Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Typologie vztahů podle nového občanského zákoníku Pavla Menšíková Jana Rychtaříková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Typologie vztahů podle nového občanského zákoníku Pavla Menšíková Jana Rychtaříková."— Transkript prezentace:

1 Typologie vztahů podle nového občanského zákoníku Pavla Menšíková Jana Rychtaříková

2 Osnova Úvod Podnikatel –Specifika – malý a střední podnikatel Slabší strana Spotřebitel Závěr

3 Typologie vztahů podle nového občanského zákoníku Osoby 1 3 4 5 2 Menu 1. Podnikatel 2. Malý a střední podnikatel 3. Slabší strana 4. Spotřebitel 5. Ostatní osoby

4 Osoby a jejich dělení PO FOPodnikatel Nepodnikatel Malý a střední Slabší strana Spotřebitel

5 DEFINICE PODNIKATELE 1 3 4 5 2 Podnikatel §420 odst. 1 NOZ Kdo samostatně vykonává - na vlastní účet a odpovědnost - výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem - se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele

6 Srovnání staré a nové úpravy ObchZNOZ §2 (2) Podnikatelem podle tohoto zákona je: a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku, b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. § 2 (1) Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. §420 odst 1) Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. § 421 (1) Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Za jakých podmínek se osoby zapisují do obchodního rejstříku, stanoví jiný zákon. (2) Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

7 Vztahy podnikatele k jiným osobám Podnikatel SpotřebitelMalý a střední podnikatel Slabší strana Podnikatel právnická osoba založená k ochraně zájmů malých a středních podnikatelů

8 Nejvýznamnější změny pro podnikatele v NOZ Jednotná úprava závazkových vztahů a obecných závazkových institutů –např. úprava promlčení, prodlení, náhrady škody Vyšší nároky při uzavírání smluv kladeny na osobu s odbornými znalostmi a zkušenostmi § 5 NOZ –§ 2950 Odpovědnost za škodu způsobenou neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou

9 Nejvýznamnější změny pro podnikatele v NOZ Interpretace obsahu právních jednání – význam obchodních zvyklostí § 558 Předsmluvní odpovědnost stran (§ 217 ObchZ, § 1729 NOZ) Podstatná změna okolností po uzavření smlouvy § 1765 Laesio enormis § 1793 – podnikatel nemá právo na zrušení smlouvy, kterou uzavřel při svém podnikání

10 Malý a střední podnikatel 1 3 4 5 2 Definice v NOZ i v DZ chybí Nový subjekt: PO založená k ochraně zájmů malých a středních podnikatelů Tato PO je nadána schopností dovolat se neúčinnosti: Ujednání úroků z prodlení Ujednání o splatnosti ceny za dodané zboží

11 DEFINICE SLABŠÍ STRANY 1 3 4 5 2 Slabší strana § 433 NOZ (1) Kdo jako podnikatel vystupuje vůči dalším osobám v hospodářském styku, nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech stran. (2) Má se za to, že slabší stranou je vždy osoba, která vůči podnikateli v hospodářském styku vystupuje mimo souvislost s vlastním podnikáním.

12 Slabší strana 1 3 4 5 2 - Faktická nerovnováha co do skutečné možnosti uplatnit a obhajovat soukromé zájmy - Promlčecí doba - Náhrada škody - Adhezní smlouvy

13 Podnikatel Podnikatel jako slabší strana I podnikatel může být podle DZ slabší stranou Slabší strana

14 DEFINICE SPOTŘEBITELE 1 3 4 5 2 Spotřebitel § 419 NOZ - každý člověk - mimo rámec své podnikatelské činnosti - mimo rámec samostatného výkonu svého povolání - uzavírá smlouvu s podnikatelem - nebo s ním jinak jedná

15 Spotřebitel 1 3 4 5 2 - Dobrá víra → ujednání, která zakládají v rozporu s požadavkem přiměřenosti významnou nerovnováhu práv nebo povinností stran v neprospěch spotřebitele - Textová podoba - Smlouvy uzavřené mimo obchodní prostor - Neobjednané plnění – poctivý držitel

16 Ostatní osoby 1 3 4 5 2 Jiné osoby PO nepodnikatel, který není slabší strana FO nepodnikatel, který není spotřebitel

17 Závěr Sjednocení úpravy závazkového práva Princip smluvní volnosti Nové subjekty a nové definice Nové termíny

18 Otázky ? Nějaké otázky? ?


Stáhnout ppt "Typologie vztahů podle nového občanského zákoníku Pavla Menšíková Jana Rychtaříková."

Podobné prezentace


Reklamy Google