Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CHEMIE http://homen.vsb.cz/~val15 http://rccv.vsb.cz/iTutor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CHEMIE http://homen.vsb.cz/~val15 http://rccv.vsb.cz/iTutor."— Transkript prezentace:

1 CHEMIE

2 Ve všech skupenstvích látky tvořeny atomy, molekulami, ionty
Charakteristika (vzdálenost zákl. částic, rychlost pohybu, velikost soudružných sil, stupeň uspořádanosti) Skupenské přeměny (nemění se chemická podstata látek) Fázový diagram Skupenské stavy látek

3 Velikost soudružných sil
Skupenské stavy látek Velikost soudružných sil Stupeň uspořádanosti uspořádaný neuspořádaný malá plyny střední tekuté krystaly kapaliny velká krystalické látky amorfní látky

4 Skupenské přeměny tání pevné kapalné plynné vypařování pevné plynné
solid-pevné skupenství gas-plynné skupenství liquid-kapalné skupenství aqua-vodný roztok tání pevné kapalné plynné vypařování pevné plynné sublimace tání pevné kapalné plynné tuhnutí kondenzace

5 Skupenské přeměny

6 Skupenské přeměny Skupenské teplo, entalpie H (p = konst.)
Přeměna slg: teplo se spotřebuje (Htání, Hvypařování, Hsublimace >0) Opačný přechod slg : teplo se uvolní (Hkondenzační, Htuhnutí, Hdesublimace >0) Skupenská tepla dvou opačných přeměn jsou až na znaménka stejná Htání = - Htuhnutí Skupenské přeměny

7 Fázový diagram jednosložkové soustavy

8 Fázový diagram jednosložkové soustavy
2 3 1

9 Fázový diagram jednosložkové soustavy
1 3 4 5 2 p= konst.

10 Fázový diagram jednosložkové soustavy
1 3 4 5 2 6

11 Fázový diagram jednosložkové soustavy
1 2 3 4 5 T= konst.

12 Fázový diagram jednosložkové soustavy

13 Fázový diagram jednosložkové soustavy

14 Plynné skupenství Vzdálenost částic: velká
Rychlost pohybu částic: velká Velikost sil: malá Dobře stlačitelné Nemají vlastní tvar, objem, hladinu Rovnoměrně vyplní jakýkoliv prostor Plynné skupenství

15 Plynné skupenství Stavové veličiny: termodynamická teplota, tlak, objem Plynové zákony (Boylův-Mariottův, Gay-Lussacův, Charlesův) Stavová rovnice ideálního plynu Van der Waalsova rovnice (reálný plyn)

16 Boylův-Mariottův zákon
Popisuje izotermický děj Teplota je konstantní Grafickým znázorněním je rovnoosá hyperbola p·V = konst.

17 Gay-Lussacův zákon V / T = konst. Popisuje izobarický děj
Tlak je konstantní Grafickým znázorněním v pV diagramu je přímka rovnoběžná s osou V V / T = konst.

18 Charlesův zákon p / T = konst. Popisuje izochorický děj
Objem je konstantní Grafickým znázorněním v pV diagramu je přímka rovnoběžná s osou p p / T = konst.

19 Zákony ideálního plynu
p·V / T = konst. Izotermický děj Izobarický děj Izochorický děj p·V = konst. V / T = konst. p / T = konst. (T = konstantní) (p = konstantní) (V = konstantní)

20 Stavová rovnice ideálního plynu
p·V / T = konst. p0·Vm / T0 = R = 8,314 za n.p. p·V = R·T pro 1 mol

21 Stavová rovnice ideálního plynu
termodynamická teplota [Kelvin] objem [m3] p·V = n·R·T tlak [Pascal] plynová konstanta [8,314 Pa m3 mol-1 K-1] látkové množství [mol]

22 Termodynamická teplota
T[K] = (t[C] + 273,15) Evropa S. Amerika Francie

23 Charakteristika-kapaliny
Vzdálenost částic: malá Rychlost pohybu částic: středně velká Velikost sil: středně velká Špatně stlačitelné Mají objem, povrchové napětí, viskozitu Nemají vlastní tvar Izotropní Charakteristika-kapaliny

24 Kapalné skupenství Přechod mezi plynným a tuhým skupenstvím
V blízkosti teploty tuhnutí – podobnost s pevnými l. V blízkosti teploty varu – podobnost s plynými l. Dynamická rovnováha kapalina-pára Nasycená pára a její tenze

25 Charakteristika-pevné látky
Vzdálenost částic: velmi malá Rychlost pohybu částic: pouze vibrační pohyb Velikost sil: velká Velmi špatně stlačitelné Mají vlastní tvar a objem Krystalické, amorfní (skla, strusky, vosky) Charakteristika-pevné látky

26 Krystalografické soustavy
kubická trigonální rhombická diamant, měď.. křemen, korund síra tetragonální TiO2 - rutil hexagonální triklinická monoklinická grafit sádrovec kaolinit

27 Nejtěsnější uspořádání koulí v rovině

28 Nejtěsnější uspořádání vrstev
kubické plošně centrované hexagonální

29 Dva typy dutin tetraedrické mezery oktaedrické mezery

30 Přehled krystalových struktur kovů
kubická plošně centrovaná hexagonální kubická prostorově centrovaná Ca, Sr, Fe (), Co, Ni,Rh, Pd, Ir, Pt, Cu, Ag, Au, Al, Pb Be, Mg, Y, La, Ti, Zr, Hf, Re, Ru, Os, Zn, Cd, většina lanthan. Li, Na, K, Rb, Cs, Ba, V, Nb, Ta, Cr, Mo, W, Fe ()

31 Přehled krystalových struktur kovů

32 Jevy spojenené s krystalovou strukturou
Polymorfie – schopnost látek krystalovat v různých krystalografických soustavách (v závislosti na vnějších podmínkách) Alotropie – týž jev u prvků Izomorfie – vzájemné zastupování atomů, iontů a jejich skupin v krystalových mřížkách minerálů (směsné krystaly)


Stáhnout ppt "CHEMIE http://homen.vsb.cz/~val15 http://rccv.vsb.cz/iTutor."

Podobné prezentace


Reklamy Google