Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poslání, principy a metoda skautingu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poslání, principy a metoda skautingu"— Transkript prezentace:

1 Poslání, principy a metoda skautingu
Snímky jsou výběrem z prezentace Péti Frühbauerové, které moc děkuji za poskytnutí. Kontakt: V komentářích naleznete poznámky k jednotlivým snímkům.

2 Poslání, principy a metoda skautingu

3 Základní pilíře skautingu
Poslání Poslání, principy a metodu je pro nejsnazší si představit jako horu, na kterou stoupáme, jako trojúhelník, jehož všechny tři vrcholy jsou stejně podstatné a jeden bez druhého nemá smysl – jen dohromady dávají význam. Možná všechno vypadá jako opakování něčeho, co jste už slyšeli tisíckrát. Ale zkuste tohle cvičení: napište teď na kousek papíru: poslání Junáka – co v něm je to nejpodstatnější? jaké jsou principy skautingu? co nejvíce prvků skautské metody, na které si vzpomenete Neříkejte to, ale napište – všichni jsme mistři v tom, jak se z věcí vymluvit a teprve až když se věci napíší, pozná se, jak na tom opravdu jsme. Metodická poznámka: pokud účastníci o těchto věcech jen mluví, mají vždy pocit, že tomu naprosto rozumějí, že to znají a že se naprosto shodnou. I když tomu ve skutečnosti nerozumějí, neznají a navíc každý říká něco jiného. Teprve napsání se ukázalo jako cesta, jak dospět k uvědomění si, že to neznají – jinak nejsou ochotni si to přiznat. („Jak bychom mohli přiznat, že neznáme základní věci, že se na nich neshodneme?“) Samozřejmě se to může odlišovat, pokud ano, tím lépe. Moje zkušenost ze vzdělávacích akcí (včetně ILŠ) je ale dost jednoznačná - naprosto převažuje neznalost. Pokud si neuvědomí a nepřipustí, že neznají, nemohou se nic nového naučit. Pak samozřejmě musí následovat skutečné porozumění a dovednost uplatnit to v běžných situacích v oddíle/na středisku, při vytváření programu na schůzku či výpravu, plánování závodu nebo vymýšlení programu kurzu. Op Principy Skautská metoda

4 Poslání Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti
mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství […]. Stanovy Junáka Úplně nahoře je poslání Junáka. Ještě předtím, než se k němu dostaneme, se ale musíme na chvilku vrátit o pár let zpátky, do doby, kdy skauting vznikal. Skauting se zrodil ze dvou věcí: z touhy zakladatelů zlepšit svět ze zájmů dětí Od té doby se tyto dvě věci – výchovné cíle a zájem dětí – musí neustále vyvažovat. Je to jako dětská houpačka – abychom se mohli houpat, musí být váha na obou stranách přibližně stejná. Pokud jedna strana převáží, nebude to fungovat. Stejně je to se skautingem. Pokud se budeme snažit vychovávat a působit na děti bez ohledu na to, jaké jsou jejich sny, přání, zájmy, tužby, co je baví a jaký je jejich svět, nebude je to zajímat a nebudeme mít na koho působit. Na druhou stranu pokud se budeme řídit pouze tím, co děti baví, bez ohledu na naše výchovné cíle, nebude to už skauting, ale jenom výplň volného času. Proto – aby se skauting houpal, musíme stále vyvažovat to, co děti baví a naše výchovné cíle. Ale zpátky k poslání – asi je zřejmé, co je v něm to klíčové spojení? Podporovat rozvoj osobnosti. To je námi zvolená forma, způsob, cesta jak zlepšit svět – prostřednictvím rozvoje osobnosti dětí a mladých lidí ve všech podstatných oblastech. Ale možná ještě důležitější je, že nejde jen o to vychovávat, nejde jen o výchovu, ale o výchovu k sebevýchově. Jde nám o to, aby děti/mladí lidé poté, co odejdou z oddílu, byli schopni poradit si bez nás. Aby se oni sami stali hybatelem svého vývoje, aby se naučili usilovat o to být lepšími než jsou a působit na svět kolem sebe. Proto je tak důležité je podněcovat k tomu, aby se sami vydávali na cestu svého rozvoje, aby si sami stanovovali cíle, v čem se chtějí zlepšovat (třeba když si plní stezku), abychom jim v tom pomáhali. A podněcovat je k tomu od vlčáků a světlušek po rovery a rangers, kdykoli to je možné a vhodné. Tedy: Východiskem skautingu je přesvědčení, že svět může být skutečně lepší. A že záleží na každém člověku, co pro to udělá. Skauting je tedy projekt, jehož posláním je zlepšovat svět skrze jednotlivé lidi, kterým pomáhá vstoupit na cestu dobrovolného zájmu o vlastní rozvoj i rozvoj nejbližších lidí. Met. poznámka: podrobnější výklad je v Tiché poště (tdc, 2006), na CD je v elektronické verzi.

