Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Představení International Education and Consultation Centre o. p. s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Představení International Education and Consultation Centre o. p. s."— Transkript prezentace:

1 Představení International Education and Consultation Centre o. p. s.

2 Historie – vznik MAS Proces založení MAS IECC Moravskobudějovicko o. p. s. v postupných krocích:  Iniciace založení MAS - mikroregion Moravskobudějovicko, město Moravské Budějovice  Spolupráce a facilitace pracovníků společnosti IECC a mikroregionu  Informování subjektů v mikroregionu o záměru založení MAS a výzva ke spolupráci – prostřednictvím vývěsek obecních úřadů a místního tisku, dopisy a osobním kontaktem  Série schůzek se zájemci o spolupráci v rámci MAS, proces utváření MAS a jejích struktur  Rozšíření existující o. p. s. a včlenění nově vzniklé MAS do orgánů společnosti (2005)

3 Proč existující o. p. s. ?  Nižší finanční a časová náročnost procesu začlenění vznikající MAS do existující o. p. s. oproti vytváření nového subjektu  Zapojení a využití zkušeností zaměstnanců společnosti IECC, kteří již mají zkušenosti v oblasti dotační politiky a zpracovávání projektů a v procesu utváření MAS fungovali jako facilitátoři a zpracovatelé záměru MAS  Dobré vztahy a zkušenosti z minulé a stávající spolupráce mezi městem Moravské Budějovice, mikroregionem a společností IECC.

4 Struktura…  Statutárním orgánem je předseda správní rady o.p.s., který jedná jménem společnosti.  Nejvyšším orgánem MAS je plénum, které řídí a kontroluje činnost MAS a projednává strategické otázky  Programový výbor – má za úkol především navrhovat aktualizaci strategie vybírat a navrhovat ke schválení opatření strategie, ve kterých budou vypisovány výzvy k podávání projektů.  Výběrová komise – má za úkol hodnotit projekty z mikroregionu a sestavovat jejich pořadí na základě samostatného bodování každým členem výběrové komise

5 …a složení MAS k 31.12.2009 Sektorové členění  Veřejný sektor – 1 (4%)  Podnikatelé – 17 (70%)  Neziskové organizace – 3 (13%)  Fyzické osoby – 3 (13%)

6  Rozloha - 234 km 2  Počet obyvatel k 31. 12. 2009 – 15 604  Počet obcí v územní působnosti MAS – 24 BabiceLitohoř CidlinaLukov ČastohosticeMartínkov DědiceMeziříčko DešovMoravské Budějovice DomamilNimpšov HorniceNové Syrovice Jakubov Radkovice u Budče KojaticeVícenice KomároviceZvěrkovice LázŽeletava Lesná Lesonice Územní působnost MAS

7 Přínosy založení MAS  Možnost získání finančních prostředků a jejich zacílení do potřebných oblastí  Vytvoření partnerství a navázání spolupráce mezi zainteresovanými subjekty v mikroregionu  Povědomí o programu LEADER mezi zúčastněnými i širokou veřejností  Obecně zvýšený zájem o informace vztahující se k dotační politice a povědomí o možnostech získávání finančních prostředků i mimo program LEADER

8 Integrovaná územní strategie MAS IÚS MAS Moravskobudějovicko 2006 Veřejná projednávání - 2005 I. veřejné fórum 20.6.2005 II. veřejné fórum 9.8.2005 III. veřejné fórum 14.10.2005 IV. veřejné fórum 4.11.2005

9 Strategický plán LEADER SPL MAS Moravskobudějovicko 2007 Aktualizace IÚS MAS 2007 Veřejné fórum aktualizace IÚS MAS 12.6.2007 I. veřejné fórum SPL MAS 5.11.2007 II. veřejné fórum SPL MAS 5.12.2007

10 Strategický plán LEADER Aktualizace SPL MAS Moravskobudějovicko 2008 I. Veřejné fórum aktualizace SPL MAS 25.4.2008 II. veřejné fórum aktualizace SPL MAS 20.5.2008 III. veřejné fórum aktualizace SPL MAS 4.9.2008

