Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zopakovat si: Zákon o veřejných zakázkách

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zopakovat si: Zákon o veřejných zakázkách"— Transkript prezentace:

1 Zopakovat si: Zákon o veřejných zakázkách
Ing. Dana Měšťanová,CSc ČVUT fakulta stavební

2 Získání informací o VZ Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. nabyl účinnosti k nahradil v plném rozsahu zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách A: informace o uveřejňovaných VZ 1. – OŘ( otevřené řízení), UŘ (užší řízení), JŘSU (jednací řízení s uveřejněním),SD (soutěžní dialog), DNS, soutěž o návrh, koncesní řízení nové formuláře úřední desky, webové adresy zadavatelů – ZPŘ (zjednodušené podlimitní řízení),VZ malého rozsahu – případně kvalif. či zadávací dokumentace B: další informace o VZ (poradenství) ( komentáře k ZVZ (ASPI), metodiky, zvláštní poradenství

3 Fáze zadávacího řízení
0 záměr zadání, vyhrazení finančních prostředků 1 základní rozvaha zadavatele, příprava zadávacích podmínek 2 zahájení zadávacího řízení 3 otevírání obálek s nabídkami 4 posouzení nabídek 5 hodnocení nabídek 6 ukončení zadávacího řízení, podpis smlouvy 7 opravné prostředky

4 Zákon rozlišuje 3 kategorie zadavatelů: VEŘEJNÉ DOTOVANÉ SEKTOROVÉ
PODLE DALŠÍHO ČLENĚNÍ : SDRUŽENÉ CENTRÁLNÍ

5 Dělení VZ dle předmětu plnění, druhy VZ (§8 – 11)
A: dodávky x B : služby x C: stavební práce A: dodávky pořízení zboží (koupě, nájem, leasing) - pořízení zboží a umístění (montáž, uvedení do provozu) B: služby negativní vymezení (co není dodávkou ani stav.pracemi) - služba + dodávka (je-li pořizovací hodnota služeb vyšší) - služba + stavební práce (nejsou-li základním účelem a jejich provedení je nezbytné ke splnění služby)

6 Poznámka: je na zadavateli VZ zda stavební práce zadá např.: a) soutěž o návrh (studie) + VZ na projektovou činnost + VZ na stavbu b) VZ na službu (projekt) + VZ na stavbu c) VZ na stavbu (dohromady stavba + projekt), opční právo Nově zákon používá termín „hodnota veřejné zakázky“ ….. místo dosud používaného termínu „cena“.

7 Shrnutí dělení VZ finanční limit VZMR dod.,služby 1 - 2 000 000
stavební ______________________________________ Podlimitní dod.,služby (stát) stavební pozn.!!!! ___________________________________________ Nadlimitní dod., služby x stavební x Kč ekvivalent 5 000 tis. EUR… ve vazbě na reálný kurz. Od je hranice nadlimitních zakázek na stavební práce  tis. Kč (původně zákon k datu vydání vymezil hranici 165 288 tis. Kč).

8 nabídka Nabídka představuje dokumenty požadované zákonem a zadavatelem
Nabídka obsahuje m.j.: návrh smlouvy ( následné oboustranné podepsání) prohlášení uchazeče, kde se zavazuje respektovat údaje v předložené nabídce po celou dobu zadávací lhůty kvalifikační doklady Poznámka: a/ dodavatel (uchazeč), který si nevyzvedl zadávací dokumentaci nemůže podat nabídku b/ uchazeč který podal nabídku do soutěže nemůže být současně subdodavatelem jiného uchazeče. Pokud ale sám nepodá nabídku může být naopak subdodavatelem i pro více uchazečů o tuto veřejnou zakázku

9 Zákon vymezuje terminologii:
dodavatel … fyzická či právnická osoba, která může poskytnout plnění veřejné zakázky zájemce … dodavatel, který byl vyzván a nebo podal žádost o účast v užším řízení uchazeč … zájemce, který podal v zadávacím řízení nabídku zadávací podmínky .. zahrnují požadavky zadavatele , závazný postup zadávací lhůta … lhůta po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami

10 Druhy zadávacích řízení:
standardní: otevřené - bez podmínek - zahájeno uveřejněním oznámení k podávání nabídek užší řízení - bez podmínek - je též zahájeno uveřejněním oznámení k podání žádosti a prokázání kvalifikace. - ze zájemců vybere zadavatel předem stanovený počet a ten vyzve k podání nabídky. výjímečně: jednací řízení s uveřejněním - řada podmínek obdoba užšího jednací řízení bez uveřejnění - řada podmínek

11 nové druhy: soutěžní dialog zakázky se složitým předmětem plnění, kde nelze přesně vyspecifikovat technické podmínky - obdoba užšího řízení s výzvou k účasti - v dialogu, hledá se jedno nebo více řešení, po nalezení jsou účastníci vyzváni k podání nabídky na vybrané řešení zjednodušené podlimitní řízení: pro podlimitní veřejné zakázky na stavební práce do 20 mil. Kč bez DPH - namísto uveřejnění vyzývá zadavatel nejméně 5 dodavatelů vč. zviditelnění oznámení vhodným způsobem (internet, úřední deska,…)

12 Obsah zadávací dokumentace
(§ 44 – 49): Soubor informací, které vymezují předmět veřejné zakázky v podrobnosti, aby bylo možno zpracovat nabídku. Náležitosti min. rozsahu: obchodní podmínky (smlouva) technické podmínky klasifikace zboží, služeb a stavebních prací požadavky na zpracování nabídkové ceny, způsob zpracování ceny minimální požadavky na varianty nabídek platební podmínky (vč. podmínek pro příp. překročení ceny) způsob hodnocení nabídek podmínky a požadavky na zpracování nabídky požadavky na identifikaci subdodavatelů a části jejich plnění VZ

