Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Multimediální systémy 1 Multimediální systémy Přednáška I.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Multimediální systémy 1 Multimediální systémy Přednáška I."— Transkript prezentace:

1 Multimediální systémy 1 Multimediální systémy Přednáška I

2 Multimediální systémy 2 Velké množství různých informací - nové technologie a nové nástroje na zpracování informací Technický vývoj - nové počítačové rozhraní, které zkvalitňují komunikaci prostřednictvím nových mediálních forem. Multimédia oslovují téměř všechny naše smysly.

3 Multimediální systémy 3 Význam pojmu „multimédiá“ Multi pochází z latinského slova multus a znamená víc, mnoho. Média je množné číslo od latinského slova medium. Toto slovo má mnoho významů, mezi jinými např. střed, prostředek. Multimédia – víc prostředků (kolik? – minimálně 2) (kolik? – minimálně 2)

4 Multimediální systémy 4 Základní elementy multimédií a jejich úloha Mediální elementy jsou stavebními kameny každé multimediální aplikace. •text •obraz •zvuk •animace •animace •video

5 Multimediální systémy 5 Úloha základních elementů multimédií Statická media, jsou vytvořena z časově nezávislých informačních jednotek. Můžou být prezentována v různém čase a v různém pořadí, přičem význam (smysl, obsah) zůstává nezměněn. •textová informace •obrazová informace

6 Multimediální systémy 6 Úloha základních elementů multimédií U dynamických medií prezentace vyžaduje plynulé přehrávání v čase. Časová závislost mezi informačními jednotkami je součástí informace samotné. Pokud se změní čas, anebo sekvence jednotek, změní sa i význam (smysl, obsah) prezentace. Dynamická médiá se nazývají také časově- závislá média. zvuková informace •animace •animace •video

7 Multimediální systémy 7 Úloha základních elementů multimédií Časová závislos t Mediáln í elementy Up ř esn ění Statick á Text Písmo, čísla, speciální znaky, řídící znaky vytvořené v textovém editoru. Grafika Čáry, kružnice, polygony, stíny, barevná výplň (textury), tělesa a 3D objekty vytvořené v grafickém programu. Obraz Statické obrázky, vytvořené jako matice malých (barevných, černobílých/šedých, jednobarevných) obrazových elementů, anebo zachycené a digitalizované z reálneho světa, anebo vytvořené speciálním programem na kreslení-grafickým/obrazovým editorem.

8 Multimediální systémy 8 Úloha základních elementů multimédií Časová závislos t Mediáln í elementy Up ř esnen í Dynamick á Zvuk Hlas, hudba, s peciáln í efekty, šum a n ebo j iný zvuk zachy c ený z reáln é ho sv ě ta, a n ebo vytvo ř ený v počítači pomoc í programu na komponov á n í hudby. Anim a c e Sled statických obrázk ů vytvo ř ený v počítači pomoc í animačn íh o programu a prezentovaných za sebou tak, aby vytvá ře li dojem pohybu. Video Sled statických obrázk ů zachy c ených v reáln ém sv ě t ě kamerou.

9 Multimediální systémy 9 Úloha základních elementů multimédií - Text Text je historicky nejstarší formou komunikace mezi člověkem a počítačem. Spolu s TV vysíláním a filmem nejčastější forma komunikace mezi lidmi (knihy, noviny, dopisy, elektronická pošta, SMS). Text se dá definovat jako uspořádaná množina srozumitelných znaků a formátovacích informací zobrazujících myšlenkový pochod svého autora.

10 Multimediální systémy 10 Úloha základních elementů multimédií - Text Text, resp. informace v textové formě, má v multimediálních aplikacích důležitou úlohu, protože:  má vysokou informační hodnotu,  ulehčuje orientaci a komunikaci,  zvyšuje srozumitelnost. Podíl textu se liší podle typu aplikace (naučná encyklopedie využívá text podstatně víc než např. obrázkový slovník pro předškoláky).

11 Multimediální systémy 11 Úloha základních elementů multimédií - Text Pro tvůrce aplikací je důležité rozeznat dvojí funkci textu - obsahovou a komunikační. Obsahová funkce textu vyjadřuje obsahovou a jazykovou správnost textu, i jeho srozumitelnost a prěhlednost. Komunikační funkce textu umožňuje „rozhovor“ mezi uživatelem a aplikací. Komunikace probíhá několika formami: příkazy, upozornění, výběr volby z menu, pomocné texty, poznámky, či doporučení, jak v komunikaci pokračovat.

12 Multimediální systémy 12 Úloha základních elementů multimédií - Obraz Obrazová informace dodává názornost, poutavost a zvyšuje psychologický účinek :  zvyšuje tok informací,  vyjadřuje pocity,  umožňuje vyjádřit složité představy,  „vypráví“ příběh.