11 Fiche IÚS MAS 1. NÁZEV FICHE: „ŽIJME AKTIVNĚ A ZDRAVĚ“ Cíl fiche:  Vytvořit a zkvalitnit podmínky pro aktivní trávení volného času dětí a mládeže, seniorů, místních obyvatel i návštěvníků. Vytvořit podmínky pro zlepšení péče o děti a mládež či seniory. Soulad se strategii:  Kvalitní nabídka nejrůznějších aktivit v oblasti trávení volného času obyvatel včetně péče o děti a seniory a nabídka kvalitních sportovních a kulturních zařízení v obcích přispěje ke zvýšení atraktivity venkovského prostředí Moravskobudějovicka a zlepšování kvality života místních obyvatel. Oblasti podpory:  Podpora tradičních i netradičních společenských akcí v území.  Podpora aktivit spojených s využitím volného času dětí a mládeže.  Podpora aktivit přispívajících ke snížení sociopatologických jevů u dětí a mládeže.  Příprava studií a projektových dokumentací na realizaci/obnovu sportovišť, kulturních zařízení a jiného zázemí pro volný čas obyvatel.  Investice do zařízení: Zkvalitnění infrastruktury pro trávení volného času. Zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj sportovních a kulturních aktivit v regionu. Zkvalitnění infrastruktury poskytující péči. Příjemci podpory:  Obce  Neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti apod.)  Příspěvkové organizace zřizované samosprávou a státní správou  Podnikatelské subjekty (fyzické nebo právnické osoby)

12 Fiche IÚS MAS 2. NÁZEV FICHE: „ZVYŠME ÚLOHU INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ“ Cíl fiche:  Podpořit rozvoj informačních a komunikačních technologií (IKT) pro obyvatelstvo, místní veřejnou správu, podnikatelské a jiné subjekty. Soulad se strategii:  Informační technologie se stávají stále významnější oblastí podněcující rozvoj území. Jde o zkvalitnění vzájemné komunikace mezi nejrůznějšími subjekty, posílení informovanosti a vzdělání místních obyvatel. Informační technologie také výrazným způsobem ovlivňují rozvoj aktivit a konkurenceschopnost místních podnikatelů. Oblasti podpory:  Studie a projektové dokumentace řešící zavádění a zkvalitnění informačních. technologií v místních podnicích.  Zavádění vysokorychlostního internetu v území.  Budování míst veřejného přístupu k internetu.  Vybudování regionálních či místních komunikačních sítí.  Pořízení hardware a software v návaznosti na rozvoj vzdělání, podnikání, rozvoj neziskových organizací a zkvalitnění činnosti místní správy.  Pořízení speciálního software a hardware pro místní podnikatele, činnosti neziskových organizací a školská zařízení.  Vzdělávací aktivity zaměřené na zvýšení povědomí o IKT mezi obyvateli, zaměstnanci firem… Příjemci podpory:  Obce  Neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti apod.)  Příspěvkové organizace zřizované samosprávou a státní správou  Podnikatelské subjekty (fyzické nebo právnické osoby)

13 Fiche IÚS MAS 3. NÁZEV FICHE: „CHRAŇME NAŠÍ PŘÍRODU“ Cíl fiche:  Podpořit aktivity místních subjektů v oblasti zkvalitnění přírodního prostředí v území. Soulad se strategii:  Kvalitní životní prostředí je základním předpokladem spokojenosti místního obyvatelstva, udržení a posílení atraktivity území pro život i atraktivního prostoru pro trávení volného času a rekreaci. Oblasti podpory:  Vypracování průzkumů, analýz, expertíz a studií.  Zlepšení vzhledu obcí a krajiny, údržba krajiny.  Nákup a výsadba rostlin.  Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie.  Třídění odpadu.  Omezení a recyklace odpadů.  Protipovodňová a protierozní opatření.  Revitalizace říční sítě, odbahňování rybníků.  Zvýšení osvěty v oblasti ŽP. Příjemci podpory:  Obce  Neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti apod.)  Příspěvkové organizace zřizované samosprávou a státní správou  Podnikatelské subjekty (fyzické nebo právnické osoby)

