Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SNIŽOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE PODNIKATELŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SNIŽOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE PODNIKATELŮ"— Transkript prezentace:

1 SNIŽOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE PODNIKATELŮ

2 Snižování administrativní zátěže podnikatelů
Realizováno ve dvou rovinách: 1. vládní rovina Plán snižování administrativní zátěže podnikatelů (UV č. 446 ze dne 21. dubna 2008) projekt Přeměření administrativní zátěže podnikatelů (UV č. 861 ze dne 1. prosince 2010) 2. činnost Expertní skupiny pana NM B. Dandy „Gold-plating“ Top 10 most burdensome legislative acts for SMEs 2

3 VLÁDNÍ ROVINA MPO je od roku 2008 realizátorem a koordinátorem agendy snižování administrativní zátěže podnikatelů (AZP) cílem je snížit administrativní zátěž podnikatelů v ČR do roku o 25% každoročně je Vládě ČR předkládána zpráva o plnění Plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů AZP se od konce roku 2010 přeměřuje ve 12-ti oblastech: vstup do podnikání, obchodní právo, vydávání povolení, podmínky zaměstnávání, placení daní, registrace majetku, ochrana spotřebitele, ekologické požadavky, požadavky na výrobce, vnitřní trh, veřejné zakázky a statistika závěrečný report bude předložen vládě k 30. červnu 2013 3

4 VLÁDNÍ ROVINA Zpráva o snižování administrativní zátěže podnikatelů (duben 2012): celkové dosud realizované změny k  odpovídají úspoře podnikatelů ve výši 12,079 mld. Kč, tj. 16,38% z celkové zátěže naměřené v roce 2005 pro výpočet byl použit standardní nákladový model (SCM) MPO se v Plánu zaměřuje především na snižování zátěže u 6-ti resortů, které podnikatele zatěžují nejvíce (ministerstev: průmyslu a obchodu, financí, životního prostředí, zdravotnictví, zemědělství a ministerstvo práce a sociálních věcí) 4

5 http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/zap/ Rizika projektu
politická rozhodnutí zvyšování administrativní zátěže administrativní zátěž mimo Plán Vysvětlivky: * započteny změny u právních předpisů, které v Plánu sledovány nebyly, je však známa jejich zátěž z roku 2005,** po nabytí účinností zákona o JIM (týká se MF, MPSV a MZd) 5

6 The High-Livel Group on the Reduction of Administrative Burdens
„The focus on the prolonged mandate until 31st October 2014 will be that the High-Level Group continues to advise the Commission in improving the overall competitiveness of the European Union by reducing administrative burden resulting from EU legislation.“ Dr Edmund Stoiber, chairman of the HLG prodloužení mandátu: 31. října 2014 ?? zlepšení celkové konkurenceschopnosti EU snížení administrativní zátěže podnikatelů – legislativa EU zaměření na MSP, obzvláště na mikropodniky 6

7 EXPERTNÍ SKUPINA PRO SNIŽOVÁNÍ AZP NM B. DANDY = poradní orgán
Zástupci soukromého sektoru pod vedením zástupců MPO, sekce Podnikání. pracovní skupina připravuje náměty k řešení za účelem vytvoření lepšího prostředí pro podnikání v 5-ti etapách bylo rozpracováno v resortu MPO celkem 114 námětů ke snížení AZP Z toho: vyřešeno: 22 námětů v řešení: 39 námětů ukončeno: 21 námětů zatím nezařazeno: 32 námětů 7

8 PŘÍKLADY SAZP – návrhy od podnikatelů
Náměty v řešení: Téma č. 22: Odstranit povinnost zaměstnavatelů ohlašovat vznik pracovního úrazu zdravotním pojišťovnám (Gesce MPSV) popis problému: Téma se dotýká novely vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Připravili jsme pro Ministerstvo práce a sociálních věcí tzv. konsolidovaný návrh našeho požadavku (návrh změn formulářů pro ohlašování vzniku pracovního úrazu, návrh soustředit hlášení na jedno místo – oblastní inspektoráty práce, které by následně provedly distribuci na příslušné instituce). MPO připravilo kompromisní návrh, který obsahuje určitou toleranci vůči malému podnikání - výjimka pro mikropodniky. Snižování administrativní zátěže podnikatelů je jedním z cílů obou zúčastněných stran. Pozornost bude věnována zejména formulářům záznamu o úrazu a záznamu o úrazu – hlášení jmen. Z Ministerstva práce a sociálních věcí jsme v rámci pracovní skupiny obdrželi pracovní návrh novelizace novela vlády č. 201/2010 Sb. a vyjádření Českého statistického úřadu k problematice záznamu o úrazu. Chystá se 6. zasedání konzultační skupiny. Pracovní skupina se již konat nebude, protože MPO odmítlo naše další návrhy na projednání novely. Téma č. 29: Placení DPH jen z uhrazených faktur (Gesce MF) popis problému: Problém se týká zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Jedná se o možnost zavedení režimu odložení povinnosti přiznání DPH až do okamžiku zaplacení. Tento režim umožňuje jako dobrovolný směrnice Rady 2010/45/EU, která musí být implementována s účinností od Ministerstvo financí zavedení režimu odložení povinnosti přiznání daně z přidané hodnoty až do okamžiku zaplacení v novele zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od nenavrhlo. Byla uplatněna zásadní připomínka v MPŘ, ve které požadujeme zavedení tohoto režimu. Ze strany Ministerstva financí bude zřejmě dále odmítáno z důvodu možnosti zneužití režimu a možnosti daňových úniků. Ministerstvo financí připraví porovnání fungování systémů z různých zemí. Novela zákona o DPH s účinností od byla dne projednána vládou a vláda návrh zákona schválila. Zvláštní režim hotovostního účetnictví neobsahuje. Vláda předložila návrh Sněmovně a návrh zákona byl přikázán k projednání rozpočtovým výborům. Projednávání proběhlo Tomuto bodu bude věnována samostatná pozornost Velké expertní skupiny společně s novými zástupci Hospodářské komory ČR a SPD. 8

