Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ Michal Lehnert Michal Botek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ Michal Lehnert Michal Botek."— Transkript prezentace:

1 TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ Michal Lehnert Michal Botek

2 TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ Osnova přednášky:
Charakteristika tréninkového zatížení (TZ) jako adaptačního podnětu, zatěžování. Základní složky TZ – objem a intenzita. Stanovení velikosti TZ, zatížení vnější a vnitřní. Funkce TZ ve sportovním tréninku. Tréninková cvičení a jejich členění.

3 ADAPTACE VE ST Sportovní trénink (ST) Proces prioritně zaměřený na dosahování maximálních sportovních výkonů. Specifické adaptace Předpoklad efektivního zvyšování trénovanosti a sportovní výkonnosti. Trvalejší funkční, strukturální a psychosociální změny vyvolané opakováním adaptačních podnětů v podmínkách tréninku a soutěží.

4 Změny úrovně dovedností Změny úrovně vědomostí
ADAPTACE VE ST Změny trénovanosti Změny úrovně dovedností Změny úrovně vědomostí Změny úrovně schopností Změny úrovně stavů Změny úrovně somatických předpokladů

5 ADAPTACE VE ST Optimální průběh adaptačních změn vyžaduje optimalizovat tréninkové zatížení a zatěžování. X Průběh A procesů má svá specifika, odlišuje se vzhledem k: věku vrozeným dispozicím úrovni trénovanosti požadavkům trénované disciplíny…

6 ADAPTACE VE ST Tréninkové zatížení Základní A podnět vedoucí ke spuštění mechanizmů adaptace organizmu sportovce (účelem je narušit homeostázu). Specifický druh zatížení – převážně povahy cílených pohybových činností specifického charakteru (ale také např. instrukce).

7 TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ (TZ)
TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ Soubor podnětů realizovaných formou tréninkových cvičení, vyvolávající aktuální změnu funkční aktivity organizmu sportovce v souladu se stanovenými cíli sportovního tréninku. Další užívané charakteristiky TZ: požadavky psychofyzického charakteru souhrn tělesných a psychických úkolů.

8 TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ (TZ)
TZ a tréninkový proces Ovlivňujeme a zdokonalujeme jednotlivé faktory sportovního výkonu, průběžně a postupně je slaďujeme v celek s cílem uplatnění při podávání sportovního výkonu. Struktura SV: sportovní výkon chápat jako specifický systém faktorů s určitou strukturou a se vzájemnými vazbami ovlivnitelných tréninkem, event. systémem výběru sportovců.

9 TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ (TZ)
TZ a tréninkový proces Požadavek optimalizovat TZ vzhledem k aktuální úrovni trénovanosti sportovců, cílům a úkolům tréninkového cyklu. Uplatňují se specifické zásady (principy) ST vztahující se k zatížení a zatěžování. Rozdílnost TZ v jednotlivých složkách ST.

10 TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ (TZ)
OBJEM INTENZITA Kvantitativní složka Kvalitativní složka Jsou ve vzájemném protikladu. Vzájemný poměr vytváří předpoklady pro nárůst trénovanosti.

11 OBJEM TZ Vyjadřuje se: časem (dobou cvičení)
počtem (opakování cvičení) TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ SOUTĚŽNÍ ZATÍŽENÍ Počty tréninkových dní, jednotek, hodin… Počty soutěží, utkání, závodů, startů…

12 INTENZITA TZ Souvisí s velikostí vynakládaného úsilí a funkční náročností. Vyjadřuje se: fyziologickými charakteristikami (srdeční frekvence…) rychlostí pohybu frekvencí pohybů distančními parametry pohybu (výška, vzdálenost…) velikostí překonávaného odporu… TRENÉR: zohledňovat fyziologickou souvislost s energetickým zabezpečením cvičení!

