Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální operační programy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální operační programy"— Transkript prezentace:

1 Regionální operační programy
Regionální operační programy Cross Czech a.s.

2 Školení projektových manažerů
Dříve jednotný SROP pro celou ČR mimo Prahy Pro období navrženy samostatné ROPy pro jednotlivé regiony soudržnosti  7 ROP: ROP NUTS II Střední Čechy ROP NUTS II Jihozápad ROP NUTS II Severovýchod ROP NUTS II Severozápad ROP NUTS II Jihovýchod ROP NUTS II Moravskoslezsko ROP NUTS II Střední Morava , Pardubice Školení projektových manažerů Cross Czech a.s.

3 Školení projektových manažerů
, Pardubice Školení projektových manažerů

4 Školení projektových manažerů
Celkem 4,6 mld. € (cca 131,4 mld. Kč) pro , Pardubice Školení projektových manažerů

5 Školení projektových manažerů
každý ROP je samostatným dokumentem spravovaným samostatnou regionální radou Reaguje na potřeby příslušného regionu Obecně se ROPy zaměřují na obdobná témata, s přihlédnutím k místním specifikům a potřebám , Pardubice Školení projektových manažerů

6 Hlavní tematické oblasti ROPů
Dopravní dostupnost a obslužnost Rozvoj území Regionální rozvoj podnikání Rozvoj cestovního ruchu Technická asistence , Pardubice Školení projektových manažerů

7 Školení projektových manažerů
ROP Střední Čechy 559,08 mil. € (cca 15,77 mld. Kč) Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy, Zborovská 1, Praha 5 (KÚ Středočeského kraje) Prioritní osa 1: Doprava Prioritní osa 2: Cestovní ruch Prioritní osa 3: Integrovaný rozvoj území Prioritní osa 4: Technická pomoc , Pardubice Školení projektových manažerů

8 Školení projektových manažerů
ROP Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava je rozdělena do dvou oblastí podpory: 1.1 Regionální dopravní infrastruktura Rekonstrukce, modernizace a v omezené míře výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy Odstraňování závad, výstavba a rekonstrukce mostů, úprava nebezpečných míst a dopravně závadných křižovatek na silnicích II. a III. třídy. Úprava frekventovaných silnic II. a III. třídy v blízkosti sídel s vazbou na snižování nepříznivých dopadů dopravy na obyvatelstvo (např. protihlukové stěny, protiprašná opatření, apod.). Snížení dopadů provozu na silnicích II. a III. třídy na ekosystémy Výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací ve vlastnictví obcí v obcích nad 500 obyvatel Podporovány jsou projekty kraje či organizací zřízených či založených krajem , Pardubice Školení projektových manažerů

9 Školení projektových manažerů
ROP Střední Čechy 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy Rekonstrukce výstavba nových zastávek veřejné dopravy, přestupních terminálů integrované veřejné dopravy odstavné plochy systému "Bike and Ride" u železničních zastávek a významných autobusových terminálů, telematika, nákup  vozového parku silniční veřejné dopravy (eko-norma EURO4 a vyšší) obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob koncepční materiály a analýzy, systému integrované dopravy, v výstavba plniček CNG a LPG pro využití ve veřejné dopravě cyklostezky a cyklopruhy pro denní použití , Pardubice Školení projektových manažerů

10 Školení projektových manažerů
ROP Střední Čechy Prioritní osa 2 Cestovní ruch je rozdělena do tří oblastí podpory: 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje , Pardubice Školení projektových manažerů