13 Další náležitosti u zadávací dokumentace na stavební práce:
- projektová dokumentace stavby - soupis stavebních prací dodávek a služeb  - výkaz výměr pozn.: a/ nově zákon výslovně umožňuje variantu, kdy součástí veřejné zakázky je i projektová činnost b/ nově je připuštěno i subdodavatelské zajištění zakázky, mohou se k tomu ale stanovit regule Možná omezení, jež lze uvést v rámci zadávací dokumentace: a/ v ZD lze omezit rozsah subdodávek (stanovit podíl plnění uchazeče na zakázce) b/ ZD lze poskytnout i dálkovým přístupem c/ vymezení technických podmínek záleží na zadavateli d/ je nárok na uplatnění požadavku na úhradu nákladů za poskytnutí ZD (balné, poštovné reprografické práce,…)

14 Rámcová smlouva A: rámcová smlouva s jedním dodavatelem
B: rámcová smlouva s více dodavateli - min. 3, lze ale i uvést max. počet - jen jedna rámcová smlouva - v zadávacích podmínkách musí být uveden text návrhu RS - nutno uvést dobu trvání (max. 4 roky) FÁZE I: zadání RS (nejedná se ještě o definitivní konkrétní plnění , formulování rámce) FÁZE II: zadávání jednotlivých VZ na základě RS - sektorový zadavatel § 23 - veřejný zadavatel § 92 a/ smlouva s jedním dodavatelem - objednávka plnění - výzva k podání nabídky a nabídka b/ smlouva s více dodavateli - minitendr mezi účastníky RS vč. podání nabídek podle požadavků veřejného zadavatele pozn: není nutno ustanovovat žádnou komisi (§ 92) - zadavatel nesmí požadovat prokázání kvalifikace - dodavatelé z RS nesmějí podávat společnou nabídku, podávat nabídku s jinou osobou, ani být vzájemně subdodavateli

15 Opční právo Právo zadavatele na další dodávky a služby nebo stavební práce Jde o právo ale ne o povinnost Je nutno ho vymezit již v zadávacích podmínkách „primární“ VZ Při zadání „primární“ VZ musí zadavatel: - zahrnout PH opčního plnění do celkové PH (PH prim. + PH opce) - předběžně stanovit dobu využití opčního práva - vymezit základní předmět opčního práva Při zadání „primární“ VZ se v nabídce neuvádí nabídková cena opčního plnění Výhoda OP: - možnost zadání VZ na opční plnění do 3 let od uzavření smlouvy (zadavatel rozhodne, zda využije opčního práva vůči dodavateli, se kterým má uzavřenou smlouvu) strany se nemusí dohodnout v JŘBU (jedn. říz. bez uveřejnění) a/ využije OP … dohoda o podmínkách b/ nevyužije OP … nebude se opční plnění vůbec zadávat nevýhody OP: nemožnost využití JŘBU na zadání dodávek (sektorový zadavatel, ani na služby)

16 Kvalifikace Je to způsobilost dodavatele pro plnění VZ
Velmi často je důvodem vyloučení uchazeče právě kvalifikace Formulování požadavku na kvalifikaci bývá nesrozumitelné (doporučuje se uplatnit dotaz na zadavatele) Kvalifikace: a/ základní kvalifikační předpoklady b/ profesní kvalifikační předpoklady c/ ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady d/ technické kvalifikační předpoklady Stanovení v oznámení (rozsah, doklady, způsob prokázání,…) Veřzad – je povinen prokázání splnění kvalifikace požadovat v : OŘ,DNS,UŘ,JŘSU,SD,ZPŘ + jsou jisté výjimky Sektorzad – je oprávněn z hlediska kvalifikace požadovat COKOLIV - je povinen požadovat kvalifikaci v UŘ a JŘSU - je oprávněn požadovat v OŘ a JŘBU - nesmí požadovat v některých případech JŘBU

17 Otevírání obálek s nabídkami, posuzování nabídek
Kontrola – např. zda je nabídka podepsána oprávněnou osobou Hodnocení nabídek – již není předepsána jednotná metoda hodnocení, v zadávací dokumentaci musí být hodnotící kriteria uvedena Je-li více kriterií musí být uvedena jejich váha (součet vah 100) Hodnotící komise – ustanovuje VEŘZAD v OŘ, UŘ, SD, ZPŘ (Zjedn. podl.říz.) a v JŘSU (Jedn. říz.s uveř.) Posuzování – aby se nejednalo o nepřijatelnou nabídku, aby nebyly nejasnosti v nabídce, aby nebyla mimořádně nízká cena

18 Opravné prostředky Námitky – nadlim. i podlim. zakázky- lhůta pro podání 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení či o rozhodnutí o neúspěchu ve veřejné soutěži, taktéž 15 dnů ode dne , kdy se subjekt dozvěděl o porušení zákona Návrh na přezkum – do 10 dnů po obdržení sdělení o nevyhovění námitkám, skládá se kauce ve výši 1% z nabídkové ceny, min. však 50 000,-Kč, max. 2 mil. Kč. Výsledek: nápravné opatření (zrušení,…) Žaloba ve správním soudnictví Sankce: správní delikt zadavatele, uložení pokuty, zrušení platnosti smlouvy,… Nejčastěji jsou nedostatky, které mají za následek opravné prostředky: - chyby v zadávacích podmínkách - chyby ve zprávě o posouzení a hodnocení - zpochybněné rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky


Stáhnout ppt "Zopakovat si: Zákon o veřejných zakázkách"

Podobné prezentace


Reklamy Google