Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdravotnická zařízení na území města Ostravy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdravotnická zařízení na území města Ostravy"— Transkript prezentace:

1

2 Zdravotnická zařízení na území města Ostravy
3 lůžková nemocniční zařízení – kontrola oddělení včetně ambulancí, JIP, ARO domovy důchodců a ÚSP 970 nestátních ambulantních zařízení střediska záchranné služby stanice první pomoci úklidové firmy, sklady zdravotnického materiálu prádelny schválené pro praní zdravotnického prádla

3 účast na kolaudačních řízeních ZZ
Kontrola v rámci výkonu státního zdravotního dozoru ve zdravotnických zařízeních posuzování a schvalování projektové dokumentace zdravotnických zařízení (ZZ) a staveb účast na kolaudačních řízeních ZZ schvalování provozních řádů a následná kontrola v rámci SZD kontroly účinnosti sterilizačních přístrojů odběry vzorků pracovních a originálních dezinfekčních roztoků ke stanovení koncentrace provozní řády jsou na KHS zasílány bez žádosti chemická analýza dez.roztoků ke stanovení koncentrace a bakteriologické zpracování vzorků na sterilitu a stěry se provádí na ZÚ

4 Kontrola v rámci výkonu státního zdravotního dozoru ve zdravotnických zařízeních
odběry vzorků vysterilizovaného materiálu a stěry z vysterilizovaných nástrojů a pomůcek na bakteriologické vyšetření šetření výskytu hromadných infekčních a parazitárních nákaz ve ZZ a ÚSP epidemiologické šetření při výskytu hlášených nemocničních nákaz

5 Zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole
Kontrola v rámci výkonu státního zdravotního dozoru ve zdravotnických zařízeních je prováděna dle: Zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhlášky č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče nabyla účinnosti dnem

6 k odběrům se nepoužívají ochranné rukavice (1 odběr=1 pár rukavic)
§ 5 vyhl. č. 195/2005 Sb., - zásady pro odběr a vyšetření biologického materiálu k odběrům se nepoužívají ochranné rukavice (1 odběr=1 pár rukavic) biologický materiál není ukládán do standardizovaných nádob a dekontaminovatelných přepravek ochranné rukavice se používají vždy pro 1 vyšetřovanou osobu, v biochem. laboratoři k odběrům nepoužívali žádné rukavice, kontrola byla započata kolem 10hodiny., používají se stále různé kelímky, žádanky se namotávají na zkumavky

7 § 7 vyhl. č. 195/2005 Sb., - příjem a ošetřování fyzických osob
nepoužívají se čisté osobní ochranné oděvy a pomůcky neprovádí se mytí rukou mezi jednotlivými zdravotnickými úkony k utírání rukou se nepoužívá jednorázový materiál neprovádí se dezinfekce rukou nasazují se kryty na použité jehly použité nástroje a pomůcky kontaminované biologickým materiálem čištěny bez předchozí dekontaminace jednorázový materiál musí být uložen v zásobnících, stále se používají látkové ručníky, po manipulaci s biol. mat., použitým prádlem, před parenterálním výkonem, dodržování bariérového ošetřovat. mechanismu, dezinfekce na ruce není v pracovně lékaře, sester, sedimentační pipety byly nejprve propláchnuty pitnou vodou

8 opakovaně používané jednorázové pomůcky dezinfekce
§ 8 a přílohy č. 3 vyhl. 195/2005 Sb.,– steriliazace, vyšší stupeň dezinfekce, dezinfekce opakovaně používané jednorázové pomůcky dezinfekce pracovní roztoky se neředí denně čerstvé nástroje, pomůcky nejsou zcela ponořeny v dezinfekčním roztoku dvoustupňová dezinfekce – k závěrečnému oplachu se nepoužívá destilovaná voda, nevede se zápis v dezinfekčním deníku vyšší stupeň dezinfekce – závěrečný oplach není prováděn originální sterilní vodou v zubní ambulanci savky k jednorázové použití byly dezinfikovány, nařeěný dez. prostř k dez. teploměrů, sestra nevěděla, kdy roztok ředila,v nádobě byl kalný roztok deník musí obsahovat: dat. přípravy prac. roztoku, koncentrace, expozice zaměňování destilované vody za sterilní, sterilizace vody v HVS

