Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Téma 7, modely podloží Úvod Winklerův model podloží

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Téma 7, modely podloží Úvod Winklerův model podloží"— Transkript prezentace:

1 Téma 7, modely podloží Úvod Winklerův model podloží
Pružnost a plasticita II., 3.ročník bakalářského studia, přednášky Janas 2010, 2011 Úvod Winklerův model podloží Pasternakův model podloží Pružný poloprostor Nosník na pružném Winklerově podloží, řešení ODM Žemočkinova metoda Katedra stavební mechaniky Fakulta stavební, VŠB - Technická univerzita Ostrava

2 Základové konstrukce Slouží k tomu a zajišťují, aby
tíha vrchní stavby se přenesla do podloží (půdního tělesa) kontaktní napětí v základové spáře a v podloží zůstaly v přípustných mezích sedání celého objektu zůstalo v přípustných mezích

3 Základové konstrukce, pokračování
Nejběžnější typy základových konstrukcí: základové patky, základové pásy, základové desky, základové rošty, piloty. Podloží je těleso s velmi složitými vlastnostmi (problematika mechaniky zemin). Pro statické výpočty se zpravidla užívá zjednodušených modelů podloží.

4 Základové konstrukce, pokračování
V kontaktní spáře se často počítá pouze s normálovým napětím, smykové napětí se zanedbává. Vazba mezi základovou konstrukcí a podložím je jednostranná, nemůže zde vznikat napětí tahové. Úlohy interakce (spolupůsobení) základových konstrukcí s podložím se nazývají také kontaktní úlohy.

5 Tuhý nosník (patka) na pružném podkladě
Předpoklady: - nosník (těleso) je dostatečně tuhý - lineární průběh kontaktního napětí mezi nosníkem a podložím - kontaktní napětí je tlakové, případně se řeší s vyloučením tahu Uvedené řešení je zjednodušené (přibližné), nedostatečně zohledňuje interakci konstrukce s podložím.

6 Interakce nosníku s podložím
Nosník není zpravidla dostatečně tuhý a kontaktní napětí není lineární. Kromě rovnovážných podmínek se na kontaktu uplatňují také podmínky deformační. Pro řešení interakce konstrukce s podložím se uplatňují různé modely podloží, které je vždy do určité míry idealizují.

7 Winklerův model podloží
Předpokládá, že reakce podloží je přímo úměrná zatlačení nosníku (desky, základu, konstrukce) do podloží. p(x,y) je reakce podloží [kNm-2] C je součinitel stlačitelnosti podloží [kNm-3] w(x,y) je průhyb nosníku, konstrukce [m]

8 Winklerův model podloží, analytické řešení
Winklerův model je jednoparametrický model. Lze jej znázornit jako soubor pružin samostatně působících na kontaktu základu a podloží. Tam, kde kontakt není, tj. mimo základ, se pružiny simulující podloží nedeformují, což neodpovídá realitě. Winklerův model se pro svou jednoduchost přes zjednodušení a nedostatky v praxi často používá.

9 Hodnoty součinitele stlačitelnosti podkladu C

10 Pasternakův model Pasternakův model odstraňuje některé nedostatky Winklerova modelu. Kromě normálových sil uvažuje v podloží i se smykovými silami. Nespojité zaboření objektu dle Winklera je u Pasternaka nahrazeno průhybovou kotlinou.

11 Pasternakův model, pokračování
Pasternakův model je dvojparametrický. Odpovídá lépe realitě. Rekce podloží je zde funkcí: parametru C1 [kNm-3]-součinitel poddajnosti podkladu parametru C2 [kNm-1]-součinitel přenášení smykových sil

12 Pružný poloprostor Je pružné těleso ohraničené rovinou (povrchem poloprostoru). Je jednou z možných idealizací podloží stavebních konstrukcí. Považuje se zpravidla za homogenní a izotropní.

