Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. Jednání Ministerstvo průmyslu a obchodu 22. března 2013

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. Jednání Ministerstvo průmyslu a obchodu 22. března 2013"— Transkript prezentace:

1 2. Jednání Ministerstvo průmyslu a obchodu 22. března 2013
Platforma MPO pro přípravu Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2. Jednání Ministerstvo průmyslu a obchodu 22. března 2013

2 Program jednání: 1. Úvod Přístup ke zpracování operačního programu z pohledu požadavků legislativy a Pozičního dokumentu Evropské komise 2. Informace o přípravě a harmonogramu zpracování OP PIK První pracovní návrh operačního programu Přístup k jednotlivým prioritním osám z pohledu metodiky MMR Územní dimenze Zapojení partnerů do práce pracovních skupin OP PIK Ex-ante a SEA hodnocení OP PIK 3. Prezentace jednotlivých věcně zaměřených prioritních os OP PIK Tematický cíl – investiční priority – specifické cíle Navrhované aktivity - potenciální příjemci podpory v prioritní ose 4. Prezentace výstupů Pracovní skupiny Finanční nástroje Design finančních nástrojů 2014+ Návrhy na využití finančních nástrojů pro financování intervencí v prioritních osách OP PIK Ex-ante hodnocení na využití finančních nástrojů v OP PIK 5. Diskuse 6. Závěr – různé

3 1. Přístup ke zpracování operačního programu
Na dnešní Platformu je předložena první verze OP PIK, která bude v termínu do 29. března doplněna dle pokynů MMR - za účelem přípravy informace do vlády o stavu přípravy programů (termín předložení vládě: květen 2013). Jedná se o ryze pracovní verzi, která bude dále rozpracovávána v návaznosti na vývoji v oblasti evropské legislativy, metodik, ex- ante a SEA hodnocení a samozřejmě na základě diskusí s partnery. Zatím zde nejsou řešeny finanční alokace na prioritní osy - dosud nebyly vyjednány a schváleny alokace na jednotlivé programy. Ze strany členů Platformy uvítáme připomínky a náměty na dopracování zejména ke kapitole 3 návrhu OP PIK „Popis prioritních os“ – v termínu do 26. března 2013.

4 1. Přístup ke zpracování operačního programu
Z pohledu požadavků nové evropské legislativy: Výběr investičních priorit respektuje princip tematické koncentrace obsažený v čl. 4 návrhu nařízení o ERDF. Min. 50 % zdrojů na národní úrovni směrovat na jeden nebo více tematických cílů 1 až dle čl. 9 návrhu obecného nařízení – odpovídá současnému návrhu zaměření OP PIK . Z pohledu Pozičního dokumentu EK (říjen 2012): Poziční dokument obsahuje pět prioritních témat pro využití evropských strukturálních a investičních fondů v ČR. Relevantní prioritní témata z pohledu MPO a OP PIK: Zejména téma 1: Rozvoj podnikání otevřeného inovacím a rovněž Téma 4: Ekonomika založená na ohleduplnosti k životnímu prostředí a hospodárnému využívání zdrojů (oblast energetiky)

5 1. Poziční dokument EK (říjen 2012)
Dle stanoviska EK je potřeba, aby se ČR zaměřila v letech na vybudování efektivně fungující dopravní, informační, energetické a environmentální infrastruktury, na posílení územní soudržnosti, na budování efektivní veřejnou správy, příznivého podnikatelského prostředí, zpráva Komise poukazuje na nevhodně nastavený systém výzkumu a inovací. Priorita financování: „Podnikatelské prostředí příznivé pro inovace“ Zlepšení účinnosti investic do výzkumu a inovací Zlepšení inovací v podnikání a konkurenceschopnost Zlepšení přístupu k informačním a komunikačním technologiím, jejich využití a kvalita Zlepšení konkurenceschopnosti MSP Priorita financování „Hospodářství příznivé pro životní prostředí a nákladově efektivní hospodářství“ Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech odvětvích

6 1. Přístup ke zpracování operačního programu
Z pohledu vyjednávání s EK: V prvním pololetí 2013 probíhají neformální vyjednávání s EK (otázky ex-ante kondicionality, územní dimenze, atd.) a práce na přípravě Dohody o partnerství – v gesci MMR v rámci PS pro přípravu Dohody o partnerství Zdá se, že jsou vyřešeny otázky: způsobilosti DPH 85% kofinancování pravidla n+3 po celé programovací období

