Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Combined expertise in consulting engineering, environmental technology and architecture.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Combined expertise in consulting engineering, environmental technology and architecture."— Transkript prezentace:

1 1 Combined expertise in consulting engineering, environmental technology and architecture

2 ◄ ► 2 Tým kvalifikovaných odborníků, základní předpoklad technicky správného a ekonomicky optimálního řešení rekonstrukce a modernizace úpraven vody Sweco Hydroprojekt a.s. Ing. Josef Drbohlav Sweco Hydroprojekt a.s. Táborská 31, Praha 4

3 ◄ ► 3 Úvod Sweco Hydroprojekt a.s. Má smysl tvořit tým odborníků skládající se z řady profesí, kteří jsou odborně a profesně připraveni jak k řešení technicky složitých rekonstrukcí úpraven vody, tak i k následné spolupráci s investorem a provozovatelem při uvádění rekonstruované úpravny vody do provozu? Má. ÚV Hajská

4 ◄ ► 4 Pracovní tým a jeho činnost v procesu přípravy projektu  Vedoucím projektu, tzv. Hlavním inženýrem projektu (HIP), by měl být technik, vzděláním nejlépe vodohospodářského, který skloubí jak znalosti technologie úpravy vody, tak znalosti vodohospodářské a stavební, a bude mít dostatek zkušeností s vodárenskými stavbami.  Chem-technolog pitných vod s chemickotechnologickým vzděláním je významným členem týmu, důležitým především v předprojektové přípravě, kdy probíhají průzkumy, poloprovozní a modelové zkoušky technologie a tvoří se celková koncepce rekonstrukce úpravny vody.  Stavební inženýr – pod tímto heslem se skrývá tým projektantů, kteří musí zajistit řadu odborných činností od čistě stavební profese, přes statiku, diagnostiku stavebních konstrukcí, znalosti o sanacích konstrukcí, stavební fyziku, vzduchotechniku, vytápění a významné je architektonické řešení rekonstruovaných a nových objektů.  Strojní inženýr – projektant, který řeší po strojní stránce jednotlivé technologické části úpravny vody, dimenzování rozvodů potrubí, návrhy čerpadel, rázové výpočty apod.,  Elektro inženýr – projektant, který mimo silového napájení technologie, musí rovněž řešit ve spolupráci s dalším specialitou na SŘTP automatizaci celého provozu úpravny vody a osazení měřící techniky.  Vodohospodář – projektant, který řeší návaznosti jednotlivých profesí a venkovní prostory areálu úpravny vody.  Odborní specialisté - geodet, geolog, diagnostik stavebních konstrukcí, specialista na hluk, požární technik a další. Sweco Hydroprojekt a.s.

5 ◄ ► 5 Předprojektová a projektová příprava rekonstrukce úpravny vody Vlastní proces přípravy projektu a realizace stavby sestává z několika po sobě jdoucích kroků:  Předprojektová příprava a studijní práce, koncepce celkového řešení  Zpracování projektové dokumentace  Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby  Realizace stavby a výkon autorského dozoru  Uvedení do provozu a zkušební provoz Sweco Hydroprojekt a.s. ÚV Souš – před a po rekonstrukci

6 ◄ ► 6 Předprojektová příprava rekonstrukce úpravny vody Sweco Hydroprojekt a.s. Možnosti ovlivnění koncepce technického řešení

7 ◄ ► 7 Předprojektová příprava rekonstrukce úpravny vody Sweco Hydroprojekt a.s. Náklady na realizaci jednotlivých kroků

8 ◄ ► 8 Předprojektová příprava rekonstrukce úpravny vody Předprojektová příprava a studijní práce, koncepce celkového řešení Předprojektová příprava investice je prvním a velmi významným krokem při přípravě investičního záměru. Je realizována v období, kdy se rozhoduje o kvalitě zvoleného řešení a o výši investičních nákladů, které bude třeba vynaložit. Období předprojektové přípravy sestává z řady na sebe navazujících činností:  Prvním krokem by měl být vždy „Audit úpravny vody“, který sestává z:  Chemicko-technologického procesního průzkum úpravny vody  Stavebně-technického průzkumu  Posouzení technického stavu technologického zařízení.  Modelového a poloprovozního ověření navrhovaných technologických procesů  Technicko-ekonomické studie („studie proveditelnosti“) rekonstrukce úpravny vody Sweco Hydroprojekt a.s.

