Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vlastní hodnocení školy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vlastní hodnocení školy"— Transkript prezentace:

1 Vlastní hodnocení školy
Olomouc 14.října 2009 Vlastní hodnocení školy Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově školní rok 2008/09

2 Materiály, které jsou k dispozici:
Olomouc 14.října 2009 Krátký úvod Materiály, které jsou k dispozici: Zpráva o vlastním hodnocení školy za školní rok 2008/09 Ročenka školy za školní rok 2008/09 Učebnice SOR

3 Krátce o Cyrilometodějském gymnáziu Postup vlastního hodnocení školy
Obsah příspěvku Krátce o Cyrilometodějském gymnáziu Postup vlastního hodnocení školy Požadavky kladené na vlastní hodnocení Sběr a vyhodnocování dat Zpráva o provedeném hodnocení Struktura zápisu o hodnocení dílčí oblasti Problémy vlastního hodnocení

4 Při škole pracuje školní klub, SVČ, ICM
CMG - představení Církevní osmileté všeobecně zaměřené gymnázium, 8 tříd, 240 žáků, 28 pedagogů Při škole pracuje školní klub, SVČ, ICM Důraz na osobnostní rozvoj studentů a výuku jazyků (motto:“Nesnažte se být dokonalí, nechtějte být dokonce ani dobří. Usilujte jen o to, být dnes alespoň o trochu lepší, než jste byli včera“) Zkušenosti s vlastním hodnocením školy

5 Stanovení záměru vlastního hodnocení, stanovení komu hodnocení určeno
Postup vlastního hodnocení na CMG Stanovení záměru vlastního hodnocení, stanovení komu hodnocení určeno Paradox: hodnotíme co bylo, abychom stanovili, co bude. Vlastní hodnocení je zaměřeno na budoucnost Příprava a) stanovení předmětu vlastního hodnocení b) stanovení klíčových otázek c) stanovení hodnotících nástrojů, postupů, termínů aj.

6 Proces vlastního hodnocení Sběr dat Zpracování dat
Postup vlastního hodnocení na CMG Proces vlastního hodnocení Sběr dat Zpracování dat Zpráva o vlastním hodnocení Zodpovězení klíčových otázek Opatření vyplývající z vlastního hodnocení Využití zprávy o vlastním hodnocení pro vedení pracovníků školy Vyhodnocení úspěšnosti navržených opatření

7 Užitečnost, smysluplnost (přímý dopad na vedení, řízení a práci školy)
Požadavky na vlastní hodnocení školy Užitečnost, smysluplnost (přímý dopad na vedení, řízení a práci školy) Objektivita (skutečnost hodnotit několika nástroji) Časová přiměřenost (nesmí zatížit již tak přetížený pedagogický sbor a vedení školy) Systematičnost (probíhá na úrovni žáka, třídy, pracovníka, týmů pracovníků, školy) Komplexnost (hodnocení nejen naplňování cílů, ale i cílů samých) Návaznost (plnění závěrů jednoho roku jsou vyhodnocována příští rok) Hodnotit nejen plnění cílů ale i správnost cílů samotných

8 Získat odpovědi na otázky:
Požadavky na vlastní hodnocení školy v oblasti hodnocení cílů školy: Získat odpovědi na otázky: „Jaké jsou naše cíle?“ (připomenutí, uvědomění si cílů, jejich formulace) „Odpovídají naše cíle požadavkům doby a jejím trendům, požadavkům místa, zadání zřizovatele?“(hodnocení zjištěné skutečnosti) „Jak to víme?“ (metody evaluace) „Co budeme dělat?“ (opatření – revize cílů)

9 Získat odpovědi na otázky:
Požadavky na vlastní hodnocení školy v oblasti naplňování cílů škol): Získat odpovědi na otázky: „Jak si vedeme?“ (zjištěné skutečnosti) „Jak to víme?“ (metody evaluace) „Naplňuje zjištěná skutečnost naše cíle?“ (hodnocení zjištěné skutečnosti) „Co budeme dělat?“ (opatření)

10 Proces vlastního hodnocení – sběr dat
Nástroje a postupy: Analýza výroční zprávy školy (statistika – studijní výsledky, výchovná opatření, přij.zk., maturitní zk., kvalifikovanost pracovníků…) Celostátní srovnávací testy Dotazníky, ankety(pedagog, žák, rodič) Pozorování, rozhovor, studium materiálů a srovnávání se zjištěnou skutečností, konzultace s odborníkem Analýza práce pedagogů (metody výuky, metody a četnost hodnocení žáků, další vzdělávání…) – oblast využívání zdrojů

