Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financování sociálních služeb

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financování sociálních služeb"— Transkript prezentace:

1 Financování sociálních služeb
Základní východiska Mgr. Martin Žárský, MPSV

2 Celkové náklady systému 2009
V mil. Kč Dotace MPSV 6 881 PnP 18 000 Zdroje ÚSC 3 950 FVZP 850 Celkem veřejné zdroje 29 681 Úhrady za stravu a pobyt 6 000 Celkem systém 35 681

3 Financování sociálních služeb 2009
V mil. Kč Poradenství Prevence Péče Celkem Dotace MPSV 277 990 5 614 6 881 Úhrady 100 10 000 10 100 Zdroje ÚSC 150 300 3 500 3 950 FVZP 850 427 1 390 19 964 21 781

4 Počet základních druhů služeb podle zřizovatele
Graf ukazuje podíl druhů provozovatelů základních druhů sociálních služeb. Z grafu je patrné, že majoritním poskytovatel služeb v ČR jsou NNO. Jde však o absolutní počet služeb. V kontextu konkrétních druhů služeb je majoritním poskytovatelem služeb sociální péče územní samospráva. V oblasti sociálního poradenství a služeb sociální prevence je zjevná dominance NNO.

5 Základní zdroje financování služeb sociální péče
Z uvedeného grafu je patrné, že majoritním zdrojem financování služeb sociální péče jsou úhrady klientů. Cílem je financovat především služby sociální péče ze zdrojů klientů (včetně státních dávek) ve výši, která pokryje běžné provozní náklady poskytovatelů. Financování ze státního rozpočtu by mělo být v budoucnosti jen doplňkové a mělo by zabezpečovat kvalitativní rozvoj služeb nebo upravovat specifické rozdíly dané regionem nebo cílovou skupinou klientů.

6 Základní zdroje financování sociálního poradenství
Ve službách sociálního poradenství je zásadním zdrojem financování státní rozpočet. Postupně by mělo dojít k decentralizaci financování na úroveň regionů a obcí. Sociální poradenství je pro klienty poskytováno bezúplatně. Úhrada klientů je zde uvedena pouze jako symbolická úhrada za půjčování kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením.

7 Základní zdroje financování služeb sociální prevence
Ve službách sociální prevence jsou úhrady klientů spíše metodou práce s klienty (azylové domy, noclehárny), tj. úhrada má spíše terapeutický charakter. Stejně jako u sociálního poradenství by mělo dojít k postupné decentralizaci financování ze státního rozpočtu směrem k rozpočtům regionů a obcí.

8 Do 18 19 až 64 64 až 75 75+ PnP 1 3,90% 20,70% 13,10% 62,30% PnP 2 3,30% 29,50% 12,00% 55,20% PnP 3 18,20% 23,30% 10,00% 48,40% PnP 4 16,10% 23,90% 8,40% 51,60% Celk 7,40% 24,30% 11,70% 56,60% Index I Index II Index III Index IV do 18 let 19 13 36 21 19 až 64 27 31 12 8 66 až 74 165 119 51 28 75 + 842 589 267 188 Z hlediska těchto kategorií je zcela zjevné, že PnP je fakticky seniorskou dávkou. Pro účely lepší přehlednosti byla zvolena indexace na 10 000 obyvatel, a to vždy v dané věkové kategorii.

9 Z hlediska způsobu použití je zcela zjevné, že PnP je využíván především při zajištění péče fyzickou osobou, tj. nejčastěji členem rodiny, přičemž se stupněm závislosti tento podíl mírně klesá a naopak se zvyšuje podíl péče ze strany registrovaných poskytovatelů sociálních služeb. V procentech Podíl v I. stupni Podíl v II. stupni Podíl ve III. stupni Podíl v IV. stupni Fyz. osoba 77 72 59 Registr. poskyt. 17,5 19,5 23 35 Nereg. Poskyt., 5,5 4,5 5 6 V procentech Podíl v I. stupni Podíl v II. stupni Podíl ve III. stupni Podíl v IV. stupni Dítě (potomek) 42 36 29 26 Manžel 13 16 14 11 Rodič 7 22 20 Při zajištění péče fyzickou osobou jsou nejčastějšími pečujícími osobami – dítě člověka vyžadující péči (nikoliv nezletilé), manžel či manželka a rodič. V procentech Podíl v I. stupni Podíl v II. stupni Podíl ve III. stupni Podíl v IV. stupni Pobytové 10 14 19 32 Ambulantní 4 3 Terénní 8 6 5 Žádný poskytovatel 78 77 73 61 Z  uvedeného je patrné, že se příjemci PnP obracejí na poskytovatele častěji se zvyšujícím se stupněm PnP.

