Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

N_MF_B Mezinárodní finance B 4. Devizové operace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "N_MF_B Mezinárodní finance B 4. Devizové operace"— Transkript prezentace:

1 N_MF_B Mezinárodní finance B 4. Devizové operace
forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace.

2 Parita úrokové míry Nekrytá úroková parita - Covered Interest Rate Parity (parita kupní síly a Fisherův efekt) SR * (1 + IRD) = (1+ IRF) * SRe Podmínka (rovnice) nekryté úrokové parity říká, že očekávaná změna kursu by měla přibližně odpovídat úrokovému diferenciálu Jsou-li domácí úrokové míry vyšší, než zahraniční, měli bychom očekávat znehodnocení naší měny.

3 Parita úrokové míry Krytá úroková parita (Uncovered Interest Rate Parity) SR * (1 + IRD) = (1+ IRF) * FR Kde FR – termínový (forwardový) kurs Nákup devizového depozita a jeho současný prodej předem za domácí měnu Krytá úroková arbitráž na bázi forwardové operace. Investor kryje svoji pozici v devizách uzavřením termínového kontraktu

4 Uzavřená a otevřená devizová pozice
Kriteria hodnocení devizové pozice Kvantitativní výše Doba dospělosti Způsob a výše úročení

5 Uzavřená a otevřená devizová pozice
Příklad uzavřené devizové pozice: /banka/ aktiva pasiva devizový úvěr klientovi termínový vklad 1 mil. EUR 1 mil. EUR splatnost k k Fix úrok sazba 5% fix úrok sazba 5% Porušení každého z kriterií znamená otevření pozice

6 Uzavřená a otevřená devizová pozice
Příklad 1. otevřená devizová pozice: /banka/ aktiva pasiva devizový úvěr klientovi termínový vklad 0,8 mil. EUR 1 mil. EUR splatnost k k Fix úrok sazba 5% fix úrok sazba 5% Porušení kriteria stejné výše devizových aktiv a pasiv Pozice krátká, v době splatnosti koupit 0,2 mil * (1+0,5) EUR na devizovém trhu Spekulace na znehodnocení EUR

7 Uzavřená a otevřená devizová pozice
Příklad 2. otevřená devizová pozice: /banka/ aktiva pasiva devizový úvěr klientovi termínový vklad 1 mil. EUR 1 mil. EUR splatnost k k Fix úrok sazba 5% fix úrok sazba 5% Porušení stejné doby splatnosti Ke koupit 1 mil EUR do Spekulace na zhodnocení EUR

8 Uzavřená a otevřená devizová pozice
Příklad 3. otevřené devizové pozice: /banka/ aktiva pasiva devizový úvěr klientovi termínový vklad 1 mil. EUR 1 mil. EUR splatnost k k Úrok LIBOR +1% fix úrok sazba 5% Porušení stejného úročení devizových aktiv a pasiv Spojení kursového a úrokového rizika Spekulace na růst úrokových sazeb i na zhodnocení EUR

9 Technika devizových operací
Termínové operace typu forward dohoda o kontraktu se provádí v přítomné době, avšak plnění nastává v budoucnu v předem dohodnutém termínu, který není žádným způsobem standardizován. Dohoda mezi podnikem a dealerem v obchodní bance může znít například na 3 měsíce nebo 35 dní. Devizová operace je uskutečňována při tzv. termínovém kursu, jehož hodnota je závislá na vývoji nabídky a poptávky. Odchylka termínového kursu FR od momentálního kursu spot SR nebývá větší než rozdíl v úrokových sazbách mezi zeměmi obchodovaných měn.(CZK/USD).

