Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI I Mgr. Michal Šafář, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI I Mgr. Michal Šafář, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI I Mgr. Michal Šafář, Ph.D.
PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI I Mgr. Michal Šafář, Ph.D.

2 Psychologie osobnosti I
Obsah přednášky I Osobnost jako základní nástroj poznání a sebepoznání Základní vymezení osobnosti, úvod do typologie Cíl přednášky Získat Váš zájem o další vzdělání a sebevzdělání v dané oblasti Některé ze získaných poznatků aplikovat do praxe

3 Empatie Schopnost vcítit se do druhých – přeladit se na druhé; vnímat, myslet a cítit tak jako ten (ti) do kterých se vciťujeme. muži x ženy; mladí x staří výhody x rizika empatie x asertivita

4 Psychologie osobnosti
Se zabývá jak se od sebe lidé vzájemně liší a podobají ve svém chování a prožívání Vysvětluje proč tomu tak je Poskytuje nástroje k porozumění a ovlivňování lidského chování a prožívání

5 Soukromá (implicitní) teorie osobnosti
Každý máme více či méně jasně utvořený názor na povahu člověka Tento názor si utváříme na základě zkušenosti a je ovlivněn (deformován) naší vlastní osobností Sebepoznání , tedy důkladné poznání vlastní osobnosti je základem kvalitního poznávání druhých. Kdo zná druhé je chytrý, kdo zná sebe je moudrý. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ ? Kdo si myslí, že lidé jsou ve své podstatě dobří? Kdo si myslí, že ženy mají kvalitnější, vyšší osobnost jako muži? Kdo si myslí, že pravá osobnost se projeví v krizových, zátěžových, mezních situacích spíše než v dlouhodobém „běžném“ soužití?

6 Psychologické aspekty práce s lidmi
Z psychologického hlediska naši úspěšnost ovlivňuje, jaký základní postoj zaujímáme k druhým lidem. Základ tohoto našeho nastavení vůči druhým je dán v dětství Na základě těchto raných zkušeností se v nás vytvářejí základní postoje k druhým lidem. Od lidí (bojácný vyhýbavý, do sebe uzavřený) Proti lidem (nepřátelský, agresivní, konfliktní) K lidem (vstřícný, přátelský, ne-anxiozní) Atˇ už vykonáváte jakoukoliv profesi, tak na této škole jste připravování pro práci s druhými lidmi. Jaký je Váš základní pracovní nástroj?

7 Základní vztahové nastavení
Jiným typem takovéhoto členění je typologie vycházející z transakční analýzy Tato typologie zahrnuje mimo vyjádření vztahu k druhým lidem také vztah k sobě. Já nejsem OK a ty jsi OK Já jsem OK a ty nejsi OK Já nejsem OK a ty nejsi OK Já jsem Ok a ty jsi OK Transakční analýza je psychologický (přesněji psychoterapeutický směr) který je založen na analýze a porozumění mezilidské komunikace.

8 Základní vztahové nastavení
1. Já nejsem OK a ty jsi OK - snížené sebevědomí a sebedůvěra - potřeba větší podpory, uznání a povzbuzení od druhých - pochybnosti o vlastní osobě, o svých činech, výkonech, prožitcích - pocity úzkosti a nejistoty v přítomnosti druhých (prezentaci a sebeprezentaci)

9 Základní vztahové nastavení
2. Já jsem OK, ty nejsi OK - nízký zájem o názory druhých, zpětnou vazbu - superiorita (pocit nadřazenosti nad druhými) - nezávislost na ocenění druhých - elitářství, úzká skupina „sobě rovných“ - ignorace, arogance, agrese - Někdy je takovýto postoj spíše obranou před vlastním pocitem sníženého sebevědomí, před vlastní nejistotou

10 Základní vztahové nastavení
3. Já nejsem OK, ty nejsi OK - dominující špatný pocit z vlastní osoby, z druhých lidí, ze všeho co člověka obklopuje - pesimismus - odmítání ocenění od druhých - depresivní nastavení - odmítání sebe i druhých

11 Základní vztahové nastavení
4. Já jsem OK, ty jsi OK - pocit sebehodnoty a životní spokojenosti - přiměřená sebedůvěra - realistický přístup ke světu - respekt k sobě i druhým lidem - vyvážená schopnost kooperace a sebeprosazení

12 Význam sebepoznání Základ postoje k sobě i k druhým založen v dětství, ale je možné ho měnit !!! Každý člověk má schopnost učit se, vstřebávat nové zkušenosti a na jejich základě měnit své postoje. Jedním ze základních předpokladů, aby toho byl člověk schopen je rozvíjení schopnosti sebeuvědomění, sebereflexe.

