Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I. Konference PRVOUK P 15 Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání Pedagogika I Garant: Prof.PhDr.Vladimíra Spilková,CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I. Konference PRVOUK P 15 Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání Pedagogika I Garant: Prof.PhDr.Vladimíra Spilková,CSc."— Transkript prezentace:

1 I. Konference PRVOUK P 15 Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání Pedagogika I Garant: Prof.PhDr.Vladimíra Spilková,CSc.

2 PRIORITNÍ ANGAŽMÁ TÝMU
Oblast 1 - Proměna školního vzdělávání a nové nároky na učitele, jejich pregraduální přípravu a celoživotní profesní rozvoj Oblast 2 - Efektivita školní výuky - nové obsahy, metody a organizační formy práce učitelů a žáků, didaktické inovace

3 Projekt Pedagogika I Návaznost na výsledky řešení VZ „Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání“ Nové poznatky - studie k proměnám U profese, profesionalizaci učitelství a UV, k pojetí profesních kompetencí, ke koncepci personalizace ve výuce s důsledky pro vymezení profesionality U a pro přípravu učitelů, ke konstruktivistickému a reflektivnímu modelu UV, k inovacím ve výuce obecné a oborových didaktik s důrazem na systematickou spolupráci mezi těmito disciplínami Výzkumná data - současní učitelé a studenti učitelství - názory, postoje a profesní přesvědčení, připravenost na kurik.reformu, vzdělávací potřeby

4 Personální zajištění Prof.Z.Helus - garant psychologických aspektů - personalizace ve výuce,UV, profesionalizace učit. Doc.J.Slavík - garant integrace obecné a oborových didaktik - teorie, výzkum, vývoj KPPG: doc.R.Wildová, prof.V.Spilková, doc.J.Uhlířová, dr.A.Tomková, dr.J.Stará, dr.S.Koťátková, dr.J.Kargerová, dr.H.Hejlová, doc.E.Opravilová, dr.T.Krčmářová, dr.J.Voda, dr.N.Mazáčová, doc.R.Marušák (13) Doktorandi: B.Loudová, P.Koukalová, P.Dolejšková, M.Bártová, N.Bravená, J.Pivarč, K.Horáčková, M.Velechovská, A.Novotná, L. Whitcroft

5 Rozvoj vědních oblastí Tematické zaměření
(1) Teorie a výzkum učitelské profese a učitelského vzdělávání - Pedeutologie (2) Primární pedagogika (3) Předškolní pedagogika (4) Srovnávací pedagogika (5) Metodologie pedagogického výzkumu

6 (1) Učitelská profese a učitelské vzdělávání - teorie, výzkum, vývoj
CÍLE Teorie a výzkum UP, zejm. proměn učitelské profese v kontextu kurikulární reformy, profesionalizace,zvyšování kvality a expertnosti U Tvorba a ověřování strategií podpory profesionalizace učitelství – zejm. systém podpory profesního rozvoje U/karierní systém (profesní standard jako jádro systému), teoretický model mentoringu v učitelství (s využitím komparativních analýz), koncepce mentoringu vhodná pro české prostředí

7 (1) Učitelské vzdělávání - teorie, výzkum, vývoj
CÍLE Teorie učitelského vzdělávání - reflektivní model UV; reflektivní/klinické pojetí praxí; model klinické školy založené na intenzivní spolupráci fakulty se školami při přípravě studentů a při podpoře začínajících učitelů (s využitím komparativních analýz, zhodnocení zahraničních zkušeností vzhledem k možnostem využití v podmínkách českého školství); personalizační model zdůrazňující individualizaci učení a osobnostně rozvíjející pojetí vzdělávání; klíčové profesní znalosti a dovednosti v kurikulu UV - vzhledem k požadavkům na U v různých typech a stupních škol koncepce mentoringu v učitelství a ověřování jeho účinnosti (pilotní kurz pro mentory/fakultní učitele pro zkvalitnění vedení studentů na pedagogických praxích, analýza videonahrávek mentorských rozhovorů apod.)

8 (1)Učitelské vzdělávání - teorie, výzkum a vývoj
CÍLE Teorie UV - vytvoření teoretického zázemí pro součinnost obecné a oborových didaktik (jádro profesionalizace) - transdidaktika – rozvoj teorie a operacionalizace pro empirický výzkum Výzkum a vývoj UV - návaznost na VZ a pokračování v systematické činnosti KPPg při zkvalitňování studia (15 let - koncepční teoreticky zdůvodněné a výzkumně doložené přístupy průběžně implementovány do praxe pre i post UV)

9 (1) Učitelské vzdělávání - výzkum a vývoj
Založení inkubačního centra pro integraci didaktik - těžiště v analýze videozáznamů výuky a společné reflexi - rozvoj transdidaktického diskurzu, společně sdílený jazyk; pilotní ověřování vztahů mezi výzkumem a vlivy jeho výsledků na profesionalizaci přípravy U, ověřování strategií propojování teorie a výzkumu s praxí U přípravy - v součinnosti s fakultními školami Ověřování účinnosti reflektivního modelu studia, např. různé podoby klinické praxe, analýza pedagogických portfolií a analýza esejů z hlediska jejich významu pro reflektivní model UV Vytvořit a ověřovat model klinické školy