10 Technika devizových operací forward
1/Výpočet termínové prémie p.a. – kotace v procentech /přímá kotace/ f = (FR - SR) / SR * 360/t *100 2/ Outright kotace – příklad Type of exchange USD/GBP Bids Offers Spot forward 30-day 60-day 180-day Bids – nákupní kurs z pohledu banky Offers – prodejní kurs z pohledu banky

11 Technika devizových operací forward
Kotace ve swapových bodech Spot 30-day 60-day 120-day 1.6110/20 45/ / /243 Kotace ve swapových bodech vychází z rozdílu mezi forward a spot kursem. Výsledný rozdíl se násobí číslem X nebo 100 nebo 1000, aby konečný výsledek byl stanoven v celých číslech. (FR-SR) * X = počet bodů Záporný výsledek - tzv. diskont –bude se platit méně za devizu na termínovém trhu než na spot trhu. Kladný výsledek - tzv. prémie – bude se platit za devizu více na termínovém trhu než na promptním trhu.

12 Forwardový obchod Operace prostřednictvím OTC, délka nejčastěji do 1 roku Při přímé kotaci by měl forwardový kurs odpovídat součinu spotového kursu a poměru úrokových faktorů pro domácí a zahraniční měnu S délkou dospělosti/maturity/ roste spread / klesá výhodnost pro klienta/ Operace nejsou standardizovány, banky určují technické minimum /20 tis. EUR/

13 Měnový forward Měnový forward je nákup nebo prodej jedné měny za jinou měnu za kurz předem dohodnutý zúčastněnými stranami. Vypořádání obchodu proběhne s forwardovou valutou (tedy delší než 2 pracovní dny od data sjednání obchodu) v době dospělosti kontraktu. Cílová skupina Fyzické osoby podnikatelé i právnické osoby, tuzemci i cizozemci, požadující zajištění měnového rizika vyplývající z možného negativního vývoje konkrétního měnového kurzu.

14 Měnový forward(KB) Charakteristika
Minimální objem jednoho obchodu činí 20 000 USD nebo ekvivalent této částky v jiné měně obchodované na mezibankovním trhu. Měnový forward lze sjednat ve všech měnách uvedených na kurzovním lístku, též v kombinaci s hladkou platbou, dokumentárním inkasem či dokumentárním akreditivem. Obchod je vždy uzavírán telefonicky s dealerem Klientských obchodů. Klient obdrží ke kontrole konfirmaci uzavřeného obchodu obsahující sjednané parametry obchodu. Rizika Zisk nebo ztráta z cizoměnových transakcí je ovlivněn pohybem směnných kurzů.

15 Měnový forward Příklad
Klient s bankou uzavřel měnový forward. Klient prodává 1 mil. EUR, kupuje CZK, vypořádání obchodu za 1 měsíc. Sjednaný forwardový kurz FR 27,950. V den vypořádání je aktuální spotový kurz SR 28,000. Byl-li obchod sjednán jako spekulativní, pak klient jeho uzavřením utrpěl ztrátu 50 000 CZK. Byl-li obchod sjednán jako zajišťovací, pak klient tuto ztrátu chápe jako náklad za zajištění. Zajištění chrání klienta před natolik výraznou změnou kurzu, která by mu způsobila vážné finanční problémy nebo v krajním případě i bankrot.

16 Kotace forwardového kursu
1+IRCZK,D*t/360 FR(CZK/EUR)BID=SR(CZK/EUR)BID * 1+IREUR,L*t/360 1+IRCZK,L*t/360 FR(CZK/EUR)ASK=SR(CZK/EUR)ASK * 1+IREUR,D*t/360 kde : FR - forwardový kurs SR - spotový kurs IR - úrok.sazby depozitní a zápujční, D,L t doba splatnosti forwardového kontraktu v počtu dní

17 swap Existuje několik druhů Devizový swap dvou různých měn Měnový swap
Měnově úrokový swap Jedná se vždy o neburzovní deriváty, existuje mnoho dalších druhů a variací swapů. Devizové swapy pomáhají pokrýt přechodnou nelikviditu a jsou alternativou ke krákodobým úvěrům

18 swap Devizový swap /krátkodobý derivát/
Anglicky foreign exchange swap (forex, FX). Tvoří dvě neoddělitelné operace uzavírané s jedním partnerem v jednom termínu. Cílem je směna určité částky jedné měny do druhé a s časovým zpožděním opět zpět. Tři základní typy swapu: spot – forward znamená promptní nákup a temínový prodej forward – forward znamená na kratší forward nákup, na delší forward prodej / nebo opačně/ - operace o nestejné době dospělosti Velmi krátké swapy – owernight, tomorow-next Kotace swapových sazeb SWAP RATE = (IRD – IRF) x t/360 x SR/ 1 + IRF x t/360

