Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Září 2008 IURS 1 ÚAP OBCÍ - jev 4 Radka Bürgermeisterová POZNÁMKY K ZAVÁDĚNÍ, SPRÁV Ě A AKTUALIZACI ÚAP OBCÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Září 2008 IURS 1 ÚAP OBCÍ - jev 4 Radka Bürgermeisterová POZNÁMKY K ZAVÁDĚNÍ, SPRÁV Ě A AKTUALIZACI ÚAP OBCÍ."— Transkript prezentace:

1 Září 2008 IURS 1 ÚAP OBCÍ - jev 4 Radka Bürgermeisterová POZNÁMKY K ZAVÁDĚNÍ, SPRÁV Ě A AKTUALIZACI ÚAP OBCÍ

2 Září 2008 IURS 2 Úvod  Důvodem této prezentace je vyjasnit přístup k identifikaci jevu 4 a využití získaných dat pro územní plánování I jako podklad pro plánování místního a regionálního rozvoje.  Autorka se dlouhodobě zaobírá problematikou opětovného využití území a udržitelným územním rozvojem.

3 Září 2008 IURS 3 Obsah prezentace  Co se pořizuje v jevu 4  Kdo požaduje evidenci jevu 4  Role ÚÚP a KÚ OÚP  Co je třeba evidovat  Jak evidence odpovídá potřebě  Návrh rozdělit jev 4  Rozdělení na jev 4a,4b,4c a 4d  Širší využití těchto dat  Zkušenost z praxe 1-3  Doporučení

4 Září 2008 IURS 4 Co se pořizuje v jevu 4  Plochy znehodnoceného území určené k obnově nebo opětovnému využití (vyhláška 500/2006, příloha 1, část A, sledovaný jev 4).  Pojem „plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území“ v sobě také zahrnuje plochy označované jako „brownfields“..  Evidence brownfields ploch je většinou spravovaná krajskými úřady, RA nebo i agenturou Czechinvest, obsahuje údaje o počtu, výměře, dřívějším využití a možném znečištění v různé podrobnosti a formě.

5 Září 2008 IURS 5 Co jsou to brownfields  Definice uznávaná v Evropě zní – brownfields jsou plochy, které: –jsou dotčeny předcházejícím užíváním pozemků, –jsou opuštěné nebo nedostatečně využívané, –mají skutečné nebo možné problémy s kontaminací –vyžadují určitou veřejnou intervenci (nepeněžní nebo peněžní), aby mohly být vráceny k využívání

6 Září 2008 IURS 6 Kdo požaduje evidenci jevu 4  St. zákon č. 183/2006 Sb § 25-29 ÚAP  Vyhláška 500, § 4-5 tento požadavek vysvětluje  Příloha 1, část A a B k této vyhlášce vymezuje co a v jaké úrovni sledovat (kraje tyto plochy nesledují)  Metodika UUR dále sjednocuje přístup viz www.uur.cz/images/konzultacnistredisko/Metodic keNavody/MetodikaUAP/metodika_UAP_2007080 9.pdf www.uur.cz/images/konzultacnistredisko/Metodic keNavody/MetodikaUAP/metodika_UAP_2007080 9.pdf www.uur.cz/images/konzultacnistredisko/Metodic keNavody/MetodikaUAP/metodika_UAP_2007080 9.pdf  Kraje koordinují pořizování ÚAP v ORP

7 Září 2008 IURS 7 Jaká je role ÚÚP a KÚ OÚP  Jako příklad uvádím Liberecký kraj: KÚ rozděluje jevy dle procentuelního podílu spolupráce s ÚÚP na kategorie A-C, viz www.kraj- lbc.cz/public/oupsr/ns006_uap_kategorizac e_23f09fe9bc.rtf. Do které kategorie spadá jev 4 není na webu uvedeno (předpoklad B nebo C) www.kraj- lbc.cz/public/oupsr/ns006_uap_kategorizac e_23f09fe9bc.rtf www.kraj- lbc.cz/public/oupsr/ns006_uap_kategorizac e_23f09fe9bc.rtf  Poskytovatelem údaje je ÚÚP (viz metodika ÚÚR která uvádí, nemá-li obec platný ÚP, zjišt´ují se tyto plochy rozborem území)  Odkaz na právní předpis vztahující se k jevu 4-zákon 183/2006, §19 část 1 a-j, l,m,o a §43, vyhláška 501/2006, §3 (vymezuje plochy větší než 0,2ha)