7 1. Přístup ke zpracování operačního programu a nadefinování prioritních os
Návrh prioritních os OP PIK zůstává zachován tak, jak byl představen na 1. jednání Platformy 15. února 2013: PO 1: Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací PO 2: Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní ekonomice a internacionalizace podnikání PO 3: Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice PO 4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a podpora moderních ICT

8 1. Návrh témat na další jednání Platformy
Aktuální stav po vypořádání připomínek k prvnímu návrhu textu operačního programu Řešení územní dimenze v operačním programu Návrh alokací – přinejmenším procentních podílů na prioritní osy Návrhy na řízení a implementaci operačního programu 3. jednání Platformy bude naplánováno v termínu po 15. dubnu 2013. Dá se předpokládat již i zapojení ex-ante hodnotitele do přípravy operačního programu.

9 2. Informace o přípravě OP PIK
Kromě respektování dosavadních návrhů nařízení (tzv. obecné nařízení a nařízení o ERDF) probíhala a probíhá příprava OP PIK za využití: Metodického pokynu pro přípravu programových dokumentů pro programové období 2014 – 2020 (MMR, verze 1.0, únor 2013) Draft Template and Guidelines for the Content of the Operational Programme (version 1 – 7 January 2013) Draft Template and Guidelines for the Content of the Operational Programme (version 2 – 25 February 2013) Fiche 1 – Draft Model for the Operational Programme under the Investment for Growth and Jobs Goal (version 1 – 27 February 2013)

10 2. První pracovní návrh operačního programu
Jedná se o první (pracovní a neúplnou) verzi OP PIK, která bude dále rozpracovávána a doplňována (rozeslána jako podklad pro jednání Platformy) Rozpracovány jsou zatím tyto kapitoly OP PIK: Kapitola 1. „Příprava operačního programu a zapojení partnerů“ Kapitola 2. „Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii EU zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ Popsány vazby na zásadní evropské a národní strategie a koncepce Identifikovány problematické oblasti navrhované k podpoře intervencemi spolufinancovanými ze SF Zdůvodnění výběru tematických cílů a investičních priorit pro operační program Kapitola 3. „Popis prioritních os“ Ostatní kapitoly programového dokumentu jsou zatím pouze indikovány – v návaznosti na metodický pokyn nebo současné návrhy legislativy - budou řešeny v dalších fázích přípravy operačního programu.

11 2. Přístup k prioritním osám z pohledu metodického pokynu
V přehledné tabulce – kapitola dokumentu OP PIK - jsou uvedeny vazby vybraných tematických cílů a investičních priorit a zdůvodnění tohoto výběru s odkazem na evropské a národní strategie, koncepce a další dokumenty (viz kapitola 7.2 metodiky). K návrhu logiky a struktury OP ve smyslu nadefinování jednotlivých prioritních os bylo zatím přistoupeno se záměrem nekombinovat v rámci jedné prioritní osy intervenční priority z více tematických cílů, pokud analýzy neprokážou odůvodnění takovéto kombinace.  

12 2. Přístup k prioritním osám z pohledu metodického pokynu
Pro vnitřní strukturu programu platí (viz kapitola 6.3 metodiky): program se skládá z prioritních os, přičemž každá prioritní osa je financovaná z jednoho fondu a týká se jedné kategorie regionu, prioritní osa odpovídá jednomu tematickému cíli a zahrnuje jednu nebo více investičních priorit uvedeného tematického cíle, na úrovni investiční priority jsou stanoveny specifické cíle, na úrovni specifického cíle budou stanoveny jak výstupové, tak výsledkové indikátory s vazbou na konkrétní investiční prioritu, každý specifický cíl má vazbu pouze na jednu investiční prioritu nebo její část.

13 2. Zapojení partnerů do přípravy OP PIK
Platforma MPO pro přípravu OP PIK: zahájení činnosti v únoru 2013 Pracovní skupiny: zahájení činnosti v lednu 2013 PS 1 pro rozpracování Prioritní osy 1 OP PIK PS 2 pro rozpracování Prioritní osy 2 OP PIK PS 3 pro rozpracování Prioritní osy 3 OP PIK PS 4 pro rozpracování Prioritní osy 4 OP PIK PS 5 pro využití finančních nástrojů v OP PIK PS 6 Horizontální Při nominaci do pracovních skupin byly zohledněny návrhy na zapojení partnerů vznesené m.j. na prvním jednání Platformy. První jednání PS 1 – 4 v „rozšířeném“ složení se konala na MPO ve dnech března Další jednání se plánují na polovinu dubna – před konáním Platformy.

