Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt č. 4 Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt č. 4 Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů"— Transkript prezentace:

1 Projekt č. 4 Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů
vedoucí řešitel: Mgr. Dagmar Mroziewicz, M.A. Výzkumný ústav bezpečnosti práce Jeruzalémská 9, Praha 1 prosinec 2006

2 Cíle projektu Výzkum, návrh a ověření nástrojů k formování a upevňování trvale pozitivních postojů cílových skupin v oblasti BOZP a cílevědomému vytváření celkové pohody při práci jako multidisciplinární sociální kategorie. prosinec 2006

3 VÝZKUM (etapová zpráva):
Cíle řešení v roce 2006 VÝZKUM (etapová zpráva): D.Ú Vypracování metodiky pro posuzování efektivnosti kampaně VÝVOJ (jednotlivé výstupy): D.Ú Zpracování příručky osvěty a propagace jako nástroje prevence BOZP D.Ú Zpracování příručky propagace BOZP v malém a středním podniku D.Ú Zpracování projektu kampaně Evropský týden BOZP zaměřené v roce 2006 na cílovou skupinu mladistvých – námětový návrh a doprovodné aktivity Cíle dílčích úkolů v letech Ověřování komunikačního prostředí a prezentace jednotlivých nástrojů propagace (obecná rovina, ověření, základní předpoklady) Studie konkrétních podmínek (SWOT analýza), výzkumné a tvůrčí aktivity za účelem vytvoření komplexního projektu propagační kampaně prosinec 2006