9 PŘÍKLADY SAZP – návrhy od podnikatelů
Téma č. 30: Datové schránky – urychlené zavedení konverze elektronické služby (Gesce MV) popis problému: Téma se dotýká zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi. Zpráva z datové schránky je pouhou kopií, kterou nelze použít jako originál – nutno ověřit. Dalším problémem je, že doklad z datové schránky zmizí za 3 měsíce a úřady jej znovu nechtějí vystavit. Cílem je konverze dat, aby podnikatelé nemuseli vytištěnou verzi nechávat dále ověřovat. Na základě konzultací s Ministerstvem vnitra a odborníky z MPO lze konstatovat, že v současné době je funkčnost datových schránek spolehlivá. Problém konverze je spíše problémem příslušného úřadu státní správy, jelikož státní správa je povinna přijmout elektronickou informaci na příslušném nosiči. K problematice zprávy mizící po třech měsících, bylo MPO sděleno, že datové informace se chovají stejně jako informace v ostatní elektronické poště a příslušný uživatel si je musí ukládat. Ministerstvo vnitra v současné době pracuje na zrychlení funkčnosti datových schránek. Problematiku budeme nadále sledovat a konzultovat s podnikateli. V polovině roku 2012 se uskuteční jednání s Ministerstvem vnitra ohledně otázky „osvěty úředníků“, chyba pravděpodobně není ve funkčnosti datových schránek. V současné době probíhají technologické úpravy systému Ministerstva vnitra. Detailní problematika datových schránek je v současné době popsána na webových stránkách BusinessInfo.cz, podle sdělení odborných pracovníků MPO je systém stabilní a ke  došlo k mírnému zrychlení systému. Téma č. 38: Odstranění duplicity stávající evidence odpadů se statistickým vykazováním ČSÚ (Gesce MŽP, MPO) popis problému: Téma se dotýká zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečištění, nařízení E-PRTR č. 166/2006, a vyhlášky č. 386/2009 Sb., výkaz Odp Subjekty podnikající v oblasti odpadů musí zpracovávat formulář „Hlášení…“ a výkaz P5-01 pro potřeby ČSÚ a MPO obsahující obdobné údaje. V podstatě musí podnikatelský subjekt učinit 3x hlášení o odpadech, a to vždy do jiného formuláře. Přikláníme se ke sběru dat prostřednictvím ČSÚ. Byla vytvořena pracovní skupina, která problém řeší. Bude připraven nový zákon o odpadech (nahrazení zákona č. 185/2001 Sb.), předložení materiálu do vlády bylo posunuto na (původní termín ). 9

10 PŘÍKLADY SAZP – návrhy od podnikatelů
Téma č. 51: Uživatelsky zpřístupnit všechny formuláře státní správy přístupné na internetu (Gesce MV) popis problému: Jedná se o to, aby bylo možno do formulářů na internetu přímo psát, a tím ušetřit náklady uživatelů. Na základě jednání na Ministerstvu vnitra byly vyjasněny aktivity portálu BusinessInfo.cz a Portálu veřejné správy – aktivity na těchto portálech budou dále rozšiřovány. BusinessInfo.cz na základě projektu financovaného z EU postupně zpracovává jednotlivé formuláře. Projekt by měl být dokončen v roce Připravuje se webová stránka, kde budou uvedeny všechny formuláře pro podnikatele. Formuláře budou přístupné ze serveru BusinessInfo.cz. Téma č. 92: Zdaňování obchodovaných vozidel v nákladních autobazarech silniční daní; zvláštní režim registrace pro vozidla prodávaná v rámci nákladních autobazarů (Gesce MF, MD) popis problému: U některých prodejců ojetých nákladních vozidel doměřují FÚ silniční daň ze všech prodaných i neprodaných nákladních vozidel. Prodejci však vozidla neprovozují, vozidla jsou určena pouze k obchodu a jsou vedena na skladě jako zboží, není tedy s nimi provozována doprava. Je na ně řádně placeno pojištění a po jejich prodeji daň z příjmu. Spor je mj. o to, zda jsou u těchto vozidel autobazary poplatníky daně silniční podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona o dani silniční. Byla diskutována možnost zavedení zvláštního režimu registrace vozidel prodávaných v autobazarech. V návaznosti na změny zákonných předpisů v působnosti Ministerstva dopravy z hlediska registrace vozidel je možné požadovat změny v oblasti silniční daně. MPO bylo sděleno, že Ministerstvo financí nechce vybírat daň, ale je nutné stanovit přesnou definici v zákoně, kdy jde vozidlo do prodeje, toto bude rozhodné pro platbu daně. Po jednání se zástupci nákladních autobazarů byli tito zástupci požádáni, aby připravili návrh na změnu registrace vozidel prodávaných v autobazarech. 10