11 Proces vyhodnocování získaných dat
SWOT analýza podle oblastí - viz hodnotící zpráva

12 Úvod – formulace klíčových otázek vlastního hodnocení
Obsah zprávy o vlastním hodnocení Úvod – formulace klíčových otázek vlastního hodnocení Hodnocení vize, poslání, profilu absolventa a hodnot školy Hodnocení kurikula školy(komplexní program školy tvořený všemi aktivitami školy) Hodnocení výsledků školy Hodnocení procesů učení a vyučování používaných ve škole Hodnocení podpory poskytované žákům Hodnocení klima a kultury školy (étos) Hodnocení zdrojů, podmínek školy pro vzdělávání Hodnocení řízení, vedení a zabezpečování kvality Hodnocení marketingu školy, public relation Závěr

13 5. Procesy učení a vyučování používané ve škole 5.1. Plánování výuky
Obsah zprávy o vlastním hodnocení - ukázka 5. Procesy učení a vyučování používané ve škole 5.1. Plánování výuky 5.1.1.Učební plán Osnovy Tématické plány 5.2. Vyučovací proces 5.2.1.Efektivita využití vyučovací hodiny Úroveň výuky Výchovně vzdělávací strategie, formy a metody výuky Interakce mezi učitelem a žákem Využívání moderních IT ve výuce Výuka náboženství, etiky Webové stránky předmětů

14 swot analýza CMG Pv Plánování výuky silné stránky příležitosti
Učební plán Kompletní ŠVP pro cele gymnázium Zvýšená hodinová dotace Aj na VG 2 cizí jazyky od I 3.cizí jazyk možno od VII SOR, Ná a etika Doplnění kurzy klíčových kompetencí IT ve všech ročnících gymnázia Půlené hodiny cizí jazyky, cvičení, Ná, M, Čj Osnovy Osnovy předmětů jsou upraveny na tematické plány Tématické plány Ve většině předmětů se plní tematické plány Zavést konverzaci v cizích jazycích na NG, V a VI VG Zavedením SOR snížit hodinovou dotaci Vo o 1 hodinu na NG (ze 4 hodin na 3 hodiny) Konverzace v cizích jazycích zavést i v nižších ročnících v rámci ŠK a SVČ Hledat způsob práce s talentovanými dětmi formou půlených hodin ŠK a SVČ využívat pro práci s nadanými žáky formou seminářů (příprava na soutěže, certifikáty, konverzace, šk.časopis aj.) – učitel má plně hrazeno formou dohody Tématické plán slabé stránky ohrožení Výuka jazyků by potřebovala hodinově posílit (anketa předmětů) Zavedením SOR ubylo počet disponibilních hodin např. pro výuku cizích jazyků Půlené hodiny v Čj a M neplní svůj účel – práce s talentovanými žáky – nelze je půlit tak, aby mohli do hodiny přijít pouze talentovaní žáci, třída rozpůlena plošně Tématické plány nesplněny IT (5 roč), Na (2 roč), Fj (3 roč.) Bi (2 roč), H (2 roč), Vv(1 roč), F (2 roč), Aj (3 skupiny), M (2 roč), a G (1 roč) – důvod nejčastěji odpadání hodin, špatné naplánování výuky, zpoždění z minulého roku Ztráta kvality výuky cizích jazyků při 3 hodinové dotaci (především Aj) Neplnění tématických plánů pro velké množství akcí školy

15 Problémy vlastního hodnocení
Neumíme to Jako celek Neumíme dílčí části – problematika objektivní měřitelnosti např. dosahování některých klíčových kompetencí

16 - využití IT(zpracování statistik, vyhodnocení dotazníků aj.)
Problémy vlastního hodnocení Časová náročnost a tudíž nechuť k provádění vlastního hodnocení ze strany velké části pracovníků školství Řešení: - připravené dotazníky pro pedagogy s možností volby odpovědi i možností dopsat další sdělení (pokud cítí potřebu) - využití IT(zpracování statistik, vyhodnocení dotazníků aj.) - využití smluvních partnerů (srovnávací testy, externí partner provádějící evaluaci školy)

17 Problémy vlastního hodnocení
Využitelnost Zpráva je využitelná vedením školy s obtížemi (ředitel je zavalen povinnostmi administrativního rázu a má málo časového prostoru pro vedení školy, problém delegace pravomocí je problém finanční) Chybí časový prostor pro rozbor vlastního hodnocení s pedagogy školy (hodnotící zprávu téměř nikdo z pedagogů nestuduje, v době, kdy je hotova, je nový školní rok v běhu, v lepším případě (konec srpna) se nový školní rok rozbíhá) Prostor pro analýzu je na vstupní pedagogické radě, ale tam je už tolik úkolů souvisejících s novým školním rokem…

18 Možnost zneužití ze strany kontrolních orgánů, zřizovatele
Problémy vlastního hodnocení Možnost zneužití ze strany kontrolních orgánů, zřizovatele

19 Olomouc 14.října 2009 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vlastní hodnocení školy"

Podobné prezentace


Reklamy Google