13 Pružný poloprostor, pokračování
Zatížení poloprostoru silou působící kolmo k povrchu řešil J. Boussinesq. Pro složky napětí odvodil:

14 Pružný poloprostor, pokračování
Pro složky posuvů ve u směru r odvodil: Pro složky posuvů w ve směru osy z odvodil:

15 Pružný poloprostor, pokračování
Průběh složek napětí sr a sz v řezu vedeném paprskem síly pro m=0,25:

16 Pružný poloprostor, rovnoměrné zatížení na ploše obdélníka
Pro bod M ležící v libovolné hloubce z pod vrcholem obdélníka na povrchu s rovnoměrným zatížením byly integrací odvozeny následující vztahy pro výpočet složky napětí sz a posunutí w pro z=0:

17 Pružný poloprostor, rovnoměrné zatížení na ploše obdélníka, pokračování
Vztahy pro výpočet složky napětí sz a posunutí w pro z=0 lze využít i pro body ležící mimo vrchol skutečné zatěžovací obdélníkové plochy. Je přitom nutno dát příslušný bod do vrcholu dvou případně čtyř zatěžovacích ploch.

18 Pružný poloprostor, rovnoměrné zatížení na ploše obdélníka, příklad
Čtvercová zatěžovací plocha, průběh sz z=l/2 a z=l podél osy zatížení pro m=0,25.

19 Pružný poloprostor, rovnoměrné zatížení na ploše obdélníka, příklad
Čtvercová zatěžovací plocha, m=0,25, průběh w na povrchu podél osy a okraje zatížení.

20 Pružný poloprostor, centricky zatížený dokonale tuhý základ
Průběh napětí sz a průhyb w na povrchu pružného poloprostoru pod tuhým základem

21 Pružný poloprostor, centricky zatížený dokonale tuhý základ, pokračování
Při zatížení silou P kruhového základu o poloměru a lze průhyb w0 dán vztahem: Při zatížení silou P čtvercového základu o straně l=2a je pak průhyb w0 dán vztahem:

22 Winklerův model podloží, analytické řešení nosníku na pružném podloží
Diferenciální rovnice ohybové čáry prutu: b je šířka nosníku C je součinitel stlačitelnosti podkladu

23 Winklerův model podloží, analytické řešení nosníku na pružném podloží, pokračování
Rovnice je lineární, nehomogenní diferenciální rovnice 4. řádu. Její analytické řešení je známo pro nosníky nekonečné, polonekonečné i pro nosníky konečné délky. Tato řešení jsou použitelná pro relativně malou skupinu úloh. Uvedenou rovnici lze řešit flexibilněji také metodou sítí.

24 Winklerův model podloží, řešení nosníku na pružném podloží metodou sítí
Rovnici převedeme na řešení lineárních rovnic při použití vztahů: Složky vnitřních sil lze při znalosti wi vyjádřit:

25 Pasternakův model podloží, řešení nosníku na pružném podloží
Diferenciální rovnice ohybové čáry prutu: b je šířka nosníku C 1, C2 jsou součinitele podkladu

26 Pasternakův model podloží, řešení nosníku na pružném podloží, pokračování
Rovnice je lineární nehomogenní diferenciální rovnicí 4. řádu. Uvedenou rovnici lze řešit metodou sítí.

27 Pasternakův model podloží, řešení nosníku na pružném podloží metodou sítí
Rovnici převedeme na řešení lineárních rovnic při použití vztahů: Složky vnitřních sil lze při znalosti wi vyjádřit:

28 Pasternakův model podloží, řešení nosníku na pružném podloží metodou sítí
Rovnici upravíme na tvar:

29 Pasternakův model podloží, řešení nosníku na pružném podloží metodou sítí
Na okrajích nosníků musí být splněny okrajové podmínky, stejně jako při řešení nosníku s Winklerovým modelem podloží. Jejich formulace vede k rozepsání čtyř rovnic. U Pasternakova modelu se ale deformuje podloží i mimo nosník Zde bude platit rovnice: Tu lze opět pro každý bod i ležící mimo nosník nahradit lineární rovnicí: Řešením soustavy lineárních rovnic jsou neznámá posutí wi, která umožňují vypočíst složky vnitřních sil nosníků i reakce podloží

30 Příklad, nosník na pružném podkladě, zadání
F = 1000 kN l = 6 m Nosník délky 6 m s modulem pružnosti v tahu a tlaku E = 20 GPa a obdélníkovém průřezu h = 0,5 m a b = 1,0 m je zatěžován silou F = 1000 kN v polovině rozpětí. Nosník je uložen na pružném podkladě s modulem stlačitelnosti podkladu C = 36 MN/m3.

