Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomika podniku TÉMA č. 5 REPRODUKČNÍ PROCES V PODNIKU A JEHO SLOŽKY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomika podniku TÉMA č. 5 REPRODUKČNÍ PROCES V PODNIKU A JEHO SLOŽKY"— Transkript prezentace:

1 Ekonomika podniku TÉMA č. 5 REPRODUKČNÍ PROCES V PODNIKU A JEHO SLOŽKY
Cíle managementu v řízení podniku Majetková a kapitálová výstavba podniku Rozvaha Oceňování majetku a dluhů podniku Oceňování podniku jako celku

2 Podstata reprodukčního procesu v podniku
Ekonomika podniku Podstata reprodukčního procesu v podniku k dispozici věcné a osobní složky (dlouhodobý, oběžný majetek a zaměstnanci) z toho vyplývá hodnotová - ekonomická reprodukce (tvorba výnosů, nákladů a výsledku hospodaření) kapitál práce materiál suroviny vstupy výstupy energie produkce půda služby stroje práce techno odpady logie SFÉRA OBĚHU SFÉRA VÝROBY SFÉRA OBĚHU PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

3 Ekonomika podniku Cíle managementu v řízení podniku
Management definujeme jako proces tvorby a udržování prostředí, ve kterém jednotlivci pracují společně ve skupinách a účinně dosahují vybraných cílů.(Koontz,Weihrich,1993) Obsah a struktura managementu se člení podle: - funkcí, - předmětu řízení, - úrovně manažerských problémů. Základní funkce managementu : - plánování, - organizování, - personalistika, - vedení, - kontrolování.

4 Ekonomika podniku Z hlediska předmětu řízení :
z hlavní činnosti, tj.produkční a obchodní funkce z pomocných činností, tj. obslužné Mezi hlavní podnikové činnosti v rámci řízení podniku patří: 1. Personální řízení 2 Technický rozvoj a inovace 3 Vlastní výroba, služby, práce 4. Marketing a obchodní činnosti 5. Financování,investice,účetnictví

5 Ekonomika podniku Složky reprodukčního procesu v podniku
věcné činitele - majetek podniku osobní činitele - zaměstnanci hodnotová-ekonomická reprodukce - tvorba výnosů,nákladů a výsledku hospodaření a reprodukce kapitálu Majetková struktura podniku „ Majetek podniku je souhrn všech věcí, peněz,pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání“. (Obchodní zákoník) dlouhodobý majetek = stálá aktiva oběžný majetek (krátkodobý) = oběžná aktiva Hledisko pro rozdělení majetku je doba a cena.

6 Ekonomika podniku Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek - movitý majetek, - nemovitý majetek Opotřebení dlouhodobého majetku (amortizace) - odpisy. Dlouhodobý finanční majetek

7 Dlouhodobým nehmotným majetkem
jsou stanovené majetkové položky s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění převyšující částku ,-Kč. Patří jsem: licence, know-how, soft­ware, patenty, obchodní značka, autorská práva, výzkumné zprávy, ochranné známky, průmyslové vzory, receptury nové technologie, návody, metody, předměty průmyslových práv , výsledky duševní tvořivé činnosti, ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (např. technické zhodnocení). Dlouhodobým majetkem je i drobný nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok, ale s cenou menší nebo rovnou ,- Kč. Zvláštní položkou nehmotných aktiv jsou zřizovací výdaje jsou to výdaje spojené se založením společnosti (např.soudní a správní poplatky, výdaje na pracovní cesty, mzdy, odměny apod.).

8 Dlouhodobý hmotný majetek
pozemky, budovy, stavby, byty a nebytové prostory , umělecká díla, sbírky, movité kulturní památky, předměty kulturní hodnoty, předměty z drahých kovů a věci nabyté nájemcem z finančního leasingu, a to bez ohledu na jejich ocenění a dobu použitelnosti,. samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením (stroje, dopravní prostředky, přístroje, zařízení,inventář, soubory věcí ,ap.), s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění od částky 40 000,- Kč. Dlouhodobým majetkem je i drobný hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok, ale s cenou menší nebo rovnou ,- Kč, pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky ( ovocné stromy, ovocné keře, chmelnice, vinice), základní stáda a tažná zvířata (stáda skotu, koní, prasat, ovcí, koz, oslů, mul, mezků, hejna hus), otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, technická rekultivace a technické zhodnocení, pokud nejsou součástí pořizovací ceny jiného dlouhodobého hmotného majetku,