11 Školení projektových manažerů
ROP Střední Čechy Oblast podpory 2.1 – Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu Výstavba a vybavení ubytovacího zařízení Rekonstrukce, modernizace a vybavení stávajících ubytovacích zařízení, vč. zázemí pro poskytování stravovacích služeb. Sportovně-rekreační zařízení a zařízení pro kongresový CR ve vazbě na ubytovací zařízení, další infrastrukturu nebo atraktivitu CR Investice do doprovodné infrastruktury pro venkovský CR (např. hippostezky, jízdárny) – (doplňkově). Další doprovodné infrastruktury ve vazbě na ubytovací zařízení, další infrastrukturu nebo atraktivitu CR (např. pořízení čtyřkolek, kol, lodí, minigolf). (doplňkově). skanzeny, muzea, návštěvnická centra, rozhledny atd. Výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch navazujících na atraktivitu či infrastrukturu CR řešenou v projektu (doplňkově). Terénní úpravy (doplňkově). Příjemci – podnikatelské subjekty Řídí se pravidly pro veřejnou podporu a regionální mapou podpory Min. výše uznatelných nákladů 2 miliony Kč , Pardubice Školení projektových manažerů

12 Školení projektových manažerů
ROP Střední Čechy Oblast podpory 2.2 – Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu Pěší turistické stezky a turistické okruhy, naučné stezky, hippostezky, in-line stezky apod. Budování cyklostezek a cyklotras s využitím pro cestovní ruch infrastruktura pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu, Rekonstrukce a revitalizace kulturních památek alespoň regionálního významu skanzeny, muzea, návštěvnická centra, rozhledny a obdobná zařízení, vč. pořízení zařízení a vybavení výstavba, rekonstrukce a vybavení informačních center, pořízení navigačních, orientačních a elektronických/internetových systémů, certifikace IC. Výstavba a vybavení ubytovacích zařízení ve vazbě na rozvoj specifických forem CR (např. vodáckou turistiku, cykloturistiku nebo ekoturistiku) Příjemci – veřejné subjekty Min. 5 milionů Kč , Pardubice Školení projektových manažerů

13 Školení projektových manažerů
ROP Střední Čechy 2.3 – Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje Vytváření řídících a koordinačních struktur v turistických destinacích, Tvorba a distribuce propagačních a informačních materiálů a dalších marketingových nástrojů turistických destinací. Prezentace turistických destinací (např. na veletrzích) Konference a semináře o cestovním ruchu. Zajištění a propagace pravidelných kulturních a sportovních akcí Příjemci – veřejné subjekty, min Kč , Pardubice Školení projektových manažerů

14 Školení projektových manažerů
ROP Střední Čechy Prioritní osa 3 Integrovaný rozvoj území je rozdělena do tří oblastí podpory: 3.1 Rozvoj regionálních center 3.2 Rozvoj měst 3.3 Rozvoj venkova , Pardubice Školení projektových manažerů

15 Školení projektových manažerů
ROP Střední Čechy Oblast podpory 3.1 – Rozvoj regionálních center statutární města a města nad 50 000 obyv. v regionu, tj. Kladno a Mladá Boleslav Vazba na IPRM (Integrovaný plán rozvoje města) Příjemci – veřejné organizace a podnikatelské subjekty oprávněné poskytovat vzdělávací, sociální a zdravotní služby , Pardubice Školení projektových manažerů

16 Školení projektových manažerů
ROP Střední Čechy Podporované typy zařízení a aktivity ve vazbě na rozvoj infrastruktury veřejných služeb: 1) Oblast vzdělávání investice pouze do zařízení v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, ZUŠ, Jazykové školy, Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Pedagogicko-psychologické poradny, Speciálně pedagogická centra, Střediska praktického vyučování, Střediska volného času, Instituce poskytující další profesní vzdělávání Doplňkově školní klub, družiny, jídelny, tělocvičny,domovy mládeže Aktivity: Zvyšování kvality ve vzdělávání Rovné příležitosti dětí, žáků Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Podpora nabídky dalšího vzdělávání , Pardubice Školení projektových manažerů

17 Školení projektových manažerů
ROP Střední Čechy Další oblasti: 2) Oblast zdravotní péče 3) Oblast sociální integrace 4) Oblast volnočasových aktivit Sportovně-rekreační zařízení Zařízení nabízející prostory pro další volnočasové aktivity knihovny, víceúčelové kulturní sály, divadla, muzea, kina, výstavní prostory atd. , Pardubice Školení projektových manažerů