14 2. Ex-ante a SEA hodnocení OP PIK
Ex-ante hodnocení OP PIK: ukončeno výběrové řízení na hodnotitele předpoklad podepsání smlouvy a zahájení realizace – duben 2013 SEA hodnocení OP PIK: ukončena příprava zadávací dokumentace Předpoklad vyhlášení veřejné zakázky – začátek dubna 2013

15 2. Územní dimenze Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020:
materiál MMR do vlády – v březnu proběhlo meziresortní připomínkové řízení Materiál MMR „Územní a urbánní dimenze programového období – 2020“ Otázka územní dimenze nebyla dosud v OP PIK řešena: není rozpracována ani v prvním návrhu programu, jedna z hlavních připomínek MMR k návrhu teorií změn pro specifické cíle OP PIK, jsme si toho vědomi a problematiku územní dimenze budeme řešit v průběhu dubna – května 2013.

16 2. Územní dimenze Podstata územní dimenze v operačních programech:
Diferenciace zdrojů – jejich směrování do definovaných území Zapojení regionálních aktérů Přístupy k uplatnění územní dimenze: územní – tematický – integrovaný Územní přístup: nová typologie území: rozvojová území – stabilizovaná území – periferní území - státem podporované regiony Tematický přístup: definování prioritní osy, ve které bude aplikován územní přístup (realizace intervencí pouze ve vybraných typech území, realizace intervencí se stanoveným procentním podílem pro vybrané typy území) Zastoupení regionálních aktérů mezi hlavní cílové skupiny nebo příjemce podpory Modifikace hodnotících kritérií (např. specifikace územní dimenze jako jedno z hodnotících kritérií) Integrované přístupy Integrované územní investice (ITI) Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

17 3. Prezentace věcně zaměřených prioritních os OP PIK
Vedoucí pracovních skupin pro rozpracování prioritních os 1 – 4 operačního programu

18 Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací
Prioritní osa 1 Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací

19 PO 1: Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací
Cíl prioritní osy: Růst konkurenceschopnosti založený na VaV, vzniku, komercializaci a šíření inovací Zaměření prioritní osy: VaV a inovace, spolupráce mezi veřejným, vzdělávacím, vědeckovýzkumným a podnikatelským sektorem, podniková centra VaV, zavádění inovací v podnicích Tematický cíl 1 „Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací“ (čl. 9, odst. (1) návrhu obecného nařízení) Investiční priorita 1b) „Podpora podnikatelských investic do inovací a výzkumu a rozvoj propojení a synergií mezi podniky a inovačními a výzkumnými centry a vysokým školstvím, zejména na vývoji výrobků a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací a aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace za účelem podpory technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, moderních výrobních kapacit a prvovýroby v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití“ (čl. 5, odst. (1) bod b) návrhu nařízení o ERDF

20 PO 1: Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací
Nadefinované specifické cíle prioritní osy: SC 1.1: Zvýšení inovační výkonnosti podniků SC 1.2: Zvýšení intenzity a využití výsledků průmyslového a experimentálního vývoje v rámci konceptu inteligentní specializace SC 1.3: Rozvoj spolupráce mezi podnikatelským sektorem a veřejnými, vzdělávacími a vědecko-výzkumnými institucemi v duchu konceptu inteligentní specializace SC 1.4: Zvýšení přístupu podnikatelských subjektů k rizikovému kapitálu

21 PO 1: Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací
Navrhované aktivity SC 1.1: Zakládání a rozvoj podnikových VaV center ve vazbě na jasně definovanou, životaschopnou strategii rozvoje vlastní konkurenční výhody firmy Zavádění inovací výrobků a služeb a jejich uvedení na trh, zvýšení efektivnosti výrobních procesů Podpora zavádění procesních a marketingových inovací Ochrana duševního vlastnictví v podnicích Navrhované aktivity SC 1.2: Podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v podnikovém sektoru, realizovaných zejména ve spolupráci firem a výzkumných institucí, jejichž výsledky povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