5 Poslání Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti
[…] v souladu s principy a metodami, stanovenými zakladatelem skautského hnutí, lordem R. Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu, prof. A. B. Svojsíkem. Stanovy Junáka

6 Povinnost k sobě Povinnost k druhým Povinnost k Bohu
Principy Povinnost k sobě Povinnost k druhým Povinnost k Bohu Druhou špičkou trojúhelníka jsou principy skautingu. k sobě, k druhým k Bohu Pokud si poslání představuji jako vrcholek hory, na kterou stoupáme, pak principy jsou pro mě hodnoty, které nás na cestě provází, atmosféra kolem vrcholku, mráčky, to v jakém ovzduší se pohybujeme – v oddíle, na středisku. Principy se projevují v tom, jak se k sobě chováme, v tom, co je pro nás důležité. Povinnost k sobě …přesvědčení, že každý z nás je jedinečná lidská bytost. Že člověk, tak jak je, má cenu, má hodnotu, je důležitý. Lidé mají hodnotu prostě proto, že jsou lidé. Lidé jsou lidmi také proto, že nezůstávají na místě, ale cíleně se na vlastní cestě posouvají dál, o něco se snaží, pracují na sobě. Sebeúcta a seberozvoj, to je nejstručnější shrnutí toho, čemu skauting říká „povinnost k sobě“. A také to, že jsme to já, kdo zodpovídá, za to, jaký jsme a jaký budu. A že se také musím umět o sebe postarat, že nejsem nešika či hodný trouba, se kterým si každý udělá co chce a který se neumí zdravě prosadit. Že jsem povinen se o sebe starat a být za sebe odpovědný. citace ze stanov: povinnost vůči sobě, chápaná jako odpovědnost za rozvoj sebe sama. Povinnost k druhým … přesvědčení, že člověk + člověk není prostý součet dvou lidí. Že vazby mezi jednotlivci mají obrovský význam. Že to, co děláme, děláme podstatně i pro druhé a kvůli nim. A že posláním člověka je žít s druhými. Vztahy rozvíjet, budovat, pečovat o ně. citace ze stanov: povinnost vůči ostatním, chápaná jako věrnost své vlasti, která je v souladu s úsilím o mír, o vzájemné pochopení a spolupráci mezi lidmi, národy a různými sociálními skupinami; je pojata jako závazek účastnit se na rozvoji společnosti, jako úcta a láska prokazovaná bližním a přírodě; Povinnost k Bohu Přesažené hodnoty. Nejsou vidět, nemůžeme na ně „ukázat prstem“, a přesto jsou pro náš život nesmírně důležité. Právě z nich bere svou sílu přesvědčení o jedinečné hodnotě každého z nás, kterou nám nikdo nemůže vzít, i přesvědčení o hodnotě každého skutečného vztahu… Skauting je postaven na přesvědčení, že lidskou existenci v její každodenní bezprostředně viditelné a hmatatelné podobě nese skutečnost hodnotová, a že v této hodnotové skutečnosti lze teprve skutečně ukotvit lidský život. citace ze stanov: povinnost k Bohu, chápaná jako povinnost hledat v životě vyšší hodnoty než materiální; Met. poznámka:

