Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁVRH ZMĚN KONCEPCE ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRAHA 2012

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁVRH ZMĚN KONCEPCE ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRAHA 2012"— Transkript prezentace:

1 NÁVRH ZMĚN KONCEPCE ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRAHA 2012
PhDr. Marcela BERNARDOVÁ PaedDr. Stanislav DRBOUT PaedDr. Jiří PILAŘ Rada ASP ČR NÁVRH ZMĚN KONCEPCE ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRAHA 2012

2 VÝCHODISKA pro návrh změn koncepce základního vzdělávání

3 ŽÁK čl. 23 Úmluvy o právech dítěte - výňatek
duševně nebo tělesně postižené dítě má požívat plného a řádného života v podmínkách zabezpečujících důstojnost, podporujících sebedůvěru a umožňujících aktivní účast dítěte ve společnosti právo postiženého dítěte na zvláštní péči v závislosti na rozsahu existujících zdrojů pomoc při naplňování zvláštních potřeb postiženého dítěte podle možnosti bezplatně čl. 28 Úmluvy o právech dítěte - výňatek bezplatné a povinné základní vzdělání vzdělání přijatelné a dostupné pro každého informace a poradenské služby všem dětem v oblasti vzdělávání a odborné přípravy na budoucí povolání podpora pravidelné školní docházky a snížení počtu žáků, kteří školu nedokončí

4 RODIČ ODPOVĚDNOST čl. 18 Úmluvy o právech dítěte - výňatek
má prvotní odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte smyslem péče musí být zájem dítěte

5 POLITICKÁ HLEDISKA A ÚLOHA STÁTU
ZAJIŠTĚNÍ PODMÍNEK čl. 18 Úmluvy o právech dítěte – výňatek potřebná pomoc zákonným zástupcům při plnění jejich úkolu zabezpečení institucí, zařízení a služeb pro děti

6 RÁMEC pro návrh změn koncepce základního vzdělávání

7 ŠKOLA – OTEVŘENÁ INSTITUCE – NÁZEV ZŠ – RVP ZV – NORMATIV
oddělení od programu a financování financování navázáno na konkrétního žáka VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – (pro) ŽÁKA nabídka definovaná vzdělávacími programy, podle nichž pracuje žák (nadaní, běžné děti, děti s hendikepy) za něž odpovídá ředitel školy ZVÝŠENÝ NORMATIV – definovat který ŽÁK se zdravotním znevýhodněním se zdravotním postižením se sociálním znevýhodněním s mimořádným nadáním kritéria stanoví škola s rozšířenou výukou předmětů

8 ÚPRAVA LEGISLATIVNÍCH NOREM pro návrhy změn koncepce základního vzdělávání

9 MATEŘSKÉ ŠKOLY POSLEDNÍ ROK PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU, POVINNÁ DOCHÁZKA
do předškolního zařízení nebo do přípravné třídy

10 ZÁKLADNÍ ŠKOLY POVINNÁ DOCHÁZKA PŘI ODKLADU do přípravné třídy
UPRAVIT SPÁDOVOST nabídka – zřizovatel disponuje programy a vybavením konkrétní školy škola nabízí vzdělávací programy v souladu s požadavky zřizovatele zřizovatel by měl zajistit spádovost v rozsahu své působnosti není nutné, aby žák „musel“ být přijat do konkrétní školy, pokud nelze naplnit požadavky speciálních vzdělávacích potřeb žáka v souvislosti se vzdělávacím programem, nutno ale zajistit existenci školy s potřebnými kapacitami v blízkém okolí ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE NESE ODPOVĚDNOST ZA VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE individuální vzdělávání, které se uskutečňuje bez pravidelné účasti ve vyučování ve škole-dále jen "individuální vzdělávání" školská právnická osoba podle zřizovatele (soukromá, církevní státní) VÝBĚR VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Z NABÍDKY ŠKOL rozhoduje zákonný zástupce informovaný souhlas s odborným doporučením v souladu se školskou legislativou

11 ŘEDITEL ŠKOLY VYHLÁŠKY DEFINOVAT vytváří koncepci subjektu
reaguje na změny požadavků připravuje vzdělávací programy v souladu s požadavky zřizovatele VYHLÁŠKY základní vzdělávání střední vzdělávání speciální vzdělávání zapracovat do vyhlášek č. 48/2004 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů DEFINOVAT zdravotní postižení zdravotní znevýhodnění sociální znevýhodnění a pokusit se u těchto „kategorií“ stanovit výši normativu na jednoho žáka definováním patřičného koeficientu

12 PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ
SPRÁVNĚ DEFINOVAT JEDNOTLIVÉ KATEGORIE PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ jsou specifické poruchy učení a chování totožné? patří do zdravotního postižení? podle zákona ano(?) Poruchy chování by měly mít dvě kategorie vývojová porucha (vývojová porucha související s věkem žáka) zdravotní postižení (diagnóza) Poruchy učení by měly mít dvě kategorie specifické poruchy učení (vývojové poruchy učení) zdravotní postižení (diagnóza – až do pásma mentální retardace) Jsou SPU v kategorii zdravotního postižení správně? Jedná se o vývojové poruchy, tedy by neměly spadat do zdravotního postižení, ale do kategorie zdravotního znevýhodnění.