22 PO 1: Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací
Navrhované aktivity SC 1.3: Rozvoj služeb podpůrné infrastruktury – VTP, podnikatelských inovačních center, podnikatelských inkubátorů, poradenské služby zaměřené na inovační MSP a jejich zakládání (+inovační vouchery apod.) Rozvoj klastrů, technologických platforem (zejména kolektivní výzkum, založený na potřebách většího počtu MSP, rozvoj mezisektorové spolupráce a internacionalizace) Vytváření partnerství pro znalostní transfer mezi podniky a univerzitami za účasti kvalifikovaných absolventů, při kterých dochází k přímé aplikaci výzkumných poznatků v podniku, které mají strategický význam pro jeho další rozvoj Navrhované aktivity SC 1.4 Základní aktivitou bude založení 100% státem vlastněného fondu rizikového kapitálu, který bude na ad hoc bázi provádět za účasti soukromých investorů investice rizikového kapitálu do cílových společností. Alternativní formou je založení státního fondu, který provede fundraising mezi soukromými fondy rizikového kapitálu a dalšími investory nebo příspěvky státu do existujících fondů rizikového kapitálu za předem stanovených podmínek. Pokud to umožní pravidla pro veřejnou podporu v oblasti poskytování rizikového kapitálu, budou investice zaměřeny také na náhradní (replacement) kapitál a růstový (growth) kapitál z důvodu podpory rozvoje i pokročilejších fází podnikání prostřednictvím finančních nástrojů a z důvodu diverzifikace vysokého rizika, které státní fond investicemi do raných fází podnikání podstupuje.

23 PO 1: Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací
Potenciální příjemci podpory v prioritní ose: Inovační podnikatelské subjekty, zejména MSP, včetně podnikatelských seskupení (subjekty, které VaVaI vykonávají, případně nakupují) – všechny SC VŠ, municipality (1.3) Problematika veřejné podpory: 1.1. (regionální mapa + de minimis) 1.2. (komunitární rámec/bloková výjimka) 1.3. (pokud možno mimo režim veřejné podpory, de minimis, bloková výjimka) 1.4. (pravděpodobně bloková výjimka)

24 Prioritní osa 2 Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní ekonomice a internacionalizace podnikání

25 PO 2: Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní ekonomice a internacionalizace podnikání Cíl prioritní osy: Růst konkurenceschopnosti založený na kvalitní podnikatelské infrastruktuře a podnikatelských službách, využívání špičkových technologií a schopnosti podniků prosadit se na globálních trzích Zaměření prioritní osy: podnikatelská infrastruktura, zakládání a rozvoj podniků, internacionalizace podnikání, poradenské služby Tematický cíl 3 „Zvýšení konkurenceschopnosti MSP, odvětví zemědělství (v případě EZFRV) a rybářství a akvakultury (v případě ENRF)“ (čl. 9, odst. (3) návrhu obecného nařízení) Investiční priority: IP-3a) „Podpora podnikání, zejména usnadněním hospodářského využívání nových myšlenek a podpora zakládání nových podniků, mimo jiné prostřednictvím podnikatelských inkubátorů“ (čl. 5, odst. (3) bod a) návrhu nařízení o ERDF) IP-3b) „Vyvíjení a zavádění nových obchodních modelů pro MSP, zejména pro oblast mezinárodního obchodu“ (čl. 5, odst. (3) bod b) návrhu nařízení o ERDF) IP-3c) „Podpora vzniku a rozšíření moderních kapacit pro vývoj výrobků a služeb“ (čl. 5, odst. (3) bod c) návrhu nařízení o ERDF)

26 PO 2: Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní ekonomice a internacionalizace podnikání Nadefinované specifické cíle prioritní osy: SC 2.1: Zvýšení počtu nových podnikatelských subjektů a nových podnikatelských záměrů (vazba na IP-3a) SC 2.2: Zajištění kvalitní podnikatelské infrastruktury (vazba na IP-3a) SC 2.3: Rozšíření kvalitních služeb pro malé a střední podniky podporujících jejich mezinárodní konkurenceschopnost, zejména jejich marketingovou připravenost a zapojení do globálních produkčních a partnerských sítí (vazba na IP-3b) SC 2.4: Větší uplatnění specializovaných poradenských služeb pro podnikatelské subjekty (vazba na IP-3b) SC 2.5: Rozvoj a využití stávající infrastruktury pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru včetně technického vzdělávání a podpory spolupráce firem s odbornými SŠ a VŠ (vazba na IP -3c)

