Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EVROPSKÁ UNIE VZNIK INSTITUCE PRÁVNÍ PŘEDPISY ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRINCIPY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EVROPSKÁ UNIE VZNIK INSTITUCE PRÁVNÍ PŘEDPISY ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRINCIPY"— Transkript prezentace:

1 EVROPSKÁ UNIE VZNIK INSTITUCE PRÁVNÍ PŘEDPISY ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRINCIPY
ZÁSADY PRÁVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

2 Zvláštní charakter EU Mezinárodní organizace, 15 členských států
Založena na mezinárodních smlouvách Zavazuje svými akty jak členské státy tak subjekty žijící v členských státech Státy se vzdaly části své suverenity ve prospěch Společenství Sdružuje tři různá společenství EU není subjektem mezinárodního práva

3 Témata přednášky Historie - vznik a vývoj EU Instituce EU
Právo ES, tři pilíře na nichž stojí EU Základní právní principy Politika EU v oblasti ŽP Dohoda o přidružení Přehled odkazů na webové stránky s informacemi o EU

4 Vznik a vývoj EU 1952 vznik ESUO, Paříž
Německo, Francie, Itálie a Benelux Mělo být pojistkou proti nově zbrojenému Německu a mělo řešit nadprodukci oceli Vysoký úřad Vlastní zdroje příjmů Mohl závazná rozhodnutí nejen pro čl. státy ale i jednotlivé subjekty – ocelářské podniky Rada ministrů – koordinace mezi čl. státy a výborem, Výbor může jednat jen s jejím svolením Soudní dvůr – vykládá smlouvu, kontroluje Výbor Valné shromáždění – zástupci parlamentů, poradní a kontrolní fce

5 Vznik a vývoj EU 1957 vznik EHS, Euratom, Římské smlouvy
EHS – řeší ekonomické problémy Vytvoření společného trhu Celní unie, zákaz omezení dovozu či vývozu mezi členskými státy, stejné clo navenek Volný pohyb zboží, služeb, pracovních sil a kapitálu Mělo přinést soběstačnost a efektivní využívání zdrojů Euratom –vytváří společný trh s jadernou energií Podpora výzkumu, podpora investic Bezpečnostní standart Snaha o zvýšení životní úrovně

6 Vznik a vývoj EU Orgány dle Římských smluv
Rada ministrů, Komise, ESD, Valné shromáždění 1965 Slučovací smlouvy, Evropská společenství Lucemburský kompromis a kvalif. většina 1973 vstup VB, Irska, Dánska (Norsko refer.-ne) 1981 vstup Řecka 1986 Jednotný evropský akt – rozšiřuje hlasování kvalif. většinou, dává EP právo veto , zavádí nové politiky, např. politiku životního prostředí 1986 vstup Španělska, Portugalska

7 Vznik a vývoj EU 1993 Maastricht- zaveden pojem EU, občanství EU,
3 pilíře I. právo ES - zásada subsidiarity, pokuty pro ESD II. Společná zahraniční a bezpečnostní politika III. Justice a vnitřní věci 1995 vstup Rakouska , Finska a Švédska 1997 Amsterodamská smlouva posílila ochranu lidských práv a zavedla větší důraz na ochranu životního prostředí 2001 Smlouva z Nice – připravuje EU na rozšíření o státy východního bloku

8 Instituce Evropské Unie
Evropský parlament Evropská komise Rada EU Evropská rada (ER) Evropský soudní dvůr Evropský účetní dvůr Výbor regionů Hospodářský a sociální výbor Evropský ombudsman Evropská ústřední banka Evropská investiční banka

9 Evropský parlament 626 poslanců, Štrasburk, min 1x ročně
přímé volby - národní právo 5 let Parlamentní strany a uskupení PES - strana evropských socialistů EPP - evropská strana lidová UFE - Unie za svobodu mezinárodní smlouvy ELDR – Evropská liberální, demokratická a reformní strana EUL/NGL – Evropská sjednocená levice/Nordická zelená levice GGEP – Skupina zelených v EP ERA – Evropská radikální aliance IEN - Nezávislá Evropa národů Nezařazení

