Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční zabezpečení krizových situací na úrovni obce v roce 2011

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční zabezpečení krizových situací na úrovni obce v roce 2011"— Transkript prezentace:

1 Finanční zabezpečení krizových situací na úrovni obce v roce 2011
Ing. Jiří Holub,  ,  Odbor kancelář hejtmana, oddělení krizového řízení PODROBNÉ INFORMACE JSOU UVEDENÉ V POMŮCCE PRO STAROSTY OBCÍ JIHOČESKÉHO KRAJE MĚSTO PÍSEK, JIHOČESKÝ KRAJ © Školení starostů správního obvodu obce s rozšířenou působností – duben – červen 2011

2 „Neštěstí nechodí po horách, ale po obcích.“
Motta: „Neštěstí nechodí po horách, ale po obcích.“ „Pozdě bycha honiti.“ „Kdo je připraven, není událostí zaskočen.“ 2

3 POVODNĚ VČETNĚ SESUVŮ PŮDY
Evropské katastrofy (1989 – 2008) POVODNĚ VČETNĚ SESUVŮ PŮDY 39 % VĚTRNÉ BOUŘE 31 % 3

4 ČETNOST katastrof V eu (1989 – 2008)
za 20 let bylo na světě registrováno katastrofických událostí, z toho 658 v členských státech Evropské unie (EU-27) Povodně a pohyby vodních mas ČETNOST katastrof V eu (1989 – 2008) Bouře (větrné smrště) Sucho, extrémní teploty a rozsáhlé lesní požáry 4

5

6 FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ
OBCE VE SVÝCH ROZPOČTECH NA PŘÍSLUŠNÝ ROK VYČLEŇUJÍ: OBJEM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ POTŘEBNÝ K ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY NA KRIZOVÉ SITUACE; ÚČELOVOU REZERVU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ; ÚČELOVOU REZERVU NA ODSTRAŇOVÁNÍ NÁSLEDKŮ KRIZOVÝCH SITUACÍ. [§ 25 PÍSM. C) ZÁKONA Č. 240/2000 SB., KRIZOVÉM ŘÍZENÍ]

7 ETAPY FINANČNÍHO ZABEZPEČENÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ
Prevence Příprava Řešení Obnova

8 FINANCE NA PREVENCI, PŘÍPRAVU, ŘEŠENÍ A OBNOVU – JAK NA TO ?
ANALÝZY RIZIK, ZRANITELNOSTI, PLÁNOVÁNÍ A SCÉNÁŘE REAKCE NA MÍSTNÍ ÚROVNI ÚPRAVY ÚZEMNÍCH PLÁNŮ, OMEZOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ – HLÁSNÁ A PŘEDPOVĚDNÍ SLUŽBA, ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ, VÝSTRAŽNÉ SYSTÉMY, DIGITÁLNÍ PLÁNY POVODŇOVÉ OCHRANY, ÚPRAVY KORYT, VÝSTAVBA POLDRŮ, VYBAVENÍ ODPOVÍDAJÍCÍMI MOBILNÍMI A VĚCNÝMI PROSTŘEDKY K ZÁSAHU, MODERNIZACE, OPRAVY, REKONSTRUKCE POŽÁRNÍCH ZBROJNIC A ZAJIŠTĚNÍ AKCESCHOPNOSTI JEDNOTEK PO K ZÁSAHU, ŠTÁBNÍ A PRAKTICKÉ NÁCVIKY, CVIČENÍ, ODBORNÁ PŘÍPRAVA, ŠKOLENÍ, NÁHRADY ZA ZÁSAH, ZA ÚČAST NA ODBORNÉ PŘÍPRAVĚ, FINANCE NA PŘÍMÉ ŠKODY – EVAKUACE, NOUZOVÉ PŘEŽITÍ, HUMANITÁRNÍ POMOC, LIKVIDACE NÁSLEDKŮ, OBNOVA INFRASTRUKTURY SLOUŽÍCÍ K ZABEZPEČENÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ V ÚZEMÍ PREVENCE PŘÍPRAVA ŘEŠENÍ/ ODEZVA OBNOVA 8

9 Prevence 1. úpravy územních a regulačních plánů;
omezování rizika povodní – hlásná a předpovědní služba, záplavová území, výstražné systémy, digitální plány povodňové ochrany, úpravy koryt, výstavba poldrů; vybavení odpovídajícími mobilními a věcnými prostředky k zásahu; modernizace, opravy, rekonstrukce požárních zbrojnic; zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí k zásahu; štábní a praktické nácviky, cvičení, odborná příprava, školení apod.;

10 Prevence 2. rozpočet obce (vlastní zdroje - vyčleněné prostředky, účelová rezerva, peněžní fond, rozpočtová opatření); pojištění majetku obce, možnost získávání prostředků od: Ministerstvo zemědělství (oblast vodovodů a kanalizací, rybníky, prevence před povodněmi); Ministerstvo životního prostředí (oper. program 1.3 omezování rizika povodní); Ministerstvo vnitra (reprodukce požární techniky, účelová neinvestiční dotace [akceschopnost, odborná způsobilost, zásah mimo obec], rozvoj koncových prvků varování); Ministerstvo pro místní rozvoj (ROP Jihozápad); Jihočeský kraj (program rozvoje JčK, investiční a neinvestiční grant a příspěvek).

