Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poslední provozní události v procesním průmyslu (chemický, potravinářský, farmaceutický + procesní zařízení v jiném průmyslu) potvrzují celosvětový trend:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poslední provozní události v procesním průmyslu (chemický, potravinářský, farmaceutický + procesní zařízení v jiném průmyslu) potvrzují celosvětový trend:"— Transkript prezentace:

1

2 Poslední provozní události v procesním průmyslu (chemický, potravinářský, farmaceutický + procesní zařízení v jiném průmyslu) potvrzují celosvětový trend: nová procesní zařízení nevykazují vždy vyšší procesní bezpečnost jak očekávají: - provozovatelé zařízení - široká veřejnost v okolí takových provozů. Konkrétní příklady neočekávaných událostí s dopady na okolí jsou uváděny v odborném i denním tisku. Nejčastější události s nebezpečnými látkami: - LPG, - amoniak, - chlor.

3

4 K frekvenci úniku čpavku (chladicí stanice ZS, chladírny potravin, farmacie) 25.1.2013 Únik čpavku na ZS v Domažlicích, 07.03.2013 Únik čpavku v jedné z chrudimských firem prověřil činnost hasičů i únikové cesty, 07.03.2013 vyjížděli k drobnému úniku čpavku ve strojovně zimního stadionu ve Vyškově. 03.04.2013 V Kolíně došlo k úniku čpavku z kolínské firmy Paramo, 11.4.2013 únik čpavku ze zimního stadionu, Rosice. 14.04.2013 - signál úniku nebezpečného plynu přišel z kompresorovny chebského zimního stadionu, únik se hasičům podařilo zastavit do dvaceti minut od příjezdu na místo události.

5 25.02.2013 únik chloru v novém plaveckém areálu 09.03.2013 – v novém bazénu bylo ošetřeno 30 lidí, někteří museli do nemocnice. Pozor na pyramidu nehod !

6

7 Bezpečnostní inženýrství je odborná/vědecká disciplina, ve které je jedním ze základních pojmů „scénář“ (havárie), Scénář a jeho vývoj je ovlivněn: - technickou úrovní zařízení, - navrženými provozními podmínkami, - úrovní obsluhy (human factor), - dalšími faktory (bezpečnostní kultura). Cesta ke scénářům vede přes správnou identifikaci bezpečnostní jednotky

8 První krok při systematické analýze rizika objektu s nebezpečnými látkami (někdy jen nebezpečnou látkou) - identifikace/nalezení samostatných bezpečnostních jednotek + jejich ocenění z hlediska možných dopadů na okolí (náročný úkol nelze vnímat formálně tak, že provozovatel vytvoří spíše po paměti (intuitivně) seznam bezpečnostních jednotek se kterými se dále pracuje). Pojem bezpečnostní jednotka je relativně dobře definován, při identifikaci jednotek je nutno respektovat - pravidlo rychlé a efektivní oddělitelnosti při neočekávané události. Klasická opomenutí: - opomenutí některých nebezpečných látek (o kterých se usoudilo, že nejsou nebezpečné), - ruční armatura nesplňuje požadavek na rychlou a efektivní oddělitelnost, - součástí analýzy jsou nejen aparáty a zařízení (čerpadla, kompresory, ventilátory, vývěvy), - potrubní rozvody/potrubní větve mohou tvořit samostatné jednotky.

9 Nerespektování zásad selekce je poměrně častým nedostatkem analýzy rizik. Obvyklá tvrzení : - jsou uvažovány všechny bezpečnostní jednotky (selekce není nutná), - v dalším se ale hodnotí jen takové jednotky, které si posuzovat vybral. V dalších krocích analýzy rizik se takový nedostatek poměrně snadno přehlédne a celá analýza dává zkreslené výsledky. Vhodnou metodou je selektivní metoda popsána v příručce „Purple Book“.

10 Pro identifikované zdroje rizika, odhalení havarijních scénářů Takový je požadavek praxe: (provozovatelů a pojišťoven): Management s provozními zkušenosti požaduje odhalte pravděpodobné scénáře rozvoje událostí, odhadněte následky = požadavek na systematickou bezpečnostní studii (s důrazem na kauzální závislosti a následky neočekávané události). V procesním průmyslu - metoda HAZOP, ICI Petrochemical Division. (HAZOP je týmová práce se zavedeným detailním systematickým postupem, rozpravou, způsobem zpracování výsledků a úměrnou časovou náročností,

11 Vedle klasického systematického konstruktivního přístupu se lze setkat s postupem diametrálně odlišným: Nelze nazvat HAZOPem postup, který bývá zvolen, pokud se má dokumentace vybavit požadovanou tabulkou ve které autor použil známý klávesový příkaz Ctrl C a Ctrl V. Nelze souhlasit s názory typu: - havarijní stavy by se v projekční fázi neměly uvažovat, (kdy se budou uvažovat ?) - HAZOP nelze omezovat vnitřními pravidly organizace, kterými se upravuje postup a tím ovlivňuje výsledky, (HAZOP není Safety Review), - rozprava nad výsledky je nedílnou součástí studie (odborníci bez pochybností) – HAZOP není What If.

