Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014."— Transkript prezentace:

1 MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014

2 Obsah: Ukončení výuky, organizace
Termíny maturitních zkoušek, studijní volno Společná část maturitní zkoušky Povolené pomůcky Opisování Kritéria hodnocení společné části MZ Jmenné seznamy žáků v učebně Profilová část MZ Maturitní komise Praktická část MZ Ústní část MZ Chování žáka při MZ Nepřítomnost žáka na MZ Neúspěšné vykonání MZ Opravné a náhradní zkoušky Přezkumná řízení Závěrečné dokumenty Závěrem

3 UKONČENÍ VÝUKY Pátek 25. dubna – ukončení klasifikace za 4. čtvrtletí
Pondělí 28. dubna – klasifikační porada Úterý 29. dubna – poslední zvonění, předání ročníkového vysvědčení Středa 30. dubna – studijní volno Čtvrtek 1. května – státní svátek Pátek 2. května – zahájení společné části maturitních zkoušek

4 Termíny maturitních zkoušek, studijní volno
Společná písemná část MZ – května pátek 2. května – anglický jazyk - PP pondělí 5. května – český jazyk a literatura – DT a PP úterý 6. května – anglický jazyk – DT Praktická maturitní zkouška z účetnictví – 9. května Studijní volno – května Ústní část MZ společná a profilová – května

5 Společná písemná část maturitní zkoušky
Datum Předmět Forma Zahájení přípravy Zahájení zkoušky Ukončení zkoušky Ukončení v učebně 2. května AJ PP 13:00 13:15 14:15 14:20 5. května ČJL DT 8:00 8:15 9:15 9:20 11:30 12:10 13:40 13:45 6. května 10:00 10:05 Čas zahájení přípravy zkoušky v učebně je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit. Žák prokazuje svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem.

6 Povolené pomůcky ke společné části MZ
Na testování všech zkoušek musí mít každý žák psací potřeby - pero, propisovací tužku – modrou nebo černou barvu. Český jazyk a literatura: písemná práce – Pravidla českého pravopisu – zajistí škola, v každé učebně 1 výtisk Cizí jazyk: písemná práce – slovníky, které neobsahují přílohu věnovanou písemnému projevu/korespondenci žáci odevzdají ke kontrole před konáním MZ

7 Povolené pomůcky ke společné části MZ

8 Opisování Základní pravidla bránící opisování:
Žáci sedí v lavicích za sebou. Žáci při zkoušce pracují s testovým sešitem a záznamovým archem. Oba tyto dokumenty mají na lavici před sebou. Z důvodu možného opisování není dovoleno odkládat testový sešit či záznamový arch na druhou, neobsazenou část lavice.

9 Upozornění Při konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky je zakázána vzájemná komunikace mezi žáky. Opuštění učebny z jiných než zdravotních důvodů se posuzuje, jako by žák zkoušku ukončil. Oprávněnost zdravotních důvodů posoudí zadavatel s přihlédnutím k písemnému doporučení ošetřujícího lékaře žáka.

10 Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky
Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud získá alespoň tolik procentních bodů, kolik činí hranice úspěšnosti příslušné zkoušky vyjádřená procentními body. V případě komplexních zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků se hranice úspěšnosti a výsledné hodnocení žáka stanoví váženým průměrem procentních bodů získaných v jednotlivých dílčích zkouškách, a to s následujícími váhami jednotlivých dílčích zkoušek - v pořadí didaktický test : písemná práce : ústní zkouška: a) Český jazyk a literatura 1 : 1 : 1 b) Cizí jazyk 2 : 1 : 1 Úspěšné složení komplexní zkoušky je podmíněno úspěšným složením všech tří dílčích zkoušek.

11 Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky
Žák získá známku 5 – nedostatečný, pokud je jeho výsledek z příslušné zkoušky nižší, než je hranice úspěšnosti zkoušky z daného zkušebního předmětu.