11 Příprava činnost orgánů a složek při zabezpečování úkolů civilní ochrany související s výstavbou a přípravou personálu zařízení civilní ochrany bez právní subjektivity, přípravě obyvatelstva; pořízení, výstavba, provoz, údržba a oprava prvků jednotného systému varování a vyrozumění (informování); činnost související s hospodařením se speciálním materiálem civilní ochrany, s krytovým fondem a ochrannými systémy dopravních staveb a dalšími ochrannými opatřeními; evakuace obyvatelstva (smlouvy, dokumentace apod.); náhradní a nouzové ubytováním (smlouvy , dokumentace apod.); zásobování pitnou vodou, potravinami; další nezbytné prostředky k přežití obyvatelstva; zřízení fondů (např. povodňový, krizový).

12 Řešení 1. Obec použije všechny dostupné finanční zdroje!
vlastní zdroje (vyčleněné prostředky, účelová rezerva, peněžní fond,rozpočtová opatření), pojištění majetku obce, dary a příspěvky od jiných subjektů, veřejné sbírky.

13 Řešení 2. zřídit nebo aktivovat skupinu (krizový štáb, povodňová komise, rada obce apod.), která bude řešit krizovou situaci; v prvním zápisu ze zasedání skupiny, zaznamenat kdo je pověřen provádět objednávání služeb, prací, pořizování nákupu potřebného materiálu pro řešení a odstraňování následků krizové situace; zaznamenat kdo zapisuje, provádí kontrolu náležitostí účetních dokladů ve smyslu zákona o účetnictví a finanční kontrole ve veřejné správě, zaúčtuje, opatří likvidačním dokladem a proplatí faktury za úkony, které jsou popsány výše; realizovat stanovená opatření podle charakteru a rozsahu krizové situace; přijímat opatření na ochranu obyvatel – evakuace, zajištění nouzového přežití obyvatelstva, (náhradní a nouzové ubytování, stravování), řešení potřeb postižených obyvatel; spolupracovat s velitelem zásahu (budou požadavky i na fin.)

14 Řešení 3. řešit dopady situace na infrastrukturu;
získávat zdroje potřebné k řešení krizové situace; zajistit prostory a manipulační techniku pro příjem a uskladnění humanitární pomoci; určit osoby pro příjem, evidenci a distribuci humanitární pomoci potřebným osobám; řešit finanční zajištění výše citovaných opatření; každou proplacenou fakturu, která byla prokazatelně vystavena na řešení krizové situace, vést odděleně v účetní evidenci např. dle jednotlivých akcí, včetně objednávky a bankovního výpisu o úhradě; prostředky poskytnuté z dotace vést odděleně v účetní evidenci dle jednotlivých účelových znaků; uchovávat doklady v souladu se zákonem o účetnictví.

15 Obnova bez jakýchkoliv odkladů zahájit inventarizaci škod způsobených krizovou situací a v případě, že se jedná o živelní pohromu s vyhlášeným krizovým stavem: reálně vyhodnotit škody na obecním majetku; připravit si podklady do Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou; spolupracovat s osobou, kterou za tím účelem pověřil Jihočeský kraj a umožnit ji vstupovat na pozemky a do objektů nacházejících se na území postiženém pohromou; může se požádat Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o poskytnutí státní pomoci po živelní nebo jiné pohromě ve formě dotace např.: v oblasti bydlení, na obnovu majetku ve vlastnictví obcí a krajů po živelní pohromě.

16 Obnova území – strategie obnovy
16

17 Závěrem Na základě příslušného zákona má mít ve svém rozpočtu na příslušný rok vyčleněn objem finančních prostředků k zajištění přípravy na krizové situace a vyčleňuje účelovou rezervu na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků; pro přípravu, řešení a odstraňování krizové situace použije všech možných dostupných zdrojů; o činnosti skupiny a použití finančních prostředků vede záznam a pomocnou dokumentaci pro pozdější kontrolu; o poskytnutí finanční pomoci žádá písemně na předepsaném formuláři Jihočeský kraj; provede řádnou inventarizaci škod na majetku obce a všechny podklady předá pověřené osobě před ukončením vyhlášeného krizového stavu, která bude určena Jihočeským krajem (většinou z obce s pověřeným obecním úřadem); o konání veřejné sbírky žádá písemně na předepsaném formuláři příslušný odbor Krajského úřadu Jihočeského kraje.