4 VÝZKUM- DÚ 4.1 Metodika posuzování efektivnosti propagační kampaně
Zjišťování účinnosti marketingových kampaní a propagace, aplikované způsoby pro ověření dopadu propagačního působení Možnosti a způsoby realizace zpětné vazby ve vztahu k jednotlivým nástrojům propagace EMPIRICKÁ HODNOTA PROJEKTŮ reprezentativního výzkumu dotazováním ekonomicky aktivní populace* obsahové analýzy POPULACE průzkumu na výstavách* PROJEKT focus groups v organizacích* STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ test dobré shody, testování hypotéz Východiskem bylo teoretické hodnocení podmínek integrované komunikace, charakteristika masové komunikace, principy její účinnosti, podmínky neuvědomovaných potřeb jednání člověka Je nutno si uvědomit stálý vývoj složek projektu (tj.: věcné orientace propagace, kulturního, sociálního a psychického prostředí, jednotlivců, propagačních nástrojů, řídicích institucí) Principy zjišťování účinnosti propagace Sledování behaviorálních změn Porovnání podmínek charakteristik chování Empirický výzkum (kvalitativní a kvantitativní, ex ante a ex post) Účinnost je determinována vytvořením tzv. komunikačního mixu; je pojímána jako komplexní jev, skládající se z dílčích výsledků na úrovni jednotlivých nástrojů Celkový účinek je agregací předchozích informací a dojmů, současného vnímání a hodnocení a očekávání do budoucna Účinná propagace může ovlivnit způsob chování a myšlení lidí, zvýšit motivaci ke změně postojů k BOZP Každý z navržených projektů může identifikovat odezvu jednotlivých prostředků, přičemž jedná se o interakci vlivů s těžce odhadnutelným dopadem samotného sdělení. 1. Projekt reprezentativního výzkumu dotazováním ekonomicky aktivní populace Projekt reprezentativního výzkumu dotazováním ekonomicky aktivní populace znázorňuje výzkum jako jednorázovou akci (informační náročnost, malé změny, vysoké náklady) Objektem šetření může být ekonomicky aktivní populace určité věkové kohorty, odvětví nebo profese Možné rozdělení projektu na ex ante a ex post Zúžená verze projektu může být zahrnuta do tzv. „omnibusových“ šetření Přínos výzkumu – získání objektivních profilových informací v úzkém vztahu ke zkoumanému tématu Obsahové vymezení předmětu – věcná komunikace (zákony, opatření, cíle a nástroje), komunikace soustředěna na vytváření image (povědomí o politice BOZP) Vypracování modelového anonymního dotazníku 2. Projekt obsahové analýzy Obsahová analýza zkoumá obsahy jednotlivých sdělení a jejich celkovou zaměřenost Analýza se nevztahuje na bezprostřední efekty kampaně, ale navazuje na ně prostřednictvím příznivého a vstřícného klimatu Předmětem šetření jsou reakce – zdroje zjištěných tendencí bez zohlednění recipientů Obsahové vymezení předmětu – rozsahy sdělení a tendence hodnocení. Měření se vztahuje na kontext klíčových slov – časová délka příspěvku, plošný inzerát 3. Projekt průzkumu na výstavách Průzkum na výstavách formou krátké a obecné ankety Možnost porovnání výsledků a sledování pohybu odpovědí zvyšující vypovídací hodnotu průzkumu Minimální výzkumná hodnota, chybná nahodilá vyplnění Objektem šetření jsou nahodilí účastníci akce Vypracování vzorového návrhu ankety 4. Projekt focus groups v organizacích Nástroj spočívá v popisu cest, bariér propagačního působení, způsobu zmocnění sdělení Nástroj nedává extenzivní zpětnou vazbu, šetření není reprezentativní a nedává představu o rozsahu problému Objekt šetření – jednorodé skupiny zaměstnanců 8-10 osob Užití při zjišťování ovlivňujících faktorů propagační kampaně, nedává představu o rozsahu účinků propagace mezi jedinci Výsledek: znalost efektivity důsledků působení, umožnění spojení problematiky zkoumání podmínek efektivní propagace a zajišťování BOZP v organizaci Spojovací článek mezi měkkými faktory (propagační působení) a tvrdými faktory (ekonomické, organizační, technické) propagace Obsahové vymezení předmětu – obecná témata, např. Význam, definice, postoje ve vztahu k BOZP Aktuálnost konkrétního rizika na pracovišti a způsoby jeho předcházení Úroveň v organizaci, správná praxe, praktické ukázky Posuzování informační roviny propagačních materiálů Identifikace emocionálního prožitku konkrétního předmětu propagace 5. Projekt experimentu Reprezentativní trojí šetření znalostí, jednání a potřeb cílových skupin (před předáním sdělení, po předání sdělení, výsledné opravné šetření (po odeznění vlivu propagační kampaně) Experiment je nástrojem, který dovoluje měnit podmínky a sledovat reakce na jejich změny Objekt šetření – variantní populace ( osob) podle tematického zaměření kampaně, délka trvání cca 19 týdnů. Projekt se soustřeďuje na pozorovatelné projevy jednání a projevy psychické povahy Výhoda projektu: nejvyšší objektivní hodnota empirického materiálu Nevýhoda projektu: náročnost na přípravu a na provedení, vysoké náklady a dlouhá doba provedení Vypracování návrhu dokumentu experimentu experimentu* prosinec 2006

5 NÁSTROJE Úkolem marketingové komunikace a úkolem propagace v oblasti BOZP je působení prostřednictvím „měkkých“ faktorů na prvky motivace zaměstnanců a zaměstnavatelů; naznamená to ovšem oslabování legislativní a kontrolní stránky problému. Propagační a masové působení se stává součástí manažerských praktik. Je nutné nabízet vzory optimálních postupů komunikace s veřejností a propagace, prosazovat jejich užití a obecně kultivovat masové komunikační působení v oblasti BOZP. Dochází tady k přechodu z roviny vymezení problému do roviny ověřování základních postupů, uzpůsobení pro oblast, která nemá ziskové vyústění (tzv. sociálního marketingu a sociální reklamy) a k vývoji formování výzkumných nástrojů zachycujících konkrétní efekty propagace. Je zjevné, že pro prosazování BOZP je nutné vytvářet příznivé prostředí v rovině zájmů, přesvědčení, zvyků a pozitivní motivace. Informace šířené tradičními prostředky se dostávají do širšího kontextu jiných sdělení a aktivit. Posilují se komunikační operativní prostředky, proměňují se subjekty komunikačních procesů a dochází ke změnám efektivnosti v tvorbě veřejného mínění, postojů a jednání. Doprovází to (kvantitativní a kvalitativní) posun v informačních technologiích (komunikace, vyhledávání a získávání informací), který si vynucuje i jiné přístupy ve využití tradičních mediálních a osvětových nástrojů a zaměřování se na nové. prosinec 2006

