Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Téma 3: Cíle vzdělávání 3. část

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Téma 3: Cíle vzdělávání 3. část"— Transkript prezentace:

1 Téma 3: Cíle vzdělávání 3. část
Pedagogika NPED034 Téma 3: Cíle vzdělávání 3. část

2 Obsah: Kategorizace cílů podle oblastí psychiky
Činnostní (aktivní) formulace kognitivních cílů vzdělávání Kategorizace kognitivních cílů; Bloomova taxonomie Vztah cíle a výsledků vzdělávání

3 Cíle vzdělávání z hlediska struktury psychiky
Kognitivní – znalosti (vědomosti) – intelektové dovednosti Psychomotorické – psychomotorické dovednosti Afektivní – postoje, motivy, hodnoty, hodnotové orientace

4 Dimenze kognitivního procesu
Formulace kognitivního cíle : v nejkonkrétnější podobě = požadavek na žáka: něco umět Kognitivní cíl Výsledek Substantivum Znalostní dimenze Verbum Dimenze kognitivního procesu

5 Podrobnější pohled na kognitivní cíle: Bloomova taxonomie

6 Bloomova taxonomie Kognitivní procesy Poznatky 1. Zapama-tovat si 2.
Porozumět 3. Aplikovat 4. Analyzovat 5. Hodnotit 6. Tvořit A. faktické B. konceptuál- ní C. procedurální D. meta- kognitivní

7 1 Zapamatovat (si) definovat opakovat pojmenovat popsat reprodukovat identifikovat Uložit a vybavit znalosti z dlouhodobé paměti

8 2 Porozumět Konstruovat význam sdělení zprostředkovaného ústně, písemně nebo graficky Interpretovat Dokládat příkladem Klasifikovat Sumarizovat Usuzovat Srovnávat Vysvětlovat

9 3 Aplikovat Aplikovat Implementovat
Používat známé postupy v daných situacích Aplikovat Implementovat

10 4 Analyzovat Rozlišovat Strukturovat Přisuzovat
Rozkládat celek na podstatné části, určovat jejich vzájemné vztahy a jejich vztah ke struktuře celku nebo jeho účelu Rozlišovat Strukturovat Přisuzovat

11 5 Hodnotit Ověřovat Posuzovat
Vyjadřovat hodnotící stanoviska na základě kritérií a norem Ověřovat Posuzovat

12 6 Tvořit Skládat prvky tak, aby vytvářely koherentní nebo funkční celek; reorganizovat prvky do nových struktur a modelů Generovat, formulovat hypotézy Plánovat, projektovat Vytvářet, konstruovat

13 A Faktické poznatky Základní poznatkové prvky, které si žáci musí osvojit, aby byli schopni orientovat se v příslušném oboru nebo v něm mohli řešit úlohy a problémy Terminologie Konkrétní poznatky

14 B Konceptuální poznatky
Vzájemné vztahy mezi poznatkovými prvky uvnitř větší struktury, která podporuje jejich vzájemnou funkčnost Klasifikace a kategorie Zákonitosti a zobecnění Teorie, modely a struktury

15 C Procedurální poznatky
Pracovní postupy, metody zkoumání, výběr vhodné činnosti, algoritmů, technik a metod Specifické postupy a algoritmy Specifické metody používané v oboru Kritéria, která umožňují vybrat vhodný postup

16 D Metakognitivní poznatky
Obecné poznatky o poznávání včetně uvědomování si vlastních kognitivních procesů Obecné strategie učení, poznávání a řešení problémů Znalosti kognitivních úloh včetně kontextu a podmínek Sebepoznání

17 Příklad použití: „Interaktivní tabulka pro plánování cílů“

18 Jak mají být cíle formulovány, aby jich mohlo být ve výuce efektivně dosaženo
Konkrétně: Cíl vzdělávání v nejkonkrétnější podobě je vyjádřením požadavku na učení žáka, resp. požadavku na výsledek žákova učení. Činnostně: Cíle mají být vyjádřeny aktivně, aby byla zřejmá jejich souvislost s učením (učební činností) žáka. Kontrolovatelně: Cíle mají být formulovány tak, aby bylo možné zjistit, zda a do jaké míry jich bylo dosaženo. Komplexně: V každém oboru či předmětu, včetně oborů matematických a přírodovědných, má učitel pracovat s cíli jak kognitivními, tak psychomotorickými a afektivními. Konzistentně: Cíle stanovené učitelem pro výuku by měly být konzistentní s cíli tématu, s cíli na určité období (pololetí, školní rok), s cíli předmětu jako celku, s cíli školního a rámcového vzdělávacího programu. Měly by být ve shodě i s obecnými zásadami a cíli, které stanoví školský zákon. Explicitně: Žák by měl konkrétní cíl výuky (a tedy i cíl svého učení) explicitně znát a ztotožňovat se s ním (být motivovaný k jeho dosažení).

19 Kdy mají být cíle formulovány: Vždy!
Učitel má plánovat cíle pro předmět jako celek i pro hlavní úseky výuky - časové (pololetí, celý školní rok, jednotlivou vyučovací hodinu) i tematické. Vyjádřením cíle není formulace obsahu výuky (téma) ani prostředky, jichž má být ve výuce použito.


Stáhnout ppt "Téma 3: Cíle vzdělávání 3. část"

Podobné prezentace


Reklamy Google