Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dr. Eva Müllerová Asociace průvodců ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dr. Eva Müllerová Asociace průvodců ČR"— Transkript prezentace:

1 Dr. Eva Müllerová Asociace průvodců ČR
Vzdělávání průvodců v oblasti cestovního ruchu – Zkouška odborné způsobilosti v oblasti cestovního ruchu Dr. Eva Müllerová Asociace průvodců ČR

2 Konání zkoušek Střední odborné školy se zaměřením na CR
Vyšší odborné školy se zaměřením na CR Vysoké školy se studijními programy v oblasti cestovního ruchu Akreditace Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro příslušný kalendářní rok Žádost pro následující školní rok Seznam vzdělávacích zařízení zveřejněn v Obchodním věstníku MMR

3 Zkouška odborné způsobilosti
Komise – jmenovaná rektorem nebo ředitelem vzdělávacího zařízení Předseda – pedagogický pracovník vzdělávacího zařízení, které zkoušky realizuje Místopředseda – zaměstnanec živnostenského úřadu Členové komise – pedagogičtí pracovníci vzdělávacího zařízení s příslušným odborným zaměřením Zkoušející a přísedící pro odborný předmět Delegovaný člen Asociace průvodců ČR Zástupce obecního úřadu

4 Doporučení Doporučeným dopisem zařízení obešle vyhláškou stanovené členy komise Doporučený dopis potvrzuje vzdělávacímu zařízení splnění oznamovací a zvací povinnosti Zkouška se skládá před celou komisí Komise jedná nejméně v počtu 4 členů a usnáší se většinou hlasů svých členů Rozhodující hlas při rovnosti = předseda komise

5 Obsah zkoušky Zkouška se koná v českém jazyce Část odborná – ústní
60 minut Ověřuje úroveň znalostí a schopností nutných pro výkon průvodcovské činnosti § 5 Vyhlášky 295/2001 Sb. Část jazyková – ústní i písemná Úroveň znalostí cizího jazyka Písemné zpracování tématu Volný překlad 2 minutového projevu v cizím jazyce 15 minutový řízený rozhovor

6 Uznání jazykové zkoušky
Základní státní zkouška Všeobecná státní zkouška Státní zkouška ze zvoleného aprobačního jazyka na VŠ Dle sdělení MŠMT nelze při uznávání rovnocennosti uplatňovat Rozhodnutí MŠMT, kterým se stanoví seznam standardizovaných jazykových zkoušek

7 Výsledky zkoušek Oznámení v den konání zkoušky Hodnocení
Prospěl Neprospěl Vydání osvědčení Zařízení zašle absolventovi 14 dní od vykonání zkoušky Kopii na vědomí MMR ČR do 15 dnů od konání zkoušky

8 Osvědčení obsahuje Název a adresa vzdělávacího zařízení
Údaje o uchazeči podle § odst. 1 písm. a) Den vykonání zkoušky Den vydání osvědčení Název živnosti, pro kterou je osvědčení vydáno, včetně uvedení cizích jazyků, ve kterých je průvodce v oblasti cestovního ruchu oprávněn provádět Sdělení o udělení výjimky podle § 4 odst. 2, byla-li udělena Razítko organizace vzdělávacího zařízení a podpis předsedy zkušební komise

9 Časté chyby Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění, stanoví úroveň vzdělání žadatele o zkoušku Minimální vzdělání = střední vzdělání s maturitní zkouškou Vyhláška 295/2001 Sb. MMR o provádění a obsahové náplni zkoušky odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu je prováděcím prvkem pro profesní způsobilost Jazykové zkoušky musí korespondovat s úrovní B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky – maturitní úroveň jazykové zkoušky

10 Evropské úrovně – stupnice pro sebehodnocení B2
Poslech Rozumím delším promluvám a přednáškám a dokážu sledovat i složitou výměnu názorů, pokud téma dostatečně znám. Rozumím většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat. Rozumím většině filmů ve spisovném jazyce. Čtení Rozumím článkům a zprávám zabývajícím se současnými problémy, v nichž autoři zaujímají konkrétní postoje či stanoviska. Rozumím textům současné prózy. Ústní interakce Dokážu se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že mohu vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími. Dokážu se aktivně zapojit do diskuse o známých tématech, vysvětlovat a obhajovat své názory. Samostatný ústní projev Dokážu se srozumitelně a podrobně vyjadřovat k široké škále témat, která se vztahují k oblasti mého zájmu. Umím vysvětlit své stanovisko k aktuálním otázkám a uvést výhody a nevýhody různých řešení. Písemný projev Umím napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat souvisejících s mými zájmy. Umím napsat pojednání nebo zprávy, předávat informace, obhajovat nebo vyvracet určitý názor. V dopise dovedu zdůraznit, čím jsou pro mě události a zážitky osobně důležité.

11 Průvodcovská činnost Horská Tělovýchovná a sportovní
V oblasti cestovního ruchu

12 Požadovaná způsobilost Průvodcovská činnost horská
§ 22 odst. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Sb., v platném znění

13 Požadovaná způsobilost Průvodcovská činnost tělovýchovná a sportovní
Vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v oblasti tělesné kultury, tělovýchovy a sportu a v příslušném studijním oboru Osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti vydaný institucí akreditovanou MŠMT ČR nebo jiným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována Doklady podle § 19 odst. 1 písm. f) zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace

14 Požadovaná způsobilost Průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
Vysokoškolské vzdělání v oblasti cestovního ruchu Vyšší odborné vzdělání ve studijním oboru cestovního ruchu Úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání a 3 roky praxe v průvodcovské činnosti Úplné střední odborné vzdělání v oblasti cestovního ruchu Úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání a doklad o vykonání zkoušky podle vyhlášky vydané ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována (§ 73 a odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 356/1999 Sb.)

15 Požadovaná způsobilost Průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
Úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti vydaný institucí akreditovanou MŠMT ČR, nebo příslušným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a doklad o vykonání nejméně dvouleté praxe v průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu Úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání a osvědčení vydané pro výkon průvodcovské činnosti Ministerstvem obchodu a cestovního ruchu, případně Ministerstvem hospodářství od do

16 Požadovaná způsobilost Provozování cestovní agentury
Vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru Úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání a 3 roky praxe v oboru Doklady podle § 19 odst. 1 písm. b) zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace

17 Požadovaná způsobilost Provozování cestovní kanceláře
Vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru Vyšší odborné vzdělání a 3 roky praxe v oboru Úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání a 6 let praxe v oboru Doklady podle § 19 odst. 1 písm. b) zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace

18 Odkaz na www.asociacepruvodcu.cz
Asociace průvodců ČR Zřízena sekce vzdělávání s odkazem Aktuality Vzorové formuláře Vyhláška Kontakt na odpovědné pracovníky Semináře

19 Děkuji za pozornost a přeji pěkný podvečer! Kontakt


Stáhnout ppt "Dr. Eva Müllerová Asociace průvodců ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google