Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká zemědělská univerzita v Praze

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká zemědělská univerzita v Praze"— Transkript prezentace:

1

2 Česká zemědělská univerzita v Praze
Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Fakulta agrobiologie, potrav. a přírodních zdrojů Fakulta lesnická a dřevařská Fakulta životního prostředí Technická fakulta FTZ, KTV, ŠZP, IVP, ...

3 Katedry technické fakulty
katedra matematiky fyziky materiálu a strojírenské technologie mechaniky a strojnictví vozidel a pozemní dopravy technologických zařízení staveb (+LVA) zemědělských strojů využití strojů elektrotechniky a automatizace jakosti a spolehlivosti strojů

4 Informace o TF lze získat z fakultních webových stránek:

5 Pouze elektronická přihláška na: http://prijimacky.czu.cz
Přijímací řízení v akademickém roce 2013/2014 Termíny podání přihlášek a termín přijímací zkoušky Termín pro podání přihlášek: do 31. března 2014 Termín přijímací zkoušky: – Pouze elektronická přihláška na:

6 originál maturitního vysvědčení *)
Průběh přijímací zkoušky K přijímací zkoušce budou všichni uchazeči písemně pozváni doporučeným dopisem studijního oddělení technické fakulty nejméně v měsíčním předstihu. V pozvánce bude uveden den, místo a hodina konání písemné zkoušky. Před konáním písemné zkoušky musí uchazeč předložit ke kontrole: občanský průkaz originál maturitního vysvědčení *) Bez těchto dokladů nemůže uchazeč konat přijímací zkoušku! Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, dále si může nechat potvrdit účast na přijímací zkoušce.

7 Při zápisu ke studiu je nutné předložit maturitní vysvědčení!
PRO LETOŠNÍ MATURANTY: Uchazečům, kteří se ke studiu na vysoké škole hlásí poprvé (dosud nestudovali na žádné vysoké škole) lze přijímací zkoušku prominout a budou přijati na základě podání přihlášky ke studiu a čestného prohlášení o prvním přihlášení na VŠ.  Při zápisu ke studiu je nutné předložit maturitní vysvědčení! Pokud uchazeč nedoloží čestné prohlášení do na studijní oddělení TF, bude muset skládat přijímací zkoušku!!!

8 Každý den konání zkoušek jsou dílčí výsledky (body z testů)
zveřejňovány na úřední desce TF, na konci týdne jsou pak bodové výsledky všech uchazečů dostupné na webových stránkách TF. V případě přijetí bez přijímací zkoušky proběhnou zápisy v termínu přijímacích zkoušek 16. –

9 AKTUÁLNĚ VYUČOVANÉ OBORY STUDIA TF
ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA (ZT) SILNIČNÍ A MĚSTSKÁ AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA (SMAD) TECHNIKA A TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (TTZO) TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB (TZS) OBCHOD A PODNIKÁNÍ S TECHNIKOU (OPT) INFORMAČNÍ A ŘÍDICÍ TECHNIKA V AGROPOTRAVINÁŘSKÉM KOMPLEXU (IŘT) TECHNOLOGY AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (TEE) INŽENÝRSTVÍ ÚDRŽBY (IU) 9. Dvouletý studijní program pro seniory (U3V) ČLOVĚK, ENERGIE A ODPADY

10 I. Zemědělská technika (provoz techniky)
se specializačním volitelným studijním zaměřením na: projektování a řízení provozu strojů servis a obnovu strojů a výrobních zařízení Forma studia prezenční, kombinované Druh studia tříleté bakalářské, dvouleté navazující magisterské Přijímací zkouška Bc.: matematika, fyzika Uplatnění absolventů: management v agropotravinářských odvětvích management v servisech, školících střediscích v útvarech řízení jakosti (ISO 9000) v ekologických a komunálních provozech ve vývoji a zkušebnách strojů a strojních zařízení v zásobovacích organizacích v oblasti obchodu se stroji a náhradními díly...

11 II. Silniční a městská automobilová doprava
Forma studia prezenční, kombinované Druh studia tříleté bakalářské, dvouleté navazující magisterské Přijímací zkouška Bc.: matematika, fyzika Připravuje absolventy pro řízení provozních, technologických a ekonomických činností v silniční a městské dopravě s výjimkou dopravy kolejové. Uplatnění absolventů: automobilová doprava materiálů kusových, sypkých a kapalných územní plánování podnikání v dopravě logistika dopravy městská hromadná doprava a přeprava osob projekce dopravních sítí management servisů a prodejen automobilů pojišťovnictví, znalectví v oboru automobilů ...

12 III. Technika a technologie zpracování odpadů
Forma studia prezenční, kombinované Druh studia tříleté bakalářské, dvouleté navazující magisterské Přijímací zkouška Bc.: matematika, fyzika Odborné zaměření studentů je směrováno na legislativní, projekční, konstrukční a provozní činnosti související s výstavbou, event. obnovou provozů odpadového hospodářství. Uplatnění absolventů: environmentální management (ISO 14000) v podnicích státní správa (ochrana životního prostředí v souvislosti s ekologicky účinnou likvidací odpadů) projekce provozů odpadového hospodářství logistika odpadového hospodářství samostatný autorizovaný inženýr dle zákona 360/92 Sb. podnikání v oboru environmentálního managementu (poradci pro problémy ekologických postupů při zpracování a likvidaci odpadů) ...