11 PŘÍKLADY SAZP – návrhy od podnikatelů
Vyřešené náměty Téma č. 13: Sjednocení lhůt pro provádění STK (Gesce MD) popis problému: Problematika se týká změny zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Podnikatelé provozující autoškolu musí jít na STK i při nákupu nového vozu po 1 roce provozu. Běžní majitelé vozidla chodí na první STK s daným vozidlem až po 4 letech provozu. Problematika byla řešena v rámci MPŘ – otázka změny lhůt zůstala otevřena, MPO trvá na rozporu s vypořádáním připomínek na úrovni náměstků. V této věci bylo současně osloveno 650 respondentů za účelem zjištění, kolik nehod je způsobeno autoškolami. Novela zákona byla předložena vládě ČR. Nový text zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., ve svém bodě č. 38 uvádí: v § 40 se v odst. 1 písm. b) slova „cvičné silniční vozidlo autoškoly“ zrušují. Vozidlo autoškoly tak bude mít stejný režim jako ostatní soukromá vozidla. Téma č. 25: Snížení administrativní zátěže malých podnikatelů a živnostníků produkujících odpad podobný komunálnímu jejich postavením na roveň FO (Gesce MŽP, MPO) popis problému: Prozatím není malý podnikatel a živnostník postaven na roveň FO, v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech § 16 povinnosti původců odpadu. Bude zrušena povinnost vedení evidence odpadů pro živnostníky. Předpokládaná účinnost v roce 2014. 11

12 PŘÍKLADY SAZP – návrhy od podnikatelů
Téma č. 107: Novela zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona o ČNB § 33 – cashbasck (Gesce MF) popis problému: Každá pokladní provozující cashback (výběr hotovosti prostřednictvím platební karty u pokladny na provozovně obchodníka, tedy vydání hotovosti pokladní) musí být držitelem osvědčení o absolvování kurzu o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání a pozměňování. Povinnost je nutné splnit do , při nesplnění následuje sankce až do výše Kč. Bylo navrženo zrušit povinnost absolvovat tento kurz. Změna zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve kterém se zároveň mění zákon č. 136/2011, Sb. (3. čtení proběhlo ). V § 33 odst. 1 se slova “jakož i poskytovatel služby nebo zboží, vyplácí-li zákazníkovi bankovky nebo mince nad rámec placení za zboží nebo službu (cashback),“ zrušují. Tzn., že se povinnost kurzu u cashbacku ruší. Schválení návrhu zákona PSP ČR proběhlo Další projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 23. schůze Senátu ( ). Zákon, který ruší povinný kurz, byl Senátem schválen dne a dne podepsán prezidentem. 12

13 „Gold-plating“ Projekt Analýza dodatečného rozšiřování obsahu směrnic při jejich transformaci do národního právního systému zahájení: předpoklad ukončení: Cílem projektu je vytvoření: ex-ante systému hodnocení administrativní zátěže ex-post systému hodnocení administrativní zátěže Analýza právních předpisů MPO ukázala, že při transpozici směrnic z období 2005 až 2010 nedošlo k dodatečnému rozšiřování či zpřísnění požadavků nad jejich původní rámec. 13

14 V minulých měsících byla na stránkách BusinessInfo.cz spuštěna zjednodušená verze domény Zjednodusujeme.cz. Tato webová stránka slouží především jako další kanál sběru podnětů od podnikatelů, ale i občanů. Zpracování takto získaných podnětů se předpokládá prostřednictvím Expertní komise. 14

15 TOP 10 most burdensome legislative acts for SMEs
veřejná konzultace spuštěna 1. října 2012 Evropskou komisí plánované ukončení 21. prosince 2012 výsledná zpráva odesílána za ČR - forma dotazníku příklad oblastí, kde by EU mohla pomoci při odstraňování nadměrné zátěže: služby zaměstnanost a sociální věci bezpečnost výrobku daně doprava aj. 15

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "SNIŽOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE PODNIKATELŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google