13 Johariho okénko

14 Sebepoznání Veřejné já – vše co chceme nebo akceptujeme aby o nás věděli druzí Intimní sféra - pocity, potřeby, postoje a preference, kterých jsme si vědomy, ale z nějakého důvodu je nechceme nebo nejsme schopni sdílet s druhými tělesná intimita minulá zkušenost Autenticita kontrola, ztuhlost Individualita bazální důvěra Introverze – extraverze APS Situace zvyky normy pravidla Vztah důvěra reciprocita stud

15 Sebepoznání Slepá skvrna - zakrývá nějaké naše slabé, citlivé místo v chování nebo prožívání projevuje se v různých situacích od běžných až po extrémní. popření, vytěsnění, projekce, …. (viz dále obranné mechanismy) Nevědomí – část lidského prožívání, jehož obsahy si neuvědomujeme. fyziologické procesy, část motivace, kreativity, víra, intuice, smysl pro humor a některé další duševní procesy nepřijatelné vzpomínky, traumata, motivy v rozporu s kulturní normou (viz dále)

16 Zdravá osobnost Hrát si Pracovat Milovat

17 Osobnost Osobnost - souhrn všech duševních a tělesných vlastností; člověk jako celek. Osobnost - je to, čím člověk ve skutečnosti je. JEDINEC TĚLO DUŠE (organismus) (psychika) KONSTITUCE OSOBNOST

18 Tělo a duše - psychosomatické vztahy
Úzké propojení mezi somatickými (tělesnými) a psychickými (duševními) charakteristikami Onemocnění – vznik, průběh, léčba, předcházení Výkon a výkonu v důsledku psychické zátěže Každodenní situace – tělesné a emocionální reakce

19 Tělo a duše - psychosomatické vztahy
Důkazy vzájemného ovlivňování Rčení (ustálená slovní spojení) Symbolická řeč orgánů Psychogeneze (psychická příčina) Imaginace, sugesce, hypnóza

20 Tělo a duše - rčení spadl mi kámen ze mám až v krku sevřelo se mi

21 Tělo a duše - rčení Kůže zrudnul vztekem zblednul hrůzou

22 Tělo a duše - rčení Strachy se nám klepou kolena
Z leknutí můžeme oněmět Někdo nám může ležet v žaludku

23 Tělo a duše – symbolická řeč orgánů
Psychoanalýza, analytická psychologie Bolest zad – „příliš velké břemeno“ Knedlík v krku – „nemůžeme spolknout příkoří Zácpa – „lpíme na něčem, shromažďujeme“ Nepotvrdil se univerzální význam, ale každé tělo mluví svou řečí

24 Tělo a duše – symbolická řeč orgánů
W. Reich - bioenergetika V důsledku nezvládnutých sociálních konfliktů se v těle kumuluje napětí , vytváří tzv. charakterové pancíře Oči, ústa, krk, hrudník, malá pánev

25 Tělo a duše – psychogeneze
Avicennův pokus s beranem Doložené případy smrti z „hrůzy“ Exsanquinace Umrznutí v chladírenském voze

26 Tělo a duše - imaginace, sugesce, hypnóza
Schopnost ovlivnit fyziologické funkce Schopnost ovlivnit onemocnění - placebo efekt Schopnost ovlivnit bolest

27 Obecné znaky osobnosti
Celistvost Potenciály (možnosti) Stálost, proměnlivost, vývoj Vědomí x nevědomí Individuálnost – JÁství

28 Celistvost Osobnost je komplexní, tj. obsahuje všechny vlastnosti, rysy a charakteristiky. Některé polarity vlastností jsou vědomé (persóna), protiklady jsou součástí stínu (viz. dále nevědomí). introverze extraverze zbabělost statečnost 28

29 Celistvost ANDROGYNIE tvrdost ješitnost péče submise měkkost
Maskulinní agrese dominance tvrdost ješitnost Feminní péče submise měkkost hašteřivost 29

30 Stálost, proměnlivost, vývoj
Osobnost v čase se proměňuje: Vědomí kontinuity je zachováno vědomosti zkušenosti zážitky tělesné změny hodnoty

31 Stálost, proměnlivost, vývoj
31

32 Stálost, proměnlivost, vývoj
APS, vliv situace Rys osobnosti O rysu (dispozici, stabilní charakteristice) hovoříme, když: K onzistentnost – stejný typ chování v dané situaci O becnost – stejný typ chování v různém prostředí a k různým lidem D iference - toto chování se objevuje v situacích, kdy většina lidí reaguje jinak