13 INTENZITA TZ % maximálního odporu INTENZITA
Nízká Střední nižší Střední vyšší Submaximální Maximální Supramaximální 30 – 50 50 – 70 70 – 80 80 – 90 90 – 100 přes 100

14 TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ (TZ) SLOŽITOST (KOMPLEXITA)
OBJEM INTENZITA SPECIFIČNOST (DRUH) SLOŽITOST (KOMPLEXITA) METODA INTERVAL ODPOČINKU FREKVENCE

15 METABOLICKÁ ŘÍZENÍ PSYCHICKÁ KRÁTKODOBÉ DLOUHODOBÉ
TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ SLOŽKY OBJEM INTENZITA SPECIFIČNOST OBLAST METABOLICKÁ ŘÍZENÍ PSYCHICKÁ TRÉNINKOVÉ EFEKTY KRÁTKODOBÉ DLOUHODOBÉ

16 X TRÉNINKOVÉ EFEKTY Jednorázový tréninkový efekt (JTE)
- vzniká v důsledku tréninkového zatížení - má dílčí charakter a nevede k adaptaci! X Kumulativní tréninkový efekt vzniká v důsledku opakování zatížení, tj. zatěžování (spojování více JTE) a vede k adaptaci! TRENÉR: hodnotit vzhledem k stanovené funkci TZ a s ohledem na stav trénovanosti sportovce!

17 vyšetření aktivity ANS
Monitorování tréninkového zatížení tréninkový deník vyšetření aktivity ANS metodou SA HRV monitory srdeční frekvence

18 Zatížení, zotavení a výkonnost
tréninkové zatížení genetická výbava sportovní výkonnost zotavení životospráva

19 TRÉNINKOVÉ ZATĚŽOVÁNÍ
Optimální průběh adaptačních změn ve ST vyžaduje optimalizovat tréninkové zatížení i zatěžování! ZATĚŽOVÁNÍ Racionální uspořádání adaptačních podnětů (opakování tréninkových zatížení) v souladu s cíli tréninkového procesu. TRENÉR: usilovat o přiměřené, individuálně optimální zatěžování s max. tréninkovými efekty!

20 OPTIMALIZACE TZ Zvýšit pravděpodobnost vzniku tréninkových efektů předpokládá nejen charakterizovat TZ stanovením složek TZ, ale dále: objektivizovat velikost TZ rozlišovat vnější a vnitřní TZ optimalizovat poměr zatížení a zotavení.

21 VELIKOST TZ Stanovení je problematické - chápat jako vícerozměrnou veličinu, která se stanovuje pomocí složek (charakteristik) zatížení a jejich kombinací: intenzita objem (doba trvání cvičení) počet opakování cvičení interval a způsob odpočinku mezi cvičeními složitost (koordinační, psychická náročnost)… TRENÉR: brát v úvahu relativní charakter velikosti TZ, rozlišovat vnější a vnitřní zatížení!

22 TZ VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ VNĚJŠÍ VNITŘNÍ
VZTAHUJE SE K VNITŘNÍM PARAMETRŮM POHYBOVÉ ČINNOSTI VZTAHUJE SE K VNĚJŠÍM PARAMETRŮM POHYBOVÉ ČINNOSTI

23 TZ VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ VNĚJŠÍ – jeho vlivy jsou podmíněny trénovaností, věkem, nadmořskou výškou, meteorologickými podmínkami… VNITŘNÍ – dáno velikostí reakce systémů organizmu při provádění cvičení (na vnější zatížení), je kauzálním činitelem ovlivňování trénovanosti TRENÉR: brát v úvahu rozdíly mezi vnějším a vnitřním TZ dané trénovaností, pohlavím, aktuálním stavem, prostředím…!

24 Rozlišení umožňuje přesněji vyjádřit a kvantifikovat TZ!
TZ VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ VNĚJŠÍ VNITŘNÍ Charakteristiky: Běh na okruhu Čas: 5 min Opakování: Odpočinek: 5 min Charakteristiky: TF/min: LA: 3 mmol/kg/min % VO2 max: 80 Rozlišení umožňuje přesněji vyjádřit a kvantifikovat TZ!

25 ODHAD VELIKOSTI TZ VZHLEDEM K OBSAHU ČINNOSTI
NÍZKÉ Trénink koordinace, techniky, zatížení lokálního charakteru… Trénink rychlosti, výbušné síly, aerobní vytrvalosti, technicko-taktický ve stresových podmínkách… STŘEDNÍ Trénink síly (hypertrofie), intenzivní vytrvalostní trénink, využití superstresoru… VYSOKÉ

26 Zvyšování velikosti zatížení zvýšením objemu
Zvyšování velikosti zatížení zvýšením intenzity Zvyšování velikosti zatížení zvýšením objemu i intenzity (1,2,3 … x = jednotky, dny, cykly)

27 FUNKCE TZ TRENÉR: určit, jakou z uvedených funkcí má zatížení plnit!
ROZVOJ RENOVACE STABILIZACE RAGENERACE Postupně zlepšovat sportovní výkon a jeho faktory Obnovit trénovanost nebo sníženou výkonnost Udržet dosaženou trénovanost a sportovní výkonnost Zkvalitnit a urychlit zotavování tréninkovou činností TRENÉR: určit, jakou z uvedených funkcí má zatížení plnit!