9 zjištěná prošlá exspirace u zásobních dezinfekčních prostředků
§ 8 a přílohy č. 3 vyhl. 195/2005 Sb., -sterilizace, vyšší stupeň dezinfekce, dezinfekce zjištěná prošlá exspirace u zásobních dezinfekčních prostředků nevhodně zvolený dezinfekční prostředek, nedodržení expozice pracovních dezinfekčních roztoků nedostatečná koncentrace pracovních dezinfekčních roztoků zjištěno v laboratořích ZÚ u náhodně odebraných dez. roztoků

10 prošlá exspirace sterilního materiálu
§ 8 a přílohy č. 3 vyhl. vyhl. č. 195/2005 Sb., – steriliazace, vyšší stupeň dezinfekce, dezinfekce sterilizace prošlá exspirace sterilního materiálu sterilizace se neprovádí ve sterilizačních obalech nebo se používají nevhodné sterilizační obaly nedostatečná dokumentace sterilizačního deníku nepoužívání chemických testů procesových a chemických testů sterilizace gynekologická zrcadla volně na sítu, přeplněné komory, kazety v PS

11 § 9 a přílohy č. 4 vyhl. č. 195/2005 Sb., - manipulace s prádlem
jednorázový materiál ke krytí vyšetřovacího lehátka není měněn po každém pacientovi praní prádla není zajištěno smluvně s prádelnami schválenými pro praní zdrav. prádla nevhodné uložení čistého prádla použité prádlo se neukládá do vhodných obalů obaly musí omývatelné, dezivfikovatelné, jednorázové

12 technologické postupy nejsou zahrnuty v provozním řádu
§ 10 vyhl. č. 195/2005 Sb., - úklid prostor zařízení léčebné preventivní péče a ÚSP technologické postupy nejsou zahrnuty v provozním řádu veškerý odpad není z ambulance vynášen denně není zajištěno dočasné uložení nebezpečného odpadu v chlazeném prostoru do doby odvozu k likvidaci malování 1x za dva roky odběrové místnosti, laboratoře, inf. odd., dětská a novorozenecká odd., operační a zákrokové sály, JIP – malování 1x ročně personál neví jaké dezinfekční přípravky úklidové firmy používají, prošlé exspirace přípravků v úklidových komorách pokud není odvoz do 48 hod. v letním období a do 72 hod. v zimním období prostor 3-8 st.C

13 Ostatní nedostatky provozního charakteru
v rehabilitačních odděleních, kde se používají vířivé vany pro horní a dolní končetiny se voda nemění po každém pacientovi, tyto vany jsou určeny pouze pro jednu osobu poškozené povrchy pracovních ploch a nábytku v pracovnách lékařů a sester jsou uloženy předměty a materiál, které se nepoužívají a nesouvisí s výkonem činnosti praní ä sušení jednorázových rukavic, jejich ukládání k dalšímu soukromému použití třeba pro práci na zahrádce

14 Závěry – přijatá opatření
bloková pokuta na místě za nesplnění povinností stanovených k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění může být uložena na místě samém bloková pokuta dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, par. 29 odst. 1 písm. f do výše Kč

15 Závěry – přijatá opatření
správní řízení v případě zjištění závažných porušení povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného o zdraví a o změně některých souvisejících zákonů může být zahájeno správní řízení, při kterém může být uložena pokuta do výše 2 mil. Kč za uvedení nepravdivých údajů a informací, dále za ztěžování nebo maření výkonu státního zdravotního dozoru může orgán ochrany veřejného zdraví uložit pokutu do výše Kč dle zákona č. 258/2000 Sb.

16 Závěr: „Záleží na tom, jak se s případnými nedostatky vyrovnáte a na tom, kolik máte chuti a odhodlání dezinfikovat.“ „Člověk, který má pořádek sám v sobě, může spolupracovat a snažit se realizovat pořádek ve své práci.“

17 Děkuji za pozornost …


Stáhnout ppt "Zdravotnická zařízení na území města Ostravy"

Podobné prezentace


Reklamy Google