8 Září 2008 IURS 8 Co se vlastně eviduje  Neexistuje definice ani metodický výklad „plochy k obnově“, „plochy k opětovnému využití“ a „znehodnoceného území“. Není přesně stanoveno co a jak evidovat v národní, krajské nebo místní úrovni.  Podkladem pro evidenci těchto ploch má být platný ÚP a nemá-li obec platný ÚP, plochy se zjistí průzkumem na místě.  ÚP je dokument s horizontem 10 let a nemůže zachytit dynamiku změn vážících se k evidenci jevu 4.  Evidence ÚAP se obnovuje každé dva roky, data poskytnutá ÚP jsou neaktuálním ÚAP a měla by se doplňovat místním šetřením.  Brownfields evidence RRA se prozatím neobnovuje.

9 Září 2008 IURS 9 Jak odpovídá evidence potřebě Jak odpovídá evidence potřebě  V rámci jevu 4 se objevují 4 okruhy informací 1.Evidence „ploch k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území“ uvedených v ÚP. 2.Evidence „brownfields“ jako podklad pro místní šetření „ploch k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území“. 3.Evidence vyvolaných změn v území určených k opětovnému využití nad rámec brownfields. 4.Evidence „ploch k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území“ nad rámec ÚP.  Informace z ÚP není plnohodnotným podkladem pro ÚAP

10 Září 2008 IURS 10 Návrh na rozdělení jevu 4  Jev 4 obsahuje 4 různé okruhy informací. Doporučuji jej dále rozdělit na podsekce (uveden možný příklad) –4a - plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území vycházející z ÚP, –4b – evidence ploch brownfields jako podklad pro identifikaci a sledování dynamiky ploch k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, –4c – evidence ploch opětovného využití nad rámec definice brownfields –4d - plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území vycházející z průzkumů 4b a 4c a nad rámec ploch identifikovaných v ÚP.

11 Září 2008 IURS 11 Co vypovídá jev 4a  Jev 4a: –zaznamenává situaci prezentovanou platným územním plánem, –je podkladem pro sledování a vyhodnocování situace, –je konkrétním dokladem, jak bylo na stav území nahlíženo při pořizování, případně změnách ÚP.  Pro porovnatelnost jevu v rámci národní evidence či regionu by bylo vhodné ve vyhlášce 501/2006 nebo jinde vysvětlit o jaká území se jedná.

12 Září 2008 IURS 12 Co vypovídá jev 4b  Jev 4b udává kolik znehodnoceného území brownfields se v katastru dané obce nachází.  Pravidelná revize dat v rámci obnovy ÚAP umožní sledovat dynamiku tohoto jevu zda-li např.: –přibývá/ubývá, –kde a v jaké velikosti se vyskytuje, –typ současného a předpokládaného využití atd..  Posouzení co je a co není brownfield může být věc osobního názoru. Je proto nutné definovat termín i evidenci  Data o povaze, umístění a množství brownfields v území jsou důležitá pro územní plánování (ÚÚP) i pro regionální hospodářský rozvoj.

13 Září 2008 IURS 13 Co vypovídá jev 4c  zohledňuje změny v území vyvolané potřebou jiných změn (např. vymístění určitých funkcí) –vymezuje se oproti stavu zaznamenaném v ÚP –dokládá dynamiku změn požadavků využití Pro porovnatelnost jevu v rámci národní evidence či regionu by bylo vhodné ve vyhlášce 501/2006 nebo jinde vysvětlit o jaká území se jedná

14 Září 2008 IURS 14 Co vypovídá jev 4d –zohledňuje plochy určené k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území dle nových údajů z evidence jevu 4b –zohledňuje změny vyvolané jinou nebo novou potřebou v území viz jev 4c (např. vymístění určitých funkcí) –vymezuje se oproti stavu zaznamenaném v ÚP viz jev 4a –dokládá dynamiku změn v území  Pro porovnatelnost jevu v rámci národní evidence či regionu by bylo vhodné ve vyhlášce 501/2006 nebo jinde vysvětlit o jaká území se jedná