13 ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
Speciálně pedagogická centra v součinnosti se základní školou samostatně zřízenou pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, jež je součástí subjektu, se stávají CENTREM PODPORY VZDĚLÁVÁNÍ

14 CENTRUM PODPORY VZDĚLÁVÁNÍ (CPV) SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ CENTRA
Škola samostatně zřízená pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami CENTRUM PODPORY VZDĚLÁVÁNÍ (CPV) Obec, spádová oblast ředitel CPV (ředitel školy samostatně zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) ředitel ZŠ (ředitel školy hlavního vzdělávacího proudu, která integruje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) Školská poradenská zařízení SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ CENTRA výchovný poradce CPV (metodik pro ŠVP) výchovný poradce ZŠ třídní učitel CPV třídní učitel ZŠ pedagog CPV pedagog ZŠ rodič

15 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ DLOUHODOBĚ SELHÁVAJÍCÍCH VE VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

16 ŽÁK DLOUHODOBĚ SELHÁVAJÍCÍ VE VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU
Žák s diagnózou zdravotního postižení zvýšený normativ (zdravotní postižení) Žák bez mentální retardace bez zvýšeného normativu

17 ŽÁK DLOUHODOBĚ SELHÁVAJÍCÍ VE VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU
Žák bez mentální retardace Pokud by byly splněny následující podmínky Druhý, dodatečný odklad školní docházky při selhávání třetí rok školní péče Individuální vzdělávací plán (IVP) škola navrhne IVP, který je realizován – v pololetí je zjištěno, že IVP nepomohl ke zvládnutí klíčových kompetencí, uplatní se následná modifikace IVP na základě závěrů školského poradenského zařízení (2x do roka) v součinnosti s kmenovou školou žáka je zjištěno, že druhá modifikace IVP nevede ke zvládnutí klíčových kompetencí Opakování ročníku opakování ročníku – následuje péče školského poradenského zařízení – dále selhává a je navrženo vytvořit: žák stále „nezvládá“ učivo daného ročníku, škola navrhne IVP, který je realizován – v pololetí je zjištěno, že IVP nepomohl ke zvládnutí klíčových kompetencí…..

18 ŽÁK DLOUHODOBĚ SELHÁVAJÍCÍ VE VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU
….a pokud žák stále selhává, pak škola poskytne podklady pro zařazení žáka do programu pro žáky dlouhodobě selhávající ve vzdělávacím programu na základě těchto podkladů vydá poradenské zařízení doporučení k „zařazení“ žáka do programu pro žáky dlouhodobě selhávající ve vzdělávacím programu rodič dá informovaný souhlas se zařazením žáka do programu pro žáky dlouhodobě selhávající ve vzdělávacím programu ředitel školy v rámci své instituce rozhodne ve správním řízení o tom, že je žák zařazen do vzdělávacího programu pro žáky dlouhodobě selhávající ve vzdělávacím programu

19 ŽÁK DLOUHODOBĚ SELHÁVAJÍCÍ VE VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU
Důvodem pro „zařazení“ žáka do programu pro žáky dlouhodobě selhávající ve vzdělávacím programu, nesmí být dlouhodobé nehodnocení žáka z důvodu NEPLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.

20 ZVÝŠENÝ NORMATIV „doprovázející“ žáka

21 ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ Doporučení školského poradenského zařízení
v odůvodněných případech na vyžádání poradenského zařízení zákonný zástupce doloží lékařskou zprávu Informovaný souhlas zákonného zástupce žáka Rozhodnutí ředitele školy

22 ZDRAVOTNÍ ZNEVÝHODNĚNÍ
Vyjádření odborného lékaře nebo ošetřujícího lékaře Doporučení školského poradenského zařízení Informovaný souhlas zákonného zástupce žáka Rozhodnutí ředitele školy

23 SOCIÁLNÍ ZNEVÝHODNĚNÍ
Materiál, který je vypracován v souladu se zněním školského zákona Materiál, který je pro školské účely vypracován ve spolupráci Škola OSPOD Doporučení školského poradenského zařízení Informovaný souhlas zákonného zástupce žáka Rozhodnutí ředitele školy

24 ŽÁK DLOUHODOBĚ SELHÁVAJÍCÍ VE VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU
Škola Doporučení školského poradenského zařízení Informovaný souhlas zákonného zástupce žáka Rozhodnutí ředitele školy