33 Stálost, proměnlivost, vývoj
Rytmicita – biorytmy buněčné struktury – sekundy dýchání , krevní oběh – minuty organismus – 24 – 25 hodin adaptace, sexuální cyklus – 28 dní reprodukce – 40 týdnů vztahové – 7 let

34 Stálost, proměnlivost, vývoj
24 hodinový rytmus

35 Stálost, proměnlivost, vývoj
Psychologický čas osobnosti situační čas - bezprostřední vnímání časových úseků biografický čas – života jedince historický čas – vnímání, generace, rod, historie

36 Vědomí Stupňovitost vědomí Obsah mysli, který si člověk dokáže vybavit
Umožňuje jednici uvědomovat si sám sebe a diferencovat své Já od okolí Vědomí je reflektorem ve tmě osvětlujícím co se v nás a kolem nás odehrává. Stupňovitost vědomí Rozdílná úroveň bdělosti (kóma, somnolence, klidový stav, afekt) Psychodynamicky (vědomí, předvědomí, individuální nevědomí a kolektivní nevědomí)

37 Vědomí Tři části našeho vědomí něco „tam venku“ něco „pod kůží“
něco co „bylo nebo bude“ „teď a tady“ U každého jednice je jiný poměr těchto tří částí našeho vědomí Ti, co jsou dominantně „tam venku“ hůře vnímají vlastní tělo, nereflektují své pocity, jsou více ohrožení psychosomatickým onemocněním Ti, co jsou dominantně „pod kůží“ méně diferencují lidi a situace kolem sebe, jsou sebe-střední, kathatymní

38 Nevědomí Individuální nevědomí (Sigmund Freud)
Temná část osobnosti - obsahuje kulturně a sociálně neakceptovatelné potřeby, motivy, skrytá přání, traumatické zážitky a zkušenosti, ranné dětské zážitky agrese, sexualita moc, osamění, výkon, akceptace Komplexy – Oidipův, Hérostratův, Napoleonský Fyziologické procesy Smysl pro humor, kreativita 38

39 Vědomí a nevědomí Změněné stavy vědomí
Spánek – hypnagogické stavy a sny Patologické stavy – somnolence, amence, delirium, obnubilace Zúžené vědomí – hypnóza, ebrieta, meditace Rozšířené vědomí – holotropní dýchání, intoxikace psychedelickými látkami, mystické stavy, náboženské vytržení 39

40 Vědomí a nevědomí Spánek a sny Proč člověk potřebuje spát ??
Při nedostatku spánku se objevuje: poruchy koncentrace pozornosti myšlenková inkoherence paranoidní pocity halucinace Kolik potřebujeme spát ? NEVÍME Individuální – 4 až 12 hodin, průměr 8 hodin 40

41 Vědomí a nevědomí Rozšířené vědomí vědomí Psychotropní látky
halucinogeny LSD, mescalin, psylocibin Holotropní dýchání Floating Somnolenece – ospalost patologického rázu Amence (zmatenost) – nesouvislé myšlení, bezradnost, nejistota, porucha orientace Delirium – nesouvislé myšlení, neklid, porucha orientace, porucha vnímání (halucinace a iluze), bludy Obnubilace (mrákotný stav) – ostře ohraničená porucha vědomí spojená s plnou amnézií - stuporózní, deliriózní a vigilambulantní 41

42 Individualita – Jáství
Základní komponenty tvořící Já (W. James) materiální Já (tělo, oděv, byt, auto, …) sociální Já (sociální vztahy, uznání od přátel, …) duchovní Já ( vnitřní zkušenost, schopnosti, hodnoty, ideály)

43 Individualita – Jáství
Já je zážitkový, zkušenostní vztažný bod; bezobsažný časově i prostorově - přesto v osobní zkušenosti souřadnicově umístitelný. Já vnímáme ve svém těle Já má svou minulost, přítomnost a budoucnost a přesto je v čase totožné Já je jediný příjemce události a činů Já je nástrojem orientace ve světě, stabilizátor, integrátor prožívání je chráněn před rychlými a hlubokými změnami

44

45 Obrany sebepojetí Cílem je udržet stálý obraz o světě a o sobě
Projekce – přenesení vlastních potřeb, pocitů do druhých Regrese – reakce typická pro nižší vývojovou úroveň Racionalizace – vytvoření vysvětlující logické konstrukce Somatizace – tělesný symptom, pláč orgánů