9 Dlouhodobým finančním majetkem
jsou zejména cenné papíry a podíly podle zákona č.591/1992 Sb., o cenných papírech. majetkové účasti (cenné papíry a podíly v podnicích s rozhodujícím nebo podstatným vlivem) , realizovatelné cenné papíry a podíly , které nejsou cenným papírem k obchodování, cenným papírem drženým do splatnosti, majetkovou účastí, dlužné cenné papíry držené do splatnosti (splatnost přesahuje 12 měsíců), půjčky poskytnuté účetní jednotkou podnikům ve skupině a ostatní půjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok (např.vklad tichého společníka do společnosti), ostatním dlouhodobým finančním majetkem se rozumí majetek pronajatý v rámci smlouvy o nájmu podniku a dlouhodobé termínované vklady na bankovních účtech. Majetkovou účastí se rozumí cenné papíry a podíly, prostřednictvím nichž držitel uplatňuje rozhodující vliv nebo podstatný vliv v dceřinných nebo přidružených podnicích, které emitovaly příslušné cenné papíry nebo vydaly podíly. Majetkové cenné papíry (akcie) a podíly odrážejí vlastnická a rozhodovací práva, která plynou z jejich držení v poměru ke kapitálu, který investoři vložili do obchodních společností.

10 Oběžný majetek. věcná podoba - zásoby
Oběžný majetek . věcná podoba - zásoby . peněžní podoba - peníze v pokladně, na účtech v bance,pohledávky,krátkodobý finanční majetek (cenné papíry krátkodobé) Koloběh oběžného majetku ve výrobním podniku Bankovní Výrobní Odbytový účet podniku Dodavatelé Sklad proces sklad Odběratelé PODNIK Peníze Materiál Zásoby materiálu Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky

11 Zásoby     Skladovaný materiál se člení na suroviny, základní materiál, pomocné a provozovací látky, náhradní díly, nevratné a vratné obaly do ,-Kč a s dobou použitelnosti kratší než 1 rok, palivo, pohonné hmoty, drobný hmotný majetek v ceně ,-Kč a nižší s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Nedokončenou výrobou se rozumí produkty. které prošly zpracováním v jednom nebo ve více výrobních stupních a nejsou zcela dokončeny, mohou se zde účtovat i nehmotné výstupy, kdy náklady na zakázku přecházejí z jednoho účetního období do druhého (projektová činnost Polotovary vlastní výroby jsou takové produkty, které jsou dokončeny, ale ještě nejsou finálním výrobkem. Výrobky jsou předměty, jsou dokončeny a určeny k prodeji Do zvířat patří nakoupená i zvířata z vlastní produkce (mladá zvířata, zvířata ve výkrmu, kožešinová zvířata, ryby, včelstva, hejna slepic, kachen, krůt, perliček, psi ap.). Zbožím jsou nakoupené předměty za účelem prodeje v nezměněném stavu. Zahrnujeme zde i výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen. Zbožím jsou nemovitosti s výjimkou pozemků, které účetní jednotka pořizuje za účelem prodeje v nezměněné podobě a sama je nepoužívá, nepronajímá a technicky je nezhodnocuje.

12 Finanční krátkodobý majetek
peněžní prostředky v hotovosti a na bankovních účtech , ceniny - poštovní známky, kolky, telefonní karty,stravenky, dálniční nálepky, majetkové cenné papíry k obchodování, dlužné cenné papíry k obchodování a dlužné cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti - dluhopisy, obligace, vkladové listy, kupóny, směnky pořízené za účelem obchodování, ap., vlastní akcie a vlastní obchodní podíly, vlastní dluhopisy, ostatní realizovatelné cenné papíry, pořizování krátkodobého finančního majetku. Pohledávky z obchodního styku vznikají dodáním majetku, zboží, výrobků nebo služeb odběrateli, současně se vznikem pohledávky vznikají pro dodavatele výnosy – tržby. K pohledávkám patří : pohledávky za odběrateli, pohledávky spojené s používáním směnek, pohledávky z poskytnutých provozních záloh, ostatní pohledávky.

13 Ekonomika podniku Likvidita majetku podniku
vyjadřuje míru schopnosti podniku uhradit své závazky. Vyjadřuje se pomocí poměrových ukazatelů - stupně likvidity. běžná likvidita = oběžná aktiva/krátkodobé závazky ukazatel měří platební schopnost podniku z kratšího období (měsíční)- interval 1,5-2,5 Majetková struktura podniku je dána: odvětvím a typem podniku finanční politikou podniku Důležitý úkol řízení podniku je stanovení výše oběžného majetku.

14 Majetek podniku pozemky nemovitý budovy Dlouhodobý stroje hmotný
zařízení dopravní prostředky inventář Dlouhodobý nehmotný majetek patenty licence software finanční účasti cenné investiční papíry Dlouhodobý finanční majetek Majetek podniku výrobní nedokončená výroby hotové výrobky zboží Zásoby věcný Oběžný majetek Pohledávky peněžní peníze - na účtech - v hotovosti krátkodobé cenné papíry Finanční majetek Přechodná aktiva náklady příštích období příjmy příštích období dohadné položky aktivní


Stáhnout ppt "Ekonomika podniku TÉMA č. 5 REPRODUKČNÍ PROCES V PODNIKU A JEHO SLOŽKY"

Podobné prezentace


Reklamy Google