18 Školení projektových manažerů
ROP Střední Čechy Oblast podpory 3.2 – Rozvoj měst obce s rozšířenou působností (celkem 24) - tj. bez statutárních měst Mladé Boleslavi a Kladna, které budou podporovány v rámci oblasti podpory 3.1) a obce s počtem obyvatel nad 5000 Příjemci, oblasti podpory a podporované aktivity analogické k oblasti 3.1 , Pardubice Školení projektových manažerů

19 Školení projektových manažerů
ROP Střední Čechy Oblast podpory 3.3 – Rozvoj venkova Zaměření na menší obce (500 – 5000 obyvatel) Příjemci, oblasti podpory a podporované aktivity analogické k oblasti 3.1 a 3.2 , Pardubice Školení projektových manažerů

20 Školení projektových manažerů
ROP Jihozápad 619,65 mil. € (cca 17,47 mld. Kč) Kraje Jihočeský a Plzeňský.  Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 1750/21, České Budějovice , Pardubice Školení projektových manažerů

21 Školení projektových manažerů
ROP Jihozápad Prioritní osa 1 – Dostupnost center 1.1 Oblast podpory – Modernizace regionální silniční sítě (projekty týkající se silnic II. a III. kategorie, příjemce kraj a jím zřízené organizace) 1.2 Oblast podpory – Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu železniční a autobusová nádraží železniční a autobusové zastávky dopravní terminály pro veřejnou dopravu parkoviště pro přestup na veřejnou dopravu informační systémy technické prostředky pro rozvoj integrovaných dopravních systémů , Pardubice Školení projektových manažerů

22 Školení projektových manažerů
ROP Jihozápad 1.3 Oblast podpory – Modernizace vozového parku veřejné dopravy 1.4 Oblast podpory – Rozvoj regionálních letišť 1.5 Oblast podpory – Rozvoj místních komunikací , Pardubice Školení projektových manažerů

23 Školení projektových manažerů
ROP Jihozápad Prioritní osa 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí 2.1 Oblast podpory – Integrované projekty rozvojových center (Plzeň a České Budějovice, min. 10 mil. EUR na integrovaný projekt) Sanace a revitalizace zanedbaných areálů, objektů a ploch v sídlech Revitalizace centra města a památkových chráněných objektů a území Příprava rozvojových území pro podnikání a služby Výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu a volný čas Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury Výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací Modernizace a rozvoj sítě městské hromadné dopravy Management a koordinace aktivit IPRM , Pardubice Školení projektových manažerů

24 Školení projektových manažerů
ROP Jihozápad 2.2 Oblast podpory – Rozvojové projekty spádových center (5000 – obyv., min. 1 mil. Kč) Sanace a revitalizace zanedbaných areálů, objektů a ploch v sídlech Stavební obnova a dostavba veřejných prostranství, vč. architektonických prvků Revitalizace centra města a památkových chráněných objektů a území Výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu, volný čas, komunitní život a veřejný sektor Značení a úpravy veřejných prostranství a objektů občanské vybavenosti pro zdravotně postižené 2.3 Oblast podpory – Revitalizace částí měst a obcí ( obyvatel, min. 1 mil. Kč) Aktivity analogické k 2.1 a 2.2 , Pardubice Školení projektových manažerů

25 Školení projektových manažerů
ROP Jihozápad 2.4 Oblast podpory - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství (min Kč) Výstavbu, rekonstrukci a modernizaci objektů škol a školských zařízení Pořízení a modernizaci vybavení škol a školských zařízení 2.5 Oblast podpory - Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci Rozvoj sítě sociálních služeb Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů zařízení sloužících skupinám ohroženým vyloučením ze společnosti Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zařízení péče o seniory a zařízení sociálních služeb Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů zařízení předškolní a mimoškolní péče o děti , Pardubice Školení projektových manažerů

26 Školení projektových manažerů
ROP Jihozápad 2.6 Oblast podpory - Rozvoj zdravotnické péče Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů zdravotnických Rozvoj sítě neodkladné přednemocniční péče (zdravotnické Nákup a modernizace vybavení zdravotnických zařízení , Pardubice Školení projektových manažerů