14 Fiche IÚS MAS 4. NÁZEV FICHE: „PODPOŘME PODNIKÁNÍ A SLUŽBY“ Cíl fiche:  Realizací vhodných aktivit podnikatelů, neziskových subjektů i obcí přispět k zvýšení podnikatelské aktivity a tvorbě nových pracovních míst v území. Soulad se strategii:  Území Moravskobudějovicka je zahrnuto v rámci hospodářsky slabých regionů. Život v území je výrazně ovlivněn vysokou mírou nezaměstnanosti a dalšími aspekty, které s tím souvisejí. Důležitým bodem Strategie MAS je jak podpořit kvalitní a efektivní rozvojové záměry místních podnikatelů, tak i zkvalitnit prostředí pro rozvoj a vznik nových podnikatelských příležitostí. Oblasti podpory:  Studie a projektové dokumentace řešící rozvoj podnikatelských aktivit a zavádění nových technologií do firem.  Podpora drobných, malých a středních podnikatelů v oblasti inovačního podnikání a technologického rozvoje.  Podpora investičních projektů malých a středních podnikatelů (včetně podpory nákupu služeb spojených s rozvojem podniku).  Podpora zavádění nových technologií do místních firem.  Zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj podnikání v regionu.  Vytváření a zkvalitňování služeb pro místní obyvatele a návštěvníky.  Posílení ubytovacích a stravovacích kapacit v území.  Podpora aktivit spojených s rozvojem základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu.  Propagace území.  Marketingové aktivity místních podnikatelů. Příjemci podpory:  Obce  Neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti apod.)  Příspěvkové organizace zřizované samosprávou a státní správou  Podnikatelské subjekty (fyzické nebo právnické osoby)

15 Globální cíl SPL  Posilování konkurenceschopnosti regionu vytvořením podmínek pro efektivní využívání rozvojového potenciálu území prostřednictvím rozvoje podnikatelských příležitostí, využívání potenciálu v oblasti cestovního ruchu a zkvalitňování podmínek pro život obyvatel na venkově v souladu s principy udržitelného rozvoje

16 Priority SPL  Investice do rozvoje a posilování konkurenceschopného podnikatelského sektoru v regionu, do rozvoje potřebné podnikatelské infrastruktury a diverzifikace zemědělského podnikání.  Využití existujícího potenciálu cestovního ruchu a zvýšení přitažlivosti regionu pro domácí i zahraniční návštěvníky.  Zlepšení občanské vybavenosti a dostupnosti služeb a tím vytvořit podmínky pro společenské, kulturní a sportovní vyžití obyvatel regionu (volnočasové aktiviity).  Podpora aktivit místních subjektů v oblasti zkvalitnění a ochrany přírodního prostředí, neboť kvalitní životní prostředí je jedním ze základních předpokladů spokojenosti místního obyvatelstva, udržení a posílení atraktivity území pro život i aktivní trávení volného času a rekreaci.

17 Podpořené projekty z 1. výzvy Žadatelé již mají podepsanou smlouvu s SZIF a v současné době své projekty realizují.

18 Zaregistrované žádosti z 2. výzvy

19 Co se ještě podařilo  Cerifikace domácích výrobků – účast v hodnotitelské komisi – Vysočina - regionální produkt  Zpracování žádosti o dotaci a realizaci projektu Veřejné prostranství v obci Dědice  Zpracování žádosti o dotaci a realizaci projektu Ve výšce potřebujeme stabilitu  Zpracování žádosti o dotaci a realizaci projektu 6TI Litohoř

20

21

22

23 Děkuji za pozornost Ing. Iva Kršňáková


Stáhnout ppt "Představení International Education and Consultation Centre o. p. s."

Podobné prezentace


Reklamy Google