13 Multimediální systémy 13 Úloha základních elementů multimédií - Zvuk Hudba - zvláštní psychologický i fyzický vplyv vplyv Využití hudby - psychoterapie, relaxace, rozvoj osobnosti, zesílení emotivního rozvoj osobnosti, zesílení emotivního účinku a pod. účinku a pod. Multimediální aplikace - kromě hudby více druhů zvuku. druhů zvuku.

14 Multimediální systémy 14 Úloha základních elementů multimédií - Zvuk Funkce:  informační  motivační  estetická  průvodní

15 Multimediální systémy 15 Úloha základních elementů multimédií - Zvuk Funkce informační  Zvuk je nositelem informací, předmětem zkoumání a analýzy (studium hudby, zkoumání a analýzy (studium hudby, zpěvu, řeči), zpěvu, řeči),  Zvukové efekty anebo zprávy pro uživatele upozorňují na významné události uživatele upozorňují na významné události

16 Multimediální systémy 16 Úloha základních elementů multimédií - Zvuk Funkce informační  Vysvětlující hlasový komentár k obrázkům, textům a pod. poskytuje obrázkům, textům a pod. poskytuje informace lidem, kteří nechtějí informace lidem, kteří nechtějí anebo nemohou číst, anebo nemohou číst,  Prezentuje jevy, které se nedají jinou formou efektivně zaznamenat formou efektivně zaznamenat (dialekt, koktání, atd.) (dialekt, koktání, atd.)

17 Multimediální systémy 17 Úloha základních elementů multimédií - Zvuk Funkce motivační  zvuk motivuje a udržuje pozornost, např. dovoluje uživateli procvičit si jazykové dovoluje uživateli procvičit si jazykové schopnosti, schopnosti, Funkce estetická  příjemná hudba správně naladí posluchače, lidský hlas vytváří bezprostřední lidský lidský hlas vytváří bezprostřední lidský kontakt, kontakt,

18 Multimediální systémy 18 Úloha základních elementů multimédií - Zvuk Funkce průvodní  zachytává atmosféru okolí (hudební festival, burza,...), festival, burza,...),  simuluje odpovídající užívatelské rozhraní (vysílání v leteckých rozhraní (vysílání v leteckých simulátorech), simulátorech),  poskytuje víceré jazykové mutace a pod.

19 Multimediální systémy 19 Úloha základních elementů multimédií - Animace Počátky animace se vážou s kresleným filmem, který se objevil bezprostředně po objevu filmu na konci 19. století. Slovo animace pochází z latinského slova anima (duše, oživení), co znamená uvádění do pohybu něčeho, co je nehybné - jde jen o vytvoření určité iluze pohybu.

20 Multimediální systémy 20 Úloha základních elementů multimédií - Animace Založeno na principu lidského vnímaní obrazu, t.j. na setrvačnosti oka, které si uchovává obraz i během několika milisekund po tom, kdy se už přestal na sítnici promítat. V současnosti znovuzrození - počítačové technologie zjednodušují či mění postup jeho výroby. Nahrazují velké množství technik a metod na ulehčení tradiční ruční práce animátora.

21 Multimediální systémy 21 Úloha základních elementů multimédií - Animace Použití tam, kde je zapotřebí: - upoutat pozornost uživatele, - upoutat pozornost uživatele, - názorně demonstrovat dynamické děje, - zviditelnit mikro- a makrosvět, - změnit plynule jeden objekt na druhý s generováním mezipoloh (morphing), generováním mezipoloh (morphing), - deformovat objekty (warping, …), - vytvořit některé aplikace virtuální reality, - simulovat pohyb a pod. Speciální animační techniky se často používají na dotváření filmových záběrů.

22 Multimediální systémy 22 Úloha základních elementů multimédií - Video Video je v dnešní době nejmodernějším systémem, který využívá výhody obrazové a zvukové informace v úsilí o co nejefektivnější působení na diváka. Je prostředkem, který dovoluje vyjádřit složité poselství velmi rychlým, jasným a efektivním způsobem.

23 Multimediální systémy 23 Úloha základních elementů multimédií - Video  Mnohonásobně zvyšuje názornost a výsledný dojem z multimediální výsledný dojem z multimediální aplikace. aplikace.  Dokáže v krátkém čase vyjádřit to, co by jsme slovně opisovali několik minut. by jsme slovně opisovali několik minut.  Možnost využít video v osobních počítačích byl jedním z velkých počítačích byl jedním z velkých mílníků ve vývoji multimedií. mílníků ve vývoji multimedií.