27 Školení projektových manažerů
ROP Jihozápad Prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu 3.1 Oblast podpory – Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu (i pro podnikatele) , minimálně Kč uznatelných výdajů 3.2 Oblast podpory - Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu, minimálně Kč uznatelných výdajů, obce nad 500 obyvatel 3.3 Oblast podpory – Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu, minimálně Kč uznatelných výdajů 4 Prioritní osa – Technická pomoc , Pardubice Školení projektových manažerů

28 Školení projektových manažerů
ROP Severovýchod 656,46 mil. € (cca 18,51 mld. Kč) Kraje Královehradecký, Liberecký a Pardubický. Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod: Velké náměstí 1, Hradec Králové , Pardubice Školení projektových manažerů

29

30 Školení projektových manažerů
ROP Severovýchod Osa 1 analogická jako u předchozích ROP Osa 2 opět rozdělena na : 2.1: Rozvoj regionálních center (Liberec, Hradec Králové, Pardubice – více než obyv.) Regenerace a revitalizace brownfields a investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu Obnova vybraných částí měst a rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí regenerace a revitalizace památek, náměstí, parků a dalších veřejných prostranství výstavba a modernizace infrastruktury pro volnočasové aktivity rekonstrukce a modernizace infrastruktury pro podporu partnerství, paktů a iniciativ, vybavení a zařízení základních (včetně speciálních), středních a vyšších škol rozvoj dalšího vzdělávání, zejména propojeného se sítí středních škol, infrastruktura v oblasti sociální péče a služeb v rámci zlepšení kvality těchto služeb infrastruktura pro sociální integraci skupin ohrožených sociální exkluzí modernizace zdravotnických zařízení, které nejsou součástí národní sítě podporované v rámci IOP investice vedoucí ke zvýšení bezpečnosti , Pardubice Školení projektových manažerů

31 Školení projektových manažerů
ROP Severovýchod Oblast podpory 2.2: Rozvoj měst ( obyvatel) Oblast podpory 2.3: Rozvoj venkova (500 – 5000 obyvatel) Opět analogické podporované aktivity jako u oblasti 2.1 , Pardubice Školení projektových manažerů

32 Školení projektových manažerů
ROP Severovýchod Prioritní osa 3: Cestovní ruch Oblast podpory 3.1: Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR Modernizace a zvyšování kapacit základní infrastruktury cestovního ruchu Obnova a rozvoj doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch Podpora revitalizace kulturně-historických a technických památek17 s cílem zvýšit atraktivitu území z hlediska CR Podpora zajištění dostupnosti turistických atraktivit Tvorba produktů a propagace infrastruktury CR podporované v rámci dané oblasti podpory Oblast podpory 3.2: Marketingové a koordinační aktivity v oblasti CR , Pardubice Školení projektových manažerů

33 Školení projektových manažerů
ROP Severovýchod Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí Oblast podpory 4.1: Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání (příjemci podnikatelské subjekty, pravidla o veřejné podpoře) Revitalizace brownfields za účelem rozvoje podnikatelských aktivit Investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu , Pardubice Školení projektových manažerů

34 Školení projektových manažerů
ROP Severovýchod Oblast podpory 4.2: Podpora spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu (příjemci kraje, jejich organizace a školy) Podpora investic zlepšujících materiálně-technické vybavení a podmínky škol a učilišť určených pro zaškolení absolventů a osvojení praktických dovedností Podpora přípravy a realizace regionálních inovačních strategií a pilotních inovativních projektů Prioritní osa 5: Technická pomoc , Pardubice Školení projektových manažerů

35 Školení projektových manažerů
ROP Severozápad Kraj Ústecký a Karlovarský 745,91 mil. € (cca 21,03 mld. Kč) Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad: Mírové náměstí 3097/37, Ústí nad Labem Pro tento ROP ještě není k dispozici Implementační dokument , Pardubice Školení projektových manažerů

36 Školení projektových manažerů
ROP Severozápad Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst Prioritní osa P2 - Integrovaná podpora místního rozvoje Prioritní osa P3 - Dostupnost a obslužnost regionu Prioritní osa 4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Prioritní osa 5 - Technická asistence , Pardubice Školení projektových manažerů