28 TRÉNINKOVÁ CVIČENÍ JAKO ADAPTAČNÍ PODNĚTY
Ve sportovním tréninku se k vyvolání adaptačních změn využívá specifické formy pohybové činnosti – tréninkových cvičení. Tréninková cvičení Účelově uspořádaná forma pohybové činnosti zaměřená na vyvolání změn trénovanosti sportovců. Pro potřeby ST se využívá širokého okruhu TC, proto je vhodné TC klasifikovat!

29 KLASIFIKACE TC PODLE MÍRY SPECIFIČNOSTI
Specifičnost se vztahuje k: posloupnosti zapojování svalových skupin rychlosti pohybu vynakládanému úsilí době trvání svalového napětí frekvenci pohybu směru a rozsahu pohybu…

30 KLASIFIKACE TC PODLE MÍRY SPECIFIČNOSTI Všeobecně rozvíjející
Od obsahu i struktury specializace vzdálené, napomáhají celkovému rozvoji sportovce, ovlivňují sportovní výkon nepřímo. Všeobecně rozvíjející Vysoká shoda se specializací, cíleně a výběrově ovlivňují jednotlivé faktory sportovního výkonu, mají analytický charakter). Speciální

31 KLASIFIKACE TC PODLE MÍRY SPECIFIČNOSTI
Provádí se se v tréninkových podmínkách – cvičení se shodují v plném rozsahu se soutěžním provedením (komplexní charakter). Závodní Nízko intenzivní, obvykle odlišná od specializace, podporují zotavné procesy, plní funkci aktivního odpočinku. Regenerační

32 KLASIFIKACE TC PODLE MÍRY SPECIFIČNOSTI
TRÉNINKOVÁ CVIČENÍ NESPECIFICKÁ SPECIFICKÁ

33 DALŠÍ KRITÉRIA KLASIFIKACE TC
Sportovní odvětví (příslušnost) - cvičení gymnastická, herní, atletická atd. Anatomické hledisko - cvičení pro rozvoj svalstva paží, nohou, trupu atd. Činnost svalů - cvičení statická, dynamická. Pohybové schopnosti - cvičení rychlostní, vytrvalostní, silová atd. Stupeň obtížnosti (podle nároků na přesnost, složitost atd.).

34 ROZHODUJÍCÍ ASPEKTY VYTVOŘENÍ ADAPTACE V TRÉNINKU
Provedení TC (nástup) Opakování TC (série) Tréninková dávka Dávkování zatížení

35 ZOTAVENÍ - SUPERKOMPENZACE
Z – proces obnovy přechodného poklesu funkčních možností organizmu. V jeho průběhu: obnova energetických substrátů, výstavba a přestavba tkání, obnova energetických substrátů… S – přechodné zvýšení energetických substrátů nad výchozí úroveň (zabezpečuje vznik tréninkového efektu. SUPERKOMPENZACE

36 Jsme to, co opětovně děláme. Potom dokonalost není čin, ale návyk
Jsme to, co opětovně děláme. Potom dokonalost není čin, ale návyk. (Aristoteles)

37 TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ Kontrolní otázky:
Charakterizujte tréninkového zatížení (TZ) jako adaptační podnět, objasněte proces zatěžování. Jaké jsou základní složky TZ a jak se v tréninkové praxi hodnotí? Jak lze stanovit velikost TZ? Vysvětlete rozdíl mezi zatížením vnějším a vnitřním. Jaké funkce plní TZ ve sportovním tréninku? Uveďte význam tréninkových cvičení a jejich členění podle míry specifičnosti.


Stáhnout ppt "TRÉNINKOVÉ ZATÍŽENÍ Michal Lehnert Michal Botek."

Podobné prezentace


Reklamy Google