27 PO 2: Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní ekonomice a internacionalizace podnikání Navrhované aktivity SC 2.1: Podpora nových podnikatelských záměrů začínajících a rozvojových MSP formou finančních nástrojů (záruky za bankovní úvěry a úvěry) Navrhované aktivity SC 2.2: Modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury Rekonstrukce souborů výrobních objektů Rekonstrukce brownfields (bez výdajů na odstranění ekologických zátěží) a jejich přeměna na moderní výrobní objekty Rekonstrukce a příprava speciálních infrastruktur (podnikatelských zón) pro zavedení výroby a výstavbu výrobních objektů Navrhované aktivity SC 2.3: Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy, poradenské služby expertů se znalostí mezinárodního prostředí (teritoriální znalost), organizace seminářů/akcí v rámci veletrhů a výstav se zaměřením na konkrétní problematiku týkající se mezinárodní konkurenceschopnosti (např. právní aspekty daného teritoria aj.)

28 PO 2: Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní ekonomice a internacionalizace podnikání Navrhované aktivity SC 2.4: Poradenské služby pro získání strategických informací o situaci a příležitostech na trhu (technologický foresight) Specializované poradenské služby založené na znalostech (mentoring, koučing, technologický scouting , market intelligence apod.) včetně aktivit zaměřených na propojování podnikatelů jako potenciálních příjemců rizikového kapitálu s investory Navrhované aktivity SC 2.5: Podpora infrastruktury pro odborné vzdělávání zaměstnanců v rozsahu možností ERDF a podpora vzdělávacích procesů ve firmách Pozn: Zpřesnění SC 2.5 bude provedeno v návaznosti na vymezení přístupu k odbornému vzdělávání zaměstnanců ze strany MŠMT a MPSV.

29 Potenciální příjemci podpory v prioritní ose:
PO 2: Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní ekonomice a internacionalizace podnikání Potenciální příjemci podpory v prioritní ose: Sektor MSP – začínající podniky – podniky ve fázi rozvoje Soulad s TC 3 „Zvýšení konkurenceschopnosti MSP“ Z diskuse PS 2: otázka vzdělávání zaměstnanců

30 Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice
Prioritní osa 3 Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice

31 PO 3: Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice
Cíl prioritní osy: Posílení konkurenceschopnosti ČR napříč všemi sektory zvýšením energetické efektivnosti, využitím potenciálu obnovitelných a druhotných zdrojů energie a posílením a modernizací energetické infrastruktury podpořené vědou a výzkumem v energetice Zaměření prioritní osy: snižování energetické náročnosti výroby, úspory energie, využití obnovitelných zdrojů energie, druhotných zdrojů energie, rozvoj a modernizace přenosových sítí, modernizace a rozvoj tepelných rozvodných zařízení, výzkum, vývoj a inovace v energetice Tematický cíl 4 „Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích“ (čl. 9, odst. (4) návrhu obecného nařízení)

32 PO 3: Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice
Investiční priority: IP-4a: „Podpora výroby a distribuce energie z obnovitelných zdrojů“ (čl. 5, odst. (4) bod a návrhu nařízení o ERDF) IP-4b): „Podpora energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů v podnicích“ (čl. 5, odst. (4) bod b návrhu nařízení o ERDF) IP-4d): „Vyvíjení a uplatnění inteligentních rozvodných systémů nízkého a středního napětí“ (čl. 5, odst. (4) bod d) návrhu nařízení o ERDF) IP-4f): „Podpora výzkumu, inovací a osvojení nízkouhlíkových technologií“ (čl. 5, odst. (4) bod f) návrhu nařízení o ERDF) IP-4g): „ Podpora využívání vysoce-účinné kombinované výroby tepla a elektřiny založené na poptávce po užitečném teple“ (čl. 5, odst. (4) bod g) návrhu nařízení o ERDF)