15 Září 2008 IURS 15 Kdo jiný může využít tato data  Data jevu 4a a 4c-d jsou využitelná zejména pro potřeby územního plánování (samospráva a státní správa),  Data 4b však mají daleko širší využití, zejména pro plánování regionálního a místního rozvoje (samospráva a soukromý sektor): –indikátory udržitelného rozvoje území (indikátory poměr ploch brownfields/zastavitelné území), –indikátory ekonomického rozvoje území (brownfields/zastavěnému území), –dynamika ekonomického rozvoje (poměr mezi stavem brownfields v nové a starší evidencí) –doklad o profilu, typu a závažnosti problematiky v území –podklad pro místní a regionální rozvojové priority –podklad pro místní, regionální a národní programy –databáze možných rozvojových pozemků –databáze majitelů, kteří potřebují určitý druh veřejné podpory atd.

16 Září 2008 IURS 16 Jaká je zkušenost z praxe 1  Jev 4b je evidován ze dvou důvodů: –pro státní správu (evidence pro vytváření ÚAP a ÚP) –samosprávu (evidence pro plánování regionálního a místního rozvoje)  Zájmy se překrývají a přesto zde není dostatečná spolupráce a proto evidence jevu 4b zůstává málo podchycena, zabezpečena a využívána.

17 Září 2008 IURS 17 Jaká je zkušenost z praxe 2  Některé jevy poskytované ÚÚP ze své podstaty umožňují kvalitativní přístup (jev 8, 13, 14, 15, 17, 18, 19,20 atd.).  Jevy 4b a 4c také spadají do této kategorie.  Jevy 8,13,14,15,17,18,19,20 atd. jsou běžné již z dřívějška, umíme s nimi nakládat, identifikovat je, popsat a evidovat.  Tyto jevy ale obvykle nemají podstatný ekonomický a sociální dopad.  Jev 4b je nový, má podstatný ekonomický, sociální dopad a je proto velmi vhodné vytvořit jednotnou metodu jeho klasifikace a evidování.

18 Září 2008 IURS 18 Jaká je zkušenost z praxe 3  Jev 4a je objektivní záznam informace z ÚP, snadno identifikovatelný v ÚP v rámci činnosti ÚÚP.  Jev 4b je částečně subjektivní, vyžaduje místní šetření a je nezbytné vytvořit sjednocující metodologii. –I když podrobnost evidence pro potřebu státní správy a samosprávy se liší, data jsou stejná. Samospráva si je snadno doplní na základě analýz místních údajů např. z ÚAP či jiných zdrojů. –Sdílení a případné ko-financování sběru těchto dat by velmi podpořilo opětovné využití ploch navržených k obnově ve znehodnoceném území.  Jev 4c je vyhodnocení ploch k obnově nebo opětovnému využití, nad rámec brownfields.  Jev 4d sumarizuje vlivy jevu 4b a 4c zvažované nad rámec informací obsažených v ÚP.

19 Září 2008 IURS 19Doporučení  Sjednotit zájmy státní správy a samosprávy při evidenci jevu 4.  Určit poskytovatele pro jev 4b: –ÚÚP pro základní evidenci brownfields ploch v území, –RRA nebo podobné pro rozšířenou evidenci a kategorizaci.  Vypracovat společný přístup ke sdílení a využívání dat.  Pro všechny zúčastněné subjekty vypracovat sjednocující přístup k hodnocení a evidenci.  Vytvořit regionální platformy pro podporu opětovného využití ploch zejména v rámci jevu 4b.

20 Září 2008 IURS 20 Shrnutí  Vytvořit základní metodologii sběru dat  Vytvořit jednotný přístup k problematice  Využívat SF pro podporu evidence jevu 4b v rámci společného projektu státní správy a samosprávy: –projekt posílí spolupráci mezi státní správou a samosprávou –vytvoří potřebnou databázi –zajistí větší využitelnost dat –poskytne vzdělání pracovníkům ÚÚP, samospráv a majitelům brownfields –umožní program podpory majitelů brownfields  IURS o.s nabízí partnerství a přípravu takového projektu.

21 Září 2008 IURS 21 Děkuji Vám za pozornost Radka Bürgermeisterová 602 307 176 rburgermeisterova@iurs.cz @iurs.cz www.brownfields.cz


Stáhnout ppt "Září 2008 IURS 1 ÚAP OBCÍ - jev 4 Radka Bürgermeisterová POZNÁMKY K ZAVÁDĚNÍ, SPRÁV Ě A AKTUALIZACI ÚAP OBCÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google