliéfy jsou vypodobněním faraóna Achnatona s jeho oblíbeným bohem Atonem v podobě jako slunce s paprsky .

63 Velká Sfinga v Gíze

64 Sfinga podruhé 

65 Malé sošky AMULETY a TALISMANY

66 Socha Pepiho I.

67 Vápencová socha krále Djosera v životní velikosti,
nalezená v serdabu jeho pyramidy v Sakkáře.

68 Kolosální sochy

69 Kolosální socha Amenhotepa III. s jeho manželkou Tujou

70 Vápencové sochy prince Rahotepa
a jeho manželky princezny Nefrety

71 Král Achnaton s bohem ATONEM, který je v podobě Slunce.

72 Toť vše 


Stáhnout ppt "Starověký Egypt Eliška Tvarohová ©2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google