19 swap Měnový swap Anglicky (cross) currency swap. Jedná se o dlouhodobý derivát. Nejprve si obě strany kontraktu vymění určitou částku mezi sebou do jiné měny, následně si vzájemně po nějakou dobu platí úrokové, nebo kuponové platby podle předem domluveného scénáře a poté si opět smění původní částky zpět za předem domluvený směnný kurz. Umožňuje přeměnu pravidelných plateb vyplývajících z dlouhodobých závazků./ fixed to fixed swap/ Trh je uspořádán OTC bankami, resp. Specializovanými swap house

20 swap Měnově úrokový swap
Podobný princip jako měnový swap, fixované úrokové sazby v jedné měně přeměňuje do pohyblivých úrokových sazeb v jiné měně ( fixed to floating swap) nebo opačně. Firmy využívají při očekávání výkyvů v důsledku hospodářského cyklu – kompenzuje do určité míry výkyvy úrokové míry.

21 Měnové futures Futures kontrakt
sekundárně obchodovatelná dohoda mezi dvěma protistranami o směně dvou specifických měn na stanoveném místě ve standardizovaném množství a čase za předem dohodnutou cenu, která je kotována na burze

22 Měnové futures zajišťovány prostřednictvím organizovaného trhu - burzy, nemají bezprostřední právní vztah vůči sobě navzájem, ale k tzv. clearingové ústředně Po uzavření kontraktu jsou obchodující subjekty povinny složit v clearingové ústředně zálohu. Na základě rozdílu mezi uzavíracím kursem běžného a minulého dne clearingová ústředna účtuje zisky ve prospěch či neprospěch margin./zálohy na kontrakt/

23 Měnové futures Rozdíly od forwardu:
Obchodovatelnost na trhu – burze, ne OTC Množství a termín standardizovány, /4 mil. CZK/, třetí středy v březnu, červnu, září a prosinci Garance kontraktu clearingovou ústřednou burzy, která přejímá úvěrové riziko Kotace se zveřejňují ve struktuře : Open – otevírací kurs dne High – nejvyššíkurs dne Low - nejnižsí kurs dne Settle – uzavírací kurs dne Openinterest – počet obchodovaných množství během dne

24 Měnová opce Smlouva, která kupujícímu /držiteli opce / tzv. holder/ zaručuje právo /nikoli povinnost/ koupit anebo prodat stanovené množství daných deviz za předem pevně stanovenou cenu, k předem vymezenému budoucímu termínu. Zároveň zavazuje protistranu – vypisovatele opce / t.zv writer/ - koupit nebo prodat devizy za tuto předem dohodnutou cenu. Americká opce – holder může využít kdykoliv do splatnosti opce Evropská opce – holder může využít pouze v termínu, nikoliv dříve

25 Měnová opce Cena každé opce obsahuje dva prvky :
Realizační cenu , t,zv, strike (exercise) price, při které mohou být devizy držitelem opce koupeny, nebo prodány Premii, cenu, placenou holderem writerovi za získání práva koupi, nebo prodat dohodnuté množství deviz za dohodnutou cenu Dva základní druhy opcí: Kupní opce (call option) – zaručuje právo devizy koupit / očekávání apreciace devizy/ Prodejní opce (put option) – zaručuje holderovi právo devizy prodat / očekávání depreciace/

26 Měnová opce Obchodování – vypisovány většinou bankami Na OTC, - riziko bankrotu banky Na burze – standardizovány v místě a čase, kotace zveřejňovány v tisku Opční prémie kompenzuje nevýhodné postavení writera / při opačné změně kursu, než byla očekávána/ a mohou být značné /%/


Stáhnout ppt "N_MF_B Mezinárodní finance B 4. Devizové operace"

Podobné prezentace


Reklamy Google