13 IV. Technologická zařízení staveb
Forma studia prezenční, kombinované Druh studia tříleté bakalářské, dvouleté navazující magisterské Přijímací zkouška Bc.: matematika, fyzika Studium je orientováno na projekční a konstrukční otázky výstavby popř. inovace výrobních linek nejen v agropotravinářském komplexu, ale i na dopravu a skladování Uplatnění absolventů: provozní inženýr pro řízení techniky v technologických linkách projektant a konstruktér TZS podnikatel, obchodní manažer resp. dealer v oborech výroby potravin, krmných směsí, či v obchodování s technologickými zařízeními manažer logistických celků (zejm. potrav. velkoskladů apod.). technický poradce orgánů státní správy nebo profesních sdružení ...

14 V. Obchod a podnikání s technikou
Forma studia prezenční, kombinované Druh studia tříleté bakalářské, dvouleté navazující magisterské Přijímací zkouška Bc.: matematika, cizí jazyk (A,N) Mezifakultní studium s přibližně 50-ti procentním podílem výuky PEF ČZU. Absolventi jsou vychováváni pro oblast obchodu a podnikání s technikou včetně poradenství a vedení firem technického typu. Uplatnění absolventů: manažer podniků, jde především o všechny venkovské a návazné provozy, tj. zemědělství, lesnictví, ekologické provozy, stavebnictví, dopravu, potravinářský a zpracovatelský průmysl apod. manažer obchodních organizací, které se zabývají prodejem a servisem strojů a výrobních systémů manažer poradenských firem zaměřených oblast tvorby podnikatelských a investičních záměrů, využití a obnovy strojů a zařízení, managementu, marketingu, finančního hospodaření ...

15 VI. Informační a řídicí technika v APK
Forma studia prezenční, kombinované Druh studia tříleté bakalářské, dvouleté navazující magisterské Přijímací zkouška Bc.: matematika, fyzika Studované předměty spolu s volbou tématu diplomové práce umožňují studentům specializaci na oblast na oblast měření, automatického řízení, mikroprocesorové aplikace a robotiku nebo na oblast aplikované informatiky, projektování a řízení informačních systémů, jejich programování a hodnocení. Mezifakultní studium s PEF. Uplatnění absolventů: v útvarech pro automatizované zpracování dat v podnicích manažer útvarů provozu, servisu a projektování automatizovaných řídicích systémů v podnicích pracovník v  informačních střediscích využívající rozsáhlé sítě odborných informací pracovník specializovaných firem zaměřených na tvorbu, nákup a prodej IT aplikací a automatizační techniky ...

16 VII. Technology and Environmental Engineering
Forma studia Prezenční Druh studia dvouleté navazující magisterské Přijímací zkouška AJ, průřez předmětů Bc. stupně Studium navazuje na předchozí tříleté studium bakalářské a mohou se na něj hlásit absolventi bakalářského studia všech typů technicky zaměřených škol. Podmínkou je úspěšné složení státní závěrečné zkoušky bakalářského studia a dobrá znalost anglického jazyka. Obor TEE studují společně čeští studenti se zahraničními studenty (zejména se studenty států EU v rámci programu SOCRATES/ERASMUS), což umožňuje výrazné rozšíření znalostí angličtiny i mimo výuku.

17 VIII. Inženýrství údržby
Forma studia prezenční, kombinované Druh studia tříleté bakalářské, dvouleté navazující magisterské Přijímací zkouška Bc.: matematika, fyzika Obor Inženýrství údržby byl sestaven na základě potřeb praxe v průběhu roku 2008 a na jaře 2009 byl akreditační komisí MŠMT bez připomínek úspěšně akreditován. Jeho příprava byla plně podporována jak ČSPÚ (Česká společnost pro údržbu), tak i EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies). Absolventi daného oboru se uplatní jako vedoucí údržby v servisní a údržbářské činnosti v podnicích zemědělské, lesnické a stavební prvovýroby, v různých typech ekologických a komunálních provozů, ve všech typech technických služeb zmíněných odvětví i ve všech odvětvích průmyslové výroby a poskytování služeb.

18 Studijní programy technických oborů bakalářského studia mají společný dvouletý odborně teoretický základ. Studijní programy třetích ročníků těchto čtyř oborů jsou koncipovány tak, aby v souladu s požadavky zákona o vysokých školách tvořily ucelené části vysokoškolského studia s patřičnými akcenty na stávající a zejména perspektivní potřeby praxe. Studijní program oboru Obchod a podnikání s technikou má od 1.ročníku samostatný studijní program, který je zejména ve vyšších ročnících studia značně rozšířen o ekonomické předměty. Studijní oboru Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu má od rovněž 1. ročníku samostatný studijní program zaměřený zejména na řídicí a informační technologie.

19 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pátek 24. ledna 2014 sobota 25. ledna 2014

20 Kontaktní adresa: Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, Kamýcká 129, Praha - Suchdol. Webové stránky: ČZU: TF: Studijní oddělení TF (bakalářské a magisterské studium v češtině): Prezenční forma studia:  , , Kombinovaná forma:  , Studium v AJ (TEE):  , Doktorské studium:  , Univerzita třetího věku:  , Telefonní ústředna ČZU: 


Stáhnout ppt "Česká zemědělská univerzita v Praze"

Podobné prezentace


Reklamy Google