9 ◄ ► 9 Projektová dokumentace Zpracování projektové dokumentace je standardní proces, při kterém je technické řešení postupně zpřesňováno a je vypracována dokumentace odpovídající legislativním požadavkům:  Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) a územní rozhodnutí – rozpracovává technické řešení a stavbu územně umísťuje.  Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a stavební povolení - podrobně rozpracovává technické řešení stavby, definuje postup výstavby a zpřesňuje výši investičních nákladů nutných na realizaci díla.  Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) – zpracovává se v úrovni realizační dokumentace – musí obsahovat technické specifikace definující kvalitu díla a soupisy prací (výkazy výměr). Je podkladem pro výběr zhotovitele stavby.  Dopracování realizační dokumentace – dopracování dokumentace do podrobnosti potřebné pro provedení stavby je výsledkem nesouladu legislativních požadavků z předchozího projektového stupně, kdy je nutné dopracovat dokumentaci s ohledem na typy zařízení, které budou instalovány. Sweco Hydroprojekt a.s.

10 ◄ ► 10 Úskalí související s předprojektovou a projektovou přípravou rekonstrukce úpravny vody  celkové podcenění významu technologického auditu,  podcenění významu zpracování kvalitní studie a zpracování technické koncepce rekonstrukce úpravny vody,  nedostatečné posouzení variant řešení a jejich ekonomické vyhodnocení (investiční a provozní náklady),  nedostatečné provedení analýzy jakosti surové vody a výkonu úpravny vody,  absence provozních a modelových zkoušek nebo chybně nastavené podmínky pro zkoušky,  pozor na špatné zadání ze strany objednatele – v této fázi je možné ho ještě úspěšně a bez velkých ztrát korigovat, ale je možné odhalit pouze za předpokladu, že je provedena pečlivá analýza zařazení zdroje do systému zásobování a posouzení technické stavu a provozních podmínek. Sweco Hydroprojekt a.s. ÚV Jirkov – hala filtrů (+flotace)

11 ◄ ► 11 Úskalí související s realizací stavby Od průšvihů ke zdárnému konci •komunikace všech partnerů – dodavatel - investor – provozovatel – projektant, •kvalita správce stavby nebo stavebního a technologického dozoru, •dodržení parametrů projektu (levné zařízení je zpravidla to nejdražší co je možné na stavbu pořídit), •kontrola kvality prací – kontrolní testy, dodržování požadavků technických specifikací, •provozovatel musí chtít provozovat. Sweco Hydroprojekt a.s. ÚV Hajská před a po rekonstrukci

12 ◄ ► 12 Na závěr Výsledkem činnosti celého týmu odborníku musí být řešení, které nezopakuje to, co již bylo jednou navrženo a postaveno před x lety, ale přinese do řešení nové myšlenky a nové technologie, které reagují na vývoj kvality surové vody a na provozní zkušenosti. Nebude se tak jednat jen o prostou obnovu zařízení, ale o modernizaci, která přinese něco nového, co a prodlouží životnost stávajících objektů. Tyto požadavky je však schopen skutečně splnit tým odborníků, který má dostatek zkušeností v oboru a je schopen přijímat informace o vývoji technického poznání a přijímat tak i někdy riskantní rozhodnutí. Sweco Hydroprojekt a.s.


Stáhnout ppt "1 Combined expertise in consulting engineering, environmental technology and architecture."

Podobné prezentace


Reklamy Google