Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém péče o nadané a talentované jedince v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém péče o nadané a talentované jedince v ČR"— Transkript prezentace:

1 Systém péče o nadané a talentované jedince v ČR
Šárka Honsová Katedra kinantropologie a základů humanitních věd, FTVS UK

2 Úvod Tato práce mapuje institucionální
zajištění péče o nadané a talentované jedince v České republice obecné hledisko - legislativní rámec péče o jedince se všemi druhy nadání a talentu speciální hledisko - oblast péče o nadané jedince ve sportu, konkrétně na příkladu volejbalu

3 Legislativa V České republice je péče o nadané a talentované jedince ve sportu zakotvena v legislativě a to  zákonem č. 561/2005 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon) a zákonem č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu

4 Koncepce státní politiky
Nový školský zákon (nabyl účinnosti 1. ledna 2005) se zabývá vzděláváním talentovaných dětí v části „Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných“ a to konkrétně v § 17, § 18 a § 19

5 § 17 školy a školská zařízení vytvářejí podmínky pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů lze uskutečňovat rozšířenou výuku některých předmětů lze odlišně upravit organizaci vzdělávání možnost přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku

6 § 18 individuální vzdělávací plán
na žádost jeho zákonného zástupce nezletilého žáka (studenta) povoluje ředitel školy s písemným doporučením školského poradenského zařízení

7 § 19 Ministerstvo stanoví prováděcím právním
předpisem pravidla a náležitosti zjišťování vzdělávacích potřeb nadaných dětí, žáků a studentů úpravu organizace, přijímání, průběhu a ukončování vzdělávání náležitosti individuálního vzdělávacího plánu a podmínky pro přeřazování do vyššího ročníku

8 Operační programy státní politiky
zaměření na podporu činnosti nestátních neziskových organizací , státní sportovní reprezentace a v oblasti vědy a výzkumu vysokých škol a vědeckých pracovišť v těchto prioritách: podpora státní sportovní reprezentace podpora péče, výběru a rozvoje talentů podpora významných sportovních akcí podpora školních sportovních aktivit

9 Podpora péče, výběru a rozvoje talentů
podpora činnosti sportovních tříd na základní škole a tříd se sportovní přípravou na gymnáziích. podpora činnosti Sportovních center mládeže podpora přípravy talentované mládeže jednotlivců i klubů cestou občanských sdružení a rezortních sportovních center

10 Další dokumenty Směry státní politiky ve sportu na léta 2004 – 2006
Zásady komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů Koncepce státní politiky v tělovýchově a sportu v České republice

11 Schéma vztahu institucí k talentovanému jedinci v ČR
Rodina Veřejná správa Resort kultury Zařízení poskytující stupeň vzdělání Talentovaný jedinec Resort školství mládeže a tělovýchovy Zařízení neposkytující stupeň vzdělání Obce Občanská sdružení Pracující s talenty Ostatní Státní nezisková sféra (nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti) Soukromá sféra

12 Veřejná správa MŠMT třídy s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy na základní škole (k  ZŠ)  sportovní gymnázia (počet 15) resortní sportovní centra

13 Občanská sdružení sportovní svazy sportovní centra mládeže
krajská centra mládeže sportovní organizace

14 Státní nezisková sféra
nadace nadační fondy Soukromý sektor firmy, které podporují nadané a talentované jedince z vlastních finančních prostředků

15 Péče o talentované jedince ve volejbalu
je realizován ve spolupráci s Českým volejbalovým svazem (ČVS), správní rada ČVS stanovila povinnou péči o mládež v následujícím rozsahu: extraliga a 1. liga: jedno družstvo juniorů nebo kadetů a jedno družstvo žactva 2. liga: jedno družstvo juniorů nebo kadetů nebo žactva

16 Třídy s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy na základní škole
k  se do projektu Intenzifikace činnosti sportovních tříd zařadilo 24 základních škol, jejichž kmenový sport je volejbal seznam škol: na webových stránkách MŠMT na webových stránkách Českého volejbalového svazu

17 škola je pod patronací volejbalového klubu ČVS
Volejbalový klub zajišťuje: vedení tréninkového procesu žáků sportovní třídy v klubu a metodicky event. realizačně ovlivňuje kvalitu výuky Tv na škole se zaměřením na volejbal zajišťuje návaznost ZŠ na sportovní gymnázia a sportovní centra mládeže ZŠ zapadá do koncepce ČVS územního pokrytí a rozvoje volejbalu v jednotlivých regionech

18 Gymnázia se třídami zaměřenými na sportovní přípravu
Činnost gymnázií zajišťují školské orgány: školské úřady ve spolupráci se sportovními svazy, včetně trenérských kádrů oddíly a kluby příslušných sportovních svazů participují v souladu s uzavřenými smlouvami na zajištění smluvních trenérů, přispívají na úhradu nájmů sportovišť, zajišťují účast žáků ve svazových soutěžích

19 Gymnázia se třídami zaměřenými na sportovní přípravu
v současné době existuje 15 sportovních gymnázií (o dvě více, než v minulém školním roce 03/04), z nichž je volejbal jako kmenový sport ve čtyřech z nich - České Budějovice, Brno, Ostrava- Zábřeh a Zlín

20 Sportovní centra mládeže
konkrétní strukturu a sítě těchto center stanovuje MŠMT na základě návrhů orgánů sportovních svazů v současné době existuje v působnosti Českého volejbalového svazu 17 sportovních center

21 Závěr Rozhodující část přípravy sportovních talentů se uskutečňuje ve sportovních oddílech za metodické účasti svazů a spolupráce sportovních tříd a sportovních gymnázií. Hlavními zdroji financí jsou státní rozpočet, vlastní prostředky sportovních svazů a soukromá sféra.

22 Závěr II. neopominutelnou součástí péče o nadané a talentované jedince je jejich rodina, bez jejíž prvotní podpory a zázemí by byly celá státní koncepce i další formy podpory zbytečné

23 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Systém péče o nadané a talentované jedince v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google