Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak pomáhá Telefonická krizová pomoc – Senior telefon

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak pomáhá Telefonická krizová pomoc – Senior telefon"— Transkript prezentace:

1 Jak pomáhá Telefonická krizová pomoc – Senior telefon
Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90

2 Co je Senior telefon ? Senior telefon je sociální služba Telefonické krizové pomoci (TKP) – linka důvěry zaměřená na pomoc a podporu seniorů a osob pečujících o seniory. Je jedinou bezplatnou linkou krizové pomoci a poradenství v České republice s NEPŘETRŽITÝM PROVOZEM. Na Senior telefon se obracejí uživatelé z celé České republiky. Zřizovatelem je občanské sdružení Život90, jehož cílem je celistvé řešení lidských problémů člověka ve stáří.

3 S JAKOU PROBLEMATIKOU SE UŽIVATELÉ OBRACEJÍ NA SENIOR TELEFON
Jedná se o široké spektrum sociálních problémů, které mohou nastat během stáří člověka od nejvážnějších až po běžné lidské problémy. Je to zejména: Samota Mezigenerační vztahy Obavy, smutek Zdravotní stav Ztráta blízké osoby Rady a informace v sociální a právní problematice Týrání, zneužívání Domácí násilí Suicidální tendence atd. Finance Dluhy

4 Nejvíce zastoupená problematika OSAMĚLOST
STÁŘÍ JE ŽIVOTNÍM OBDOBÍM, KTERÉ ROZHODNĚ NENÍ UŠETŘENO KRIZOVÝCH SITUACÍ A UDÁLOSTÍ. PŘIROZENÉ ZDROJE PODPORY A POMOCI SE VYTRÁCEJÍ. DOCHÁZÍ KE ZTRÁTĚ PŘÁTEL, VRSTENÍKŮ, SOUROZENCŮ, ŽIVOTNÍHO PARTNERA. V TÉTO SITUACI MŮŽE BÝT VELKOU PODPOROU OBRÁTIT SE NA TELEFONICKOU KRIZOVOU POMOC.

5 Jakou pomoc Senior telefon nabízí?
Především Telefonickou krizovou pomoc. Doprovázení seniorů v dlouhodobé krizové situaci. Podporu osob pečujících o seniory. Sociální poradenství. Poradenství v oblasti domácího násilí. Podpůrnou péči klientům s psychiatrickými symptomy.

6 Počet volajících v roce 2004-2012

7 Počet volajících v roce 2012

8 Jakým uživatelům poskytuje sociální službu TKP Senior telefon?
Seniorům v krizové životní situaci. Seniorům ohroženým zdravotními, sociálními a kriminálními riziky. Rodinám seniorů, jejichž člen se ocitne v těžké životní situaci. Osobám pečujícím o seniory. Široké veřejnosti, která se náhodně stane účastníkem pomoci seniorovi. Dalším subjektům poskytujícím služby seniorům.

9 Principy práce s klienty
Sociální pracovníci Senior telefonu nabízí formy pomoci od telefonické krizové pomoci, doprovázení až po sociální poradenství. Pomoc v krizi spočívá především v poskytnutí podpory uživatelům a jejich ZPLNOMOCNĚNÍ k vlastnímu řešení jejich problému. Sociální služba telefonické krizové pomoci je anonymní. Sociální pracovníci Senior telefonu jsou povinni zachovávat mlčenlivost.