12 Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky
Hranice úspěšnosti dílčích zkoušek konaných formou didaktického testu:

13 Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky
Hranice úspěšnosti písemné práce: český jazyk a literatura nejméně 40 % cizí jazyk 44 % v absolutních bodech jsou hodnoty hranice úspěšnosti následující:

14 Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky
Hranice úspěšnosti ústní části: český jazyk a literatura nejméně 44 % cizí jazyk 44 % v absolutních bodech jsou hodnoty hranice úspěšnosti následující:

15 Jmenný seznam žáků v učebně – 2. května

16 Jmenný seznam žáků v učebně – 2. května

17 Jmenný seznam žáků v učebně – 5. května

18 Jmenný seznam žáků v učebně – 5. května

19 Jmenný seznam žáků v učebně – 5. května

20 Jmenný seznam žáků v učebně – 5. května

21 Jmenný seznam žáků v učebně – 6. května

22 Jmenný seznam žáků v učebně – 6. května

23 Profilová část MZ Nařízení ředitele k profilové části maturitních zkoušek Profilové maturitní zkoušky skládá žák podle platné Vyhlášky 177/2009 Sb., část třetí. Na základě této vyhlášky stanovil ředitel školy předměty profilové části maturitní zkoušky takto: obor M/02 obchodní akademie praktická zkouška z účetnictví – koná se formou písemné práce o délce maximálně 240 minut ekonomika – ústní zkouška obsahuje 25 okruhů, délka zkoušky je 15 minut účetnictví – ústní zkouška obsahuje 25 okruhů, délka zkoušky je 15 minut

24 Zkoušející (hodnotitel) Přísedící (hodnotitel)
Maturitní komise Předseda: Mgr. Martin Pecka Místopředseda: Mgr. Pavel Hrubý Třídní učitelka: Mgr. Olga Maťáková Předmět Zkoušející (hodnotitel) Přísedící (hodnotitel) Český jazyk a literatura Mgr. Olga Maťáková Mgr. Tomáš Zika Anglický jazyk Mgr. Martin Bartoníček Ing. Kateřina Krejzová Ekonomika Ing. Blanka Dlouhá Magda Zabilanská Účetnictví Ing. Monika Oberreiterová

25 Praktická část MZ Praktická zkouška z účetnictví: má písemnou formu
žák si zadání vylosuje ze tří variant zkouška trvá 240 minut obsahem zkoušky je zpracování rozsáhlého účetního případu povolené pomůcky – učebnice Účetnictví (nakladatelství Štohl, účtová osnova), psací potřeby, kalkulačka žáci se shromáždí 15 minut před zahájením praktické maturitní zkoušky v určené učebně používání mobilních telefonů není povoleno (jsou vypnuté a uložené v taškách)

26 Ústní část maturitní zkoušky
Termín: května Harmonogram ústní části maturitní zkoušky – bude sestaven po klasifikační poradě – záleží na počtu žáků, kteří budou konat maturitní zkoušku Společná ústní část – český jazyk a literatura žák si losuje jeden z pracovních listů (20 vybraných děl) na přípravu má žák 20 minut doba zkoušení je 15 minut

27 Ústní část maturitní zkoušky
Společná ústní část – anglický jazyk žák si losuje jeden z pracovních listů na přípravu má žák 20 minut doba zkoušení je 15 minut Profilová ústní část – ekonomika žák si losuje jednu z 25 maturitních otázek na přípravu má žák 15 minut (příprava na PC formou prezentace) doba zkoušení je 15 minut - prezentace