10 Evropský parlament Základní nástroje EP
Konzultace – nezávazná, povinná pro Radu než schválí návrh Komise Spolupráce – možnost doplňovat návrh Komise a stanovisko Rady, které k tomu návrhu zaujme Spolurozhodování - EP se na přijímání legislativy podílí rovným dílem s Radou. K jednání o nalezení kompromisních stanovisek existuje dohadovací výbor stejnoměrně složený z členů obou institucí. Nedojde-li k dohodě může EP návrh odmítnout Souhlas – vyžaduje se pro důležité mezinárodní smlouvy a pro některá důležitá rozhodnutí v rámci ES Rozpočet – ke schválení je třeba souhlas EP,jehož se dosahuje podle zvláštní procedury

11 Evropská komise 20 členů President – Romano Prodi
Rozšíření – Gunter Verheugen Životní prostředí – Margot Wallstrom protiváha Rady EU hájí zájmy EU Iniciátor zákonodárství – rozpracovává návrhy legislativy Kontrolní orgán - bdí nad plněním smluv a opatření institucí EU Správce rozpočtu EU Vykonatel politik EU

12 Rada EU Reprezentuje členské státy, Brusel 16 členů
Předsednictví Rady se po 6 měsících střídá Předseda určuje agendu a priority Zákonodárné a výkonné pravomoci Rada pro všeobecné záležitosti, jinak dle téma Rada zajišťuje koordinaci hlavních linií hospodářské politiky členských států Zodpovídá za mezivládní spolupráci v oblastech zahraniční a bezpečnostní politiky a v oblastech vnitřní bezpečnosti a justice Pravomoc vydávat akty, které jsou sekundárními prameny práva EU

13 Rada EU- Hlasování Vážené hlasy pro jednotlivé členské státy
Celkový počet všech hlasů je 87 Druhy hlasování: Prostou většinou Kvalifikovanou většinou (62 z 87) Jednomyslným hlasováním Kvalifikovaná menšina 26 hlasů

14 Rada EU Profesionální zajištění funkcí Rady
COREPER, tzv. Výbor stálých zástupců Generální sekretariát COREPER projednává a připravuje návrhy asi 2OO pracovních skupin, projednávají technické a legislativní detaily legisl.návrhů Zajišťuje zasedání Rady po technické a administrativní stránce

15 Evropská rada (ER) Summit
Ustavena 1974 v Paříži Orgán pro politickou spolupráci Schází se 2x až 3x ročně, dle potřeby Hlavy státu, případně předsedové vlád, za účasti úřadujícího předsedy EK Není ustavena v zakládacích smlouvách Rozhodnutí legalizováno na základě následného rozhodnutí Rady EU Určuje základní nasměrování polity EU

16 Evropský soudní dvůr Soudní orgán EU se sídlem v Lucemburku
15 soudců a 9 generálních advokátů Zabezpečuje dodržování práva při výkladu a aplikaci smluv EU Kontroluje, zda orgány EU nepřekračují pravomoci jim svěřené Řešením předběžných otázek zabezpečují jednotný výklad a aplikaci práva Es ve všech členských státech. Projednává případy, které vyvstanou mezi orgány Společenství a členskými státy a orgány ES mezi sebou Soud první instance – lze se proti jeho rozhodnutí odvolat k ESD Seznam žalob, které projednávají

17 Legislativa ES Prameny práva
Primární – zakladatelské smlouvy ES a smlouvy, které je doplňují (JEA, SEU, Amsterodamská a Nice) Sekundární Nařízení – obecnou platnost, závazné a bezprostředně platné ve všech čl. státech Směrnice – stanoví cíl, volba formy a prostředku je na čl. státech. Implementace má stanoven časový limit Rozhodnutí – je závazné pouze pro adresáta Doporučení a stanoviska – právně nezávazná

18 Základní principy práva ES
ESD Princip subsidiarity- ES může být činné jen tam, kde kde cílů nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států Princip přiměřenosti – ES zasahuje jen do nutné míry, např. tam kde stačí vydat směrnici nebude vydávat nařízení Bezprostřední použitelnost není třeba transformace Přímý účinek – čl. státy nesmí do pr. aktů zasahovat, pro subjekty pr. odvolat se na ně u národních soudů – primární právo i horizontálně a sekundární jen vertikálně Přednost před národním právem -aplikovatelnost