12 Časová náročnost studie Rozsah studiePřípravaVyhodnoceníZpracování výsledků Jednoduchý / malý provoz 8 ÷ 12 hod.1 ÷ 3 dny2 ÷ 6 dnů Složitý/velký provoz 2 ÷ 4 dny1 ÷ 3 týdny2 ÷ 6 týdnů

13 Ekonomické aspekty - historické tvrzení: bezpečnost je příliš nákladná záležitost, - současnost: management změn zvládneme bez analýz, - provozní zkušenost: největší náklady představuje havárie, - riziko: vnímání rizika je nesnadné, nic se přece nemůže stát, havárie není možná, bezpečnost zajistíme jinými prostředky, + další zásadní prohlášení,

14 Příklady z praxe (ve snaze minimalizovat náklady): - HAZOP ve fázi projekce zvládneme sami, (víme, co je HAZOP?), (studie HAZOP velké jednotky je časově náročná, desítky dní rozpravy s týmem lidí), - do chladicího okruhu s nebezpečnou látkou nedávat žádné armatury, tím by se zvýšil počet pojistných armatur a tím i investiční náklady, (chladicí okruh uprostřed velkého města, projekt bez analýzy rizik), - systém rekuperace tepla v chladicím okruhu ( projekt bez analýzy rizik), - nepřiměřené snižování tloušťky stěny aparátů a skladovacích tanků (neuváženy možné provozní stavy, přechodové stavy), - neuváženy požadavky na složení materiálu, (stačí že vyhoví na tlak).

15  klasická úloha – odhalení scénářů závažné havárie jednotky/zařízení z pohledu zákona o prevenci závažných havárií. jiné použití:  identifikace zdrojů provozních potíží, které se vyskytují ve složité výrobní technologii a které vedou k vážným materiálním ztrátám,  odhalení možných zdrojů rizika v důsledku změn ve výrobní technologii poloprovozního zařízení (nový produkt, změny vstupních surovin, změny v technologii),  příprava rekonstrukce výrobní linky, požadavky na modernizaci strojů, MaR, SIL, vyšší bezpečnost, provozovatelnost, Některé aplikační možnosti HAZOPu

16 Zásadní otázkou analýzy metodou HAZOP = hloubka analýzy Podrobnost analýzy s použitím klíčových slov/guide words:  vyšší/nižší sledovaný parametr + zásah regulace,  zahrnutí vlivu poruchy/selhání měření nebo regulace,  zahrnutí případu možného souběhu poruch (obvyklé při havárii). Hloubka analýzy ovlivní: - pracnost a časovou náročnost studie, - požadavky na záznam studie, záznam nekončí vytvořením prvopisu zápisu rozpravy na výše uvedených principech. - požadavky na složení HAZOP týmu, - požadavky na odbornou zdatnost a způsobilost jednotlivých členů HAZOP týmu. Detailní kvalitativní analýza procesu/zařízení není efektivní v případě, kdy k zařízení či procesu přistupujeme metodou „black box“.

17 Je na místě otázka: Jaké by měly být odborné požadavky na kvalitu HAZOP týmu (obecně týmu analyzujícího bezpečnost a rizika):

18 Z podnětu WP Loss Prevention EFCE byla nastolena otázka Process Safety Competency Ekonomicky vyspělé země – negativní dopady stávajícího nedostatečně kvalifikovaného přístupu k procesní bezpečnosti. EU - na odborné úrovni nastolena otázka způsobilosti/competence v souvislosti s procesní bezpečností /bezpečností procesních zařízení.

19 Přestože: jsou zpracovány bezpečnostní listy nebezpečných látek, - existují příručky pro správnou provozní praxi, - existují standardy pro bezpečnou konstrukci, - jsou dány právní požadavky, - jsou zpracovány příručky a návody pro řízení bezpečnosti, stále dochází k závažným haváriím.

20 Základní kritéria pro posuzování odborné způsobilosti (competency): - vzdělání v požadovaném oboru, pro bezpečnost procesních zařízení se požaduje vzdělání v oboru chemického/procesního inženýrství. (Navazující příspěvky z různých pracovišť EU (univerzitních i průmyslových) dokladovaly potřebné spektrum odborných disciplin, které je nutno zvládnout.) Splnění tohoto požadavku bylo označeno jako podmínka nutná, nikoliv postačující. - ze strany průmyslové praxe byl vysloven požadavek na dostatečnou /přiměřenou provozní praxi specialistů v oboru procesní bezpečnost, - třetím kritériem jsou tvůrčí schopnosti jednotlivce, které lze ovšem velmi obtížně kvantifikovat.

21 Závěr  Většina nehod a havárií je způsobena tím, že v rozhodujícím okamžiku (na správném místě a ve správném čase) nebyly k dispozici potřebné znalosti a odborná způsobilost.  Zvýšená úroveň automatizace a vyšší spolehlivost nemusí být zcela v souladu s požadavky na dosažení vyšší provozní bezpečnosti v neobvyklých situacích.  Současná úroveň bezpečnosti byla dosažena na základě rozsáhlého základního výzkumu v posledních desetiletích a na základě neustálého učení se z nehod a havárií. To však v současnosti postrádáme.  Současný vývoj v oblasti procesní bezpečnosti závisí na aktivitách několika univerzit a výzkumných institucí, průmyslem podporovaných institucích, příslušných významných asociací a na několika vedoucích společnostech.

22

23 Děkuji za pozornost !


Stáhnout ppt "Poslední provozní události v procesním průmyslu (chemický, potravinářský, farmaceutický + procesní zařízení v jiném průmyslu) potvrzují celosvětový trend:"

Podobné prezentace


Reklamy Google