28 Ústní část maturitní zkoušky
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky EKONOM, o. p. s., Litoměřice, Palackého 730/1 Jméno a příjmení zkoušeného Datum Třída Předmět Otázka (číslo a znění) Hodnoticí část Hodnocení Známka 1. Formální a obecná část (správné a vhodné využívání pojmosloví při prezentaci, zřetelná a hlasitá výslovnost, spisovná mluva) 1 .. 5 2 .. 4 3 .. 3 4 .. 2 – 0 (5 b) 2. Odborná část (vlastní prezentační část žáka, odbornost, správná terminologie) (72 b) 3. Prezentace (písemné sestavení prezentace, práce se soubory a médii) (15 b) 4. Reakce na otázky (reakce na otázky zkoušejícího, diskuse) (8 b) Poznámky: ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ: (100 b) CELKOVÉ HODNOCENÍ: Zkoušející Přísedící Zkušební protokol

29 Chování žáka při maturitní zkoušce
Žák přistupuje ke zkoušce společensky oblečen, chová se slušně, nežvýká ani nepoužívá mobilní telefon. Předseda komise v případě znevážení průběhu maturitní zkoušky může zkoušku ukončit a stanovit žákovi jiný náhradní termín, zpravidla v dalším zkušebním období. Žák se při prvním vstupu do místnosti představí předsedovi maturitní komise a prokáže svoji totožnost. K prokázání totožnosti je třeba mít s sebou občanský průkaz nebo pas. Žák si vylosuje otázku, sdělí nahlas číslo otázky a jde si sednout na přípravné místo. Na přípravu má student 15 minut (20 minut u společné části MZ). Při přípravě používá pouze povolené pomůcky schválené předsedou maturitní komise.

30 Chování žáka při maturitní zkoušce
Po uplynutí přípravné doby se žák po vyzvání přemístí na zkušební místo. Při zahájení zkoušení žák nahlas přečte číslo otázky a text otázky. Poté má žák určený čas k samostatnému projevu a dále následuje diskuse o tématu s komisí. Celkový vyhrazený čas na zkoušku žáka je 15 minut. Po poradě maturitní komise, která vyhodnotí zkušební skupinu, třídní učitel povolá žáky do maturitní místnosti a dohlédne, aby stáli v tom pořadí, v jakém vykonávali maturitní zkoušku. Předseda maturitní komise sdělí žákům výsledky ústní části maturitních zkoušek a praktické zkoušky.

31 Nepřítomnost žáka na maturitní zkoušce
Nedostaví-li se žák k maturitní zkoušce z vážných důvodů, svou nepřítomnost omluví nejpozději do dnů písemně s uvedením důvodu řediteli školy (lékařské potvrzení). Závažnost důvodů, pro které se žák k maturitní zkoušce nedostavil, posoudí ředitel školy. Jestliže se žák ke zkoušce bez řádné omluvy nedostavil, jeho omluva nebyla uznána nebo pokud byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.

32 Neúspěšné vykonání maturitní zkoušky
V případě, že žák povinnou zkoušku společné části nebo profilové části maturitní zkoušky vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Maturitní zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání ve střední škole.

33 Opravné a náhradní zkoušky
Opravné zkoušky nebo náhradní zkoušky žák koná z těch zkušebních předmětů, které uvedl v přihlášce k maturitní zkoušce v řádném termínu. Pokud žák neuspěl v některé z dílčích částí maturitní zkoušky, koná jen tu část, ve které neuspěl. K opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce se pro podzimní termín žák přihlašuje v termínu do V podzimním zkušebním období se didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky konají v období od 1. září do 10. září, ústní zkoušky společné části v období od 11. září do 20. září.

34 Přezkumná řízení

35 Přezkumná řízení

36 Závěrečné dokumenty

37 Závěrem Žák u maturitní zkoušky prokazuje, že získal znalosti, které odpovídají obsahu učiva střední školy, a hodnocení maturitní zkoušky je tedy nezávislé na jeho studijních výsledcích. Žák musí přesvědčit zkušební komisi ve stanoveném čase, že příslušnou problematiku ovládá a že se orientuje v základních problémech příslušného předmětu. Maturitní zkouška je tedy zkouškou samostatnou a komplexní a maturitní komise a hodnotitelé posuzují momentální výkon žáka. Další informace najdete na stránkách: Rukověť maturanta


Stáhnout ppt "MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google