7 Prvky výchovné metody Zákon a slib Učím se tím, že to dělám
Družinový systém Symbolický rámec Příroda Program osobního růstu Podpora dospělými Když se vrátíme k obrázku naší hory, můžeme si skautskou metodu představit jako cestu, kterou jsme si vybrali pro stoupání na vrchol, k našemu cíli. Možná ještě lepší je možná představit si jednotlivé prvky skautské metody jako kameny, po kterých na vrchol postupně hopsáme. Zřídka jsou v nějakém programu zapojeny všechny prvky skautské metody najednou, spíše vždy jen několik. Říká se takový příměr, že skautskou metodu nejde zachytit na fotce, v jednom okamžiku, ale je možné ji zachytit na video, protože to zachytí delší časový úsek. Skautská metoda ale není unikátní jednotlivými prvky, ale tím, že je všechny kombinuje. Teprve jejich společné působení – i když ne vždy ve stejný čas na stejném místě – má tu skvělou výchovnou sílu. Když si dáme záležet na tom, abychom jich do programu zapojili co nejvíc, vzniká synergie, jejich účinek se násobí. A v tom je skautská metoda chytrá a jedinečná. Pokud některý prvek v oddíle dlouhodobě chybí a ani o něj nijak neusilujeme, je to špatně. (samozřejmě – odlišné uplatnění v různých výchovných kategoriích) citace ze stanov: Skautská výchovná metoda vede mladého člověka na cestě osobního růstu, je soustavou výchovy a sebevýchovy vedoucí k upevňování charakteru, vytváření hodnotového systému, rozvoji dovedností a znalostí. Skautskou výchovnou metodu tvoří systém vzájemně provázaných prvků:..

8 Charta českého skautingu
na počátku 21. století ...je východiskem pro činnost Junáka ve zbývajících šesti letech prvního století českého skautingu. Charta je dokument, vodítko, na kterém jsme se shodli a které nám říká, jakým směrem se máme ubírat, jací chceme jako Junák být a také to, jak má vypadat člověk, který prošel skautskou výchovou. V Junáku panuje zvláštní mýtus o tom, jak máme v základních věcech jasno – ale to jen do té doby, než se zeptáte – pak zjistíte, jak neuvěřitelně odlišné věci považujeme za „to základní“. Proto Charta – určuje co považujeme za to základní. Ale nejen to. Je odrazovým můstkem do budoucnosti, na kterém jsme se prostřednictvím sněmu shodli. Určuje, co je potřeba teď dělat, na co se zaměřit, jakými dírami do lodi nejvíc teče.

9 Charta českého skautingu
na počátku 21. století Chceme, aby… Junák byl organizací s pevnými hodnotovými základy na straně jedné, a s moderními, přitažlivými formami a prostředky na straně druhé Charta českého skautingu Proč tolik pozornosti věnujeme těmto základním věcem? Protože musíme mít pevný bod, kterému všichni rozumíme stejně, musíme všichni stejně rozumět tomu, co je základní a společné, abychom mohli měnit to, co základní není, co je možné měnit s tím jak se mění svět kolem nás – tedy ne jen to co je možné měnit, ale co měnit musíme, pokud chceme naplňovat naše poslání. Potřebujeme pevný bod, o který se můžeme opřít, a tím pevným bodem jsou poslání, principy a metoda, díky kterému se neztratíme. Vracíme se tím na začátek k přirovnání skautingu k houpačce – aby se skauting houpal, musíme trvat na neměnných základech, ale musíme být schopni se měnit ve všem ostatním a musíme umět tyhle dvě věci od sebe odlišovat. A musíme umět se přizpůsobovat v tom proměnlivém dostatečně rychle. Snad je zřejmé, že nemluvíme o hodnotách, ale o prostředcích, jaké používáme. Charta je pokusem rozhýbat se ze strnulosti, mít odvahu zavrhnout zastaralé, mít odvahu ke konání.

10 Charta českého skautingu
na počátku 21. století Chceme, aby… rodiče vnímali Junáka jako kompetentní organizaci s jasným výchovným posláním, která jim nabízí pomoc při výchově jejich dětí a zábavným způsobem připravuje mladé lidi na smysluplné prosazení ve společnosti Charta českého skautingu V tomhle výroku je shrnuto, jak chceme, aby nás viděli rodiče: jako kompetentní organizaci – tedy jako někoho, kdo má na to, aby pomohl s výchovou jejich dětí – má na to morální kredit, má na to schopnosti – ví jak na to, umí to a dělá to dobře s jasným výchovným posláním – aby rodiče věděli, že naším cílem je podporovat jejich děti v jejich osobním rozvoji, že naším cílem je naučit je stát se samostatnými osobnostmi, které se budou umět ve světě rozumně prosadit ve prospěch svůj i lidí okolo nich, lidé, kteří jsou ochotní a schopní utvářet svět kolem sebe k lepšímu. Tedy aby toto o nás věděli a nebrali Junák jako běžný odpolední kroužek a „odkladiště na děti“. zábavným způsobem – aby rodiče věděli, že skauting není škola, že chodit do oddílu děti baví a a my to umíme udělat tak, aby se učili, vyvíjeli a zároveň to byla zábava a spousta zážitků A my se musíme snažit, aby tušili, co skauting může nabídnout a abychom ten příslib poté naplnili.