37 Školení projektových manažerů
ROP Severozápad Oblast podpory 1.1. Podpora rozvojových pólů regionu (nad – Ústí, Děčín, Most, Teplice, Chomutov, Karlovy Vary) Revitalizace a zatraktivnění městských částí, regenerace brownfields, revitalizace prostředí v okolí panelových domů , modernizace infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů (výstavba a modernizace knihoven, modernizace a úpravy vzdělávací infrastruktury), infrastruktura sociální péče apod. Oblast podpory 1.2. Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst (5000 – obyv.) – aktivity analogické k 1.1. , Pardubice Školení projektových manažerů

38 Školení projektových manažerů
ROP Severozápad Oblast podpory 1.3. Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů Modernizace a fyzická obnova středních škol. Modernizace vybavení středních a vyšších odborných škol Úpravy vzdělávací infrastruktury regionálního významu v návaznosti na potřeby dalšího vzdělávání Modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro poskytování sociálních služeb Modernizace a rekonstrukce krajských zdravotnických zařízení , Pardubice Školení projektových manažerů

39 Školení projektových manažerů
ROP Severozápad 2.1. Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti Aktivizace místních subjektů, vypracování jednoduchého místního akčního plánu zpracování informačních a komunikačních materiálů, osvětové akce pro zvyšování zapojení veřejnosti, provedení průzkumů, místní rozvojové iniciativy malého rozsahu Příprava projektů a potřebných podkladových dokumentací pro realizaci sestavených plánů. 2.2. Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury stavební obnova a dostavba veřejných prostranství výstavba rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturní a komunitní život, veřejný sektor , Pardubice Školení projektových manažerů

40 Školení projektových manažerů
ROP Severozápad 3.1. Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu 3.2. Rozvoj dopravní obslužnosti regionu - Aktivity a podmínky analogické k ostatním ROP , Pardubice Školení projektových manažerů

41 Školení projektových manažerů
ROP Severozápad 4.1. Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR Oblast podpory 4.2. Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení Oblast podpory 4.3. Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu Opět analogické k ostatním ROP PRIORITNÍ OSA 5 - TECHNICKÁ ASISTENCE , Pardubice Školení projektových manažerů

42 Školení projektových manažerů
ROP Jihovýchod Kraje Jihomoravský a Vysočina. 704,45 mil. € (cca 19,86 mld. Kč) Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, Kounicova 13, Brno , Pardubice Školení projektových manažerů

43 Školení projektových manažerů
, Pardubice Školení projektových manažerů

44 Školení projektových manažerů
ROP Jihovýchod Prioritní oblasti 1 a 2 jsou analogické k ostatním operačním programům Oblast podpory 3.1 – Rozvoj urbanizačních center (nad obyvatel – Brno a Jihlava, min. způsobilé výdaje 2 mil. Kč) regenerace historických center a městských, zařízení sociální péče, dopravní infrastruktura související s rostoucí automobilovou dopravou, výstavba a technické zhodnocení škol, školských zařízení a infrastruktury pro další vzdělávání, technické zhodnocení zdravotnických zařízení, infrastruktura pro sociální integraci, výstavba a technické zhodnocení infrastruktury pro rozvoj volnočasových aktivit, brownfields malého rozsahu Příjemci veřejné organizace, ale i NNO a MSP , Pardubice Školení projektových manažerů

45 Školení projektových manažerů
ROP Jihovýchod Oblast podpory 3.2 – Rozvoj regionálních středisek ( obyv., způsobilé výdaje mil. Kč) Oblast podpory 3.3 – Rozvoj a stabilizace venkovských sídel ( obyv., způsobilé výdaje 2-50 mil. Kč) Aktivity a podmínky viz. 3.1 , Pardubice Školení projektových manažerů