10 Rámcové srovnání výše výdajů ze SR
V mld. Kč 2006 2007 2008 2009 Index 2009/2006 NNO 1,32 1,70 2,28 2,22 168,18% Obce 1,39 1,12 1,29 94,96% Kraje 5,00 4,24 3,77 3,35 67,00% Lidé 4,77 14,50 17,00 18,00 377,36% Celkem 12,48 21,56 24,34 24,89 199,44% Toto je prostor pro zásadní reformu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel: ,

11 Základní náměty Zavést věcnou výplatu PnP a odstupňovat dle způsobu použití, tj. ocenit sdílenou péči Zpřesnit účel PnP a posílit kontrolní mechanismy Upravit výši dávky v I. PnP a přesměrovat do podpory služeb Zvýšit participaci ÚSC, FVZP a klientů na financování sociálních služeb Garantovat dostupnost služeb – podmínka účelovosti PnP Přepracovat systém hodnocení nároku na PnP Zavést koncept dlouhodobé sociálně zdravotní péče Zavést princip veřejné soutěže nebo vyrovnávací platby na základě ES o službách na vnitřním trhu + decentralizace Odstranit duplicity s jinými systémy – SSP, zdrav péče Kromě či namísto dávky zvýhodnit neformálně pečující jinými benefity Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a soc. začleňování, Na Poříčním právu 1, Praha 2

12 Děkuji za pozornost Mgr. Martin Žárský martin.zarsky@mpsv.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel: ,

13 VYBRANÁ DATA 2010 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a soc. začleňování, Na Poříčním právu 1, Praha 2

14 VYBRANÁ DATA 2010 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a soc. začleňování, Na Poříčním právu 1, Praha 2

15 VYBRANÁ DATA 2010 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a soc. začleňování, Na Poříčním právu 1, Praha 2

16 Dotační řízení MPSV v následujících letech
do § 101 zákona o sociálních službách od – účinnost §101 a zákona o sociálních službách, tj. MPSV poskytne účelovou dotaci kraji na zajištění soc.služeb v souladu se SPRSS kraje. Kraj v samostatné působnosti rozhoduje o poskytnutí prostředků z dotace jednotlivým poskytovatelům soc.služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a soc. začleňování, Na Poříčním právu 1, Praha 2

17 Dotační řízení MPSV v následujících letech
§ 85 odst. 5 ZSS – bude zavedeno vykazování a sledování údajů o kapacitách, způsobu zabezpečení a nákladovosti jednotlivých registrovaných soc.služeb § 85 odst. 6 ZSS – součástí registru poskytovatelů soc.služeb v elektronické formě – údaje o výši poskytnuté dotace na soc.službu Výše uvedené okruhy údajů budou i součástí informačního systému. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a soc. začleňování, Na Poříčním právu 1, Praha 2

18 Dotační řízení MPSV v následujících letech
bude provedena komplexní analýza systému sociálních služeb (včetně např. analýzy potřeb, kapacit služeb, nákladovosti, právních analýz) s cílem: nastavit stabilní (víceletý) a jednotný systém financování soc.služeb na státní a krajské úrovni zajistit přechod dotačního řízení (podpora soc.služeb s místní/regionální působností) z úrovně MPSV na úroveň krajů Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a soc. začleňování, Na Poříčním právu 1, Praha 2