11 Charta českého skautingu
na počátku 21. století Chceme, aby… děti viděly skauting jako místo, kde budou přijaty skupinou svých vrstevníků, kde najdou opravdové kamarády, a skauting se pro ně stal přitažlivým dobrodružstvím se špetkou tajemství a výlučnosti, do něhož se budou chtít zapojit i ho samy aktivně utvářet Charta českého skautingu A takhle bychom chtěli, aby nás vnímaly děti. Jako místo s kamarády/kamarádkami a přátelstvím, jako zábavu a dobrodružství, jako něco, co je do velké míry jejich a závisí na nich. V současné době to tak není, asi největší potíží je to, že děti považují skauting za něco zastaralého, co už je mimo a nemá jim co nabídnout. Jistě, můžeme si říci: „Za to, že si o mně ti druzí myslí, že jsem divný, můžou oni.“ Nemají ale pravdu? Junáka popsal jeden kluk-neskaut jako jezevce – „takovej starej, moudrej a tak jako pomalu se plazí, ale ví toho hodně.“ A to má přilákat děti ke skautingu? Kam se ztratilo novátorství a přitažlivost skautingu? Opět se vracíme k houpačce – skauting se zrodil také ze zájmu dětí – a bez zájmu dětí nemůže existovat. Musí být pro děti přitažlivý, musí umět zaujmout a udržet, jinak nebudeme mít na koho výchovně působit. Proto skauting musí být pro děti přitažlivý.

12 Charta českého skautingu
na počátku 21. století Chceme, aby… díky skautingu vyrůstali z dětí lidé, kteří se stávají pilíři občanské společnosti, jsou ochotní a schopní utvářet svět kolem sebe k lepšímu. Charta českého skautingu A jací lidí by měli odcházet z Junáka? K výchově jakých lidí míříme?

13 Charta českého skautingu
na počátku 21. století Chceme, aby díky skautingu vyrůstali ... Lidé charakterní a zodpovědní, kteří věří, že život je příležitost ke službě. Lidé otevření budoucnosti a schopní na sobě stále pracovat. Lidé činorodí a rozhodní, nenechající se vláčet okolnostmi, ale aktivně utvářející svůj život. Lidé praktičtí a tvořiví, kteří umějí najít řešení a dotáhnout je do konce. Charta českého skautingu

14 Charta českého skautingu
na počátku 21. století Chceme, aby díky skautingu vyrůstali ... Lidé samostatní, schopní postarat se o své potřeby a zároveň otevření spolupráci s druhými. Lidé plně zapojení do života v různých společenstvích, snažící se o dlouhodobé rozvíjení vztahů, vytváření pevných vazeb a sítí vzájemné podpory. Charta českého skautingu

15 Charta českého skautingu
na počátku 21. století Chceme, aby díky skautingu vyrůstali ... Lidé, kterým nechybí sebedůvěra a radost. Lidé, kteří uznávají duchovní hodnoty přesahující materiální svět a dávající životu smysl a směr. Charta českého skautingu A o to, aby takoví lidé z Junáka odcházeli, se snažíme...

16 Základní pilíře skautingu
Poslání Proto musíme mít jasno v základních věcech: znát naše poslání jaké jsou principy skautingu co to je skautská metoda a jak funguje. Třeba si je pamatovat jako horu, jako vrcholy trojúhelníka. Vědět, že že naším posláním je zlepšovat svět skrze jednotlivé lidi, kteří se dobrovolně vydávají na cestu vlastního rozvoje. To je obsahem skautingu. že na této cestě respektujeme důležitost třech principů, důležitost hodnot člověk – společenství – přesažnost (principy). že ale skauting je jedinečný a odlišný nikoliv obsahem a hodnotami – na tom se s mnohými shodneme – nýbrž formou. Orientuje se na děti a mladé lidi a vypracoval pro ně fungující systém výchovy (metoda). A pak samozřejmě na tohle všechno nezapomenout, když připravujeme třeba program tábora nebo výpravy. Principy Skautská metoda

17 Poslání, principy a metoda skautingu Charta skautingu

18 „Veškerá naše naděje spočívá v tom, že skautští vůdci dokáží mladé lidi oslovit skautským programem a obohatit je tak na celý život. A na tom, že všichni ostatní v celé organizaci udělají první a poslední, aby se jim to podařilo.“ slogan amerických činovníků


Stáhnout ppt "Poslání, principy a metoda skautingu"

Podobné prezentace


Reklamy Google