33 PO 3: Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice
Nadefinované specifické cíle prioritní osy: SC 3.1: Zvýšení podílu využívání OZE v rámci energetického mixu ČR (vazba na IP-4a) SC 3.2: Snižování energetické náročnosti podnikatelského sektoru a rozvíjení energetických služeb (vazba na IP-4b) SC 3.3: Modernizace a rozvoj přenosových a distribučních sítí (vazba na IP-4d) SC 3.4: Větší uplatnění výzkumu a inovací v energetice a zvýšení využívání druhotných surovin (vazba na IP-4f) SC 3.5: Zvýšení využití a zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla (vazba na IP -4g)

34 PO 3: Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice
Navrhované aktivity SC 3.1: Výstavba a rekonstrukce zdrojů OZE Navrhované aktivity SC 3.2: Modernizace stávajících zařízení na výrobu energie vedoucí ke zvýšení jejich účinnosti Zavádění a modernizace systémů měření a regulace Modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla Zlepšování tepelně technických vlastností budov, s výjimkou rodinných a bytových domů, rozvoj energetických služeb Navrhované aktivity SC 3.3: Posílení ohrožených prvků a částí elektrizační soustavy Navrhované aktivity SC 3.4: Podpora projektů VaVaI za oblast energetiky v podnikovém sektoru zaměřeném na efektivní nakládání s energií a získávání druhotných surovin Podpora rozvoje spolupráce soukromého sektoru na energetických inovačních projektech s výzkumnými institucemi Navrhované aktivity SC 3.5: Rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem resp. tepelných rozvodných zařízení především pomocí instalace moderních předizolovaných potrubí, regulace a výměníkových stanic Zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla

35 Prioritní osa 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a podpora moderních ICT

36 PO 4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a podpora moderních ICT
Cíl prioritní osy: Růst konkurenceschopnosti založený na vyvíjení a využívání špičkových a vysoce inovativních informačních a komunikačních technologií a moderních vysokorychlostních přístupových sítí k internetu Zaměření prioritní osy: služby a sítě elektronických komunikací, vysokorychlostní přístup internetu, podpora nových specializovaných řešení v oblasti ICT Tematický cíl 2 „Zlepšení přístupu k informačním a komunikačním technologiím, jejich využití a kvality“ (čl. 9, odst. (2) návrhu obecného nařízení)

37 PO 4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a podpora moderních ICT
Investiční priority: IP-2a): „Rozšiřování širokopásmového připojení a zavádění vysokorychlostních sítí a podpora zavádění budoucích a nově vznikajících technologií a sítí pro digitální ekonomiku“ (čl. 5 odst. (2) bod a) návrhu nařízení o ERDF) IP-2b): „Vyvíjení výrobků a služeb v oblasti ICT, elektronický obchod a zvyšování poptávky po ICT“ (čl. 5 odst. (2) bod b) návrhu nařízení o ERDF)

38 Nadefinované specifické cíle prioritní osy:
PO 4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a podpora moderních ICT Nadefinované specifické cíle prioritní osy: SC 4.1: Zvýšení pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu (vazba na IP-2a) SC 4.2: Rozvoj nejmodernějších a pokročilých informačních a komunikačních technologií a podpora poskytování souvisejících sdílených služeb (vazba na IP-2b)

39 PO 4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a podpora moderních ICT
Navrhované aktivity SC 4.1: Výstavba nebo modernizace přístupových sítí nové generace na bázi optických prvků umožňující vysokorychlostní přístup k internetu Rozvoj infrastrukturálního prostředí pro místní služby privátního sektoru v oblasti ICT využívající vysokorychlostního přístupu k internetu a aktivit motivujících vstup komerčních poskytovatelů na místní trh elektronických komunikací Navrhované aktivity SC 4.2: Podpora tvorby ICT řešení s vysokou přidanou hodnotou Podpora budování center sdílených služeb v oblasti ICT s výrazným mezinárodním přesahem Výstavba, rozšiřování a modernizace datových center splňujících kritéria energetické účinnosti

40 Potenciální příjemci podpory v prioritní ose:
PO 4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a podpora moderních ICT Potenciální příjemci podpory v prioritní ose: SC 4.1: Podnikatelské subjekty (malé, střední a velké podniky), obce nebo sdružení obcí, případně kraje SC 4.2: Podnikatelské subjekty (malé, střední a velké podniky)

41 PO 4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a podpora moderních ICT

42 4. Finanční nástroje v OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Dosavadní výstupy Pracovní skupiny Finanční nástroje Design finančních nástrojů 2014+ Návrhy na využití finančních nástrojů pro financování intervencí v prioritních osách OP PIK Ex-ante hodnocení na využití finančních nástrojů v OP PIK