10 Poskytování telefonické krizové pomoci
První fáze vždy obsahuje navázání kontaktu s uživatelem. Je třeba vytvořit důvěrné, bezpečné zázemí, Druhou fází je ošetření emocí. Během popisu krizové situace může dojít k ventilaci emocí, které uživatel v krizové situaci prožívá. Třetí fáze obsahuje práci se zakázkou. Čtvrtou fází je fáze řešení problému. Pracovník vede rozhovor, kde hledá s uživatelem možné způsoby řešení krizové situace, posiluje jeho představy v případě, že je vnímá jako pozitivní možnost řešení krizové situace, případně nabízí jiné možnosti řešení krizové situace. V této fázi posiluje síly uživatele, tak aby byl schopen krizovou situaci řešit vlastními silami. Důležitým aspektem této fáze je posilování uživatele k vlastnímu řešení krizové situace. Pátá a poslední fáze je ukončení hovoru. Nejprve dochází k rekapitulaci hovoru pracovníkem, případně také ke zpětné vazbě uživatele, který může vyslovit, jak se během hovoru cítil nebo co je pro uživatele inspirující v řešení jeho situace. Zpětnou vazbu může poskytnout i pracovník. V případě, že se jedná o závažnější krizovou situaci, může nabídnout pracovník opětovného kontaktování v případě potřeby nabízí i jiné navazující sociální služby. Je velmi časté, že během krizové intervence nemusí proběhnout všechny fáze hovoru, tak jak jsou uvedeny. V některých hovorech nemusí být přítomnost silných emocí nebo v případě, že uživatel našel během hovoru řešení své krizové situace, může mít tendence rychle se loučit. Důležitým měřítkem je vždy, aby se uživatel dostal na předkrizovou úroveň a zvládl svoji krizovou situaci řešit vlastními silami.

11 Suicidální hovory v roce 2012

12 KRIZOVÉ SITUACE SPOJENÉ S OBLASTÍ FINANCÍ NA Senior telefonu
-nedostatek financí(vysoké náklady na bydlení, malé důchody, vysoké náklady na léky -ekonomické násilí (mnohdy děti požadují odevzdání důchodu) -zadlužení (nechají si na sebe napsat půjčku pro děti) -přepsání majetku na děti (bez věcného břemene) -nevýhodné uzavírání smluv -nevýhodné nákupy zboží (prodejní akce)

13 Finanční situace seniorů v ČR
-nízké důchody -vysoké nájemné -větší poplatky za léky

14 Dávky, které pomáhají seniorům
HMOTNÁ NOUZE: Jde o stav, kdy osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb. Dávky hmotné nouze: dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou: PŘÍSPĚVEK NA ŽIVOBYTÍ DOPLATEK NA BYDLENÍ MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC KDE SE ŽÁDÁ O DÁVKY HMOTNÉ NOUZE? O dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR.

15 Dávky, které pomáhají seniorům
PŘÍSPĚVEK NA ŽIVOBYTÍ Je základní dávkou pomoci v hmotné nouzi, která pomáhá osobě či rodině při nedostatečném příjmu. Nárok na příspěvek na živobytí vzniká osobě či rodině, pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem této osoby či rodiny částky živobytí. Částka živobytí je stanovena pro každou osobu individuálně, a to na základě hodnocení její snahy a možností. Pro stanovení živobytí rodiny se jednotlivé částky živobytí osoby sčítají. Částka živobytí se odvíjí od částek existenčního a životního minima. Výše příspěvku na živobytí se stanovuje jako rozdíl mezi živobytím osoby či rodiny a jejich příjmem, od kterého se odečtou přiměřené náklady na bydlení.(Přiměřené náklady na bydlení jsou odůvodněné náklady na bydlení, maximálně však do výše 30% v Praze 35%, příjmu osoby či rodiny).

16 Příspěvek na bydlení Jestliže klient vydává více jak 30% svých příjmů za bydlení (včetně energii) v Praze 35% pak je vhodné, aby se šel poradit na úřad práce v místě bydliště zda nemá nárok na PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ a případně o něj požádal. PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ Je li klient vlastníkem nebo nájemcem bytu, kde je trvale přihlášen k trvalému pobytu jestliže: jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30(na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35 a zároveň součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30(na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení. Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují pro nájemní byty částky nájemného v souladu se zákonem o nájemném a pro družstevní byty a byty vlastníků obdobné náklady. Dále jsou do nich zahrnuty ceny služeb a energii. KDE SE ŽÁDÁ O PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ? O příspěvek na bydlení se žádá na příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR.

