Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Realizujeme Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání“ konference ministrů, Berlín 18.-19.9.2003 „Realizujeme Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Realizujeme Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání“ konference ministrů, Berlín 18.-19.9.2003 „Realizujeme Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání“"— Transkript prezentace:

1 „Realizujeme Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání“ konference ministrů, Berlín 18.-19.9.2003 „Realizujeme Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání“ konference ministrů, Berlín 18.-19.9.2003 Věra Šťastná odbor vysokých škol MŠMT stastna@msmt.cz

2 2  Od diskusí a proklamace k implementaci – větší konkrétnost závěrečného komuniké ministrů; – Boloňský proces má po Berlíně 10 hlavních cílů, ale byly jednoznačně stanoveny 3 základní priority - do r. 2005; – ministři chtějí na příští konferenci (2005) vědět, jaký je stav v prioritních oblastech v jednotlivých zemích - monitoring; – stanoveny úkoly a stanoveno, kdo za ně bude odpovídat.  Podtržena role vysokých škol a zároveň vysoké školy samy vyjádřily svoji vůli aktivně ovlivňovat proces;  Dvě roviny procesu: strukturální reforma a sociální rozměr (veřejná odpovědnost) Konference ministrů v Berlíně - 2003

3 3 Konference ministrů v Berlíně - 2003 (2)  Větší otevřenost procesu - geografickým rámcem Evropská kulturní dohoda RE/UNESCO; zároveň důraz na kvalitu - tj. nové země musí reformy skutečně implementovat - přijato 7 nových zemí včetně Ruska;  Monitoring - kam jednotlivé země dospěly?  Propojení vědy a výzkumu se vzděláváním; důraz na 3. cyklus - doktorská studia- sítě na úrovni doktorských studií podporu  střediska excelence v EPVŠ  Uznávání vzdělávání - od roku 2005 každý absolvent obdrží Dodatek k diplomu zdarma a v cizím jazyce.

4 4 Základní priority 2003 - 2005 - kvalita (Evropa)  třeba vyvinout společná kriteria a společně sdílenou metodologii pro zabezpečení kvality;  prvotní odpovědnost za kvalitu leží na VŠ;  do r. 2005 ENQA prostřednictvím NA a ve spolupráci s EUA, ESIB a EURASHE vyvine společný soubor standardů a procedur pro zabezpečení kvality a bude hledat, jakým způsobem zabezpečit „peer review“ systém pro NA; výsledky předány ministrům prostřednictvím Follow up Group;  nové iniciativy na evropské úrovni - Joint Quality Initiative, Evropské konsorcium akreditačních agentur.

5 5 Základní priority 2003 - 2005 - kvalita (národní úroveň)  do r. 2005 každá země implementuje národní systém zabezpečení kvality s danými charakteristikami – jasně definována odpovědnost všech složek a institucí; – hodnocení programů nebo institucí bude zahrnovat vnitřní hodnocení, vnější hodnocení, budou na něm participovat studenti, výsledky budou veřejné; – budou ustaveny akreditace či obdobná procedura; – na hodnocení kvality se budou podílet zahraniční odborníci, jeho dalším rysem bude mezinárodní spolupráce a vytváření sítí;

6 6 Základní priority 2003 - 2005 - kvalita  Jaká bude role ČR v tomto procesu? ČR není zastoupena v nových iniciativách - proč? EUA a monitorovací výbor?  K diskusi – zastoupení zahraničních expertů a odborníků z praxe v akreditačních grémiích a v grémiích hodnotících kvalitu; – akreditace instituce vs. akreditace studijního programu - nedávný vývoj v Německu.

7 7 Základní priority 2003 - 2005 - 2 cykly  Přijetí systému založeného na dvou hlavních cyklech – do r. 2005 každá země začne s implementací 2 cyklů; – důraz na zabezpečení dobrého uplatnění absolventů  posílení dialogu VŠ-zaměstnavatelé;  kvalifikační rámce: na evropské i na národní úrovni  Evropský rámec kvalifikací, národní rámce kvalifikací – kvalifikace popsány podle své výstupní úrovně (level), pracovní zátěže, studijních výstupů (learning outcomes), kompetencí a profilu; – zapracování kratších forem terciárního studia; – kompatibilita evropského a národních kvalifikačních rámců.

