Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prameny z.č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim z.č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů z.č.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prameny z.č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim z.č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů z.č."— Transkript prezentace:

1 Trestní odpovědnost právnické osoby za porušování autorských práv v oblasti SW

2 Prameny z.č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim z.č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů z.č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) z.č. 121/2000 Sb., autorský zákon

3 Autorské dílo a SW § 2 odst. 2) Autorského zákona
Za dílo se považuje též počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem. Databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem a jejíž součásti jsou systematicky nebo metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny elektronicky či jiným způsobem, je dílem souborným. § 65 odst. 1) Autorského zákona Počítačový program, bez ohledu na formu jeho vyjádření, včetně přípravných koncepčních materiálů, je chráněn jako dílo literární.

4 Porušení autorského práva
Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi (§270 TZ) Kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, ……. , nebo databázi, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán, a) vykazuje-li čin uvedený v odstavci 1 znaky obchodní činnosti nebo jiného podnikání, b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch nebo způsobí-li tím jinému značnou škodu, nebo c) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu nebo způsobí-li tím jinému škodu velkého rozsahu, nebo b) dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu.

5 Znaky trestní odpovědnosti PO
Protiprávnost činu Spáchání protiprávního činu jménem právnické osoby nebo v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti Existence jednání zákonem vymezeného okruhu fyzických osob Přičitatelnost jednání zákonem vymezených fyzických osob právnické osobě

6 Protiprávnost Taxativní vymezení v §7 zákona, mimo jiné:
Trestné činy proti majetku Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat Poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti Trestné činy hospodářské porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi (§270 TZ)

7 Spáchání jménem, v zájmu nebo v souvislosti s činností PO
Jménem právnické osoby V zájmu právnické osoby Dle povahy PO zájem veřejný nebo soukromý Zlepšení nebo zachování postavení PO v oblasti působení Hmotný / Nehmotný V souvislosti s její činností Předmět činnosti – podnikání, jiný Provozní činnost

8 Jednání určitých fyzických osob
a) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, anebo jiná osoba, která je oprávněna jménem nebo za právnickou osobu jednat b) ten, kdo u této právnické osoby vykonává řídící nebo kontrolní činnost, i když není osobou uvedenou v písmenu a) c) ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení této právnické osoby, jestliže jeho jednání bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní odpovědnost právnické osoby, nebo d) zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení (dále jen „zaměstnanec“) při plnění pracovních úkolů, i když není osobou uvedenou v písmenech a) až c), jestliže jí ho lze přičítat podle odstavce 2

9 Statutární orgán, člen, jiná osoba oprávněná jednat jménem nebo za právnickou osobu
Komplementáři (k.s.), Všichni společníci (v.o.s.). Jednatele/é (s.r.o.), Představenstvo (a.s.) V zastoupení Zákonné zastoupení Na základě vnitrního předpisu nebo je-li to vzhledem k zařazení obvyklé Osoby pověřené některými úkoly Problematika jednatelství bez příkazu Zmocnění na základě plné moci Advokáti, daňový poradce, obchodní zástupce, mandatáři a další.

10 Statutární orgán, člen, jiná osoba oprávněná jednat jménem nebo za právnickou osobu
Komplementáři (k.s.), Všichni společníci (v.o.s.). Jednatele/é (s.r.o.), Představenstvo (a.s.) V zastoupení Zákonné zastoupení Na základě vnitrního předpisu nebo je-li to vzhledem k zařazení obvyklé Osoby pověřené některými úkoly Problematika jednatelství bez příkazu Zmocnění na základě plné moci Advokáti, daňový poradce, obchodní zástupce, mandatáři a další.

11 Ten kdo vykonává řídící nebo kontrolní činnost
Řídící činnost Vedoucími zaměstnanci na vedoucím místě jsou dle zákoníku práce: (B) Osoby v přímé působnosti statutárního orgánu, (B-1) za podmínky, že jsou nadřízené dalšímu vedoucímu zaměstnanci Kontrolní činnost Dozorčí orgány Interní audit Pracovníci Compliance oddělení

12 Ten kdo vykonává vliv Rozhodující vliv
Jednání je alespoň jednou z podmínek vzniku následku V praxi: většinový společník vykonavatel většiny hlasovacích práv na základě dohody osoba s faktickým vlivem

13 Zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení
nutné vykládat v kontextu zákoníku práce při plnění pracovních úkolů Osoba v obdobném postavení Člen družstva „Pronajatý“ zaměstnanec přes agenturu práce Zastřený zaměstnanec pan Švarc

14 Přičitatelnost protiprávního jednání právnické osobě
Vždy v případě Statutárních orgánů a zástupců Osob vykonávající řídící nebo kontrolní činnost Osob vykonávající rozhodující vliv Někdy v případě zaměstnanců a osob v obdobném postavení Na podkladě rozhodnutí, schválení nebo pokynu orgánů PO nebo osob uvedených v předchozím bodě NEBO Orgány PO v předchozím bodě neprovedly povinná opatření nebo potřebnou kontrolu nad činností NEBO Neučinily nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu

15 Tresty Zrušení právnické osoby Propadnutí majetku Peněžitý trest
Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty Zákaz činnosti Zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v konces. řízení nebo veřejné soutěži Zákazy přijímání dotací a subvencí Uveřejnění rozsudku v hromadných sdělovacích prostředcích

16 Zánik trestní odpovědnosti
Účinná lítost Pokud práv.osoba DOBROVOLNĚ upustila od dalšího protiprávního jednání a Odstranila nebezpečí, které vzniklo chráněnému zájmu nebo odstranila škodlivý následek nebo ho napravila nebo Učinila státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu oznámení o TČ v době, kdy nebezpečí, které vzniklo mohlo být ještě odstraněno nebo škodlivému následku mohlo být zabráněno Promlčení Uplatní se § 34 Trestního zákoníku

17 Přičitatelnost jednání zaměstnance
Přímý pokyn, rozhodnutí, schválení od PO Zanedbání realizace preventivních opatření Zákonné a technické normy a doporučení (ZP, ISO19770) Organizační řády a direktivy Interní směrnice nakládání s IT Zanedbání realizace reaktivních opatření Kontrola pomocí specializovaných nástrojů Interní audit Whistleblowing pravidla apod.

18 Preventivní opatření Vymezení struktury a pravidel Corporate Governance Implementace organizačních řádů a interní směrnic Seznámit zaměstnance a nechat podepsat V jazyce srozumitelném pro zaměstnance Kopie a archivace v českém jazyce pro případnou kontrolu OČvTŘ Školení a ověřování znalosti směrnic Kontrolní nástroje dodržování vnitřních a zákon. pravidel Archivace a monitoring procesů

19 Reaktivní opatření Nástroje identifikující narušení procesů a pravidel
Nástroje zamezující spáchání/pokračování v trestném jednání Pravidla interního whistleblowingu

20 Děkuji za pozornost Václav Schovánek +420777738049
linkedin.com/in/vschovanek | mail:


Stáhnout ppt "Prameny z.č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim z.č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů z.č."

Podobné prezentace


Reklamy Google