17 Dávky, které pomáhají seniorům
DOPLATEK NA BYDLENÍ Druhá dávka pomoci v hmotné nouzi řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny včetně příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory. Dávka je poskytována nájemci nebo vlastníkovi bytu, který má nárok na příspěvek na živobytí. Zákon umožňuje poskytnout doplatek na bydlení i ve výjimečných případech, kdy žadatel nemá nárok na příspěvek na živobytí, případně i žadateli, který využívá jinou než nájemní formu bydlení. Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávky energií)ú zůstala osobě či rodině částka na živobytí. Výplata doplatku na bydlení je časově omezena na 84 měsíců v období posledních 10 kalendářních let. Toto omezení neplatí pro domácnosti s osobami 70 let a více a pro osoby se zdravotním postižením, které bydlí pro ně postavených nebo upravených bytech.

18 Dávky, které pomáhají seniorům
MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC Je poskytována osobám, které se ocitnou v situacích, které je nutno bezodkladně řešit. Zákon stanoví šest situací: 1.Nejsou plněny podmínky pro poskytnutí opakovaných dávek, ale v případě neposkytnutí pomoci sobě hrozí vážná újma na zdraví. Dávku lze poskytnout v částce, která doplní příjem osoby do výše existenčního minima (v případě nezaopatřeného dítěte do životního minima) 2.Postižení vážnou mimořádnou událostí ( živelná pohroma, větrná pohroma, ekologická havárie, požár, apod. Dávku lze poskytnout až do výše 15násobku částky životního minima jednotlivce až o výše 51 150Kč. 3.Nedostatek prostředků k úhradě jednorázového výdaje spojeného např. se zaplacením poplatku za vystavení duplikátů osobních dokladů nebo v případě ztráty peněžních prostředků. Dávku lze poskytnout až do výše tohoto jednorázového výdaje. 4.Nedostatek prostředků k nákupu nebo opravě předmětů dlouhodobé potřeby. Dávku lze poskytnout až do výše těchto výdajů nejvíce d 10 násobku životního minima jednotlivce až do částky 34 100Kč. 5.Nedostatek prostředků k uhrazení odůvodněných nákladů vznikajících v souvislosti se vzděláváním nebo se zájmovou činnosti nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí. Dávku lze poskytnout do výše těchto výdajů, maximálně však do částky 34 100Kč. 6.Ohrožení sociálním vyloučením. Jde např. o situace osob vracejících se z vězení z dětského domova a z pěstounské péče po dosažení zletilosti nebo po ukončení léčby chorobných závislostí. Dávku lze poskytnout až do výše 1000Kč. V průběh roku může být poskytnuta opakovaně až do částky 13 640Kč.

19 Kazuistika Žena 82 let žije v městském domě, kde platí za nájem a energie 8000Kč. Příjem ženy je 9800 Kč. Doporučení: -Příspěvek na bydlení -Výměna bytu na sociální byt od městské části, kde jsou ,menší náklady.

20 FINANČNÍ GRAMOTNOST SENIORŮ V ČR
-VELMI NÍZKÁ -PODLE VÝZKUMU SPOLEČNOSTI PARTNERS VYPLÝVÁ, ŽE ČÍM MÉNĚ MÁ ČLOVĚK FINANCÍ, TÍM MÉNŠÍ MÁ FINANČNÍ GRAMOTNOST -RIZIKO NÍZKÉ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI MNOHDY PŘINÁŠÍ VELKOU OVLIVNITELNOST V OBLASTI PŮJČEK A DLUHŮ

21 Na jaké služby navazuje TKP Senior telefon v rámci zřizující organizace ŽIVOTa90?
Odborné sociální poradenství Právní poradenství Sociální poradenství pro oběti domácího násilí a týrání Sociální poradenství pro pečující Psychologické poradenství.

22 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Jak pomáhá Telefonická krizová pomoc – Senior telefon"

Podobné prezentace


Reklamy Google