Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. Ing. Mgr. Jan Bartoš

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. Ing. Mgr. Jan Bartoš"— Transkript prezentace:

1 Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. Ing. Mgr. Jan Bartoš
FONDY EVROPSKÉ UNIE Přednášky Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. Ing. Mgr. Jan Bartoš

2 Co jsou fondy EU? Hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) Financované z peněz daňových poplatníků všech členských států EU Cílem je snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje regionů a členských států EU a míry zaostávání nejvíce znevýhodněných regionů V období může ČR čerpat až 26,69 mld. € Spolufinancování projektů – EU financuje max. 85% způsobilých výdajů (132,83 mld. Kč z národních zdrojů)

3 CO JE POLITIKA SOUDRŽNOSTI?
POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (PHSS) Usiluje o vyvážený rozvoj evropských regionů a odstraňování rozdílů v oblasti sociální a hospodářské úrovně NÁSTROJE PRO NAPLŇOVÁNÍ TÉTO POLITIKY: Strukturální fondy (SF) Fond soudržnosti Prostředky evropské investiční banky

4 Strukturální fondy CÍLEM SF JE ODSTRAŇOVAT NEGATIVNÍ DOPADY STRUKTURÁLNÍCH ZMĚN (úpadek průmyslových odvětví, dlouhodobá nezaměstnanost osob, zaostalost regionů) EVROPSKÝ FOND REGIONÁLNÍHO ROZVOJE (ERDF) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND (ESF) EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ ORIENTAČNÍ A ZÁRUČNÍ FOND (EAGGF) FINANČNÍ NÁSTROJ NA PODPORU RYBOLOVU (FIFG) ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ PROBÍHÁ V SEDMILETÝCH CYKLECH OD PROBÍHÁ PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

5 KOHEZNÍ FOND (FOND SOUDRŽNOSTI)
Mimo strukturální fondy i když cílem je posilování hospodářské a sociální soudržnosti (koheze) EU Orientace na území celého státu Nezaměřuje se na regionální politiku Spolufinancuje velké projekty v oblasti životního prostředí a transevropských dopravních sítí (HNP nepřesahuje 90% průměru EU

6 Principy regionální a strukturální politiky
ADICIONALITA – cílem není nahrazovat prostředky národních rozpočtů, ale doplňovat. míra národního spolufinancování PROGRAMOVÁNÍ – programové dokumenty schvalované EU. Programy se realizují prostřednictvím projektů KONCENTRACE – realizace předem stanovených cílů, ne velký počet akcí s menším významem PARTNERSTVÍ – VERTIKÁLNÍ (mezi EK a národními, regionálními a místními orgány) HORIZONTÁLNÍ (partneři v rámci členského státu nebo regionu)

7 Principy regionální a strukturální politiky
DOPLŇKOVÉ SUBSIDIARITY – pravomoci k plnění cílů jsou delegovány na nejnižší možný stupeň správy SOLIDARITY – vyspělejší státy přispívají do společného rozpočtu MONITOROVÁNÍ A EVALUACE – dodržování předepsaných postupů a pravidel hodnocení věcnosti, efektivity

8 Strategické dokumenty politiky HSS
STRATEGICKÉ OBECNÉ ZÁSADY SPOLEČENSTVÍ (SOZS) Hlavní priority politiky HSS v období (nejvyšší strategický dokument na evropské úrovni) Cíle politiky HSS: Cíl Konvergence Cíl Regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti Cíl Evropská územní spolupráce

9 Strategické dokumenty politiky HSS
NÁRODNÍ ROZVOJOVÝ PLÁN (NRP) Hlavní rozvojové problémy země (NRP definuje každý členský stát) NÁRODNÍ STRATEGICKÝ REFERENČNÍ RÁMEC (NSRR) Vymezuje podobu realizace politiky HSS na území členského státu (český NSRR popisuje strategické cíle, způsob řízení a koordinace politiky HSS v ČR, systém finančních toků fondů EU v ČR a operační programy

10 Operační programy PRIORITY se rozpracovávají v OPERAČNÍCH PROGRAMECH
OPERAČNÍ PROGRAMY (OP) jsou tematicky a regionálně vymezené a specifikují cíle, kterých chtějí žadatelé pomocí realizovaných projektů dosáhnout TEMATICKÉ (SEKTOROVÉ) REGIONÁLNÍ OP PRAHA EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE V období je v ČR využíváno 26 OP

11 Jak jsou op (projekty) zařazeny do soustavy strategických dokumentů?
STRATEGICKÉ OBECNÉ ZÁSADY SPOLEČENSTVÍ NÁRODNÍ STRATEGICKÝ REFERENČNÍ RÁMEC OPERAČNÍ PROGRAM XY PRIORITNÍ OSA 1 OBLAST PODPORY 1.1 PROGRAMOVÁ ROVINA PROJEKTOVÁ ROVINA PROJEKTY

12 Kdo může žádat o peníze? Projekt musí být předložen řídicímu orgánu operačního programu. Řídicími orgány operačních programů jsou u tematicky zaměřených OP resortní ministerstva; u územně vymezených OP Regionální rady regionů soudržnosti – k přijímaní dotací z EF VÝZVY k předkládání projektů v rámci prioritních os a oblastí podpory

13 Jak se rozdělují prostředky?
Projekty mohou předkládat obce, kraje, ministerstva, podnikatelé, vlastníci dopravní infrastruktury, neziskové organizace, školy, výzkumná centra a další. PROSTŘEDKY JSOU ROZDĚLENY DO TŘÍ FONDŮ: Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) Evropského sociálního fondu Fondu soudržnosti (FS)