19 Programy podpory – rok 2010 Program podpory A - §101 ZSS – sociální služby s místní či regionální působností Program podpory B - §104 ZSS – sociální služby s celostátní či nadregionální působností + soc.služby (zejména odlehčovací služby a odborné soc. poradenství), které jsou poskytovány poskytovateli hospicové a paliativní péče pobytového charakteru (hospic), + terapeutické komunity a pobytové služby následné péče v případě, že sociální služba je využívána uživateli z celé ČR Soc.služby poskytované v místě (tj. působnost služby je v rámci obce/města a jejího/jeho okolí, regionu, kraje) organizací s celostátní či nadregionální působností, která metodicky a organizačně řídí tyto služby, spadají pod program podpory A. Nebudou podporovány ty druhy soc.služeb, jejichž dostupnost je na území příslušného kraje, v souladu se SPRSSK, zajištěna tzv. individuálními projekty, které jsou podporovány v rámci oblastí podpory 3.1. a 3.2. OP LZZ a v rámci prioritní osy 2 OPA. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a soc. začleňování, Na Poříčním právu 1, Praha 2

20

21 Hlavní změny pro rok 2010 Žádost o dotaci se zpracovává a odevzdává pouze v ELEKTRONICKÉ PODOBĚ – internetová aplikace OK služby – poskytovatel. Organizace zpracovává JEDNU žádost na všechny registrované služby, na které žádá o dotaci! Žádost o dotaci nelze zpracovat a podat, pokud organizace nemá oprávnění k poskytování služby a/nebo není zapsána v registru poskytovatelů soc.služeb (služby dle §52 ZSS) Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a soc. začleňování, Na Poříčním právu 1, Praha 2

22 Hlavní změny pro rok 2010 Internetová aplikace OK služby – poskytovatel v žádosti o dotaci se znovu nevyplňují údaje o organizaci a službě uvedené v registru poskytovatelů soc.služeb (pozn. v případě některých údajů – možná jejich aktualizace, např. kontakty)  odstranění chybovosti z důvodu rozdílně uváděných údajů v žádosti a registru v žádosti o dotaci se vyplňují pouze ty údaje o organizaci a službě, které registr neobsahuje žádost o dotaci může současně zpracovávat více osob možnost opravy žádosti v případě včasného podání v rámci vyhlášeného termínu pro podávání žádostí Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a soc. začleňování, Na Poříčním právu 1, Praha 2

23 Hlavní termíny dotačního řízení
Příjem žádostí: řádný termín - od 1.9. do mimořádné termíny – od 1.3. do nebo od 1.6. do (Pozn. pouze nově registrované služby, změny v registraci služeb (např. rozšíření kapacit, nová forma služby) nebo v případě nepodání žádosti ze závažného důvodu v řádném termínu). V jiný termín nelze žádost zpracovat a podat! Zpracování a hodnocení žádostí podaných v řádném termínu – říjen až prosinec 2009. Schválení výše dotace – leden 2010 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a soc. začleňování, Na Poříčním právu 1, Praha 2

24 Obecná východiska pro poskytnutí dotace
registrovaná sociální služba/služba zapsaná v registru poskytovatelů sociálních služeb podpora zaměřena pouze na základní činnosti služby potřebnost poskytování služby – součást střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje vyjádření KÚ k podpoře nadregionální služby - soulad se střednědobým plánem rozvoje soc.služeb kraje Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a soc. začleňování, Na Poříčním právu 1, Praha 2

25 Hodnocení Kritéria pro posouzení žádosti a požadavku na dotaci:
přiměřenost a hospodárnost rozpočtu sociální služby, požadavku na dotaci a vymezení neuznatelných nákladů zahrnutých v rámci požadavku na dotaci zajištění dalších zdrojů financování služby zejména vzhledem k druhu sociální služby a právní formě poskytovatele sociální služby Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a soc. začleňování, Na Poříčním právu 1, Praha 2

26 Hodnocení - přiměřenost a hospodárnost rozpočtu sociální služby, požadavku na dotaci a vymezení neuznatelných nákladů zahrnutých v rámci požadavku na dotaci finanční náročnost služby vzhledem k příslušnému druhu služby, a to zejména při přepočtu na 1 jednotku, meziroční nárůst/pokles nákladů na poskytování služby s ohledem na změny v poskytované službě, přiměřenost a hospodárnost jednotlivých položek rozpočtu poskytované služby, zda do rozpočtu sociální služby, resp. do požadavku na dotaci nejsou zahrnuty položky, které nesouvisí se zabezpečením/poskytováním základních činností služby, meziroční nárůst/pokles požadavku na dotaci  vzhledem k výši dotace v předchozích letech, zda dotace je požadována pouze na uznatelné náklady, atd. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a soc. začleňování, Na Poříčním právu 1, Praha 2

