Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak vytvářet studijní texty SPŠ Olomouc, 2007. Cíle  Objasnit pojem studijní text;  Uvést charakteristické rysy studijního textu;  Navrhnout strukturu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak vytvářet studijní texty SPŠ Olomouc, 2007. Cíle  Objasnit pojem studijní text;  Uvést charakteristické rysy studijního textu;  Navrhnout strukturu."— Transkript prezentace:

1 Jak vytvářet studijní texty SPŠ Olomouc, 2007

2 Cíle  Objasnit pojem studijní text;  Uvést charakteristické rysy studijního textu;  Navrhnout strukturu studijního textu;  Navrhnout strukturu kapitoly;  Dokážete vytvořit kapitolu studijního textu.

3 Co je to studijní text  Studijní texty jsou didakticky konstruovány tak, aby v maximální míře usnadňovaly studium;  Učivo je rovnoměrně dávkováno;  Po každé dávce jsou zařazeny zpětnovazební prvky;  Vlastní text je bohatě graficky členěn a obsahuje problémová zadání úloh a otázek.

4 Struktura studijního textu

5 Struktura kapitoly studijního textu 1.vymezení studijních cílů kapitoly 2.klíčová slova 3.uvedení do problematiky (snaha motivovat) 4.vlastní text – učivo 5.příklady, případové studie 6.shrnutí 7.doplňující zdroje informací (literatura, www) 8.cvičení, úkoly, otázky, testy, … 9.řešení úkolů a odpovědi (klíč)

6 Jak se tvoří studijní text Text je zpravidla tvořen ve 3 fázích:  První fáze: odborník napíše souvislý text podle předem stanovených požadavků.  Druhá fáze: metodik provede metodickou úpravu textu. Posoudí zda text plní funkce nutné pro studium a vede čtenáře, usměrňuje jeho samostudium.  Třetí fáze: grafik zpracuje text do jednotné a systematické výtvarné úpravy, aby text byl přehledný a kompatibilní s dalšími texty.

7 V čem spočívá metodická úprava textu ? Metodik posuzuje, zda materiál naplňuje didaktické principy:  text zohledňoval vstupní znalosti studujících a vedl k dosažení požadovaných výstupních znalostí absolventů studia,  struktura textu byla logická, jednotlivé kapitoly/oddíly byly vzájemně vyvážené,  v úvodu každé kapitoly/oddílu byly konkrétně (a hlavně správně) formulovány dílčí cíle,  u jednotlivých kapitol byla zachována jednotná struktura,  text byl členěn na krátké odstavce, které obsahují jednu hlavní myšlenku; věty nebyly příliš dlouhé, aby se v textu nevyskytovalo příliš mnoho cizích slov,  byla do textu zařazena schémata, přehledy, tabulky, atd

8 Praktický návod jak psát studijní text  Struktura studijního materiálu

9 Obálka Obálka by měla být graficky jednotná pro všechny studijní materiály využívané v rámci studijního programu.

10 Titulní list  název studijního materiálu, případně název disciplíny (předmětu, modulu), pro kterou je studijní materiál určen,  název projektu, pro který je studijní materiál určen,  jméno autora,  místo, měsíc a rok dokončení studijního materiálu.

11 Obsah První a jedna z nejdůležitějších věcí v každém studijním materiálu je velmi podrobný a přehledný obsah, který umísťujte vždy na začátku studijního materiálu a doplňujte čísly stran, na kterých se příslušná část nachází.

12 Úvod/předmluva ke studijnímu materiálu Má obvykle rozsah max. jednu (až jednu a půl) strany.Slouží k seznámení se studijním materiálem, obecnými rámcovými cíli studijního materiálu a autorem. Může obsahovat informace o zařazení studijního materiálu v rámci modulů.

13 Výkladová část studijního materiálu rozdělená do kapitol  Text by měl být rozdělen do kapitol tak, aby jedna kapitola představovala ucelenou část, kterou je možné nastudovat najednou.  Kapitoly by měly být vnitřně dále členěny – maximálně však na tři úrovně, protože při dalším členění se již vytrácí přehlednost.  Podmínkou je vysoká vypovídací hodnota názvů kapitol a podkapitol.  Každý studijní text by měl být přehledný, srozumitelný, „čitelný“ a „čtivý“.