46 Školení projektových manažerů
ROP Jihovýchod Oblast podpory 3.4 – Veřejné služby regionálního významu výstavba a technické zhodnocení zařízení pro celoživotní vzdělávání (střední školy, speciální školy, knihovny aj.) technické zhodnocení zdravotnických zařízení, zařízení sociální péče výstavbu regionálních páteřních sítí sloužících pro zpřístupnění broadbandových služeb veřejnosti aktivity motivující vstup komerčních poskytovatelů na místní telekomunikační trh Příjemci podpory: kraje; organizace zřizované nebo zakládané krajem se souhlasem zřizovatele. - minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na projekt/akci 2 mil. Kč. , Pardubice Školení projektových manažerů

47 Školení projektových manažerů
ROP Moravskoslezsko Kraj Moravskoslezský. 716,09 mil. € (cca 20,19 mld. Kč) Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Hrabákova 1/1861 Ostrava - Moravská Ostrava , Pardubice Školení projektových manažerů

48 ROP Moravskoslezsko Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko Prioritní osy 1. Regionální infrastruktura a dostupnost 2. Podpora prosperity regionu 3. Rozvoj měst 4. Rozvoj venkova Oblasti podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury 2.1. Infrastruktura veřejných služeb 3.1. Rozvojové póly regionu 4.1. Rozvoj venkova 1.2. Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava 2.2. Rozvoj cestovního ruchu 3.2.Subregionální centra 1.3. Rozvoj dopravní obslužnosti 2.3. Podpora využívání brownifelds 1.4. Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení 2.4. Marketing regionu , Pardubice Školení projektových manažerů

49 Školení projektových manažerů
ROP Moravskoslezsko Prioritní osa 1 podobná ostatním ROP, navíc obsahuje: Oblast podpory 1.4 Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení společné dispečerské pracoviště, podrobný Geografický informační systém kraje (GIS), digitální rádiový systém složek IZS, pracoviště krizového řízení kraje, města, Armády ČR a Celního ředitelství, operační střediska Hasičského záchranného systému, ZZS, Policie ČR, Městské policie Ostrava, dopravní centrum kraje, výstavba a rekonstrukce výjezdových stanovišť a pořízení a modernizace jejich technického vybavení. , Pardubice Školení projektových manažerů

50 Školení projektových manažerů
ROP Moravskoslezsko Oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání (min. 1,5 mil. Kč) projekty v základním, středním, vyšším odborném školství a ve školských zařízeních se zaměřením na: modernizaci vybavení škol a školských zařízení; podporu komunitní role škol výstavba nových objektů souvisejících s modernizací výuky či komunitní funkcí škol a školských zařízení; podporu aktivního využívání volného času (modernizace sportovišť, klubů pro zájmové vzdělávání, informační centra mládeže); zavádění ICT a multimediálního vybavení a e-learningu do výuky vzdělávání personálu související se změnou charakteru poskytovaných služeb Realizace v obcích nad obyvatel. Příjemci kraj, obce a jejich organizace, školy (i soukromé), NNO. , Pardubice Školení projektových manažerů

51 Školení projektových manažerů
ROP Moravskoslezsko 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb 2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb 2.1.4 Podpora rozvoje veřejných informačních služeb poskytovaných knihovnami Výstavba a vybavení nového objektu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě Podpora rozvoje knihovnických a informačních služeb s využitím ICT podpora automatizace knihovnických agend a internetizace knihoven. Podpora tvorby elektronických informačních zdrojů vztahujících se k Moravskoslezskému kraji včetně digitalizace a jejich zpřístupňování široké veřejnosti. PŘÍJEMCI PODPORY: Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené; obce a organizace zřízené těmito obcemi; nestátní neziskové organizace Minimální uznatelné náklady Kč , Pardubice Školení projektových manažerů

52 Školení projektových manažerů
ROP Moravskoslezsko 2.2 Rozvoj cestovního ruchu 2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu 2.2.2 Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení 2.2.3 Zvýšení kvality turistických informačních center 2.2.4 Organizace a kooperace v cestovním ruchu Aktivity a podmínky podobné ostatním ROP 2.3 Podpora využívání brownfields 2.4 Marketing regionu , Pardubice Školení projektových manažerů