8 8 Základní priority 2003 - 2005 - 2 cykly  K diskusi – jaké obory nejsou vhodné pro strukturované studium a proč? – restrukturalizace učitelského studia (Tuning Project); – prostupnost mezi VŠ a VOŠ (v obou směrech), mezi VŠ – v kontextu celoživotního přístupu ke vzdělání - jak začlenit dříve dosažené vzdělání do studia? – národní rámec kvalifikací - jak vhodně popsat národní kvalifikace výše uvedeným způsobem?

9 9 Základní priority 2003 - 2005 - uznávání  Uznávání kvalifikací: Přijetí systému srozumitelného a srovnatelného systému titulů – Lisabonská úmluva - ratifikace + implementace; – od r. 2005 každý absolvent obdrží Dodatek k diplomu - bezplatně a široce používaném jazyce; – Dodatek k diplomu pro účely studia i zaměstnání.  K diskusi – Dodatek k diplomu pouze v cizím nebo i v českém jazyce? – Vytipovat hlavní problémy při uznávání akademickém, profesním. Šetření v této oblasti a návrhy cest k odstranění problémů?  Úkol – do r. 2005 zabezpečit vydávání Dodatku k diplomu na všech veřejných, soukromých a státních VŠ

10 10 Dále bylo zdůrazněno  Aktivní účast vysokých škol a studentů (apel na studentské organizace, aby hledaly cestu k co nejširšímu zapojení studentů);  „Joint degrees“ – odstranění legislativních překážek, zabezpečení kvality společného kurikula; – ENIC/NARIC návrh doporučení na uznávání JD; – EUA konference, 24.-25.10., Babes-Bolyai Univ., Kluž – ERASMUS - MUNDUS  K diskusi – ČR nemá zvláštní legislativní úpravu pro ”joint degrees”, problémy (legislativní, organizační, finanční,..)VŠ při vývoji a implementaci JD?

11 11 Dále bylo zdůrazněno  Boloňskou deklaraci nelze implementovat “á la carte”, ale jako celek;  Promotoři pro Boloňskou deklaraci (Bologna promotors)  K diskusi – Řada VŠ chápe boloňský proces pouze jako reformu studijních programů a jejich restrukturalizaci na bakalářské a magisterské. Proces je třeba chápat jako celek, implementován však je s různou rychlostí v jednotl. oblastech. Které jsou hlavní priority ČR z deseti cílů Boloňské deklarace, Pražského a Berlínského komuniké v následujícím období?  10 cílů boloňského procesu: přijetí systému srozumitelných a srovnatelných stupňů VŠ vzdělání; přijetí systému založeného na dvou hlavních cyklech; zavedení kreditového systému; podpora mobility; posílení evropské spolupráce v zajišťování kvality; posílení evropské dimenze; celoživotní učení; vysoké školy a studenti; posílení atraktivity EPVŠ; propojení V&V se vzděláváním .

12 12 Závěrem  Návrh konkrétních aktivit: – Ve spolupráci s CSVŠ (Střediskem pro ekvivalenci diplomů) a národním promotorem (prof. Honzík) připravit seminář k vydávání Dodatku k diplomu; – Zpracovat studii monitorující situaci týkající se Joint degrees v ČR. Seminář věnovaný problémům s implementací JD v Evropě i v ČR; – Konference VŠ k implementaci reforem v ČR: berlínské priority, národní priority, stav implementace v ČR (např. jak jsou základní linie (ECTS) boloňského procesu zohledněny při akreditaci studijních programů )  Příští konference ministrů: Bergen, 19.-20.5.2005  Informace a berlínské komuniké lze nalézt na adrese: http://www.bologna-berlin2003.de/  EUA: www.unige.cg/eua; ESIB: www.esib.org

13 13 Závěrem  Tuning: www.relint.deusto.es/TUNINGProject/index.htm  Zpráva připravená prof. Zgagou "Bologna Process between Prague and Berlin - Report to the Ministers of Education of the Signatory Countries, Berlin 2003“  Trends III - studie připravená Evropskou asociací univerzit  Národní zprávy jednotlivých zemí  Závěry ze seminářů, zejména semináře pořádaného v Helsinkách: Seminar on Master Degrees - březen 2003; v Kodani: Seminar on Qualification Structures in Higher Education in Europe - březen 2003; v Praze: Seminar on Recognition and Credit Systems (ECTS and ECTS compatible for Higher Education in the Context of LLL)- červenec 2003; v Curychu: Conference on ECTS - The Challenge for Institutions. Děkuji vám za pozornost


Stáhnout ppt "„Realizujeme Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání“ konference ministrů, Berlín 18.-19.9.2003 „Realizujeme Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání“"

Podobné prezentace


Reklamy Google