Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Multimediální pomůcka k výuce didaktické techniky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Multimediální pomůcka k výuce didaktické techniky"— Transkript prezentace:

1 Multimediální pomůcka k výuce didaktické techniky
Ukázka vzorové kapitoly

2 Obsah: 1. téma: základní pojmy, rozdělení prostředků didaktické techniky, význam a funkce prostředků didaktické techniky a učebních pomůcek ve vyučování 2. téma: prostředky vizuální techniky 3. téma: prostředky auditivní techniky 4. téma: prostředky audiovizuální techniky 5. téma: ostatní elektronické didaktické prostředky, nové směry ve využití DT – vizualizéry, interaktivní tabule, mobilní interaktivní systém… 6. téma: vybavení odborných učeben

3 1. téma: základní pojmy, rozdělení prostředků didaktické techniky, význam a funkce prostředků didaktické techniky a učebních pomůcek ve vyučování

4 Složky didaktické techniky:
prostředky DT (přístroje a technická zařízení umožňující zprostředkování vizuálních, auditivních a audiovizuálních informací) - absolutní univerzalita učební pomůcky (jakékoliv vhodně zpracované učivo) - velmi specifická DT = materiální prostředek, který ovlivňuje práci učitele.

5 Učební pomůcky 2 hlediska posouzení správnosti a vhodnosti zpracovaného učiva: obsahové hledisko – posuzuje, zda učivo obsažené v pomůcce odpovídá současné úrovni poznané problematiky a je v souladu s cílem výuky daného typu školy - záležitost didaktiky daného vyučovaného předmětu. formální hledisko – řeší otázku, zda lze bez problémů předložit žákům pomůcku daným prostředkem DT (velikost písma, vhodný rozměr a podoba atd.) – záležitost předmětu didaktická technika Cílem předmětu DT je budoucí učitele naučit všechny zásady formální správnosti, které je nutné respektovat při tvorbě pomůcek a využívání DT.

6 Učební pomůcky Pomůcka poskytuje informace:
obsahové (týkají se předkládaného obsahu – pojmy a vztahy mezi nimi apod.) interpretační (ukazuje, jak s předloženými informacemi pracovat). Pomůcka je velmi specifická – plně respektuje daný předmět, daný typ školy, ročník, téma i konkrétního učitele. Je vhodné žákům předkládat pomůcky postupně a interpretační informace zdůrazňovat svým výkladem.

7 Význam a funkce učebních pomůcek a prostředků DT ve vyučování
napomáhají zvyšovat zájem žáků podporují koncentraci žáků podporují stálost pozornosti motivační fce vedou jak k osvojení učiva, tak pracovních metod rozšiřují informační možnosti v procesu vyučování a učení umožňují zprostředkování těžko slovně sdělitelného učiva umožňují věrnější poznání skutečnosti spojují teorii s praxí

8 Modernizace vyučovacího procesu
Nejedná se o pouhé zavádění moderních prostředků DT do vyučovacího procesu, ale o následující sled fází. modernizace obsahu vyučovacího procesu, modernizace vyučovacích metod, zařazení moderních prostředků DT. DT nezkvalitní práci učitele, pokud bude brána sama o sobě jako konečný cíl učitelovy práce, nejde o „zkrášlení“ vyučování. Zařazení prostředků DT do vyučování není východiskem modernizace vyučovacího procesu. K němu dochází až v závěrečné etapě, tedy až poté, když z modernizace obsahu a volby moderních vyučovacích metod vyplývá nezbytnost použít prostředky DT k tomu, abychom mohli vybrané vyučovací metody co nejlépe využít.

9 Předpoklady pro využití učebních pomůcek a prostředků DT
Důkladný rozbor vyučovací hodiny: stanovení struktury a těžiště hodiny Vybereme poznatky, k jejichž objasnění jsou učební pomůcky nezbytné* Technickou formu pomůcky i její zařazení do vyučovací hodiny odvodíme z její funkce v procesu osvojování daného poznatku Vyhodnocení vztahu mezi učební pomůckou použitou během vyučovací hodiny a materiály, které mají žáci k dispozici pro vlastní domácí přípravu (v učebnicích, sešitech, aj.) Postačí použití pomůcky v průběhu vyučovací hodiny nebo je vhodné, aby ji žáci měli k dispozici i pro domácí přípravu? Využití DT klade nároky na učitele – obsluha DT + správné zařazení učební pomůcky do vyučovacího procesu *kritériem je např. význam poznatku pro žáka, jeho místo ve struktuře vyučovací hodiny Ne vždy jsou pomůcky zařazeny do vyučování vhodně. Např. učitel je použije tam, kde je to jednodušší a ne tam, kde to je nejnutnější. To vede k verbalismu (obecná tvrzení nejsou konkretizována) a na druhé straně i k tomu, že si žáci pamatují příklady, ale postata jim uniká.