46 Osobnost - jedinečnost x typ
Každý člověk má něco společného se všemi lidmi, něco pouze s některými a v něčem je jedinečný. Svět je příliš složitý, člověk se v něm potřebuje orientovat a vyznat - proto si některé věci zjednodušuje. Osobnostní typologie jsou nepřesné, ale umožňují rychlejší orientaci v chování a prožívání druhých. Každý člověk má něco společného se všemi lidmi, něco pouze s některými a v něčem je jedinečný

47 Temperamentové a motivační typologie
Kretschmerova konstituční typologie vztah tělesné stavby a temperamentových vlastností Cyklothým - pyknick klidní humoristé, veselí mluvkové, požitkář milující své pohodlí,. V patologii tendence k bipolární afektivní poruše Schizotým - astenik dvojí osobnost - jedna na povrchu, druhá uvnitř dva póly: na jednom necitlivý, zdrženlivý, vážní, podivínští - na druhém hypersenzitivní, bázlivý, úzkostní, neklidní Epitým - atletik - stálost, stereotyp, malá fantazie,tuhost, nečekané výbuchy emocí

48 Temperamentové a motivační typologie
Jungova typologická soustava extraverze x introverze (temperament) myšlení, cítění, čití, intuice (základní duševní funkce člověka) - osm základních typů na základě kombinace temperamentu a funkcí - kompenzační vztah vědomě prožívaných tendencí a tendencí nevědomích -

49 1. Temperamentové a motivační typologie
Eysenckova typologie faktorová Vysoká emocionalita MELANCHOLIK CHOLERIK Introverze Extraverze FLEGMATIK SANGVINIK Nízká emocionalita

50 Cholerik Vysoká emocionalita
+ přímé a otevřené vyjadřování pocitů, názorů… + čitelnost, srozumitelnost + rychlé myšlení a reagování + akčnost - horší kontrola emocí v zátěži - konflikty v sociálních vztazích - rychlé změny naladění - nižší stabilita a vytrvalost Extraverze

51 Flegmatik Introverze + klid a chladnokrevnost + důslednost v práci
+ trpělivost + odolnost, vytrvalost, přesnost - opatrnost - těžkopádnost - pomalost -nečitelnost, - horší adaptibilita Flegmatik Nízká emocionalita

52 SANGVINIK Extroverze + optimismus + bezstarostnost
+ dobře snáší neúspěch + výborná a rychlá adaptace na změnu - nedotahuje věci do konce - tendence k sebepřeceňování - povrchnost - nestálost Nízká emocionalita SANGVINIK

53 Melancholik Vysoká emocionalita + vysoká vnímavost
+ schopnost zvládat samotu + vysoká náročnost k vlastní osobě + sociální citlivost - nesmělost - nižší sebedůvěra - obtížné vyrovnávání s neúspěchem - snížená adaptabilita Introverze

54 Vysoká emocionalita Introverze Extraverze Nízká emocionalita
+ vysoká vnímavost + schopnost zvládat samotu + vysoká náročnost k vlastní osobě + sociální citlivost + přímé a otevřené vyjadřování pocitů + čitelnost, srozumitelnost + rychlé myšlení a reagování + akčnost - nesmělost - nižší sebedůvěra - obtížné vyrovnávání s neúspěchem - snížená adaptabilita - horší kontrola emocí v zátěži - konflikty v sociálních vztazích - rychlé změny naladění - nižší stabilita a vytrvalost Introverze Extraverze + optimismus + bezstarostnost + dobře snáší neúspěch + výborná a rychlá adaptace na změnu + klid a chladnokrevnost + důslednost v práci + trpělivost + odolnost, vytrvalost, přesnost - opatrnost - pomalost -nečitelnost - horší adaptibilita - nedotahuje věci do konce - tendence k sebepřeceňování - povrchnost - nestálost Nízká emocionalita

55 Typologie hodnotová, charakterová
Morrisovy cesty životem „dionýská“ - rozkoš, plnit svá přítomná přání „prométheovská“ - snaha účinně zacházet se světem „budhistická“ - snaha ovládnout sám sebe

56 Psychologie osobnosti II
Obsah přednášky II Dynamika osobnosti - emoce a motivace (aspirační a aktivační úroveň…) Osobnost v zátěži - frustrace, agrese, konflikty, stres .

57 Motivace Motivace je síla, která hýbe člověkem - dává jeho chování a prožívání směr a energii. Umožňuje nám porozumět, předvídat a ovlivňovat chování druhých lidí potřeba (hlad) incentiva (jídlo) motiv (nasycení) Potřeba je stavem nedostatku nebo přebytku něčeho v organismu; incentiva tím co tento nedostatek nebo přebytek odstraňuje; a motiv je žádoucím (uspokojivým) výsledným stavem.