25 STANOVENÍ PŘÍPLATKŮ NA SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ (zvýšený normativ)
Materiál vypracovaný v souladu s §161, odst. 2, Školského zákona č.561/2004 Sb. vypracovaný materiál je podkladem pro zpracování příplatků na speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků a studentů

26 POČTY ŽÁKŮ ve třídě

27 BĚŽNÁ TŘÍDA 14 – 30 žáků Maximálně 50% z nejnižšího počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

28 TŘÍDA SAMOSTATNĚ ZŘÍZENÁ PRO ŽÁKY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Maximálně 25% z nejvyššího počtu žáků bez zdravotního postižení

29 ZÁKLADNÍ ŠKOLY

30 Základní škola základní vzdělání Základní školy II. stupeň - víceletá gymnázia Základní školy s rozšířenou výukou Tady platí: Žák je ze skupiny žáků nebo třídy s rozšířenou výukou přeřazen do skupiny žáků nebo třídy bez rozšířené výuky v případě, že dlouhodobě neprokazuje předpoklady pro tuto výuku, nebo i z jiných závažných důvodů. Ředitel školy rozhodne o přeřazení žáka v rámci školy na základě doporučení vyučujícího daného předmětu a po projednání v pedagogické radě a se zákonným zástupcem žáka zpravidla ke konci pololetí. Ze závažných důvodů, zejména zdravotních, může být žák přeřazen i v průběhu pololetí. O přeřazení ze zdravotních důvodů rozhodne ředitel školy na základě doporučení odborného lékaře a souhlasu rodičů TV (sportovní) Jazyků Vv Matematiky a informatiky Hv Přírodovědných předmětů Tady by mělo platit: Žák je ze vzdělávacího programu pro žáky dlouhodobě selhávající ve vzdělávacím programu přeřazen do neupraveného vzdělávacího programu v případě, že dlouhodobě prokazuje předpoklady pro výuku v tomto vzdělávacím programu. Ředitel školy rozhodne o přeřazení žáka v rámci školy na základě doporučení třídního učitele, doporučení školského poradenského zařízení, po projednání v pedagogické radě a se zákonným zástupcem žáka, zpravidla ke konci pololetí. Žák dlouhodobě selhávající ve vzdělávacím programu Skupina žáků dlouhodobě selhávajících ve vzdělávacím programu Třída pro žáky dlouhodobě selhávající ve vzdělávacím programu Jednotlivec ZP, ZZ, SZ Skupina ZP, ZZ, SZ Třída ZP pro žáky Zrakově postižené Sluchově postižené Hluchoslepé Tělesně postižené S poruchou dorozumívacích schopností Specifickými poruchami učení Specifickými poruchami chování ZŠ při zdravotnických zařízeních Jednotlivec ZZ, SZ Skupina ZZ, SZ Základní škola speciální - základy vzdělání

31 MODELOVÁ PROSTUPNOST VZDĚLÁVÁNÍ V ČR model ASP ČR

32 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA ZŠ PROSTUPNOST MATEŘSKÁ ŠKOLA PROSTUPNOST PROSTUPNOST
ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP s rozšířenou výukou Mimořádně nadaný žák Z Á K L A D N Í Š K O L Y II. s t u p e ň V Í C E L E T Á G Y M N Á Z I A G Y M N Á Z I A TV - Sportovní Jazyků Matematiky a informatiky HV Přírodovědných oborů apod. Gymnázium Střední odborné školy Střední odborná učiliště Odborná učiliště Praktické školy standardní s přílohou (upravený školní vzdělávací program pro žáky dlouhodobě selhávající ve vzdělávacím programu) Žák dlouhodobě selhávající ve vzdělávacím programu Skupina žáků dlouhodobě selhávajících ve vzdělávacím programu Třída pro žáky dlouhodobě selhávající ve vzdělávacím programu Jednotlivec ZP, ZZ, SZ Skupina ZP, ZZ, SZ Třída ZP Škola hlavního vzdělávacího proudu Jednotlivec ZZ, SZ Skupina ZZ, SZ pro žáky Smyslově postižené Hluchoslepé Tělesně postižené S poruchou dorozumívacích schopností Se specifickými poruchami učení; chování ZŠ při zdravotnických zařízeních I. stupeň ZŠ (možnost 6 – 9 let) (mimořádné nadání možnost od 5-ti let) II. Stupeň ZŠ Po ukončení povinné školní docházky PROSTUPNOST PROSTUPNOST PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA ZŠ MATEŘSKÁ ŠKOLA PROSTUPNOST PROSTUPNOST

33 asp@aspcr.cz www.aspcr.cz
KONTAKT


Stáhnout ppt "NÁVRH ZMĚN KONCEPCE ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRAHA 2012"

Podobné prezentace


Reklamy Google