6 Návod, jak realizovat resortní, oborové, regionální a obdobné kampaně
VÝVOJ - DÚ Příručka „Osvěta a propagace jako jeden z nástrojů prevence BOZP“ Návod, jak realizovat resortní, oborové, regionální a obdobné kampaně k posilování povědomí zaměstnanců, zaměstnavatelů i veřejnosti k dodržování a zdokonalování BOZP ???? Návod, jak realizovat resortní, oborové, regionální a obdobné kampaně k posilování povědomí zaměstnanců, zaměstnavatelů i veřejnosti k dodržování a zdokonalování BOZP Proč realizovat kampaně, jak provádět osvětu a propagaci BOZP? Jak realizovat a zvládnout kampaň či jinou informační, osvětovou a propagační akci? Jednotlivé kroky efektivní přípravy kampaně Přehled nástrojů komunikace a propagace Schémata kampaní prosinec 2006

7 VÝVOJ - DÚ 4.3 PŘÍRUČKA „Propagace BOZP v malém a středním podniku“
Jednoduchá a praktická příručka pro podnikatele malých a středních firem, pro jejich manažery, pro pracovníky, kteří se zabývají bezpečností a ochranou zdraví při práci PREVENCE Srozumitelné a jednoduché přiblížení podnikatelům možnosti využívat různé nástroje osvěty a propagace v oblasti BOZP. Vhodná forma realizace osvěty a propagace BOZP prostřednictvím informačních, lidských zdrojů Naznačení cest pro zvýšení informovanosti zaměstnanců v této sféře (vzkazy, rady, závěrečná připomenutí) Tištěná podoba v roce 2007 Zvyšujeme úroveň BOZP prosinec 2006

8 Nástroje propagace a komunikace
Plakáty Fotografie Letáky Nástěnky Tabule Vývěsky Instruktážní vývěsky Upozornění na pracovišti Brožury Zpravodaje Oběžníky Informační listy Intranet Internet Audiovizuální prostředky Soutěže Poradenská centra Příležitosti Akce Hry, kvízy Všeobecná pravidla (vzhled, obsah, jazyková správnost) Podniková značka (Corporate Identity&Image) prosinec 2006

9 VÝVOJ - DÚ 4.4 Projekt kampaně Evropský týden BOZP– námětový návrh
CÍLOVÁ SKUPINA: děti, mládež, mladí pracovníci Navržení vhodných osvětových a mediálních nástrojů pro oslovování cílové skupiny děti, mládež, mladí pracovníci informační, propagační a osvětové materiály (info listy, publikace, instruktážní tiskoviny, letáky, plakát, zpravodaje, tiskové zprávy, kalendář) prezentace na výstavách a veletrzích včetně doprovodných programů prezentace v médiích (tisk, rozhlas, internet) soutěže „Nakresli svůj plakát“ a „Národní fotografická soutěž“, Soutěž učňů stavebních oborů (SUSO) Náměty kampaně Evropský týden BOZP 2006 byly rozděleny do následujících oblastí: podpora zvyšování povědomí o riziku u žáků základního a středního vzdělávání a mladých pracovníků podpora průpravy mladých pracovníků na ochranu zdraví a bezpečnost v rámci pracovního života podílení se na zlepšování kvality pracovního života pro mladé formou prosazování bezpečného a zdravého pracovního prostředí a pracovních postupů podpora vytváření kontaktů, vztahů a výměnu zkušeností mezi zúčastněnými subjekty Soutěž „Nakresli svůj plakát“ a národní fotografická soutěž Pracoviště Lidé při práci Nebezpečí při práci Získání výstižných a neotřelých námětů k osvětě a propagaci prevence rizik a zdraví neohrožující práce Vytvoření metodických listů pro pedagogy, úloha školy, rodiny a blízkého okolí Pragosec, SÚSO - ForArch prosinec 2006