10 (1) Učitelské vzdělávání - výzkum a vývoj
Ověřování účinnosti koncepce mentoringu v učitelství na vybraných fakultních/klinických školách (pilotní kurz pro mentory/fakultní učitele a jeho vliv na zkvalitnění vedení studentů při pedagogických praxích i na profesní rozvoj U z praxe, analýza videonahrávek mentorských rozhovorů apod.) Vývoj a ověřování evaluačních nástrojů k hodnocení profesních kompetencí studentů v průběhu i v závěru studia - „Rámec profesních kvalit studenta“-formativní a sumativní hodnocení, inovace SZZ - videoukázky, pedagogické situace, portfolio Ověřování modelu akčního učitelského výzkumu, příprava studentů na roli výzkumníka ve třídě

11 (2) Primární pedagogika
Cíle Teorie a výzkum - kladení základů vzdělanosti a rozvíjení osobnosti žáků Zkoumání didaktické transformace obsahu primárního vzdělávání s ohledem na zlepšování kvality výuky s cílem porozumět funkčním souvislostem mezi cíli, obsahem a činnostmi žáka Výzkumy efektivních strategií rozvoje a hodnocení čtenářské gramotnosti - preprimární a primární, výzkum po 10 letech - srovnání výsledků

12 (2) Primární pedagogika
Cíle Výzkumy inovací a efektivity výuky prvouky a vlastivědy a inovací v oblasti cizojazyčné výuky (bilingvní vzdělávání, metoda CLIL) Zkoumání strategií k podpoře individualizace výuky a inkluze, péče o nadané žáky, o žáky se specifickými poruchami učení a chování, o děti ze socio - kulturně znevýhodněného prostředí, děti cizinců.

13 (3) Předškolní pedagogika
Reflexe proměn kurikula předškolního vzdělávání v ČR a jejich srovnání s evropskými trendy Analýza proměn předškolního vzdělávání jako jedné z determinant pregraduální a postgraduální přípravy pracovníků předškolní výchovy (4) Srovnávací pedagogika Analýza zahraničních systémů profesní přípravy učitelů a podpory jejich profesního rozvoje Srovnávání systémů podpory inkluzivního vzdělávání pro děti se sociokulturním znevýhodněním ve vybraných zemích Analýza národních kurikul pro předškolní vzdělávání ve vybraných zemích

14 (5) Metodologie pedagogického výzkumu
Další rozvoj vybraných metodologických přístupů ověřovaných v rámci VZ, např. analýza videozáznamů výuky, konceptová analýza k podpoře reflexe didaktických postupů učitele, design based výzkum učebnic, analýza studentských esejí, obsahová analýza studentských portfolií.

15 Výstupy, indikátory splnění
Publikování teoretických koncepcí a výzkumně ověřených modelů a jejich implementace do praxe UV, 2 monografie a studie v časopisech, tvorba studijních a metodických materiálů Prezentace výsledků empirických výzkumů, studie v časopisech, doktorské práce Mezinárodní projekty,konference,workshopy Archiv výzkumného materiálu - videostudie, eseje, portfolia aj. Doložené zkvalitnění vybraných oblastí studia Návrhy na změny v přípravě U Expertní stanoviska, zejm. pro MŠMT, AK Kvalifikační růst

16 Výstupy, indikátory splnění - 2013
Vytvoření centra pro integraci obecné a obor.didak. Aktivity v mezinárod. projektu „Teachers Agents of Change“ ( ) Výzkum čtenářské gramotnosti žáků 1.st.ZŠ - sběr dat Habilitace v předškolní pedagogice Komparativní studie - kurikulum předškolního vzdělávání v Evropě Vstupní projekty výzkumů v oblasti primární a předškolní pedagogiky, volba výzkumného designu

17 Výstupy, indikátory splnění - 2013
RIV Monografie –3 (Spilková; Hejlová a kol.;Uhlířová) Kapitoly v monografii a příspěvky v recenzovaných časopisech (Pedagogika Orbis scholae, Pedagogická orientace) – 9 Mimo RIV Učebnice předškolní pedagogiky (Koťátková, Průcha - přijato v Portálu) Metodické a studijní materiály - 4, sborníky - 5 Vytváření výzkumné databáze, např. videostudie a videoukázky výukových situací - zejm. k tématům individualizace výuky a diferenciace výuky, práce s nadanými žáky a osobnostní a sociální výchovy   

18 Spolupráce a integrace
UVRV - srovnávací pedagogika, VŠ pedagogika, výzkum školy Oborové didaktiky - matem. (VZ), did.české literatury, cizí jazyky aj. SPPG a psychologie - inkluze a individualizace Tým FF UK (VZ)


Stáhnout ppt "I. Konference PRVOUK P 15 Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání Pedagogika I Garant: Prof.PhDr.Vladimíra Spilková,CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google