14 Jak se rozdělují prostředky?
Projekty spolufinancované z fondů EU jsou realizovány: Tematické operační programy Regionální operační programy Operační programy Praha Evropská územní spolupráce

15 Operační programy a cíle regionální politiky
CÍL: KONVERGENCE Podpora HSR méně vyspělých regionů a členských států. TEMATICKÉ OP Doprava Životní prostředí Podnikání a inovace Výzkum a vývoj pro inovace Lidské zdroje a zaměstnanost Vzdělávání pro konkurenceschopnost Integrovaný OP Technická pomoc REGIONÁLNÍ OP ROP NUTS II Severozápad ROP NUTS II Moravskoslezko ROP NUTS II Jihovýchod ROP NUTS II Severovýchod ROP NUTS II Střední Morava ROP NUTS II Jihozápad ROP NUTS II Střední Čechy

16 CÍL: REGIONÁLNÍ KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST
Podpora regionů, které nespadají po Konkurenceschopnost – v ČR hl.m.Praha Praha Konkurenceschopnost Praha Adaptabilita CÍL: EVROPSKÁ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE Podpora přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Polsko Rakousko Sasko Slovensko Meziregionální spolupráce (všechny státy EU, Norsko, Švýcarsko) Nadnárodní spolupráce (ČR, Rakousko, Polsko, SRN, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, část Itálie, nečlen část Ukrajiny)

17 Operační programy a cíle regionální politiky
CÍL: REGIONÁLNÍ KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST Podpora regionů, které nespadají po Konkurenceschopnost – v ČR hl.m.Praha

18 Operační programy a cíle regionální politiky
CÍL: EVROPSKÁ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE Podpora přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko Polsko Rakousko Sasko Slovensko Meziregionální spolupráce (všechny státy EU, Norsko, Švýcarsko) Nadnárodní spolupráce (ČR, Rakousko, Polsko, SRN, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, část Itálie, nečlen část Ukrajiny)

19 Typy projektů Tvrdé (investiční) Měkké (neinvestiční)
Budování infrastruktury Nákup, výstavba, rekonstrukce nemovitostí Zhodnocení pozemků Nákup technologií Pořízení patentů Vzdělávání (rekvalifikace, CVV) Zaměstnanost Sociální integrace Rovné příležitosti

20 Typové projekty Téma „Tvrdé“ řešení „Měkké“ řešení
Vysoká nezaměstnanost Výstavba nových podnikatelských zón Brownfields Podpora inovačního podnikání a TR Rekvalifikační kurzy Tvorba nových pracovních míst Poradenské služby Znečišťování životního prostředí Výstavba čističky odpadních vod Technologie šetrné k ž. p. Školení v oblasti ekologie a udržitelného rozvoje Malá dopravní obslužnost Výstavba silnic Rozvoj MHD Rozšiřování kvalifikace osob v dopravě

21 Typové projekty Téma „Tvrdé“ řešení „Měkké“ řešení
Neefektivní využívání energetic. zdrojů Slabé zastoupení malého a středního podnikání Malá provázanost mezi podnikatel. sférou a vzdělávac. institucemi Nedostatečné využití kapacit CR Malé využívání IT Malé povědomí o čerpání FP z EU

22 Projekty financované z fondů EU
Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury Ochrana životního prostředí Rozvoj měst a obcí, přeshraniční spolupráce Rozvoj cestovního ruchu Rozvoj lidských zdrojů Výstavba a opravy silnic, železnic,dálnic,obchvatů, prostředky MHD, říční infrastruktura Budování čistíren OV, výsadba regenerační zeleně, dělený sběr odpadů, větrné elektrárny Regenerace domů, úpravy veřejných prostranství, zájmové aktivity, poskytování sociálních služeb Rozvoj kapacit ubytovacích zařízení, budování cyklostezek a cyklotras, prezentace turistických destinací Rekvalifikační kurzy, sociální služby, výuka cizích jazyků, inovace SP, CVV

23 Projekty financované z fondů EU
Podpora podnikání, vědy a výzkumu Zlepšování kvality služeb VS a samosprávy Podpora VŠ a VaV, nákup výrobních technologií, podpora zakládání podniků Výstavba datových sítí, zavádění metod kvality, transparentnost VS

24 Případová studie – OP Praha - Adaptabilita
JE určen na podporu neinvestičních projektů zaměřených na vzdělávání, sociální integraci, podporu zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji. Jaké projekty jsou financovány? Prioritní osa: PODPORA ROZVOJE ZNALOSTNÍ EKONOMIKY (kurzy, školení, vzdělávání a poradenství..) PODPORA VSTUPU NA TRH PRÁCE (poskytování sociálních služeb, podpora při hledání práce…) MODERNIZACE POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (Rozvoj a inovace SP NA VŠ A VOŠ, výuka IT, cizích jazyků…) TECHNICKÁ POMOC (aktivity spojené s řízením projektů..)

25 Případová studie – OP Praha - Adaptabilita
KDO MŮŽE ŽÁDAT O PODPORU? Podnikatelé, veřejná správa, organizace zřizované veřejnou správou (např. příspěvkové organizace), nestátní neziskové organizace, profesní a zájmová sdružení, školy aj.) KDO MÁ OP PRAHA ADAPTABILITA NA STAROSTI? Řídícím orgánem OPPA je hl. m. Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU. JAK JE OP PRAHA ADAPTABILITA FINANCOVÁN? Z ESF


Stáhnout ppt "Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. Ing. Mgr. Jan Bartoš"

Podobné prezentace


Reklamy Google