10 Členění učebních pomůcek podle míry pedagogizace*
originální předměty: přírodniny, výrobky, dokumenty z praxe – účetní doklady a další formuláře, které se používají v praxi např. daňová přiznání apod. pedagogizované pomůcky: různá schémata, tabulky, grafy. v ekonomických předmětech budou převažovat s jejich pomocí objasníme řadu pojmů, které jsou hlavní náplní vyučovacího procesu na ekonomických studijních oborech. *tj. míry přizpůsobení pomůcek pro účely vyučovacího procesu Pedagogizované pomůcky jako např. specielně upravené (pedagogizované) formuláře, které vycházejí z formulářů používaných v praxi, avšak zdůrazňují jejich podstatné části a některé méně důležité vypouštějí, je vhodné použít zejména v nižších ročnících. Je to vhodnější, než použití formulářů originálních. (fólie)

11 Rozdělení prostředků didaktické techniky (podle toho, na které lidské smysly při použití DT působíme) 1. Prostředky vizuální techniky – působí na zrak 2. Prostředky auditivní techniky – působí na sluch 3. Prostředky audiovizuální techniky – působí současně na zrak i sluch Zbývající lidské smysly lze v některých případech zapojit, ale při jejich využívání nelze využít DT – pokud chceme zapojit např. hmat, čich, chuť budeme pracovat s reálnými předměty bez zprostředkování didaktickou technikou – více lze využít v mimoekonomických oborech. hmat – v přírodopise, biologii, textilní školy chuť – potravinářství čich – chemie (prvek bez zápachu), farmacie, kosmetika

12 Rozdělení prostředků didaktické techniky
4. Ostatní elektronické didaktické prostředky 5. Vybavení odborných učeben – díky vybavení odborných učeben si mohou žáci své vědomosti procvičovat, upevňovat a přeměňovat je na dovednosti.

13 1. Prostředky vizuální techniky a) pro nepromítané pomůcky
Do této skupiny řadíme i tzv. flipchart, kde pomůckou je pedagogická kresba.

14 1. Prostředky vizuální techniky b) pro statickou projekci

15 1. Prostředky vizuální techniky c) pro dynamickou projekci

16 2. Prostředky auditivní techniky

17 3. Prostředky audiovizuální techniky

18 4. Ostatní elektronické didaktické prostředky
Vizualizér Interaktivní tabule Hlasovací systém Interaktivní dotykový panel Kopírovací tabule Mobilní interaktivní systém

19 5. Vybavení odborných učeben
Oblast vytváření dovedností. vybavení jazykových laboratoří vybavení laboratoří vybavení speciálních odborných učeben Součást vybavení odborných učeben: řídící systém videokonference přední a zadní projekce ovladače prezentací učebny výpočetní techniky, techniky administrativy, přednáškové auly…

20 Přínos vizuální techniky
zrak je zhruba 10x rychlejší přenosový kanál než sluch, tj. množství informací, které získáme za stejný čas zrakem je 10x větší než množství informací získaných sluchem, vzrůstá množství zapamatovaných poznatků - protože k získání poznatků používáme dvě vstupní cesty, zvyšuje se množství zapamatovaných poznatků na více než dvojnásobek, využití vizuální paměti žáků, vizuální pomůcky upoutávají pozornost, vizuální pomůcky přinášejí změnu do vyučování a tím vzbudí zájem a motivaci. 87 % všech informací vnímáme zrakem, zatímco sluchem vnímáme pouze 9 %. J. A. Komenský: Velká didaktika – do učiva máme zapojovat všechny smysly – ve 20. kapitole: „Proto budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předváděno všem smyslům, kolika možno. Totiž věci viditelné zraku, slyšitelné sluchu, vonné čichu, chutnatelné chuti a hmatatelné hmatu. A může-li něco býti vnímáno najednou více smysly, budiž to předváděno více smyslům.“

21 Přínos auditivní techniky
Využití zejména v přírodopise (zvuky zvířat), hudební výchově (hudební nástroje a díla), cizích jazycích (výslovnost) seznamují žáky se zvuky, které vyučující sám není schopen do výuky zařadit, zajišťují srovnatelné podmínky při výuce, zejména dodržení rychlosti při diktování textu*, umožňují přinést do výuky autentické záznamy a seznámit tak žáky s přesným zněním určitých názorů. Neumožňují využít ve vyučovacím procesu další lidský smysl. Působí na sluch stejně jako na něj působí svým výkladem i učitel. *lze využít např. v technice administrativy, v těsnopise, kde žáci prokazují svůj výkon v podobě psaní podle diktátu – předpoklad, aby žáci v různých skupinách psali stejnou rychlostí, aby bylo možné jejich výkony srovnávat. Jestliže vyučující využije zvukový nosič, vyhne se tomu, že by text diktoval sám někdy pomaleji jindy rychleji.

22 Přínos audiovizuální techniky
Spojuje výhody vizuální a auditivní techniky: umožňuje žákům představit přirozené prostředí umožňuje sledování jevů, které nelze přirozeně sledovat (protože jsou příliš pomalé nebo naopak příliš rychlé) může plnit motivační funkci zejména u složitější problematiky může vést i k novému poznání (tam, kde jsou smyslově vnímatelné poznatky cílem vyučovacího procesu – např. u různých psychomotorických dovedností) zvuk obrazové informace doprovází předem připraveným slovem. Nevýhody: nemusí vždy přesně navazovat na výklad učitele, protože je uceleným didaktickým materiálem a obsahuje tedy i určitý přístup k objasňování daného problému, nemusí vždy vyjadřovat názor učitele a jeho vztah k tématu, některé informace mohou postupně zastarávat, někdy vadí i to, že se učitelé během např. promítání stávají pasivním činitelem a ztrácejí kontakt se žáky.


Stáhnout ppt "Multimediální pomůcka k výuce didaktické techniky"

Podobné prezentace


Reklamy Google