14 Zásady pro psaní studijního materiálu  Studijní cíle Příklady správně stanoveného studijního cíle  Po prostudování této kapitoly budete schopni určit podstatu podnikové kultury a odlišit stupně intenzity podnikové kultury.  Vlastní látka ke studiu

15 Výběr učiva  Výběr učiva, tzn. odborná stránka studijního textu akce záleží na vás jako na odbornících v příslušném oboru.

16 Struktura učiva  Text čleňte na krátké odstavce. Každý odstavec musí obsahovat pouze jednu hlavní myšlenku.  Věty musí být (pokud možno) krátké, nepřesahující cca 20 slov. Vyhýbejte se dlouhým souvětím.  Na všech místech, kde je to možné, používejte obvyklá a dobře známá slova. Všechny odborné termíny vysvětlete. Když použijete přejaté slovo nebo zkratku, ihned je definujte (třeba i opakovaně).  Každou ucelenou část textu srozumitelně označte. Využívejte nadpisů, mezititulků, kapitol a podkapitol.  Pokud je to možné, využívejte spíše induktivního postupu. Pokud vycházíte z příkladů z práce, zařazujte pouze ty, které jsou relevantní vzhledem k obsahu a cíli.

17 Ilustrace  V případě, že do studijního textu zařazujete obrázky nebo fotografie, dejte si vždy pozor na barvu pozadí takto zpracovaných materiálů.  Je vhodnější zařazovat do textu spíše náčrty, které třeba nejsou na první pohled tak působivé, ale ve výsledné podobě studijního materiálu jsou účelnější a tedy i účinnější.

18 Schémata a přehledy  Schémata a přehledy slouží ke shrnutí základních poznatků a jejich vztahů a jsou tak přehledným zdrojem klíčových informací.

19 Text pro zájemce, literatura pro zájemce  Základní studijní text je možné doplnit ještě o text určený zájemcům o širší nebo hlubší studium dané problematiky.  Ze stejného důvodu je možné rozšířit i seznam literatury. Základní podmínkou pro zařazení těchto prvků je sdělit studujícímu zcela jasně, že se jedná o doplňující informace.

20 Shrnutí  Shrnutí provádí zopakování klíčových bodů.  Shrnutí zařazujte na konci každé kapitoly. Musí být krátké a výstižné.  Důraz je kladen na základní učivo.  Můžete využít schématu nebo odrážky, body, atd.

21 Prvky podporující aktivitu studenta  Jedním ze základních principů, které je nutno dodržovat při psaní studijních textů je důsledně zajišťovat aktivitu studujících během studia (otázky, úlohy).

22 Literatura  Na konci celého studijního materiálu, případně na konci každé kapitoly, musíte uvést seznam základní (použité) literatury.  Ten můžete doplnit o seznam literatury pro zájemce o další studium dané problematiky. V tomto případě na to musíte upozornit.  Seznam literatury uvádějte v abecedním pořadí a podle platné normy uvádění bibliografických záznamů.

23 Slovníček pojmů, klíčová slova  Slovníček pojmů není nezbytně nutná součást studijního materiálu. V důsledku však usnadní práci studentům a možná i vám. Jeho zařazení necháváme na vašem uvážení. Uvádí se v abecedním pořadí pojmů a ke každému pojmu je uvedeno krátké vysvětlení maximálně na pět řádků.  Význam klíčových slov by měl studující umět osvětlit. U kratších kapitol stačí, když místo shrnutí uvedete klíčová slova jako námět k opakování.  Na konec studijního materiálu můžete také zařadit věcný a jmenný rejstřík (index). Jeho podstatou je vytvoření souhrnu důležitých pojmů a citovaných autorů podle abecedy s uvedením čísel stránek, na kterých se vyskytují v textu.

24 Klíč k úkolům, k testům  Klíč je nezbytnou součástí tzv. autokorektivních cvičení. Zařazujte jej tehdy, když je třeba předat studujícímu zpětnou vazbu.

25 Návrh struktury studijních textů pro jednotlivé moduly  Název kapitoly  Cíle  Odborný text  Úkoly  Případová studie  Otázky k případové studii  Přehled důležitých pojmů  Shrnutí  Použitá literatura  Doporučená literatura


Stáhnout ppt "Jak vytvářet studijní texty SPŠ Olomouc, 2007. Cíle  Objasnit pojem studijní text;  Uvést charakteristické rysy studijního textu;  Navrhnout strukturu."

Podobné prezentace


Reklamy Google