19 EU a ochrana životního prostředí
Instituce EU Rada, Evropský parlament, Komise (Generální ředitelství XXI.), ESD Ekologická politika Společenství do roku 1987 Společné standardy na ochranu spotřebitelů a k úpravě soutěžního práva Jen některé druhy výrobků – emisní limity u aut, prací prostředky… 1973 I. akční program-stanovil první zásady a priority, na 5 let Použit čl. 100 o sbližování za účelem zajištění bezbariérového trhu II. akční program přehodnocení prům. politiky s ohledem na ŽP, územní plánování

20 10 zásad ekologické politiky
Prevence je účinnější než léčba Dopady na ŽP je třeba brát na ně ohled v co nejranější fázi Nezbytnost vyhnout se takovému užívání přírody, které má za následek vážné porušení ekologické rovnováhy Vědecké poznání je třeba zdokonalit Zásada platí znečišťovatel- náklady prevence a náhrady škody Aktivity čl. státu nesmí poškozovat ŽP jiného Ochrana ŽP je povinností každého – výchova Podpora mezinárodní ochrany ŽP Princip subsidiarity vhodná úroveň Dlouhodobá koncepce a harmonizace politiky na ochranu ŽP

21 EU a ochrana životního prostředí
III. Akční program 1982 podtrhl princip prevence a posuzování vlivů požadavek integrace politiky ŽP do řízení ostatních oblastí pokus o stabilizaci úrovně ŽP ve čl státech JEA Zavádí kapitolu ŽP – právní základ úprav ochrany ŽP v ES články 130r-130s Úkoly: zachovávat, chránit a zlepšovat kvalitu ŽP Přispívat k ochraně lidského zdraví Šetrně hospodařit s přírodními zdroji Potvrzuje principy akčních programů a zavádí princip likvidace škod přímo u zdroje znečištění a princip vysoké úrovně ochrany

22 EU a ochrana životního prostředí
IV. Akční program 1987 Účinná implementace platného práva společenství Regulace všech vlivů látek a zdrojů znečišťování Zkvalitnění přístupu veřejnosti k informacím Maastricht Princip předběžné opatrnosti Zavádí pojem trvale udržitelný růst Rozhoduje Rada kvalifikovanou většinou Důraz na řešení globálních problémů – klima, kyselé deště, ochrana biodiverzity

23 EU a ochrana životního prostředí
V. Akční program 1992 Revoluční, vychází důsledně z principu trvale udržitelného rozvoje Soustředí se tématicky na 5 sektorů Průmysl Doprava Energetika Zemědělství Turismus Globální problémy v ŽP vidí ve špatném přístupu regulace, ale ve vzorech lidského chování a spotřeby.

24 EU a ochrana životního prostředí
Změny jsou nutné v těchto oblastech Hospodaření s přírodními zdroji Integrovaná ochrana ŽP a předcházení vzniku odpadů Snižování spotřeby energie z neobnovitelných zdrojů Zkvalitnění obalových technologií Nové nástroje k zajištění ochrany ŽP-tržní nástroje a podpůrné –horizontální, např.vědecký výzkum Důraz na dělbu odpovědnosti DO BUDOUCNA:V průmyslu snaha snížit co nejvíce spotřebu materiálů a energií, zajistit minimální vznik odpadů či výrobky, s prodlouženou životností

25 EU a ČR Evropská dohoda o přidružení ČR k Evropské Unii
Vstoupila v platnost Závazek harmonizovat právo ČR s právem ES Čl. 69 ekonomické zapojení Čl. 7O výčet úseků pr. řádu, včetně ŽP Zřízena Rada pro přidružení Implementace- transformace, aplikace vynucení

26 Kde získat další informace
- EUROskop, oficiální projekt MZV ČR, integrace - EUROPA projekt EU politické a právní informace stránky delegace EK v ČR a Inform. centra EU European Union law, Official Journal – Sbírka (všechny jazykyEU) - Cordis, Informace o EU Výbor vlády ČR pro Evropskou integraci Centrum pro právo EU při PSP ČR


Stáhnout ppt "EVROPSKÁ UNIE VZNIK INSTITUCE PRÁVNÍ PŘEDPISY ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRINCIPY"

Podobné prezentace


Reklamy Google