10 Výtvarná, fotografická a filmová soutěž
Osloveno 3000 škol – přihlášeno 46 škol Do soutěže přijato: 145 výkresů 29 fotografií 9 filmů Uděleno 25 ocenění Otevření výstavy v Muzeu dětské kresby Výtvarná, fotografická a filmová soutěž Cílem výtvarné, fotografické a filmové soutěže na téma „BOZ(P) na start!“ bylo připravit mladé lidi na první vstup do zaměstnání a seznámit je s otázkami týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zkušenosti z praxe ukazují, že právě mladí lidé, vzhledem k menší psychické a fyzické vyspělosti a minimu zkušeností, potřebují zvláštní pozornost a proto základy správného chování pro jejich budoucí pracovní život by měly být postupně utvářeny od nejútlejšího věku. Cílovými skupinami byli ve výtvarné soutěži „Nakresli svůj plakát“ žáci zúčastnění v základním vzdělávání (věková skupina do 15 let), v „Národní fotografické soutěži“ a soutěži „Mladý evropský filmař roku“ žáci zúčastnění v úplném středním, úplném středním odborném, středním odborném a nižším odborném vzdělávání (věková skupina do 19 let). Soutěž byla vyhlášena pro období 20. června až 1. října 2006. Osloveny byly 3 tis. škol. Přihlásilo se 46 škol. Do soutěže bylo přijato: 145 výkresů 29 fotografií 9 filmů. Celkem bylo uděleno 25 ocenění. Předání hlavních cen žákům, za vítězství v soutěži, se uskutečnilo dne v Muzeu dětské kresby v domě U Zelené žáby, Praha 1 – Staré Město. Zde proběhlo i otevření výstavy, na které byla prezentována díla všech mladých umělců, kteří se soutěže zúčastnili. prosinec 2006

11 15 projektů podniků na národní úrovni;
Program SPRÁVNÁ PRAXE Regionální, národní, mezinárodní kolo Přijato 32 projektů Oceněno 15 projektů podniků na národní úrovni; dva nejúspěšnější postoupily do mezinárodního kola (Bilbao, březen 2007) Program Správná praxe Program Správná praxe v rámci Evropského týdne BOZP byl rozložen do tří kol. V České republice probíhalo hodnocení na regionální a na národní úrovni. Oblastními inspektoráty práce (OIP) bylo vyzváno 99 subjektů. Po dobu trvání programu Správná praxe vedly Oblastní inspektoráty práce podle místní příslušnosti evidenci přihlášených projektů. Do uzávěrky na OIP bylo přijato celkem 32 projektů. Z komisionálního výběrového řízení na regionální úrovni následně vzešlo 15 projektů. Celkem bylo v národním kole tohoto programu oceněno 15 subjektů, z nichž dva nejúspěšnější, VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE a Střední škola stavební Jihlava, postoupily do mezinárodního kola. Předání Evropské ceny za Správnou praxi se uskuteční v březnu 2007 v Bilbau, sídle Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Střední škola stavební, Jihlava Držíme palec!!! prosinec 2006

12 Zaměření činností v roce 2007
školy Dotazníkové šetření na rozsáhlém vzorku populace („omnibus“) jako východisko pro tvorbu systémových opatření pro propagaci BOZP a kultivaci lidských zdrojů a na podporu řízení BOZP v malých a středních podnicích Zpracování a ověření: navržených postupů pro propagaci BOZP a kultivaci lidských zdrojů ve vazbě na cílové skupiny žáků a učitelů (ZŠ, SŠ, VOŠ) doporučených vodítek pro možnou kultivaci postojů v oblasti BOZP u cílových skupin žáků a učitelů (ZŠ, SŠ, VOŠ) zájmové sportovní instituce Realizace různých druhů terénních šetření (školy, podniky, zařízení pro volný čas..) podniky změňme postoje a návyky u mladé generace! prosinec 2006


Stáhnout ppt "Projekt č. 4 Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů"

Podobné prezentace


Reklamy Google