53 Školení projektových manažerů
ROP Moravskoslezsko Prioritní osa 3 – Rozvoj měst Oblast podpory 3.1 Rozvojové póly regionu Města nad obyvatel (Frýdek-Místek, Havířov, Karviná, Opava, Ostrava), mil. Kč Oblast podpory 3.2 Subregionální centra Města – obyvatel, 2-50 mil. Kč věcná část obou oblastí podpory je identická. , Pardubice Školení projektových manažerů

54 Školení projektových manažerů
ROP Moravskoslezsko Prioritní osa 3 PODPOROVANÉ AKTIVITY Z OKRUHŮ Přitažlivá města Dostupnost a mobilita Ekonomický rozvoj Sociální integrace Správa věcí veřejných , Pardubice Školení projektových manažerů

55 Školení projektových manažerů
ROP Moravskoslezsko Prioritní osa 4 – Rozvoj venkova ( obyvatel, 1-50 mil. Kč způsobilých výdajů) modernizace a estetické zlepšení venkovských sídel, veřejných budov, rekonstrukce místních komunikací zachování památek lidové architektury, tradičních řemesel, apod. objekty občanské vybavenosti např. zařízení zdravotnických nebo sociálních služeb, hasičských zbrojnic, obecní /městské policie vč. kamerových systémů Školy a školská zařízení Rozšiřování kulturních a volnočasových zařízení a aktivit – bude podporována rekonstrukce nebo výstavba zejména víceúčelových zařízení Rozvoj služeb odrážejících měnící se demografickou strukturu Regenerace brownfields, pro jiné než průmyslové účely Regenerace veřejných prostranství na sídlištích. , Pardubice Školení projektových manažerů

56 Školení projektových manažerů
ROP Střední Morava Kraje Olomoucký a Zlínský. 657,39 mil. € (cca 18,54 mld. Kč) Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava, Jeremenkova 1211/40b, Olomouc , Pardubice Školení projektových manažerů

57 Školení projektových manažerů
, Pardubice Školení projektových manažerů

58 Školení projektových manažerů
Prioritní osa 1 analogická k ostatním ROP Prioritní osa 2: Rozvoj center (nad 50 tis. ob.), Rozvoj měst (5-50 tis. ob.) a Rozvoj venkova (<5000 ob.) Podporované aktivity jsou podobné: Aktivity zaměřené na fyzickou revitalizaci území Přeložky a výstavba technického a dalšího vybavení území, obnova a výstavba infrastruktury a místních a účelových obslužných komunikací Odstranění nevyužitých staveb a ekologických zátěží Obnova, stavební úpravy a případné rozšíření stávajících objektů Hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství, včetně výsadby okrasné zeleně Transformace neefektivně využívaných urbanizovaných ploch na nové využití Aktivity zaměřené na rozvoj sociální infrastruktury Vzdělávací infrastruktura – především mateřské, základní a střední školy a infrastruktura pro celoživotní učení Infrastruktura pro poskytování sociálních služeb Infrastruktura pro poskytování zdravotní péče Infrastruktura pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit , včetně kulturních, sportovních a multifunkčních zařízení Experimenty a pilotní aktivity na posílení regionálních inovačních systémů Úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti , Pardubice Školení projektových manažerů

59 Školení projektových manažerů
Oblast podpory – 2.4 PODPORA PODNIKÁNÍ stavební úpravy a případné rozšíření, modernizace a revitalizace stávajících objektů pro podnikání včetně brownfields, investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu, odstranění nevyužitelných staveb v rámci revitalizace území Příjemci MSP, podpora dle pravidel veřejné podpory a regionální mapy , Pardubice Školení projektových manažerů

60 Školení projektových manažerů
PRIORITNÍ OSA 3 – CESTOVNÍ RUCH Podporované aktivity podobné ostatním ROP Pouze vybrané regiony - Jesenicko, Šumpersko, Olomouc, Luhačovicko, Rožnovsko, Horní Vsacko , Pardubice Školení projektových manažerů Cross Czech a.s.


Stáhnout ppt "Regionální operační programy"

Podobné prezentace


Reklamy Google