24 Multimediální systémy 24 Úloha základních elementů multimédií - Video Video plní při použití v multimediální aplikaci následovné funkce :  Demonstruje úlohy a činnosti, které je nemožné popsat slovem anebo pomocí nemožné popsat slovem anebo pomocí statických obrázků statických obrázků  Dovoluje vstup do mikrosvěta a makrosvěta  Prezentuje uživateli zručnosti, které se má naučit naučit  Poskytuje sekvenční návod na vykonání určité činnosti složené z více kroků určité činnosti složené z více kroků

25 Multimediální systémy 25 Úloha základních elementů multimédií - Video  Sprostředkuje události, na kterých se uživatel nemohl zúčastnit, uživatel nemohl zúčastnit,  Poskytuje možnost pohledu do nitra objektů, objektů,  Dovoluje získat zkušenost z „první ruky“ ze zážitků, které uživatel nemohl zažít, zážitků, které uživatel nemohl zažít,  Poskytuje materiál pro další studium, poskytuje přímý kontakt s emocemi a poskytuje přímý kontakt s emocemi a pocity jistých lidí v jistých situacích. pocity jistých lidí v jistých situacích.

26 Multimediální systémy 26 Audiovizuální a multimediální dílo Multimediální aplikace - kombinace mediálních forem, které tvoří jeden kompaktní celek. Všechny tyto formy multimediálních informací je člověk schopen vnímat prostřednictvím svých smyslů. Vizuální informace - text, grafika, statické a pohyblivé obrázky. Zvukové informace - zvuk ve všech svých formách (hudba, řeč, šum) představuje informace, které vnímáme sluchem.

27 Multimediální systémy 27 Audiovizuální a multimediální dílo V případě vnímání počítačem vytvořeného světa ve virtuální realitě máme možnost zapojit další smysl, kterým je hmat (např. řízení pohybu pomocí datové rukavice). Zapojení více našich smyslů současně - umocňuje vnímaní, - umožňuje snadnější zapamatování informací a vyvolává pocit hlubšího zážitku. a vyvolává pocit hlubšího zážitku.

28 Multimediální systémy 28 Audiovizuální a multimediální dílo Klasické audiovizuální dílo - film, TV program, sekvence diapozitivů, program, sekvence diapozitivů, hudební relace, reklama a pod. hudební relace, reklama a pod. Neposkytuje uživateli možnost zásahu do průběhu děje!!!

29 Multimediální systémy 29 Audiovizuální a multimediální dílo Za multimediální dílo pokládáme aplikaci anebo dokument, charakterizovaný následujícími vlastnostmi:  obsahujú dvě a více mediálních komponent,  jsou integrovány,  informace, kterými se zabývají, jsou v nich reprezentovány digitálně, reprezentovány digitálně,  pomocí počítačového rozhraní poskytují uživateli možnost interaktivity, poskytují uživateli možnost interaktivity,  vazby mezi jednotlivými částmi díla umožňují nelineární, tzv.hyper- přístup, umožňují nelineární, tzv.hyper- přístup,  jsou řízeny počítačem.

30 Multimediální systémy 30 Audiovizuální a multimediální dílo Tyto vlastnosti se navzájem podmiňují, t.j. : - bez integrace by jsme nemohli mluvit o díle, jednotné aplikaci, o díle, jednotné aplikaci, - bez digitalizace informace by jsme nemohli zajistit vlastnost interaktivity, nemohli zajistit vlastnost interaktivity, - přístup k digitálním údajům a jejich konverzi na informace využitelné konverzi na informace využitelné uživateli můžeme zajistit zatím pouze uživateli můžeme zajistit zatím pouze pomocí počítačů pomocí počítačů - hyperpřístup bez možnosti interakce není možný není možný

31 Multimediální systémy 31 Multimédia a hypermédia Charakter díla - podle toho, která z uvedených vlastností převládá z uvedených vlastností převládá - proto někteří autoři striktně rozlišují mezi multimediálními aplikacemi multimediálními aplikacemi hypermediálními aplikacemi. hypermediálními aplikacemi.

32 Multimediální systémy 32 Multimédia a hypermédia Multimédiá - zvýrazňuje různorodost použitých mediálních elementů (např. databáze multimediálních údajů. Hypermédiá - zvýrazňuje možnost nelineárního, uživatelem řízeného přístupu k textu (hypertextové systémy) anebo obecněji k různorodým mediálním elementům (hypermediální systémy), ať už distribuovaným v rámci celosvětové či lokální sítě (např. World Wide Web jako hypermediální aplikace - služba v rámci Internetu) anebo v rámci jedné multimediální aplikace (např. multimediální encyklopedie a pod).


Stáhnout ppt "Multimediální systémy 1 Multimediální systémy Přednáška I."

Podobné prezentace


Reklamy Google