58 Primární a sekundární potřeby
Primární (biologické ) potřeby - vrozené, společné se zvířaty - hlad, žízeň, sex, … Sekundární (psycho-sociální) potřeby - naučené - láska, uznání, obdivu, sebeuplatnění

59 Vnitřní a vnější motivace
Motivace je určena interakcí vnitřních a vnějších činitelů Vnitřní (intrinsická) motivace je uspokojována ve vlastní činnosti. práce - činnost, výkon, poznání, smysl a seberealizace Vnější motivace je uspokojována důsledky činnosti. Činnost je prostředkem k uspokojení motivace. práce - peníze, sociální kontakt, moc, … Příběh - Stařík a děti V klidné čtvrti velkoměsta bydlí starší muž, který nade vše miluje pohodu a klid. Před dům si však den co den chodí hrát skupina hochů, kteří jsou nesmírně hluční. Muž si je jednoho dne zavolá a řekne jim: Jsem starý a osamělý a nesmírně rád Vás poslouchám jak si hrajete. Když přijdete i zítra tak vám dám 500 Kč, ale musí vás být pořádně slyšet Druhý den chlapci přijdou a celé odpoledne řvou jak tygři. Stařík je pochválí a s omluvou, že je chudý jim nabídne 300 Kč když přijdou také zítra. Další den jim nabídne 100kč, čtvrtý den 50 Kč a další den jim nabídne 5 Kč. Hoši se rozčílí a volají:“ Za 5 korun dědku zatracená ti tady rambajz dělat nebudeme.“ A jdou pryč. Přesuneme-li původně vnitřní motivaci na vnější, začnou platit zákony ekonomiky a ty jsou často demotivující...

60 Vnitřní a vnější motivace
Původci - vnímá odpovědnost za své chování - aktivní - odpovědný - ponořený do činnosti - nezávislý na ocenění druhých Pěšáci - vnímá se jako nástroj druhých - reaktivní nebo pasivní (čeká na impuls) - malá odpovědnost - mimo (neangažuje se v činnosti) - závislý (podřizuje se s odporem, nebo touží po ocenění) Příběh - Stařík a děti V klidné čtvrti velkoměsta bydlí starší muž, který nade vše miluje pohodu a klid. Před dům si však den co den chodí hrát skupina hochů, kteří jsou nesmírně hluční. Muž si je jednoho dne zavolá a řekne jim: Jsem starý a osamělý a nesmírně rád Vás poslouchám jak si hrajete. Když přijdete i zítra tak vám dám 500 Kč, ale musí vás být pořádně slyšet Druhý den chlapci přijdou a celé odpoledne řvou jak tygři. Stařík je pochválí a s omluvou, že je chudý jim nabídne 300 Kč když přijdou také zítra. Další den jim nabídne 100kč, čtvrtý den 50 Kč a další den jim nabídne 5 Kč. Hoši se rozčílí a volají:“ Za 5 korun dědku zatracená ti tady rambajz dělat nebudeme.“ A jdou pryč. Přesuneme-li původně vnitřní motivaci na vnější, začnou platit zákony ekonomiky a ty jsou často demotivující...

61 Vnitřní a vnější motivace
Je vždy lepší budovat a rozvíjet vnitřní motivaci - trestanec x zlatokop Ve skupině kde je vysoká vnitřní motivace je vysoká úroveň samořízení EKONOMICKÉ ZÁKONY: - vnější motivace = očekávaný zisk / vynaložené úsilí

62 Maslowova hierarchická teorie
1. Potřeby fyziologické 2. Potřeba jistoty a bezpečí 3. Potřeba lásky a sounáležitosti 4. Potřeba ocenění a kladného sebehodnocení, obdivu, úspěchu, 5. Potřeba znát, vědět, mít smysl 6. Potřeby estetické 7. Potřeba seberealizace - 1. až 4. jsou potřeby nedostatkové, jsou růstové - Dlouhodobá nebo aktuální frustrace potřeby způsobuje fixaci blokuje uspokojení vyšších potřeb

63 Sebeaktualizovaná osobnost podle Maslowa
1. Realistický přístup ke světu 2. Akceptace sebe a druhých 3. Koncentrace na problém více než na sebe 4. Přirozené chování a vlastní životní styl 5. Intimita 6. Nezávislost 7. Flexibilita 8. Kreativita 9. Smysl pro humor 10. Nekonformita

64 VÝKON = SCHOPNOSTI X MOTIVACE
Motivace a výkon VÝKON = SCHOPNOSTI X MOTIVACE


Stáhnout ppt "PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI I Mgr. Michal Šafář, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google