18 Finanční zabezpečení krizových situací na úrovni Jihočeského kraje
Ing. Jiří Holub,  ,  Odbor kancelář hejtmana, oddělení krizového řízení Školení starostů správního obvodu obce s rozšířenou působností – duben – červen 2011

19 Prvotní (přímé) náklady a nezbytná opatření
BEZ VYHLÁŠENÍ KRIZOVÉHO STAVU S VYHLÁŠENÝM KRIZOVÝM STAVEM NEZBYTNOST PROVEDENÝCH OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ DALŠÍCH ÚČINKŮ UDÁLOSTI NEBO PREVENCE PŘED ZHORŠENÍM JIŽ VZNIKLÉHO STAVU VĚROHODNOST = DOKLADY O ZADÁNÍ PRACÍ, OBJEDNÁVKY MAT., PRACÍ, SLUŽEB, ŘÁDNÉ FAKTURACE, INDIVIDUÁLNÍ DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE = PÍSEMNÁ DOKUMENTACE FOTODOKUMENTACE DOPADŮ A STAVU PO PROVEDENÝCH OPATŘENÍCH POUŽITÍ FINANČNÍ REZERVY NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ JEJICH PŘEDCHÁZENÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ JEJICH NÁSLEDKŮ POZOR - NÁKLADY MUSÍ VZNIKNOUT A BÝT UHRAZENY AŽ PO VYHLÁŠENÍ KRIZOVÉHO STAVU = PŘÍMÁ SOUVISLOST S ÚČINKY MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V DOBĚ VYHLÁŠENÉHO KRIZOVÉHO STAVU (VIZ. PŘÍLOHA Č. 5 POMŮCKY) 19

20 Individuální žádost o příspěvek - náležitosti
1. Písemná žádost příjemce o poskytnutí mimořádných prostředků musí obsahovat stručný popis průběhu události, její dopady a dále: a) přesný název, adresu, identifikační číslo příjemce, b) celkovou výši částky, která je požadována; částka bude obsahovat již realizované skutečné přímé investiční a neinvestiční finanční náklady (doložené přiloženými fakturami za provedené práce, služby apod. při zdolávání následků mimořádné situace), c) určení položek, na které budou mimořádné prostředky kraje dále použity, s návrhem pořadí důležitosti, d) vyjádření příjemce, že rozpočtované prostředky předurčené k řešení mimořádných situací již byly vyčerpány a prohlášení příjemce, že poskytnuté mimořádné prostředky nebudou použity k odstranění škod, které byly nebo budou hrazeny v plné výši z finančních prostředků plynoucích z uzavřených pojistných událostí, e) číslo účtu, kam by měly být mimořádné prostředky poukázány, f) podpis příjemce nebo jeho statutárního zástupce.  2. žádost může v přílohové části obsahovat další písemné nebo obrazové podklady dokumentující oprávněnost žádosti – dokumentující přímé škody. PŘÍLOHA Č.4 POMŮCKY 20

21 Příloha usnesení vlády č. 675/2010 - článek 2
Použití finančních prostředků Finanční prostředky jsou určené zejména na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace (nákup materiálu, drobného hmotného dlouhodobého majetku, nákup vody, paliv a energie a na opravy), například na nákup vysoušečů zdiva, odvlhčovačů, čerpadel, motorových pil a vyprošťovacího zařízení, zdravotnického materiálu a léků, desinfekčních prostředků, odvoz odpadů, revize elektroinstalace a posudky statika, nákup očkovacích vakcín, monitorování vody a půdy, rozbory pitné vody a obnovu dodávek pitné vody, elektřiny, plynu, nákup a opravy poničeného zařízení, stavební úpravy, demolice nebezpečných a život ohrožujících staticky narušených objektů, odstranění náplav, vyvrácených nebo rozlomených dřevin, stavební sutě a zbytků zničených objektů, odčerpání vody ze sklepů a skladů, odvlhčení a vysoušení objektů, stěhování, úklid veřejného prostranství,na provizorní přechody, odvoz naplavenin, ochranné pomůcky, nouzové ubytování a stravování apod. 21

22 PRVOTNÍ NÁKLADY práce, nákupy, činnosti, služby, které je nutno zabezpečit bez zbytečného odkladu, přednostně na pomoc postiženému obyvatelstvu 22

23 FOTODOKUMENTACE DOPADŮ A STAVU PO PROVEDENÝCH OPATŘENÍCH, NA KTERÁ BYLY VYNALOŽENY FINANČNÍ PROSTŘEDKY 23

24 Po schválení v zastupitelstvu kraje obdrží obec dotační dopis, který upravuje smluvní vztah mezi krajem a obcí a finanční prostředky jsou převedeny na účet obce 24

25 Součástí dotačního dopisu jsou podmínky pro užití a vyúčtování přijatých finančních prostředků
Po schválení v zastupitelstvu kraje obdrží obec dotační dopis, který upravuje vztah mezi krajem a obcí a finanční prostředky jsou převedeny na účet obce 25

26 Děkuji za Vaši pozornost
Dotazy ? 26


Stáhnout ppt "Finanční zabezpečení krizových situací na úrovni obce v roce 2011"

Podobné prezentace


Reklamy Google