Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

... hojně se syťte Božím slovem (z poselství Benedikta XVI. k SDM)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "... hojně se syťte Božím slovem (z poselství Benedikta XVI. k SDM)"— Transkript prezentace:

1

2 ... hojně se syťte Božím slovem (z poselství Benedikta XVI. k SDM)

3 Nebeský Otče, ty jsi světlo a život, otevři naše oči a srdce, abychom lépe chápali a milovali tvé Slovo. Sešli nám svého Ducha svatého, abychom rádi přijímali tvou pravdu. Mistře Ježíši, který jsi Cesta, Pravda a Život, žij v nás a skrze nás ve své církvi., Ať je skutečným domovem každému, kdo žízní po Lásce a Pravdě. Sláva Otci…

4 Tvář SLOVA: Ježíš Kristus Hlas SLOVA: Zjevení Dům SLOVA: CÍRKEV Cesty SLOVA: Misie - poslání

5 Je založena na čtyřech sloupech: „apoštolském učení, bratrské společenství, lámání chleba a modlitbách“ (srov. Sk 2,42). CÍRKEV Dům SLOVA Je to církev, která má svůj vzor v mateřském společenství Jeruzaléma, založená na Petrovi a na apoštolech, která dnes skrze biskupy ve společenství s Petrovým nástupcem je i nadále strážkyní, hlasatelkou a vykladatelkou slova (srov. LG 13.)

6 Apoštolské učení Z církve vychází hlas posla, který všem předkládá kérygma: prvotní a základní zvěstování, které Ježíš hlásal na počátku své činnosti: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!" (Mk 1,15). V církvi zaznívá katecheze: k prohloubení v každém křesťanu „tajemství Krista, ve světle Slova, aby jím byl celý člověk prozářen. Vrcholem hlásání je homilie: dodnes pro křesťany hlavním okamžikem setkání s Božím slovem. Při tomto úkonu by se měl kněz stát prorokem. Didaché neboli hlásání Božího slova

7 Lámání chleba Scéna z Emauz (srov. Lk 24,13-35) odkazuje, k tomu, co se děje dodnes: po Ježíšově homilii o Mojžíšovi a prorocích dochází k lámání eucharistického chleba. Je to úkon nové úmluvy, zpečetěné Kristovou krví (srov. Lk 22,20), je to svrchované dílo Slova, které se nabízí jako pokrm ve svém obětovaném těle, je to zdroj a vyvrcholení života a poslání církve. Společenství Koinónia - agapé, křesťanská láska. K tomu, abychom se stali Ježíšovými bratřími a sestrami, je třeba být těmi, kteří „slyší a plní Boží slovo" (Lk 8,21).

8 Lámání chleba Scéna z Emauz (srov. Lk 24,13-35) je i zde příkladná a ukazuje, k čemu každý den dochází v našich kostelech: po Ježíšově homilii o Mojžíšovi a prorocích dochází u stolu k lámání eucharistického chleba. Toto je chvíle důvěrného rozhovoru Boha s jeho lidem, je to úkon nové úmluvy, zpečetěné Kristovou krví (srov. Lk 22,20), je to svrchované dílo Slova, které se nabízí jako pokrm ve svém obětovaném těle, je to zdroj a vyvrcholení života a poslání církve. Modlitba Utkaná ze „žalmů, hymnů a duchovních písní“ (Kol 3,16). Výsadní místo zaujímá Modlitba církve - liturgie hodin (breviář). Lectio divina: rozjímavá četba otevírá poklad Božího slova, a připravuje setkání s Kristem, živým Božím Slovem. Lectio – meditatio – oratio – contemplatio – actio. Paulínská metoda rozjímání Pravda (mysl): čtu a snažím se pochopit, CO mi Pán sděluje Život (srdce): dávám pozor, JAK mi to říká Cesta (vůle): žádám, aby mi ukázal ZPŮSOB, jak žít to, co mi sděluje.

9 Skutky apoštolů Evangelium Ducha svatého „ Budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku a Samařsku, ano až na konec země“ (Sk 1,8). • obsahem je naplnění Sk 1,8: církev v Jeruzalémě, činnost apoštolů Petra a Filipa, žido- pohanská Antiochie, Pavlovy misie • jeden celek s Lk, na začátku rekapitulace „minulého dílu“ • stejný autor (zde však očitým svědkem událostí kolem Pavla 16,10) i adresát (Theofil – přítel Boží) • motiv cesty: Lk do Jeruzaléma, Sk z Jeruzaléma • jak se žilo v prvních obcích, jak byly organizované, •jak věřili a jak slavili křest vodou i Duchem, eucharistii..

10 Když s nimi Ježíš jedl, přikázal jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma, ale čekali na Otcovo zaslíbení: „Vždyť jste přece o tom ode mne slyšeli: Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem svatým za několik málo dní.“ Tu se ho ptali ti, kteří s ním byli: „Obnovíš teď, Pane, v Izraeli království?“ On jim však řekl: „To není vaše věc, abyste věděli čas a okolnosti, jak je Otec z vlastní moci ustanovil. Ale až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku a Samařsku, ano až na konec země.“ Když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvižen a oblak jim ho vzal z očí. Hleděli upřeně k nebi za ním, jak odchází, a najednou vedle nich stáli dva muži v bělostných šatech a řekli: „Lidé z Galileje, proč tak stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl vzat od vás do nebe, přijde zase právě tak, jak jste ho viděli, že odchází do nebe.“ Čtení ze Skutků apoštolů (Sk 1,4-14) Potom se apoštolové vrátili do Jeruzaléma z hory, která se nazývá Olivová. Je blízko Jeruzaléma, vzdálená jenom délku sobotní cesty. A když přišli zase do města, vystoupili do hořejší místnosti, kde bydleli Petr a Jan, Jakub a Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Horlivec a Juda, Jakubův bratr. Ti všichni jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými.

11 „Naslouchejte Bohu, který má pro každého z vás plán lásky.“ Z papežova poselství k letošnímu SDM Po setkání nad Knihou následuje adorace před Slovem.


Stáhnout ppt "... hojně se syťte Božím slovem (z poselství Benedikta XVI. k SDM)"

Podobné prezentace


Reklamy Google