27 Hodnocení - zajištění dalších zdrojů financování služby zejména vzhledem k druhu sociální služby a právní formě poskytovatele sociální služby V případě služeb sociální péče je posuzována výše celkové úhrady od uživatelů za poskytovanou službu sociální péče, a to za péči, stravu a pobyt s ohledem na příslušný druh služby sociální péče. Minimální průměrné výše celkové úhrady ze strany uživatelů služby na financování příslušné služby sociální péče Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a soc. začleňování, Na Poříčním právu 1, Praha 2

28 Hodnocení - zajištění dalších zdrojů financování služby zejména vzhledem k druhu sociální služby a právní formě poskytovatele sociální služby V případě činností u služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství, které jsou poskytovány za úhradu, je potřebné v návrhu výše dotace zohlednit výběr této úhrady a její maximální výši stanovenou vyhláškou U služeb domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem a týdenní stacionáře se při posuzování žádosti přihlíží k tomu, zda a v jaké výši je poskytovaná zdravotní péče hrazena z veřejného zdravotního pojištění. minimální průměrná výše v případě jednoho uživatele ve stupni závislosti III nebo IV příspěvku na péči je pro účely dotačního řízení stanovena na 3000,- Kč/měsíc. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a soc. začleňování, Na Poříčním právu 1, Praha 2

29 Hodnocení - zajištění dalších zdrojů financování služby zejména vzhledem k druhu sociální služby a právní formě poskytovatele sociální služby Při návrhu výše dotace na jednotlivé sociální služby se dále přihlíží k dosavadní historii financování sociální služby ze státního rozpočtu a rozpočtů samospráv (krajů a obcí) a podílu jednotlivých zdrojů financování příslušné sociální služby na celkových nákladech poskytování sociální služby. Při návrhu výše dotace se přihlíží k dalším možnostem poskytovatele sociální služby zajistit financování sociální služby z jiných zdrojů: IP krajů a GP podpořené v rámci OP LZZ a OPA, další dotační programy. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a soc. začleňování, Na Poříčním právu 1, Praha 2

30 STANOVENÍ VÝŠE DOTACE optimální návrh podpory – stanovený na základě hodnocení žádosti návrh podpory do „rámcového čísla“ (souhrnná žádost) projednání souhrnné žádosti se zástupci kraje/KÚ jednání dotační komise – zahájení jednání komise – ukončení jednání komise xx Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a soc. začleňování, Na Poříčním právu 1, Praha 2

31 STANOVENÍ VÝŠE DOTACE Stanovení „rámcového čísla“ – v členění:
pro program podpory A a pro program podpory B, program podpory A - na jednotlivé kraje, služby sociální péče – pobytové, ambulantní/terénní, služby sociální prevence a odborné sociální poradenství. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a soc. začleňování, Na Poříčním právu 1, Praha 2

32 STANOVENÍ VÝŠE DOTACE Stanovení „rámcového čísla“:
celkového ročního objemu finančních prostředků rozpočtovaných v závazném ukazateli pro příslušný rozpočtový rok, počtu sociálních služeb, které jsou zapsány v registru a jejich kapacit, počtu a objemu přiznaných příspěvků na péči, Další: Výše požadované dotace pro rok 2010 Úvazky pracovníků v přímé péči Dotace poskytnutá v roce 2009 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a soc. začleňování, Na Poříčním právu 1, Praha 2

33 STANOVENÍ VÝŠE DOTACE Kritérium - Objem finančních prostředků na financování sociálních služeb z územních rozpočtů Územní rozpočty (kraje a obce) - 20% spolufinancování nákladů služeb, v případě příspěvkových organizací je navrhováno 20% spolufinancování nákladů u každé služby Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a soc. začleňování, Na Poříčním právu 1, Praha 2


Stáhnout ppt "Financování sociálních služeb"

Podobné prezentace


Reklamy Google