31 Příklad,nosník na pružném podkladě, řešení metodou sítí, Winklerův model
Nosník rozdělíme např. na n=6 dílků o délce Dx=1 m: Přípravný výpočet: k=C.b =3,6.104 kN/m2 Okrajové podmínky: Na okrajích nosníku v bodech i=0 a i=6 platí:

32 Příklad,nosník na pružném podkladě, pokračování řešení
Rovnici upravíme na tvar:

33 Příklad,nosník na pružném podkladě, pokračování řešení
Rozepsání diferenčních rovnic pro body 0 až 6 nosníku:

34 Příklad,nosník na pružném podkladě, sestavení a řešení lineárních rovnic

35 Příklad,nosník na pružném podkladě, výpočet reakcí a složek vnitřních sil
Vi* a Mi* vypočteno dle vztahů platných pro diferenční metodu

36 Příklad,nosník na pružném podkladě, průběh posunutí a reakcí

37 Příklad,nosník na pružném podkladě, průběh složek vnitřních sil

38 Winklerův model podloží, jiné metody řešení
Interakce nosníku a jiných konstrukcí s Winklerovým modelem podloží nebo i s jinými modely podloží je řešitelná také: silovou metodou obecnou deformační metodou smíšenou metodou - Žemočkinova metoda metodou konečných prvků

39 6 vodorovných prutů (oboustranně monoliticky připojené)
Příklad, nosník na Winklerově podloží, výpočtový model pro obecnou deformační metodu (0 1 2) (0 3 4) (0 5 6) (0 7 8) (0 9 10) ( ) ( ) 6 vodorovných prutů (oboustranně monoliticky připojené) 7 svislých prutů (pravostranně kloubově připojené)

40 Příklad, nosník na Winklerově podloží, princip řešení ODM
Síla Fi ve svislých prutech:

41 Příklad, nosník na Winklerově podloží, řešení obecnou deformační metodou
Globální matice tuhosti vodorovných prutů

42 Příklad, nosník na Winklerově podloží, řešení obecnou deformační metodou
Globální matice tuhosti svislých prutů

43 Příklad, nosník na Winklerově podloží, řešení obecnou deformační metodou
Celková matice tuhosti nosníku Zatěžovací vektor nosníku

44 Příklad, nosník na Winklerově podloží, řešení ODM, průhyb nosníku

45 Příklad, nosník na Winklerově podloží, řešení ODM, hodnoty natočení nosníku

46 Příklad, nosník na Winklerově podloží, řešení ODM, hodnoty reakcí [kN] (síly ve svislých prutech)

47 Příklad, nosník na Winklerově podloží, řešení ODM, hodnoty posouvajících sil

48 Příklad, nosník na Winklerově podloží, řešení ODM, hodnoty ohybových momentů [kNm]

49 Nosník na pružném podloží, Žemočkinova metoda
Nosník na pružném podloží obecně zatížený Rozdělení nosníku na dílky a nahrazení podloží kyvnými pruty

50 Nosník na pružném podloží, Žemočkinova metoda, pokračování
Výpočtový model, základní staticky a polohově určitá konstrukce Neznámé síly Xi nahrazují spojitou reakci podloží pi

51 Nosník na pružném podloží, Žemočkinova metoda, pokračování
Poloha vetknutého okraje nosníku je dána neznámým poklesem w0 a pootočení j0 Úloha je smíšená – řeší se silově a deformačně. Je n neznámých sil a dvě neznámá přetvoření. Sestaví se n+2 rovnic, a to n deformačních podmínek a 2 podmínky silové (rovnovážné).

52 Nosník na pružném podloží, Žemočkinova metoda, pokračování
Deformační podmínky:

53 Nosník na pružném podloží, Žemočkinova metoda, pokračování
Silové (rovnovážné) podmínky: Řešením n+2 rovnic jsou síly X1 až Xn a přetvoření w0 a j0, které stav nosníku a poloprostoru jednoznačně definují.

54 Modely podloží, použitá literatura
Teplý B., Šmiřák S., Pružnost a plasticita II, Nakladatelství VUT Brno 1993 Dický J., Mistriková Z., Sumec J., Pružnost a plasticita v stavebníctve 2, STU v Bratislavě 2006 Sobota J., Statika stavebných konštrukcií 2, Vydavateľstvo ALFA, Bratislava 1991


Stáhnout ppt "Téma 7, modely podloží Úvod Winklerův model podloží"

Podobné prezentace


Reklamy Google