43 4. Finanční nástroje v OP PIK
Pro veřejnou správu: Dobře připravené finanční nástroje jsou efektivním nástrojem podpory podnikání, který je možný opakovaně použít s menšími nároky na veřejné finance Zapojení holdingového fondu umožňuje rychleji vyčerpat alokované prostředky –plnění n+3 Pro příjemce pomoci: FN odpovídají obchodním zvyklostem (forma úvěru, záruky, investice) Na návratnou podporu finanční nástroje se dle stanoviska MMR nevztahuje zákon o veřejných zakázkách Nižší administrativní zátěž spojená s žádostmi Není nutné projekt předfinancovat z vlastních zdrojů Rychlejší proces administrace žádosti i proplácení (v případě záruk v řádu několika pracovních dnů) => možnost rychle a efektivně reagovat na potřeby podnikatelů Cílem je dosažení maximálního růstu podpořené firmy

44 4. Finanční nástroje v OP PIK
MPO (OP PIK) prostředky státního rozpočtu dotace prostředky holdingového fondu Evergreen Holding, a.s. 100% ČR kapitál, půjčky depozita/ podřízené úvěry úvěrová linka ČMZRB, a.s. Zprostředkovatel 1 úvěry, záruky pro MSP Zprostředkovatel X na základě výzvy SPV 1, a.s. rizikový kapitál MSP HF vysoutěží správce SPV Y, a.s. HF vysoutěží správce FN 1 FN 2 FN X FN 1 FN 2 FN 1 FN 2 FN Z impl. struktura projekty MSP MSP Velký podnik Velký podnik MSP MSP MSP např. infrastruktura

45 4. Finanční nástroje v OP PIK
Standardní a transparentní schéma, kdy holdingový fond představuje „pool“ prostředků, aniž by vyvíjel vlastní investiční činnost ve prospěch konečných příjemců Cílem je vytvořit tzv. „evergreen“, tedy takový systém, ve kterém se prostředky budou revolvovat i v době, kdy již vyschnou zdroje fondů EU (po roce 2020) Holdingový fond ve formě a.s. ve 100 % vlastnictví ČR je velmi flexibilní nástroj pro zajištění plynulého čerpání z jednotlivých finančních nástrojů (převody do ČMZRB i ČRUIF II a dalších SPV v tranších) je nutné zajistit transparentní a profesionální řízení holdingového fondu, které bude respektovat zásady sound financial management Zapojení dalších subjektů: SPV soutěží své správce v otevřených zadávacích řízeních ČMZRB je ve schématu uvažována jako in-house provider Případní další finanční zprostředkovatelé se do schématu zapojí na základě výzev holdingového fondu

46 4. Finanční nástroje v OP PIK
Podle čl. 32 návrhu nového obecného nařízení k SF je nutné pro finanční nástroje připravit před jejich realizací ex ante analýzu, která bude obsahovat: Tržní mezery a suboptimální investiční situace, které mají FN za úkol řešit Odhadovaná výše a rozsah potřeb veřejných investic; odhad leverage efektu soukromých a veřejných peněz Zahrnout stávající dobré praxe Přidaná hodnota: soulad s cíli OP, veřejné podpory atd. Případná potřeba zvýhodnění soukromých investorů Lessons learned z obdobných nástrojů v minulosti Investiční strategie – příjemci, způsob implementace, zda bude kombinace s dotací Očekávané výsledky

47 4. Finanční nástroje v OP PIK
OP PIK předpokládá možnost zapojení finančních nástrojů holdingového fondu do všech 4 prioritních os Konkrétní využití finančních nástrojů bude ponecháno na závěrech samostatné ex ante analýzy v této oblasti dle čl. 32 obecného nařízení Již v tuto chvíli je zřejmé, že finanční nástroje budou využity prioritně ve specifických cílech 1.4 a 2.1: SC 1.4 – fond rizikového kapitálu (prioritní osa 1) SC 2.1 – úvěry, záruky pro MSP (prioritní osa 2)

48 5. Diskuse 6. Závěr – různé

49 Děkujeme za pozornost www.mpo.cz


Stáhnout ppt "2. Jednání Ministerstvo průmyslu a obchodu 22. března 2013"

Podobné prezentace


Reklamy Google