Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy práva a právní předpisy související s oceňováním

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy práva a právní předpisy související s oceňováním"— Transkript prezentace:

1 Základy práva a právní předpisy související s oceňováním
Mgr. Petra Malaníková

2 Studijní literatura: JANKŮ M. a kol.: Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 4., přepracované a doplněné vydání, Praha: C.H. Beck, 2010, 521 s. SPIRIT, M. a kol. Základy práva pro neprávníky. Plzeň: Aleš Čeněk, s. PLECITÝ, V.;VRABEC J.;SALAČ, J. Základy občanského práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s. ŠVARC, Z. Základy obchodního práva. Plzeň: AleŠ Čeněk, 2011, 426 s. Zákon o oceňování majetku Občanský zákoník Občanský soudní řád Obchodní zákoník Katastrální zákon Stavební zákon Správní řád Zákon o vlastnictví bytů Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících Zákon č. 360/1992 Sb. a prováděcí předpisy s tím související

3 ÚVOD DO PRÁVNÍ NAUKY Právo, morálka, spravedlnost Právní normy
Působnost právních norem Prameny práva a prameny práva v ČR Systém práva

4 1. Právo, morálka, spravedlnost
Pravidla chování: morální právní

5 MORÁLKA, PRÁVO, SPRAVEDLNOST II.
PRÁVO – mnoho definic SPRAVEDLNOST –spojena s normami morálky i práva

6 PRÁVO: v objektivním smyslu v subjektivním smyslu X výkon práva
FUNKCE: Regulativní Výchovná Právní jistoty

7 PRÁVO: pozitivní (ius positivum) přirozené (ius naturale)
PRÁVNÍ VĚDOMÍ: de lege lata de lege ferenda

8 2. PRÁVNÍ NORMY = pravidlo chování, které je vyjádřeno státem uznanou formou a jeho zachování je státní mocí vynutitelné Dělíme dle: struktury míry vázanosti adresátů pr. Norem jazykového vyjádření dispozice

9 1. Dle struktury: Právní normy s klasickou strukturou - hypotéza
- dispozice - sankce b) Pr. normy jiné - blanketové - odkazující - kolizní

10 Př.: § 309 TZ – vlastizrada: „ Občan ČR, který ve spojení s cizí mocí nebo cizím činitelem spáchá TČ rozvracení republiky, teroristického útoku, teroru nebo sabotáže, bude potrestán na 15 až 20 let…“

11 2. Dle míry vázanosti: 3. Dle jazykového vyjádření dispozice:
Dispozitivní normy b) Kogentní normy 3. Dle jazykového vyjádření dispozice: Opravňující Přikazující Zakazující

12 3. PLATNOST A PŮSOBNOST PRÁVNÍCH NOREM
ÚČINNOST Legisvakanční lhůta

13 a) Časová působnost: retroaktivita- lex retro non agit
pravá Nepravá b) Místní působnost: - celostátní působnost - lokální působnost Exteritorialita c) Osobní působnost d) Věcná působnost

14 4.PRAMENY PRÁVA ve formálním smyslu v materiálním smyslu
3 hlavní systémy: Kontinentální Anglosaský Islámský

15 PRAMENY: normativní právní akty normativní smlouvy precedenty
právní obyčeje obecné právní zásady

16 1.Normativní právní akty
Prvotní - ústava - ústavní zákony - zákony - obecně závazné vyhlášky obcí a krajů vydané v samostatné působnosti Odvozené - vyhlášky ministerstev - nařízení vlády - někt.rozhodnutí prezidenta republiky (amnestie) - nařízení obcí a krajů vydaných v přenesené působnosti

17 2. Normativní právní smlouvy
shodné projevy vůle dvou či více stran nejdůležitějším pramenem mezinárodního práva

18 3. Precedenty Prvky: Originálnost Formální obecná závaznost
Zásada stare decisis Pravidlo rebus in stantibus

19 4. Právní obyčeje pramenem práva za předpokladů:
- dlouhotrvající faktické masové uskutečňování - určitý, konkrétně stanovený obsah

20 5. Právní zásady chybí dlouhodobá praxe např.: „pacta sunt servanda“
pramenem práva v anglosaských systémech někdy se na zásady odvolává zákon

21 5.PRAMENY PRÁVA V ČR 1) NPA 2) Mezinárodní smlouvy
3) Rozhodnutí Ústavních soudů 4) Prameny evropského komunitárního práva

22 6.SYSTÉM PRÁVA Nejznámější dělení práva:
1) mezinárodní (veřejné), evropské, vnitrostátní 2) soukromé a veřejné 3) hmotné a procesní

23 1. Mezinárodní, evropské, vnitrostátní právo
Mezinárodní právo (veřejné) X mezinárodní právo soukromé b) Evropské právo 1. komunitární právo 2. unijní právo c) Vnitrostátní právo

24 2. Právo soukromé a veřejné
Veřejné právo vztah nadřízenosti státu vůči jiným subjektům princip legality kogentnost norem Soukromé právo rovnost a nezávislost subjektů smluvní princip co není zakázáno, je dovoleno dispozitivnost norem

25 2. Právo veřejné a soukromé
Veřejné právo a) správní právo b) finanční právo c) trestní právo d) ústavní právo 2) Soukromé právo a) Občanské právo b) Obchodní právo c) Rodinné právo d) Mezinárodní právo soukromé X Pracovní právo

26 3. Právo hmotné a procesní

27 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Základy práva a právní předpisy související s oceňováním"

Podobné prezentace


Reklamy Google